gio lam viec

Friday, 27/05/2016 11:33
 • Thu tuong Cong chuc khong duoc di muon ve som

  08:07 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Cong chuc khong duoc di muon ve som

  Can bo, cong chuc, vien chuc (CBCCVC) khong su dung thoi gio lam viec vao viec rieng; khong di muon, ve som, khong choi games trong gio lam viec; khong uong ruou, bia truoc, trong gio lam viec, ke ca vao bua an giua hai ca trong ngay lam viec va ngay truc...

 • Phuong an bo tri gio lam viec lech ca tai TP HCM

  09:37 | Thứ sáu 01/06/2001 (GMT+7)

  Phuong an bo tri gio lam viec lech ca tai TP HCM

  Vua qua, So LDTB-XH da co du thao bo tri gio lam viec lech ca tren dia ban thanh pho, nham gop phan vao cac giai phap chong un tac giao thong. Du thao nay da duoc gui den mot so nganh lien quan de lay y kien rong rai.

 • Nen bo tri gio lam lech ca it nhat 3 tieng dong ho

  17:21 | Thứ năm 20/02/2003 (GMT+7)

  Theo toi thi giai phap lech gio lam se rat co tac dung trong tinh hinh giao thong hien nay. Tuy nhien, de xuat bo tri lech gio lam viec cua UBND thanh pho Ha Noi co do gian cach thoi gian chua du lon de giam un tac trong gio cao diem. Toi kien nghi gio lam viec co do gian cach 3 gio.

 • Chu tich UBND TP Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  20:59 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND TP Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  Sang nay (25/10), Chu tich UBND Ha Noi Nguyen The Thao cho biet, cuoi thang 10, So Noi vu se bao cao ket qua dieu tra tac dong cua phuong an lui gio lam viec cac co quan Ha Noi den 8h30, de tranh un tac giao thong. - Giam doc Cong an Ha Noi vua de xuat UBND thanh pho doi gio lam viec giua cac co quan trung uong va dia phuong tren dia ban. De xuat nay duoc lanh dao thanh pho xem xet the nao?

 • TP HCM Doi gio lam viec de chong un tac giao thong

  21:22 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  TP HCM Doi gio lam viec de chong un tac giao thong

  Theo do, gio lam viec buoi sang cua cac co quan hanh chinh nha nuoc (ke ca bo phan thuc hien dich vu hanh chinh cong, to chuc chinh tri, xa hoi thuoc thanh pho) bat dau tu 7h30 hoac 8h va ket thuc luc 16h, 16h30 hoac 17h.

 • Chu tich Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  14:33 | Thứ năm 25/10/2007 (GMT+7)

  Chu tich Ha Noi ung ho lam viec lech gio

  Trao doi voi VnE sang nay, Chu tich UBND Ha Noi Nguyen The Thao cho biet, cuoi thang 10, So Noi vu se bao cao ket qua dieu tra tac dong cua phuong an lui gio lam viec cac co quan Ha Noi den 8h30, de tranh un tac giao thong. > De xuat doi gio lam viec o Ha Noi de giam un tac / Giam doc CA Ha Noi: "Phai chap nhan nhung bat hop ly"

 • Dua them dan quan dieu tiet giao thong

  12:12 | Thứ tư 21/11/2007 (GMT+7)

  Dua them dan quan dieu tiet giao thong

  UBND TP.HCM da thong nhat chu truong voi de an bo tri lech gio hoc, gio lam viec do Ban an toan giao thong TP.HCM de xuat.

 • Trinh de an bo tri lech ca lech gio lam viec hoc tap

  15:28 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Trinh de an bo tri lech ca lech gio lam viec hoc tap

  UBND TP.HCM vua chinh thuc trinh HDND thanh pho phuong an bo tri lech ca, lech gio lam viec, hoc tap, ap dung cho tat ca cac co quan hanh chinh nha nuoc tren dia ban thanh pho, ke ca bo phan thuc hien dich vu hanh chinh cong, to chuc chinh tri, chinh tri- xa hoi thuoc thanh pho (goi tat la don vi), nham gop phan giam un tac giao thong.

