hang hoa nhap khau

Friday, 27/05/2016 09:20
 • Phap lenh ve Chong ban pha gia doi voi hang hoa nhap khau vao Viet Nam du thao 4

  08:18 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  De tung buoc xay dung va hoan thien he thong phap luat kinh te cua Viet Nam phu hop voi cac chuan muc phap ly quoc te; va tang cuong quan ly nha nuoc ve kinh te tao dieu kien de Viet Nam hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua;

 • Can dieu tra viec ban pha gia thep Trung Quoc

  08:33 | Thứ bảy 16/09/2006 (GMT+7)

  Can dieu tra viec ban pha gia thep Trung Quoc

  Thep Trung Quoc dang duoc nhap o at vao Viet Nam voi gia re. Tinh trang nay dang gay xon xao du luan va tao suc ep len cac nha san xuat, kinh doanh thep trong nuoc, vi cho rang chat luong thep Trung Quoc qua thap. Su that co phai nhu the va lam the nao de bao ve san pham thep trong nuoc? Ong Pham Chi Cuong, Chu tich Hiep hoi Thep Viet Nam: Doanh nghiep can ha chi phi san xuat de giam gia ban. Hien nay, thep Trung Quoc duoc nhap ve Viet Nam co gia ban khoang 7..

 • Viet Nam ap dung cac bien phap chong tro cap hang hoa nhap khau

  23:44 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Ke tu ngay 1/1/2005, Viet Nam se danh thue chong tro cap doi voi hang hoa nhap khau vao Viet Nam neu nhu Bo Thuong mai dieu tra va xac dinh duoc chinh phu hoac co quan cua chinh phu nuoc xuat khau co bieu hien chuyen von cho to chuc, ca nhan duoi hinh thuc cap von, chuyen giao co phan, cho vay voi lai suat uu dai hoac bao lanh de duoc vay voi lai suat thap; bo qua hoac khong thu nhung khoan thu ma to chuc, ca nhan co nghia vu phai nop...

 • Cac bien phap chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam

  00:10 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Cac bien phap chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam

  Ngay 26/4, Chinh phu tiep tuc phien hop thuong ky thang 4/2004, thao luan va thong qua du thao Phap lenh Chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam, du thao Nghi dinh cua Chinh phu ve sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 03/2000/ND-CP huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Doanh nghiep; xem xet tinh hinh thuc hien cai cach hanh chinh cua Bo Van hoa - Thong tin, tinh hinh trien khai, thuc hien cong tac xa hoi hoa hoat dong van hoa tu nam 1998 den nay..

 • Thong qua Phap lenh Chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam

  23:46 | Thứ hai 16/08/2004 (GMT+7)

  Thong qua Phap lenh Chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam

  Ngay 16/8, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da bat dau phien hop thu 21 tai Ha Noi (keo dai den ngay 20/8). Trong cuoc hop dau tien, UBTVQH da thong qua du an Phap lenh Chong tro cap hang hoa nhap khau vao Viet Nam.

 • My Quoc hoi yeu cau chinh phu gia tang kiem soat hang hoa nhap khau bang duong hang khong

  15:00 | Thứ ba 01/05/2007 (GMT+7)

  My Quoc hoi yeu cau chinh phu gia tang kiem soat hang hoa nhap khau bang duong hang khong

  Hom qua (30.4), mot so dai bieu thuoc dang dan chu trong luong vien quoc hoi My da len tieng yeu cau chinh phu phai kiem soat chat hon nua cac loai hang hoa nhap khau vao nuoc nay qua duong hang khong vi viec mien tru kiem soat mot so mat hang do cac hang hang khong chuyen cho den My da lam gia tang quan ngai rang chinh phu chua co bien phap an ninh tuyet doi de bao ve cac may bay cho khach den My.

 • Them 35 nuoc ap dung cach xac dinh tri gia tinh thue doi voi hang hoa nhap khau

  00:39 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Them 35 nuoc va vung lanh tho duoc ap dung cach xac dinh tri gia tinh thue doi voi hang hoa nhap khau theo nguyen tac cua Hiep dinh chung ve thue quan va thuong mai (GATT).

 • Thep cuon Trung Quoc ban pha gia vao Viet Nam

  09:14 | Thứ bảy 09/09/2006 (GMT+7)

  Thep cuon Trung Quoc ban pha gia vao Viet Nam

  (VM)- Thoi gian gan day, cac phuong tien thong tin dai chung phan anh san pham thep cuon nhap khau tu Trung Quoc dang co hien tuong ban pha gia vao Viet Nam. Theo Hiep hoi Thep Viet Nam, hien gia phoi thep va thep cuon cua Trung Quoc dang duoc chao ban cho cac doanh nghiep Viet Nam voi muc gia 7.350.000 dong/tan (tuong duong 459USD). Hiep hoi thep Viet Nam cho rang voi muc gia ban nhu vay, sau khi tru di tat ca cac chi phi thi muc gia ban cho nha nhap khau dau..

