han muc

Wednesday, 01/06/2016 08:41
 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Dung bien phap kinh te de xu ly dat vuot han muc

  05:35 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi (TVQH) da danh phan lon ngay lam viec 19-4 nham thao luan ve du thao nghi quyet qui dinh han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan de su dung vao muc dich nong nghiep.

 • Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  11:30 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  Thay vi su soi dong trong thoi gian qua, cac ngan hang dang lang le xu ly su viec da roi voi the "tien thoai, luong nan".Chi thi cua Ngan hang Nha nuoc ve kiem soat rui ro cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan den voi cac ngan hang kha bat ngo, nhung it nhieu cung da duoc luong truoc. Nhieu ban doc lo ngai rang voi han muc 3% do, co che uu dai, ho tro nguoi lao dong trong doanh nghiep co phan hoa se gap tro ngai lon.Dau quy nay, trong mot cuoc hoi thao, mot so..

 • Da Nang Quy dinh han muc de cap giay chung nhan quyen su dung dat

  22:56 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  Tu dau thang 12.2006, UBND TP Da Nang ap dung quy dinh ve cap Giay chung nhan quyen su dung dat voi han muc dat o cua ho gia dinh, ca nhan trong truong hop xac dinh dien tich dat o doi voi thua dat o co vuon, ao.

 • Thay Chi thi 03 Mot buoc tien mot buoc lui

  09:41 | Thứ hai 11/02/2008 (GMT+7)

  Thay Chi thi 03 Mot buoc tien mot buoc lui

  Viec quy dinh han muc cho vay dau tu kinh doanh chung khoan dua vao muc von dieu le - thay vi tong du no tin dung - la mot buoc tien, song cung la mot buoc lui trong quan ly ngan hang thuong mai.

 • Cho vay chung khoan Ngan hang quoc doanh mo hau bao

  15:57 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Cho vay chung khoan Ngan hang quoc doanh mo hau bao

  Viec thuc hien Chi thi 03 cua Ngan hang Nha nuoc o khoi ngan hang thuong mai co phan dang tro nen cang thang. Chinh trong thoi diem nay, ngan hang quoc doanh vao cuoc da tao nen mot thuan loi lon, cu hich lon gop phan day thi truong tang toc. Cuoi thang 9, cong chung dau tu xon xao tin don Ngan hang Nha nuoc se noi rong han muc cho vay dau tu chung khoan, thay cho han muc 3% hien nay. Tuy nhien, theo tim hieu cua chung toi, Ngan hang Nha nuoc khong co chu truong..

 • Can sua Dieu 78 ve han muc giao dat cho hop ly

  14:42 | Thứ hai 04/08/2003 (GMT+7)

  Toi chi la mot cong nhan binh thuong, song cung muon co mot so y kien gop y cho Dieu 78 du thao Luat Dat dai. Dieu luat can dieu chinh cho hop tinh hinh thuc te, dam bao nguoi co nhu cau va co kha nang khai thac hieu qua dat dai thi duoc giao nhieu, khong bi qua han che boi quy dinh han muc.

 • Lieu se phai sua Quyet dinh 03

  13:37 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Lieu se phai sua Quyet dinh 03

  Quyet dinh 03/NHNN ngay 1/2/2008 thay the Chi thi 03/NHNN ngay 28/5/2007 lai tiep tuc thu hut su chu y cua du luan.

 • Quy dinh moi ve han muc dat o

  00:03 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  UBND TP Can Tho vua ban hanh quy dinh han muc dat o giao cho ho gia dinh, ca nhan va han muc cong nhan dat o doi voi thua dat o co ao vuon de lam can cu phuc vu viec giao dat, boi thuong dat, mien giam tien su dung dat va ap dung cac quy dinh ve quan ly dat dai khac...

 • Khong tang ty le so huu ngan hang cho phia nuoc ngoai

  09:06 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Khong tang ty le so huu ngan hang cho phia nuoc ngoai

  Ngan hang Nha nuoc moi day da thong nhat quan diem giu nguyen han muc so huu co phan cua nha dau tu nuoc ngoai trong cac ngan hang thuong mai niem yet tren san chung khoan, sau nhieu y kien tranh luan co nen mo rong ra 49% hay khong. Quan diem nay duoc tai khang dinh trong du thao hoan chinh nghi dinh ve viec to chuc tin dung nuoc ngoai mua co phan cua cac ngan hang thuong mai Viet Nam ma Ngan hang Nha nuoc vua trinh Chinh phu tuan qua. Cac quy dinh ve doi tuong..

 • Tu 1 7 thuc hien han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh ca nhan

  10:06 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da bat dau phien hop thu 50 bang viec thao luan, thong qua Nghi quyet quy dinh han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan.

 • Thong qua NQ ve han muc nhan chuyen quyen dung dat NN

  14:33 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Thong qua NQ ve han muc nhan chuyen quyen dung dat NN

  Sang nay (18/6), phien hop thu 50 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi da khai mac. Nghi quyet dau tien duoc thong qua quy dinh ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan.

 • Thong qua han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep

  00:30 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Hom qua, ngay trong phien khai mac phien hop thu 50, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet quy dinh ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan de su dung vao muc dich nong nghiep ap dung ke tu ngay 1.7.2007.

 • Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  17:49 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  UBND TP. Ha Noi vua co to trinh HDND TP thong qua han muc giao dat o moi duoc ap dung trong truong hop tai dinh cu cho cac ho gia dinh, cac ca nhan phai di chuyen khi Nha nuoc thu hoi dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong va phat trien kinh te.

