giu chuc vu

Monday, 30/05/2016 15:46
 • Nguyen Huy Can duoc bau giu chuc vu Chu Tich LDLD TP khoa VIII

  15:28 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi Ban Chap hanh Lien Doan Lao Dong TP Ho Chi Minh (BCH LDLD TP) lan 3, khoa VIII sang ngay 6/1, BCH LDLD TP da nhat tri bau ong Nguyen Huy Can – UV Doan Chu tich Tong LDLD Viet Nam, Pho Chu Tich Thuong truc LDLD TP giu chuc vu Chu Tich LDLD TP khoa VIII (thay ong Dang Ngoc Tung da chuyen sang giu chuc vu chuyen trach Pho Chu tich Thuong truc LDLD Viet Nam), bau ong Tran Thanh Hai – UV Ban Thuong vu, Truong Ban Tuyen Giao LDLD TP giu chuc vu Pho Chu..

 • Khong quan ly DN tu nhan ngay sau khi thoi chuc vu

  23:18 | Thứ ba 19/06/2007 (GMT+7)

  Nguoi thoi giu chuc vu khong duoc thanh lap, tham gia thanh lap hoac tham gia quan ly, dieu hanh doanh nghiep tu nhan, cong ty TNHH, cong ty co phan. Day la mot trong nhung noi dung Nghi dinh so 102/2007/ND-CP do Thu tuong ky ngay 14/6, quy dinh thoi han khong duoc kinh doanh trong linh vuc co trach nhiem quan ly doi voi nhung nguoi la can bo, cong chuc, vien chuc sau khi thoi giu chuc vu.Thoi han khong duoc kinh doanh: toi da 2 nam

 • Chi bo phieu tin nhiem khi 7 thanh vien UBTVQH dong y

  19:30 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Quoc hoi thao luan ve hai du an Quy che hoat dong cua Hoi dong dan toc va cac uy ban cua Quoc hoi, Quy che hoat dong cua Uy ban thuong vu Quoc hoi (sua doi). Day la lan dau tien trinh tu, thu tuc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi bau hoac phe chuan duoc dat ra.

 • Tinh gian bien che doi voi nhung nguoi thoi giu chuc vu lanh dao

  00:51 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi trien khai Nghi dinh 132/2007/ND-CP ve tinh gian bien che hom qua 2.10, Vu truong Vu To chuc - Bien che, Bo Noi vu Nguyen Duc Chien cho biet, mot trong nhung doi tuong tinh gian bien che moi theo quy dinh cua Nghi dinh 132 la nhung nguoi thoi giu chuc vu lanh dao, bao gom can bo duoc bau va duoc bo nhiem, do sap xep to chuc hoac khong tai cu nhung chua den tuoi nghi huu, khong the bo tri duoc theo vi tri cong viec moi.

 • Thu tuong chinh phu Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho tong cuc truong Tong cuc canh sat Chap nhan don tu chuc cua ong Nguyen Van Lam

  16:27 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong chinh phu Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho tong cuc truong Tong cuc canh sat Chap nhan don tu chuc cua ong Nguyen Van Lam

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien chi dao Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh ve truong hop Thieu tuong Cao Ngoc Oanh lien quan den vu viec tieu cuc o PMU 18 (Bo Giao thong Van tai). Theo do, truoc khi co ket luan cua co quan dieu tra, khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat - Thu truong co quan dieu tra. Thu tuong cung da chap nhan don tu chuc chuc vu Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu cua ong Nguyen Van..

 • Ong Cao Duc Phat duoc bo nhiem giu chuc vu Bo truong Bo NN PTNT

  08:51 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Ong Cao Duc Phat duoc bo nhiem giu chuc vu Bo truong Bo NN PTNT

  Sang nay 3/12, truoc khi Ky hop thu 6, Quoc hoi (QH) khoa XI be mac, QH da nghe Bien ban kiem phieu phe chuan de nghi cua Thu tuong Chinh phu ve viec bo nhiem ong Cao Duc Phat giu chuc vu Bo truong Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon. Theo do, voi 407/427 phieu bau (82,22%), QH da nhat tri phe chuan viec bo nhiem doi voi ong Cao Duc Phat.

 • Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

  22:21 | Thứ bảy 24/06/2006 (GMT+7)

  Mien nhiem cac chuc vu Chu tich nuoc Chu tich Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu

  * Ngay 26/6, Quoc hoi bau Chu tich Quoc hoi moiNgay 24/6, Quoc hoi da buoc vao ngay lam viec dau tien trong viec xem xet, quyet dinh van de nhan su. Truoc khi Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong (xep theo thoi gian doc) doc don xin thoi lam nhiem vu, Tong bi thu Nong Duc Manh da co bai phat bieu quan trong.

 • Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat

  20:05 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho Tong cuc truong Tong cuc Canh sat

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua co y kien chi dao Bo truong Bo Cong an Le Hong Anh ve truong hop Thieu tuong Cao Ngoc Oanh lien quan den vu viec tieu cuc o PMU 18 (Bo Giao thong Van tai). Theo do, truoc khi co ket luan cua co quan dieu tra, khong de Thieu tuong Cao Ngoc Oanh giu chuc vu Pho tong cuc truong Tong cuc Canh sat - Thu truong co quan dieu tra. Thu tuong cung da chap nhan don tu chuc chuc vu Pho Chu nhiem Van phong Chinh phu cua ong Nguyen Van..

 • Sep nghi huu khong duoc lam kinh te ngay

  09:55 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  Cac lanh dao vua nghi huu, thoi khong giu chuc vu chu chot phai cho mot khoang thoi gian toi thieu la 6 thang moi duoc kinh doanh.>Sep nghi huu lam kinh te Thu truong ve huu lam doanh nhan

 • Nha dau tu can biet

  01:01 | Thứ hai 03/09/2007 (GMT+7)

  Ngay 27-8, chu tich HDQT Ngan hang co phan A Chau (ACB) da ky quyet dinh bo nhiem ong Ly Xuan Hai giu chuc vu chu tich HDQT Cong ty CK ACB (ACBS) va bo nhiem ong Nguyen Viet Hai giu chuc vu tong giam doc ACBS.

 • Nhan su moi

  23:52 | Thứ ba 06/01/2004 (GMT+7)

  Sang 6/1, BCH LDLD TP.HCM da nhat tri bau ong Nguyen Huy Can - Uy vien Doan Chu tich Tong LDLD Viet Nam, Pho chu tich Thuong truc LDLD TP.HCM giu chuc vu Chu tich LDLD TP.HCM khoa VIII (thay ong Dang Ngoc Tung da chuyen sang giu chuc vu chuyen trach Pho chu tich Thuong truc LDLD Viet Nam).

 • Doi tuong giam bien moi

  14:14 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Doi tuong giam bien moi

  Mot trong nhung doi tuong tinh gian bien che moi duoc quy dinh trong Nghi dinh 132 cua Chinh phu la nhung nguoi thoi giu chuc vu lanh dao, bao gom can bo duoc bau va duoc bo nhiem, do sap xep to chuc hoac khong tai cu nhung chua den tuoi nghi huu, khong the bo tri duoc theo vi tri cong viec moi.

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Nhan su moi

  00:25 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  Ban chap hanh Dang bo tinh Son La khoa XII vua hop Hoi nghi lan thu nhat, bau Ban Thuong vu Tinh uy gom 13 nguoi. Dong chi Thao Xuan Sung duoc bau tai cu chuc vu Bi thu Tinh uy Son La; dong chi Hoang Van Chat, Pho bi thu thuong truc Tinh uy khoa XI duoc tai bau giu chuc vu Pho bi thu thuong truc Tinh uy; dong chi Hoang Chi Thuc, Pho bi thu khoa XI, Chu tich UBND tinh duoc bau giu chuc vu Pho bi thu Tinh uy. (TTXVN)

 • Khong duoc kinh doanh ngay sau khi thoi chuc

  08:26 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Nghi dinh ve thoi han khong duoc kinh doanh trong linh vuc co trach nhiem quan ly doi voi nhung nguoi la can bo, cong chuc, vien chuc sau khi thoi giu chuc vu vua duoc ban hanh qui dinh ro thoi han khong duoc kinh doanh la 6-36 thang sau khi thoi chuc.

 • Nhan su moi

  00:23 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Tri, pho truong doan dai bieu Quoc hoi tinh Vinh Phuc, duoc dieu dong giu chuc bi thu Huyen uy Tam Dao thay ong Tran Quoc Viet bi ky luat canh cao, cho thoi giu chuc vu; ong Khong Son Truong, pho van phong tinh uy, giu chuc chu tich UBND huyen Tam Dao thay ong Hoang Duc Tuyen bi ky luat canh cao, cho thoi giu chuc vu cho nghi huu.

 • Iraq cho phep thanh vien dang Baath giu chuc vu trong chinh phu

  14:33 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Iraq cho phep thanh vien dang Baath giu chuc vu trong chinh phu

  Ali al-Lamy, mot quan chuc cap cao Iraq, vua cho biet chinh phu nuoc nay ngay hom qua (6/11) da phac thao ke hoach cho phep cac thanh vien cu thuoc Dang Baath cua cuu Tong thong Saddam Hussein quay tro lai nam giu cac chuc vu trong chinh phu.