 • Huong dan thue GTGT doi voi hang nhap khau

  11:21 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky thong tu 84 huong dan thue gia tri gia tang (GTGT) theo danh muc hang hoa nhap khau uu dai. Thong tu nay he thong lai toan bo cac thue suat cua tung mat hang thuoc danh muc hang hoa nhap khau uu dai, nham tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep khi ke khai, tinh va nop thue GTGT.

 • Phap lenh tu ve trong nhap khau hang hoa

  02:15 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  Phap lenh duoc ban hanh nham tang cuong quan ly nha nuoc ve kinh te, tao dieu kien de hoi nhap kinh te quoc te co hieu qua, han che nhung tac dong khong thuan loi gay thiet hai nghiem trong cho san xuat trong nuoc do viec gia tang bat thuong nhap khau hang hoa vao Viet Nam.

 • Tu 1.9 khong dan tem hang nhap khau doi voi 16 mat hang

  13:58 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Nham thuc day hoi nhap kinh te quoc te, thuc hien cai cach hanh chinh trong quan ly kinh doanh hang hoa nhap khau, tao dieu kien luu thong hang hoa nhap khau, Bo Tai chinh vua co quyet dinh so 71 ve viec khong thuc hien dan tem hang nhap khau doi voi 16 mat hang.

 • Quy dinh thi hanh Phap lenh chong ban pha gia hang nhap khau

  14:42 | Thứ tư 13/07/2005 (GMT+7)

  Bien phap chong ban pha gia hang hoa nhap khau vao VN se duoc phan quyet tren co so xac dinh ro bien do ban pha gia cung moi quan he va nhung thiet hai ma viec ban pha gia gay ra hoac de doa gay ra thiet hai cho nganh san xuat trong nuoc.

 • Nong chuyen xuat xu hang hoa nhap khau

  00:07 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Nong chuyen xuat xu hang hoa nhap khau

  Ngay 12.7, Tong cuc Hai quan (TCHQ) da to chuc doi thoai voi 350 doanh nghiep phia Nam tai Hoi truong Thong Nhat (TP.HCM). Gan 100 cau hoi DN dat ra, trong do het 80% co san trong cac van ban phap ly hien hanh…

 • Giam thue doi voi hang hoa nhap khau

  17:52 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Giam thue doi voi hang hoa nhap khau

  Ngay 11/1/2007, Viet Nam chinh thuc tro thanh thanh vien thu 150 cua To chuc Thuong mai The Gioi (WTO). Nhan dip nay, Bo Tai chinh vua co quyet dinh so 78/2006/QD-BTC ve viec sua doi thue xuat nhap khau uu dai cua mot so nhom mat hang de thuc hien nghi dinh thu gia nhap WTO cua Viet Nam. Bam vao day de xem video clip

 • Hang hoa nhap khau vao Nam Phi phai dan nhan xuat xu

  05:42 | Thứ ba 01/05/2007 (GMT+7)

  Bo Thuong mai cho biet Bo Cong thuong Nam Phi da ban hanh qui dinh moi ve dan nhan “nuoc xuat xu” va tu ngay 14-4-2007 qui dinh nay co hieu luc. Theo do, Nam Phi se khong cho phep nhap khau hoac luu hanh hang hoa, bat ke hang hoa do duoc san xuat tai Nam Phi hay khong, neu khong co chi dan ro rang ve nuoc xuat xu. Qui dinh nay nham cham dut gian lan ve xuat xu. Cuc Tieu chuan Nam Phi va Hai quan Nam Phi se kiem tra hang nhap khau, neu phat hien hang khong dap..

 • Chi ap dung khi co loi cho VN

  08:38 | Thứ ba 17/08/2004 (GMT+7)

  Bien phap chong tro cap chi duoc ap dung doi voi hang hoa nhap khau vao VN khi hoi du hai dieu kien: duoc xac dinh co tro cap (nhan su ho tro ve tai chinh cua Chinh phu hoac co quan cua chinh phu nuoc ngoai); gay ra hoac de doa gay thiet hai dang ke cho nganh san xuat trong nuoc.

 • Hang hoa nhap khau tu Lao duoc giam thue

  20:49 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 31/3/2004, Bo tai chinh da ban hanh thong tu (so 28/2004/TT-BTC) huong dan thuc hien viec giam thue nhap khau hang hoa co xuat xu tu Lao.

