goi thau

Thursday, 26/05/2016 13:50
 • Du an Nhieu LocThi Nghe Dut mot goi thau troi song bac ty

  22:21 | Thứ năm 28/02/2008 (GMT+7)

  Du an Nhieu LocThi Nghe Dut mot goi thau troi song bac ty

  - Cong trinh tien ty - goi thau so 7 Du an Ve sinh moi truong TP.HCM luu vuc Nhieu Loc - Thi Nghe (NL-TN) be tac, UBND TP.HCM danh tach mot phan cong viec goi thau nay thanh goi thau 7A. Goi thau "con" duoc duyet dau thau voi gia 124 ty dong, dat gap... 3 goi thau "me".

 • Vu PM18 Chua tham dinh xong quyet toan 5 goi thau

  21:05 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  Vu PM18 Chua tham dinh xong quyet toan 5 goi thau

  Bo Tai chinh da de nghi Thu tuong cho phep lui thoi han bao cao ket qua tham dinh quyet toan cua 5 goi thau lien quan den vu tieu cuc tai PMU18, ma Thu tuong da chi dao phai bao cao ket qua tham dinh trong thang 8/2006. 5 goi thau cua du an cai tao va nang cap QL 18 doan Noi Bai-Bai Chay bao gom: goi thau so 1 doan Noi Bai-Bac Ninh, goi thau so 2 doan Bac Ninh-Chi Linh (Hai Duong), goi thau du an cau Pha Lai, goi thau Chi Linh-Bai Chay, goi thau Cau Bai Chay.

 • Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  08:53 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Hang loat sai pham tai Ngan hang Dau tu va Phat trien

  Thanh tra Chinh phu vua ket thuc thanh tra viec dau tu, mua sam trang thiet bi, cho thue tai chinh tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam (BIDV). Co quan nay da de nghi chuyen ho so sang co quan dieu tra de lam ro dau hieu vi pham phap luat trong hoat dong cho thue tai chinh va viec mua khach san Royal - Hoang Gia (so 20 Hang Tre - Ha Noi). Dau tu, xay dung: co thong thau Tu nam 2000 den 2004, BIDV da dau tu, xay dung 81 du an voi tong muc dau tu 417,1 ty..

 • To chuc lai viec thi cong cac goi thau cua du an Nha may loc dau Dung Quat

  08:42 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  To chuc lai viec thi cong cac goi thau cua du an Nha may loc dau Dung Quat

  Ngay 4/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da di kiem tra du an Nha may loc dau Dung Quat va chu tri cuoc hop Ban Chi dao Nha nuoc cac du an trong diem ve dau khi tai thi xa Quang Ngai. Thu tuong da den tan noi thi cong cac goi thau Ðe chan song (goi thau 5A), goi thau Cang xuat san pham (goi thau 5B) va khu vuc thi cong nha may loc dau de kiem tra tinh hinh thi cong cac hang muc nay.

 • Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  12:09 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Su quay ngoat 180 do cua mot goi thau

  Mua sam trang thiet bi day hoc thong qua dau thau la mot phuong thuc thuoc lo trinh doi moi ma nganh giao duc dat ra, nham nang cao chat luong day va hoc, duoc trien khai tren toan quoc. Nhung tai Ha Tay, viec UBND tinh Ha Tay phe duyet ket qua goi thau mua thiet bi day hoc (gia tri gan 7 ty dong) ngay sau khi da co quyet dinh... huy ket qua dau thau da khien du luan hoai nghi ve tinh khach quan cua goi thau nay. Vong quanh no lai... tit mu vong quanh Nam trong..

 • Khoi cong goi thau so 1 Nha may loc dau Dung Quat

  10:28 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Khoi cong goi thau so 1 Nha may loc dau Dung Quat

  Truoc ngay khai mac Dai hoi Dang toan quoc lan thu X, chieu 17.4, nha thau Technip da khoan coc nhoi dau tien, chinh thuc khoi cong thuc hien goi thau so 1 ngay tai mat bang cua nha may. Hoi ha tren cac cong truong Ong Truong Van Tuyen - Truong ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat - noi: "Sau rat nhieu chon lua, nha thau Technip quyet dinh chon phuong an dong coc nhoi de xu ly mong cua nha may loc dau. Ngoai lop dat khong dam bao ky thuat ma lien doanh..