 • Chau A va cuoc dua vao chuc tong thu ky LHQ

  09:00 | Thứ bảy 06/05/2006 (GMT+7)

  Chau A va cuoc dua vao chuc tong thu ky LHQ

  Do kha nang mot nguoi chau A nam giu chuc vu tong thu ky (TTK) LHQ la rat thuc nen tai chau A da xuat hien them nhieu guong mat trien vong tham gia cuoc chay dua vao chuc vu nay. Cho den nay da co ba ung vien "xuat dau lo dien" la cuu pho TTK LHQ phu trach giai giap, nguoi Sri Lanka, Jayantha Dhanapala; Pho thu tuong Thai Lan Surakiart Sathirathai va Ngoai truong Han Quoc Ban Ki Moon. Nhung gan day An Do, Dong Timor, Indonesia va Nhat cung bat dau noi den kha..

 • Noi dung chinh va nhung dieu con tranh cai trong Luat To chuc HDND UBND

  12:59 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao nhan dinh co cau to chuc, hoat dong hien hanh cua chinh quyen dia phuong con co nhieu han che. Nhu chuc nang, nhiem vu cua 3 cap tinh, huyen, xa quy dinh chung chung, khong lam ro viec phan cap. Trach nhiem ca nhan, tap the chua duoc phan dinh... Tuy nhien giai quyet the nao dang la bai toan kho.

 • Ap dung chinh sach tinh gian bien che moi

  11:07 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 8-8, Thu tuong Chinh phu da ky ban hanh Nghi dinh so 132/2007/ND-CP quy dinh ve chinh sach tinh gian bien che o cac co quan hanh chinh nha nuoc va su nghiep cong lap tu Trung uong den cap huyen; doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa, giao ban, sap nhap, hop nhat, giai the, pha san hoac chuyen thanh cong ty trach nhiem huu han; nong, lam truong quoc doanh duoc sap xep lai.

 • Nha dau tu can biet 27 8

  15:38 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 27-8, So GDCK TP.HCM cong bo thong tin xu phat canh cao 7 dai dien giao dich cua 6 cong ty chung khoan. Ly do, dai dien giao dich cua cac Cong ty nay vi pham quy dinh ve giao dich.

 • Ban Bi thu TW Doan bo nhiem 2 Truong ban moi

  00:00 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Ban Bi thu TW Doan vua co quyet dinh ve viec bo nhiem 2 Truong ban moi. Theo do, dong chi Tran Thi Bich Ngoc, Uy vien BCHTW Doan khoa VIII, Pho Chu nhiem thuong truc Uy ban Kiem tra TW Doan giu chuc vu Truong ban Kiem tra TW Doan.

 • Trung Quoc Cam quan chuc giu chuc vu trong cac to chuc kinh doanh

  22:26 | Thứ năm 25/03/2004 (GMT+7)

  Uy ban Trung uong Dang Cong san Trung Quoc da ra chi thi, theo do, ke tu thang 5 toi, tat ca cac quan chuc trong dang va chinh phu khong duoc phep giu bat cu chuc vu gi trong cac to chuc kinh doanh voi ly do dieu nay se dan den su canh tranh khong cong bang, gay hai den trat tu thi truong va quan chuc de tham nhung boi nhung cam do tu loi ich kinh te.

 • Ong Nguyen Minh Triet tai dac cu chuc vu Chu tich nuoc

  08:51 | Thứ ba 24/07/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Triet tai dac cu chuc vu Chu tich nuoc

  * Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet gioi thieu nhan su cac chuc vu Pho chu tich nuoc, Chanh an TAND Toi cao, Vien truong Vien KSND Toi caoSang nay 24.7, Quoc hoi (QH) tien hanh bau Chu tich nuoc. Voi 98,78% so dai bieu co mat tan thanh, ong Nguyen Minh Triet da tai dac cu chuc vu Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam khoa XII.

 • Lanh dao phai cam ket khong tham nhung

  08:31 | Chủ nhật 25/06/2006 (GMT+7)

  Lanh dao phai cam ket khong tham nhung

  * Ngay 26/6, Quoc hoi bau Chu tich Quoc hoi moi * Nhieu dai bieu khong dong y ong Nguyen Van An tu nhiem Dung 15g30 phut chieu qua (24/6), Quoc hoi (QH) da hoan tat thu tuc bo phieu mien nhiem doi voi cac chuc danh Chu tich Quoc hoi (ong Nguyen Van An), Chu tich nuoc (ong Tran Duc Luong) va Thu tuong Chinh phu (ong Phan Van Khai).

 • Dia phuong muon bo phieu tin nhiem nhung con e ngai

  14:44 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Thuong truc Hoi dong nhan dan (HDND) phai danh thoi gian tiep cong dan it nhat 2 ngay trong thang; HDND duoc bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do minh bau ra. Do la diem moi nhat trong du thao quy che hoat dong cua HDND cac cap duoc trinh len Uy ban Thuong vu Quoc hoi sang nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0