hang thiet yeu

Sunday, 29/05/2016 07:01
 • Se cap phep luu hanh cho xe tai cho hang thiet yeu

  08:20 | Thứ bảy 06/12/2003 (GMT+7)

  Se cap phep luu hanh cho xe tai cho hang thiet yeu

  Nhieu doanh nghiep va chu xe o TP.HCM ban khoan chung quanh quyet dinh cam xe tai luu thong ban ngay tren 74 tuyen duong trong muoi ngay dien ra SEA Games 22 (tu 4 den 14-12), vi anh huong den viec van chuyen nhung mat hang thiet yeu khong the van chuyen vao ban dem duoc. Ong Tran Quang Phuong, pho giam doc So Giao thong cong chanh TP.HCM, cho biet:

 • Se cap phep cho xe tai cho hang thiet yeu vao pho cam

  08:55 | Thứ bảy 06/12/2003 (GMT+7)

  Nhieu doanh nghiep o TP HCM ban khoan truoc quyet dinh cam xe tai tren 74 tuyen duong, vi anh huong den viec van chuyen nhung mat hang thiet yeu trong ngay. Pho giam doc So Giao thong cong chinh Tran Quang Phuong cho rang, day la viec can thiet de phuc vu SEA Games, se cap phep luu hanh nhung xe cho hang dac biet.

 • Gia xang tang se thoi gia cac mat hang thiet yeu

  12:26 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Gia xang tang se thoi gia cac mat hang thiet yeu

  Chuyen gia kinh te Nguyen Van Nam, nguyen vien truong Vien Nghien cuu Thuong mai nhan dinh, viec gia xang tang se khien gia ca cua cac mat cac mat hang thiet yeu bung phat, co the day chi so gia tieu dung vuot hai con so.

 • Gia cac mat hang thiet yeu bat dau ha nhiet

  00:10 | Thứ ba 07/02/2006 (GMT+7)

  Gia cac mat hang thiet yeu bat dau ha nhiet

  Dung nhu du doan cua To dieu hanh thi truong, gia cac mat hang thiet yeu lien tuc bien dong trong thoi diem truoc va sau Tet. Tuy nhien, voi cac bien phap binh on dong bo cua Bo Tai chinh, gia ca thi truong tuy co tang toi 10-16% nhung khong gay dot bien.

 • Cac mat hang thiet yeu chua chay theo gia xang

  18:39 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Cac mat hang thiet yeu chua chay theo gia xang

  Truoc khi tang gia xang dau ban le, Bo Tai chinh lo ngai kha nang tac dong day chuyen den mat bang gia ca trong nuoc co the xay ra. Tuy nhien, den nay, cac mat hang thiet yeu van duoc kiem che gia va kha nang giu chi so gia tieu dung (CPI) o muc xap xi 2 con so hoan toan co the duoc.

 • 2005 nhieu mat hang thiet yeu de doa tang gia

  08:00 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  2005 nhieu mat hang thiet yeu de doa tang gia

  Cac chuyen gia du bao gia cho rang, nhieu mat hang thiet yeu tren thi truong Viet Nam trong nam 2005 se tiep tuc tang gia.

 • Nen coi mu bao hiem la mat hang thiet yeu

  15:19 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Nen coi mu bao hiem la mat hang thiet yeu

  Gan den ngay quy dinh bat buoc nguoi ngoi tren xe gan may doi mu bao hiem, thi truong mu bao hiem cang soi dong, chat luong, gia ca cung vi the rat kho kiem soat. Nha nuoc trong thoi gian nay nen coi mu bao hiem la mat hang thiet yeu, co chinh sach tro gia va chi dinh cho mot nganh chiu trach nhiem cung ung mat hang nay den tay nguoi tieu dung.

 • Gia cac mat hang thiet yeu som binh on

  15:11 | Thứ tư 19/05/2004 (GMT+7)

  Gia cac mat hang thiet yeu som binh on

  Tong cong ty Than VN vua co cong van gui Thu tuong Chinh phu de cap viec hoan tang gia. Cac mat hang thiet yeu khac nhu xang dau, dien phan bon xi mang deu duoc cac nha quan ly khang dinh se dieu tiet on dinh trong thoi gian toi.