 • Cong trinh cau Can Tho da thi cong tro lai

  16:18 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Cong trinh cau Can Tho da thi cong tro lai

  Sau su co sap nhip dan cau Can Tho (goi thau 2), trong nhung ngay dau nam 2008 nay, khong khi lao dong da soi noi tro lai. Cac anh em cong nhan deu phan dau de goi thau 1 va 3 hoan thanh dung tien do. Goi thau 2 dang cho thi cong tro lai khi co ket luan chinh thuc ve nguyen nhan su co. Du an cau Can Tho la cong trinh trong diem quoc gia bac qua song Hau. Day cung la cong trinh lon nhat khu vuc duoc rat nhieu nguoi dan mong doi. Dac biet, voi nguoi dan mien Tay..

 • Dam bao tien do du an nha may loc dau Dung Quat

  21:18 | Chủ nhật 05/03/2006 (GMT+7)

  Hom nay (5-3), Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung da den tham, kiem tra tinh hinh thuc hien mo rong ben cang so 1, thuc hien goi thau EPC so 5 A - de chan song, goi thau EPC 5B- cang xuat san pham, goi thau EPC so 7- nha hanh chinh va dich vu va cac goi thau EPC 1+4, 2+3 thuoc du an nha may loc dau Dung Quat.

 • Vi sao vuot du toan tren 50 trieu USD van duoc phe duyet

  11:50 | Thứ năm 21/04/2005 (GMT+7)

  Vi sao vuot du toan tren 50 trieu USD van duoc phe duyet

  Theo quyet dinh duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet, tong kinh phi dau tu cho du an mo rong Nha may nhiet dien Uong Bi la 4.271,12 ty dong. Nhung khi trien khai thuc hien, goi thau lai bi “doi” len hon 50 trieu USD so voi du toan ban dau.

 • Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung Dam bao tien do du an nha may loc dau Dung Quat

  21:45 | Chủ nhật 05/03/2006 (GMT+7)

  Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung Dam bao tien do du an nha may loc dau Dung Quat

  Hom nay (5/3), Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung da den tham, kiem tra tinh hinh thuc hien mo rong ben cang so 1, thuc hien goi thau EPC so 5 A - de chan song, goi thau EPC 5B- cang xuat san pham, goi thau EPC so 7- nha hanh chinh va dich vu va cac goi thau EPC 1+4, 2+3 thuoc du an nha may loc dau Dung Quat.

 • Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  16:49 | Thứ hai 22/03/2004 (GMT+7)

  Du an mo rong Cang Tien Sa Da Nang Da hoan thanh 90 khoi luong cong viec

  Sau hon 2 nam thuc hien, den nay du an mo rong Cang Tien Sa - Da Nang da hoan thanh duoc 90% khoi luong cong viec. Rieng goi thau so 5 - xay dung cau Tuyen Son va duong dan hai dau cau da hoan thanh va dua vao su dung ngay 19/2/2004 vua qua, phat huy hieu qua tot. Day la goi thau duy nhat trong so 6 goi thau cua du an hoan thanh vuot thoi gian hop dong.

 • Bo tay vi nha thau chay i

  07:17 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Bo tay vi nha thau chay i

  Lat lai ho so goi thau so 7 (tri gia khoang 29,9 trieu USD) do nha thau TMEC-CHEC 3 (Trung Quoc) thi cong moi thay cac co quan chuc nang da “bat luc” trong viec xu ly nha thau be boi nay. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Goi thau so 7 su co su co

  11:40 | Chủ nhật 14/01/2007 (GMT+7)

  Goi thau so 7 su co su co

  Theo hop dong ngay 23-10-2003, goi thau so 7 do nha thau JV of Tinjin Machinery Equipment and CHEC3 (Trung Quoc) thi cong, duoc thuc hien trong vong 1.085 ngay - hoan thanh vao ngay 14-11-2006. Day la goi thau chinh cua du an, bao gom cac hang muc gieng khoan, he thong duong ong dai 9km dan nuoc thai ngam duoi long kenh, ho ga vuot kenh, cong trinh tach dong, cong ho...