 • Vien chuc khong duoc choi game trong gio lam viec

  10:18 | Thứ năm 14/02/2008 (GMT+7)

  Vien chuc khong duoc choi game trong gio lam viec

  Day la mot trong nhung quy dinh thuoc chi thi so 05 do Thu tuong chinh phu vua ban hanh nham nang cao hieu qua su dung thoi gian lam viec truoc tinh hinh nhieu can bo choi game, danh bai, uong ruou, di muon ve som... Nguyen nhan chu yeu cua nhung ton tai duoc cho la do nguoi dung dau cac co quan, to chuc, don vi Nha nuoc chua chu trong quan ly thoi gio lam viec trong khi y thuc chap hanh quy dinh cua moi nhan vien yeu kem va viec xu ly vi pham khong nghiem. Ngoai..

 • Ha Noi Thong nhat doi gio lam viec de giam un tac

  15:46 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Thong nhat doi gio lam viec de giam un tac

  Ket thuc buoi hop chieu 9/3, So GTCC va Cong an thanh pho Ha Noi da thong nhat dieu chinh gio lam viec cua cac co quan hanh chinh, doanh nghiep, truong hoc tren dia ban. Thoi gian toi, se han che tang phuong tien ca nhan bang cach tang le phi dang ky xe moi, thu phi vao noi do. De an giai quyet un tac giao thong HN den nam 2010, duoc chia thanh 7 nhom giai phap, dang chu y nhat la cac nhom giai phap quan ly. Theo do, dieu chinh gio lam viec, hoc tap theo cac khoi..

 • Ha Noi dieu chinh gio lam viec tu 15

  09:39 | Thứ ba 01/04/2003 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua quy dinh thoi diem bat dau va ket thuc muon nhat gio lam viec, hoc tap cua cac co quan, don vi, truong hoc tren dia ban. Theo do, tu 1/5, co quan, don vi hanh chinh su nghiep trung uong lam viec bat dau tu 7h30", ket thuc 16h30".

 • Giam un tac dan phai chap nhan nhung bat hop ly

  11:47 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Giam un tac dan phai chap nhan nhung bat hop ly

  Thieu tuong Nguyen Duc Nhanh, Giam doc Cong an Ha Noi, cho rang, khi trien khai nhung bien phap giam un tac giao thong nhu: doi gio lam viec, cam xe may tren mot so tuyen duong nguoi dan phai chap nhan nhung mat trai. >De xuat doi gio lam viec o Ha Noi de giam un tac/Can nghien cuu ky viec thay doi gio lam viec

 • Can nghien cuu ky viec thay doi gio lam viec

  10:14 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  Can nghien cuu ky viec thay doi gio lam viec

  Sau phien chat van bat thuong cua HDND thanh pho Ha Noi, sang 18/10, VnE da trao doi voi Bi thu Thanh uy Pham Quang Nghi va mot so dai bieu xung quanh chu de nong - un tac giao thong. > Hoc lech gio, giao thong cong truong van tac/ De xuat doi gio lam viec o Ha Noi de giam un tac

 • Thu tuong chi dao kiem tra gio lam viec cua vien chuc

  07:27 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Thu tuong chi dao kiem tra gio lam viec cua vien chuc

  31/1, Thu tuong Chinh phu da co Chi thi yeu cau Thu truong cac co quan thuoc bo may hanh chinh, Thu truong don vi su nghiep cua Nha nuoc thuc hien dong bo cac giai phap de quan ly va su dung co hieu qua thoi gian lam viec cua co quan, to chuc, don vi.

 • Hay nghi den chuyen phu huynh dua don con di hoc

  05:03 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Gan day, nhu bao dai da dua tin, ke hoach dieu chinh gio lam viec cua cac co quan trung uong va dia phuong tren dia ban Ha Noi nham giam un tac va tai nan giao thong duoc nguoi dan rat quan tam. Theo do, gio lam viec cua cac co quan trung uong va Ha Noi se lech nhau khoang mot tieng dong ho (gio lam viec hang ngay cua co quan trung uong tu 7g30-16g30, cua co quan Ha Noi tu 8g30-17g30). Rieng cac truong hoc se van giu nguyen gio hoat dong nhu cu.

 • Che do nghi 30 phut tinh vao thoi gio lam viec

  02:49 | Thứ tư 03/01/2001 (GMT+7)

  Ban Nguyen Thi Huong, Ha Noi hoi ve che do nghi 30 phut tinh vao gio lam viec cua nguoi lao dong lam viec lien tuc 8 gio.