 • Trinh Thu tuong phuong an chong dau co nha dat

  23:23 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Trinh Thu tuong phuong an chong dau co nha dat

  Theo phuong an de nghi sua doi, bo sung cac loai phi, le phi lien quan toi bat dong san ma Bo Xay dung vua chinh thuc trinh len Thu tuong hom nay, 15/11, nguoi su dung dien tich nha, dat o vuot han muc quy dinh se bi danh thue luy tien nang.

 • Can nhac viec doanh nghiep vay no nuoc ngoai

  11:05 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  Can nhac viec doanh nghiep vay no nuoc ngoai

  Phan von bao lanh cho hang chuc du an dien, xi mang, giao thong... lon gap 3 lan han muc vay thuong mai nuoc ngoai cua doanh nghiep. Ngan hang Nha nuoc dang kien nghi nang han muc nay len 2,7-3 ty USD, tang 700-800 trieu USD so voi muc da phe duyet nham giam nghia vu no du phong cua ngan sach.

 • So huu nha dat Han muc co danh bat duoc dau co

  15:24 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  So huu nha dat Han muc co danh bat duoc dau co

  Mot nguoi so huu vai chuc can ho, dam bay biet thu ma khong o; mot doanh nghiep "om chat" hang chuc hecta dat nhieu nam ma chang lam gi trong khi thi truong "gao" len... sot? Bo Xay dung vua trinh Chinh phu nhieu giai phap chan chinh van de nay.

 • Han muc so huu nha dat se tri duoc dau co

  21:29 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Han muc so huu nha dat se tri duoc dau co

  Mot nguoi so huu vai chuc can ho, dam bay biet thu ma khong o; mot doanh nghiep "om chat" hang chuc hecta dat nhieu nam ma chang lam gi trong khi thi truong "gao" len... sot? Bo Xay dung vua trinh Chinh phu nhieu giai phap chan chinh van de nay.

 • Dan kho vi nghi dinh da luat

  08:30 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Dan kho vi nghi dinh da luat

  Luat qui dinh khong nop tien su dung dat nhung nghi dinh huong dan lai yeu cau nguoi dan phai nop. Chinh vi nghi dinh nay "da” luat khien hang loat ho so cap giay chu quyen nha dat o TP.HCM bi ach tac do chua biet nop thue theo qui dinh nao. Nghe doc noi dung toan bai:

 • 17 ap dung han dien cho ca nhan su dung dat nong nghiep

  05:11 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Ho gia dinh, ca nhan khong duoc “tich tu” quyen su dung dat nong nghiep “thoai mai” nhu truoc day, thay vao do la mot han muc nhat dinh. Do la noi dung chinh tai nghi quyet (co hieu luc thi hanh tu 1-7-2007) qui dinh ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh, ca nhan de su dung vao muc dich nong nghiep vua duoc Uy ban Thuong vu Quoc hoi thong qua sang 18-6 trong ngay khai mac phien hop thu 50 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi khoa..

 • Chua thong qua Nghi quyet ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep

  23:55 | Thứ năm 19/04/2007 (GMT+7)

  Ngoai Phap lenh ky ket va thuc hien thoa thuan quoc te duoc thong qua khong may kho khan, hom qua 19.4, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da tam gac lai chua thong qua theo ke hoach Phap lenh dan chu o xa, phuong, thi tran va Nghi quyet ve han muc nhan chuyen quyen su dung dat nong nghiep cua ho gia dinh ca nhan do con nhieu y kien khac nhau.

 • Quy dinh moi ve han muc luu luong dien thoai quoc te

  14:40 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve han muc luu luong dien thoai quoc te

  Theo quy dinh moi cua Bo Buu chinh vien thong, cuoc ket cuoi dien thoai IP quoc te ap dung tu ngay 1/6 la 0,17 USD/phut, khong phan biet cuoc goi den mang co dinh hay mang di dong tai Viet Nam.

 • Se bo muc tran chi phi quang cao

  14:30 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Se bo muc tran chi phi quang cao

  Bo Tai chinh vua dua ra cam ket se som de nghi do bo tran gioi han muc chi phi 10% doi voi cac hoat dong lien quan den quang cao, khuyen mai, tiep khach, qua bieu cua doanh nghiep.

 • Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  14:49 | Thứ hai 11/12/2006 (GMT+7)

  Da Nang Quy dinh thu tuc han muc le phi cap lai cap doi giay chung nhan quyen su dung dat

  Nham gop phan giam phien ha va don gian hoa thu tuc trong linh vuc nha dat, UBND TP. Da Nang vua ban hanh Quy dinh thu tuc, han muc, le phi cap lai, cap doi giay chung nhan quyen su dung dat (GCNQSDD). Theo do, nguoi su dung dat co nhu cau cap lai, cap doi GCNQSDD can nop ho so tai Van phong dang ky quyen su dung dat.

 • Quy dinh moi ve han muc luu luong dien thoai quoc te

  10:32 | Thứ tư 27/04/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve han muc luu luong dien thoai quoc te

  Theo quy dinh moi cua Bo Buu chinh vien thong, cuoc ket cuoi dien thoai IP quoc te ap dung tu ngay 1/6 la 0,17 USD/phut, khong phan biet cuoc goi den mang co dinh hay mang di dong tai Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0