 • TPHCM Sai mot ly mat tram ty

  08:23 | Thứ bảy 01/03/2008 (GMT+7)

  TPHCM Sai mot ly mat tram ty

  Tu co quan quan ly, chu dau tu den nha thau… cua goi thau so 7 du an Ve sinh moi truong TPHCM luu vuc kenh Nhieu Loc - Thi Nghe, moi don vi sai mot ti khien ngan sach nha nuoc mat hon 100 ty dong.

 • Ven kenh Nhieu Loc Thi Nghe thi cong lai rai

  07:14 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Ven kenh Nhieu Loc Thi Nghe thi cong lai rai

  Sau hon hai nam ruoi trien khai du an ve sinh moi truong thuoc luu vuc kenh Nhieu Loc - Thi Nghe (NL-TN), den nay cong trinh tri gia 190 trieu USD nay moi chi trien khai duoc goi thau so 7 lap dat tuyen cong bao va goi thau so 8 lam tram bom xu ly nuoc co thiet bi luoc rac (tong so co 13 goi thau).

 • That thoat trong du an xay dung nha may Nhiet dien Cao Ngan

  09:12 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  That thoat trong du an xay dung nha may Nhiet dien Cao Ngan

  Nhieu thiet bi dat tien cua du an duoc dat mua theo tieu chuan chau Au da bi "ho bien" thanh nhung thiet bi "made in China" hoac khong co nhan mac. Du Nha may Nhiet dien Cao Ngan dang trong giai doan chay thu nghiem nhung nhieu thiet bi hoen gi, phai gia co, chap va. Du an dau tu xay dung Nha may Nhiet dien Cao Ngan duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 126/QD-TTg ngay 12/2/1999; chu dau tu la Tong Cong ty Than Viet Nam (hien nay la tap doan Than-..

 • TP HCM tro thanh dai cong truong Se un tac giao thong tren dien rong

  23:20 | Chủ nhật 23/07/2006 (GMT+7)

  TP HCM tro thanh dai cong truong Se un tac giao thong tren dien rong

  TP.HCM dang trien khai nhieu du an nang cap, mo rong duong giao thong va cai tao he thong cong thoat nuoc. Hau het cac du an deu nam o khu vuc noi thanh va duoc thi cong ngay tren nhieu truc duong giao thong chinh. Qua trinh thi cong cac cong trinh nay du kien se keo dai trong 2-3 nam, dan den viec un tac giao thong co the xay ra tren dien rong.

 • Dung Quat lai co nguy co cham tien do

  09:21 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Dung Quat lai co nguy co cham tien do

  Theo cam ket cua nha thau Technip thi den quy 1 nam 2009 Nha may loc dau Dung Quat se hoan thanh va di vao hoat dong. Tuy nhien thoi gian qua, do thay doi thiet ke ky thuat nen mot so goi thau cua du an trien khai cham, co nguy co anh huong den tien do chung cua du an.

 • Vu PMU 18 Khoi to nguyen Truong phong va 2 Pho phong PID6

  08:22 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 Khoi to nguyen Truong phong va 2 Pho phong PID6

  Hom qua (30/5), Thieu tuong Pham Xuan Quac, Pho thu truong Co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an ky quyet dinh khoi to bi can doi voi 3 can bo cua PMU18 ve toi "lam dung chuc vu quyen han chiem doat tai san", gom: Nguyen Huu Vinh - nguyen Truong phong Pid6 va 2 pho phong nay la Nguyen Thanh Son, Le Thi Thanh Hoa (vo Dung "con" - bi can trong vu an nay). Truoc do, sau khi bi trieu tap len de lay loi khai, 3 doi tuong tren da xin nop lai gan 1 ti dong tien chiem..