 • De xuat doi gio lam viec o Ha Noi de giam un tac

  19:28 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  De xuat doi gio lam viec o Ha Noi de giam un tac

  Ngay 16/10, Giam doc Cong an Ha Noi Nguyen Duc Nhanh da de nghi UBND thanh pho som bao cao, xin y kien Thu tuong ve phuong an to chuc can bo, cong chuc di lam lech gio giua co quan trung uong va Ha Noi. > Doi gio lam viec de giam un tac

 • 16 nu cong nhan o Hai Phong bi ngat trong gio lam viec

  11:38 | Thứ sáu 14/09/2001 (GMT+7)

  Lien tiep trong cac ngay cuoi thang 8, dau thang 9, 16 nu cong nhan cua xuong san xuat banh thuoc Cong ty Dich vu va Xuat nhap khau Ha Long bi choang ngat trong gio lam viec va dua vao cap cuu tai Trung tam Y te Ngo Quyen (Hai Phong). Co truong hop bat tinh, dau dau vat va, tham chi bi co giat.

 • Sap xep lai gio lam viec de tranh un tac

  12:13 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  Ngoai nhung giai phap lien quan den duong, xe, toi nghi viec sap xep gio lam viec khac nhau giua cac co quan, doanh nghiep cung nen xem xet. (Tadaca)> Bung phat tac duong vi to chuc giao thong kem

 • Thong nhat doi gio lam viec de giam un tac

  18:24 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Thong nhat doi gio lam viec de giam un tac

  Ket thuc buoi hop chieu 9/3, So GTCC va Cong an thanh pho Ha Noi da thong nhat dieu chinh gio lam viec cua cac co quan hanh chinh, doanh nghiep, truong hoc tren dia ban. Thoi gian toi, se han che tang phuong tien ca nhan bang cach tang le phi dang ky xe moi, thu phi vao noi do.

 • TP HCM Tu 14 gio lam viec co the thay doi

  09:51 | Thứ sáu 23/02/2001 (GMT+7)

  Hom qua (22/2), So LDTB-XH da de xuat du thao ap dung gio lam viec moi tren dia ban TP nham gop phan giai quyet nan un tac giao thong.

 • Cong chuc khong du tiec cuoi trong gio lam viec

  08:40 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  Ngay 25/11, Thu tuong Chinh phu da ra quyet dinh ban hanh Qui che thuc hien nep song van minh trong viec cuoi, viec tang va le hoi. Theo do, cac doi tuong la cong chuc, vien chuc khong du tiec cuoi trong gio lam viec, hinh thuc to chuc dam cuoi nen gian di, tiet kiem.

 • Ngay 15 10 chua thi diem lam lech gio lech ca

  06:46 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  TT (TP.HCM)- So Lao dong - thuong binh - xa hoi TP.HCM cho biet noi nay dang tong hop cac y kien nhan duoc tu cac so, nganh, quan, huyen ve bo tri lech gio lam viec tai cac co quan hanh chinh nha nuoc nham giam bot luu luong giao thong trong gio cao diem va y kien lech gio lam viec doi voi cac bo phan dich vu hanh chinh cong.

 • Chua the thuc hien gio lam lech ca o TP HCM

  11:32 | Thứ hai 09/09/2002 (GMT+7)

  Theo kien nghi cua So LDTB-XH, phuong an bo tri gio lam viec, gio hoc lech ca can duoc ap dung tu ngay 1/9, nhung den nay van chua duoc xem xet, quyet dinh thuc thi vi chua den ky hop de Hoi dong nhan dan co nghi quyet.

 • Di cho Tet trong gio lam viec

  15:01 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Di cho Tet trong gio lam viec

  Con hon mot thang nua moi den Tet Nguyen dan, nhung o nhieu co quan, cong so, khong khi “thang an choi” da tran ngap. San sang noi doi sep “ra ngoai co viec”, nhieu chi em keo nhau den cac sieu thi mua sam, ngam nhin tha phanh cho Tet Dinh Hoi sap toi.

 • Di cho Tet trong gio lam viec

  09:03 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Di cho Tet trong gio lam viec

  Con hon mot thang nua moi den Tet Nguyen dan, nhung o nhieu noi, khong khi “thang gieng la thang an choi” da tran ngap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0