 • Du bao gia ca va cung cau cua mot so mat hang thiet yeu trong thang 8

  14:10 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Du bao gia ca va cung cau cua mot so mat hang thiet yeu trong thang 8

  Do tac dong cua gia hang hoa tren the gioi nen gia cac mat hang thiet yeu o thi truong trong nuoc cung tiep tuc chieu huong phuc tap va phan lon la bien dong tang len.

 • Khong duoc tang gia mat hang thiet yeu

  20:26 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Khong duoc tang gia mat hang thiet yeu

  Ngay 30/3, trong phien hop Chinh phu thuong ky, Thu tuong Phan Van Khai yeu cau cac bo, nganh kiem soat va xu ly nghiem tinh trang dau co, loi dung tang gia an theo xang dau, khong duoc tang gia cac mat hang thiet yeu, dau vao cua san xuat. Viec rut ngan thoi gian chay tau cua duong sat co the duoc kiem tra.

 • Dien mat gia hang thiet yeu leo cao

  09:10 | Thứ năm 26/05/2005 (GMT+7)

  Dien mat gia hang thiet yeu leo cao

  Sau dien, nuoc, noi lo tang gia nhung mat hang thiet yeu trong mua nong lai de nang len vai nguoi dan cac thanh pho mien Bac, nhat la o Ha Noi. Cac loai thuc pham nhu bun, cua, nuoc hoa qua, da lanh... ru nhau leo thang.

 • Gia cac mat hang thiet yeu kho binh on khi thi truong con bi dong

  11:05 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Gia cac mat hang thiet yeu kho binh on khi thi truong con bi dong

  Theo cac chuyen gia kinh te trong nuoc nhan dinh thi gia cac mat hang thiet yeu nhu xang dau, sat thep, phan bon, hat nhua... se kho binh on khi thi truong con bi dong. Cac mat hang nay da dong loat tang gia trong thoi gian vua qua va chua co dau hieu ngung lai.

 • Gia cac mat hang thiet yeu se tang manh trong thang 12

  10:47 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Gia cac mat hang thiet yeu se tang manh trong thang 12

  Bo Thuong mai du bao gia cac mat hang thiet yeu se tiep tuc tang manh trong thang 12 do cac doanh nghiep dang chuan bi hang hoa phuc vu cac dip le tet cuoi nam va anh huong cua dich cum gia cam.

 • Gia tieu dung bien dong tung ngay

  15:50 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Gia tieu dung bien dong tung ngay

  Cang gan Tet, gia cac mat hang thiet yeu cang doi len nhanh chong. Du cac thanh pho lon da du tru hang de chuan bi cho dot tieu thu hang hoa lon nhat trong nam, song du bao gia ca trong va sau Tet se tang manh. > Kiem tra niem yet gia hang Tet

 • Yeu cau thanh tra gia cac mat hang thiet yeu

  07:59 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  Yeu cau thanh tra gia cac mat hang thiet yeu

  Bo Tai chinh vua co cong dien khan yeu cau cac don vi trong ca nuoc trien khai ngay viec thanh tra gia hang hoa, dich vu nham tranh tinh trang loi dung viec dieu chinh gia xang dau de lien ket tang gia hang hoa bat hop ly, anh huong den loi ich nguoi tieu dung.

 • Xay dung quy che quan ly kinh doanh mat hang thiet yeu

  09:31 | Thứ hai 24/05/2004 (GMT+7)

  Xay dung quy che quan ly kinh doanh mat hang thiet yeu

  Bo Thuong mai dang khan truong phoi hop voi cac bo nganh nham xay dung du thao quy che quan ly kinh doanh gan voi to chuc he thong phan phoi mot so mat hang trong yeu. Du thao se duoc trinh Chinh phu vao dau quy III.

 • Gia ca tang cao thu nhap tang cham Moi lo lon

  14:42 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Gia ca tang cao thu nhap tang cham Moi lo lon

  Trong khi mat bang thu nhap noi chung tang rat cham thi gia ca tieu dung va cac mat hang thiet yeu van bat on.

 • Sieu thi BigC giam gia hon 300 mat hang thiet yeu

  21:39 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Sieu thi BigC giam gia hon 300 mat hang thiet yeu

  (VM)- Thuc hien chi dao cua cac co quan chuc nang ve kiem che tang gia, dong thoi huong ung thang khuyen mai do UBND TP.Ha Noi to chuc, sieu thi BigC thuc hien cac chuong trinh khuyen mai giam gia lon tu nay den het nam 2007.