 • Giam 50 thue doi voi hang hoa nhap khau tu Lao

  09:12 | Thứ sáu 06/06/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh va Bo Thuong mai vua ban hanh danh muc 17 mat hang thuoc 4 nhom co xuat xu tu Lao nhap khau vao VN trong nam 2003 duoc ap dung thue suat bang 50% thue nhap khau uu dai.

 • Se co luat ve chong ban pha gia

  08:44 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  Bo Thuong mai dang gap rut hoan chinh Phap lenh Chong ban pha gia voi hang hoa nhap khau vao Viet Nam. Day la van ban luat dau tien quy dinh cach thuc bao ho hop phap nganh san xuat trong nuoc ma nhieu nuoc tren the gioi ap dung tu lau. Tat ca duoc rut ra tu bai hoc tranh chap ca basa o thi truong My.

 • Hang tu khu che xuat khong duoc ap dung thue CEPT

  15:39 | Thứ hai 15/09/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh cong van huong dan xu ly cac vuong mac trong thuc hien Thong tu 64/2003/TT-BTC ve Hiep dinh uu dai thue quan co hieu luc chung CEPT/AFTA. Theo do, hang hoa nhap khau tu khu che xuat thanh lap tai VN vao thi truong noi dia se khong duoc ap dung thue CEPT.

 • Uu dai thue cho hang tu ASEAN Trung Quoc

  15:40 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  Uu dai thue cho hang tu ASEAN Trung Quoc

  Bieu thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Khu vuc Mau dich Tu do ASEAN - Trung Quoc ban hanh theo Quyet dinh 26/2007/QD-BTC da bat dau co hieu luc tu 1/5. Theo do, rat nhieu hang hoa nhap khau tu khu vuc nay se duoc giam thue.

 • Han Quoc se kiem dich cac loai vat lieu bao goi

  17:36 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Vu chau A - Thai Binh Duong (Bo Thuong mai) cho biet ke tu 1-6-2004 Han Quoc se thuc hien kiem dich doi voi tat ca cac loai vat lieu bao goi bang go cua tat ca cac hang hoa nhap khau. Dieu khoan nay lien quan den hiep uoc bao ve thuc vat quoc te ve chong lay lan cac loai con trung gay benh do cac bao bi bang go duoc su dung trong thuong mai gay ra.

 • Chung ta nhap khau nhung gi

  00:51 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Trong dieu kien cua nen kinh te thi truong, mo cua hoi nhap, hang hoa nhap khau co 3 loai la may moc, thiet bi, dung cu va phu tung duoc nhap khau de doi moi ky thuat - cong nghe, nham nang cao nang suat, tang suc canh tranh.

 • Thong qua 2 phap lenh chong ban pha gia va dan quan tu ve

  00:57 | Thứ sáu 30/04/2004 (GMT+7)

  Ngay 29/4, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (QH) da hop cho y kien va thong qua du thao Phap lenh Chong ban pha gia hang hoa nhap khau vao Viet Nam va Phap lenh Dan quan tu ve (sua doi).

 • Giam 50 thue nhap khau tu Lao

  13:30 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky thong tu huong dan viec thuc hien giam thue nhap khau tu Lao. Theo do, hang hoa nhap khau tu Lao co to khai hang hoa da dang ky voi co quan Hai quan, ke tu ngay 16/1 tro di duoc ap dung thue suat thue nhap khau bang 50% muc thue suat thue nhap khau uu dai.

 • Ngay 1 1 2005 co gi moi

  09:36 | Thứ bảy 01/01/2005 (GMT+7)

  VN se danh thue chong tro cap doi voi hang hoa nhap khau vao VN neu Bo Thuong mai dieu tra va xac dinh duoc chinh phu hoac co quan cua chinh phu nuoc xuat khau co bieu hien chuyen von cho to chuc, ca nhan duoi hinh thuc cap von, chuyen giao co phan, cho vay voi lai suat uu dai hoac bao lanh de duoc vay voi lai suat thap; bo qua hoac khong thu nhung khoan thu ma to chuc, ca nhan co nghia vu phai nop...

 • Mien thue nhap khau hang hoa tai san co dinh cua doanh nghiep FDI

  21:25 | Thứ sáu 23/06/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua co cong van so 3796/TM-KHDT ve viec xac nhan mien thue nhap khau doi voi hang hoa nhap khau de tao tai san co dinh cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI).

 • Bat con tep mat con tom

  08:10 | Thứ sáu 10/10/2003 (GMT+7)

  Bat con tep mat con tom

  Hang loat doanh nghiep tai cac KCX tren dia ban TP.HCM da phan ung gay gat sau khi nhan duoc thong bao cua Bo Tai chinh cho biet “hang hoa nhap khau tu KCX thanh lap tai VN vao thi truong noi dia khong duoc ap dung thue suat CEPT”...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0