 • Vi sao khong dut duoc nha thau

  08:07 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Vi sao khong dut duoc nha thau

  Tra loi cau hoi nay, ong Fernando Requena - ky su truong Cong ty tu van giam sat CDM (My) - cho biet: Nghe doc noi dung toan bai: >> Bai 1: Nhung "lo cot" khong nguoi

 • Chong mo thau vo du thau

  03:19 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Chong mo thau vo du thau

  Nhu TS ngay 26-7 da dua tin, toan bo ho so mat lien quan den goi thau so 25 (ve xay dung nha o cho can bo cong nhan vien) thuoc du an Nha may Ximang Hai Phong (moi) da bi tiet lo ra ngoai du toi thang chin moi mo thau. Tu su viec nay, phong vien TS da dieu tra va phat hien co mot moi lien he mat thiet giua lanh dao ban quan ly du an nha may ximang voi mot doanh nghiep dang co y dinh tham gia goi thau, lap lai gan nhu y chang kich ban “cong ty gia dinh” trong..

 • Can lam ro thiet ke he gian giao

  01:41 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  Su co sap nhip cau dan thuoc goi thau so 2 cua du an cau Can Tho da dat ra nhieu van de ve phuong phap thi cong cung nhu quy trinh kiem tra, giam sat va trach nhiem cua cac ben co lien quan. Doi voi du an cau Can Tho, goi thau so 2 chi danh rieng cho cac nha thau Nhat Ban tham gia dau thau, ly do vi nguon kinh phi chinh cua du an la tu von vay ODA cua Chinh phu Nhat Ban (theo thong le quoc te, nuoc nao cho vay thi cac nha thau nuoc do duoc tham du dau thau goi..

 • Lai them hai goi thau thi cong rua

  05:00 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Lai them hai goi thau thi cong rua

  Tiep theo goi thau so 7 lap dat cong bao tren kenh Nhieu Loc - Thi Nghe, nay lai co them goi thau so 12A va 13A do Tong cong ty xay dung Bach Dang (Bo Xay dung, co tru so o Hai Phong) thi cong i ach trong viec lap dat tuyen cong hop cap 2 va 3 tren 14 tuyen duong TP.HCM.

 • Bai hoc dau thau tu Plaza

  09:31 | Thứ hai 25/06/2001 (GMT+7)

  Bai hoc dau thau tu Plaza

  Hom nay (25/6), goi thau so 6 (cung cap lap dat he thong thang may, thang cuon), goi thau cuoi cung trong 4 goi thau cua cong trinh Trung tam Thuong mai Trang Tien (Hanoi Plaza) se duoc mo lai, sau lan dau thau truoc khong thanh cong.

 • Cau duong Nguyen Van Cu tri tre du kieu

  05:14 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Cau duong Nguyen Van Cu tri tre du kieu

  Du an cau, duong Nguyen Van Cu (TP.HCM) duoc quyet dinh dau tu vao nam 2000 nhung moi khoi cong cach day khoang mot nam. Va tu ngay do den nay cong trinh nay van khong tien trien bao nhieu...

 • Cau Can Tho se hoan thanh dung tien do

  04:38 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Cau Can Tho se hoan thanh dung tien do

  Gan day, du luan lo ngai cau Can Tho se kho hoan thanh dung tien do. Ly do: goi thau so 1 do cac nha thau VN va goi thau so 3 do cac nha thau Trung Quoc thi cong cham. Trao doi voi TS, ong Duong Tuan Minh - tong giam doc Ban quan ly du an My Thuan - cho biet:

 • Ky 2 goi thau quan trong cua NM loc dau Dung Quat

  09:36 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  Ky 2 goi thau quan trong cua NM loc dau Dung Quat

  Hai goi thau cua Nha may loc dau Dung Quat duoc coi la mat nhieu thoi gian thuong thao nhat (14 thang dam phan) cuoi cung da duoc ky ket chieu 20/2/2006 giua To hop nha thau TECHNIP (TPC) va Tong Cong ty lap may Viet Nam (LILAMA).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0