 • Khan hiem tang gia Sieu thi sot ruot cho ho tro

  09:15 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Khan hiem tang gia Sieu thi sot ruot cho ho tro

  Nguon cung, gia ca cac mat hang thiet yeu, dac biet la luong thuc, thuc pham thoi diem giap Tet rat cang thang. Viec du tru, binh on gia ca hang hoa dang tro nen vuot qua tam tay cua mot so sieu thi...

 • Khong tha noi gia hang hoa

  17:36 | Thứ ba 18/10/2005 (GMT+7)

  Khong tha noi gia hang hoa

  Hang loat mat hang thiet yeu nhu dien, than, xang dau, xi mang, sat thep tang gia dau 2006 se gay ap luc lon den mat bang gia ca chung. Trao doi voi VnExpress, Pho chu nhiem Uy ban Kinh te Ngan sach Quoc hoi Tao Huu Phung cho hay, khong the mai ghim cuong cac mat hang, song se kiem che o muc tang phu hop.

 • Khan hiem tang gia Sieu thi sot ruot cho ho tro

  06:33 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Khan hiem tang gia Sieu thi sot ruot cho ho tro

  Nguon cung, gia ca cac mat hang thiet yeu, dac biet la luong thuc, thuc pham thoi diem giap Tet rat cang thang. Viec du tru, binh on gia ca hang hoa dang tro nen vuot qua tam tay cua mot so sieu thi...

 • Nam 2007 Gia nhieu mat hang thiet yeu se tang

  15:34 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 Gia nhieu mat hang thiet yeu se tang

  Bo Tai chinh cho biet nam 2007 cong tac dieu hanh gia cua Chinh phu se theo nguyen tac thi truong. Chinh phu se khong bu lo doi voi mot so mat hang do vay gia ca phai dieu chinh sao cho khong bi lo gia thanh.

 • Xay dung qui che dieu hanh thi truong mot so mat hang thiet yeu

  09:12 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Pho thu tuong Vu Khoan giao cac bo Cong nghiep, Xay dung, Nong nghiep - phat trien nong thon, Y te chu tri phoi hop cac co quan lien quan som nghien cuu, xay dung qui che dieu hanh thi truong nam 2004-2005 doi voi mot so mat hang thiet yeu: thep xay dung, ximang, phan bon, mia duong, muoi, thuoc chua benh.

 • Gia nhieu mat hang se giam manh

  04:42 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Gia nhieu mat hang se giam manh

  Tai cuoc hop bao chieu 8/8 ve cac bien phap binh on gia ca thi truong, Bo Tai chinh cho biet se cung voi cac bo nganh lien quan thuc hien dong loat nhieu bien phap giam gia nhu giam thue nhap khau nhieu mat hang thiet yeu, phat hanh trai phieu, tin phieu kho bac; giu on dinh gia dau, xem xet giam gia xang...

 • Chinh phu yeu cau kim che gia ca

  14:56 | Thứ năm 21/07/2005 (GMT+7)

  Chinh phu yeu cau kim che gia ca

  Chinh phu vua co cong dien khan nhac nho cac bo nganh thuc hien nghiem tuc viec dieu hanh gia ca doi voi cac mat hang thiet yeu, dong thoi yeu cau 6 thang cuoi nam phai phan dau dat muc tang truong thap nhat la 9,3%, de ca nuoc co muc tang truong kinh te 8,5% ca nam.

 • Nam 2007 Gia nhieu mat hang thiet yeu se tang

  07:23 | Thứ bảy 09/12/2006 (GMT+7)

  Nam 2007 Gia nhieu mat hang thiet yeu se tang

  Bo Tai chinh cho biet nam 2007 cong tac dieu hanh gia cua Chinh phu se theo nguyen tac thi truong. Chinh phu se khong bu lo doi voi mot so mat hang do vay gia ca phai dieu chinh sao cho khong bi lo gia thanh.

 • Xay dung quy che dieu hanh mot so mat hang thiet yeu

  10:15 | Thứ tư 03/03/2004 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Vu Khoan vua giao cac bo Cong nghiep, Xay dung, Nong nghiep va Phat trien nong thon, Y te chu tri nghien cuu, xay dung quy che dieu hanh thi truong nam 2004-2005 doi voi mot so mat hang thiet yeu: thep xay dung, xi mang, phan bon, mia duong, muoi, thuoc chua benh.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0