giay trang

Friday, 27/05/2016 23:11
 • Lai xinh vinh voi giay trang

  07:48 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Lai xinh vinh voi giay trang

  Ke tu ngay 1-1-2008, mot so giay to duoc coi la hop le ve nha o, dat o (con goi la “giay trang”) se khong duoc the chap, mua ban. Dieu nay dong nghia voi viec hang chuc ngan giay trang cua nguoi dan tai TP.HCM chua kip doi sang giay chu quyen moi se bi “treo” giao dich. >> Sau 1-1-2008, “so phan” giay trang se ra sao?

 • Sau 112008 so phan giay trang se ra sao

  17:03 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Sau 112008 so phan giay trang se ra sao

  Chi con khoang muoi ngay nua la moi loai giay chu quyen nha dat duoc cap qua cac thoi ky truoc va sau nam 1975 (goi tat la giay trang) se khong con gia tri trong giao dich lien quan den chuyen nhuong, mua ban, the chap… Nhung den nay, nhung rac roi xung quanh viec “doi mau” cho giay trang khong nhung khong giam ma cang ngay cang phuc tap, lam kho nguoi dan va ca can bo thu ly.

 • So phan giay trang van chua ro

  08:55 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  So phan giay trang van chua ro

  Co quan cong chung cho biet se khong xac nhan giao dich cua "giay trang" ke tu 1-1-2008. Tuy nhien, lai co y kien cho rang giay trang van duoc tiep tuc giao dich! Nghe doc noi dung toan bai:

 • Sau 112008 80000 giay trang tai TPHCM con duoc giao dich

  16:45 | Thứ tư 26/12/2007 (GMT+7)

  Sau 112008 80000 giay trang tai TPHCM con duoc giao dich

  Theo quy dinh tai ND 84/CP cua Chinh phu, den ngay 1-1-2008, nhung loai giay to nha dat muon giao dich phai chuyen qua cac loai giay chung nhan moi (giay hong, giay do). Chi vai ngay nua la den thoi han nhung van co nhung cach hieu khac nhau giua Bo Tai nguyen - Moi truong va TP: Bo noi con, con TP thi noi khong!

 • Doi giay trang dang the chap tai ngan hang nhu the nao

  05:11 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Doi giay trang dang the chap tai ngan hang nhu the nao

  Theo qui dinh, ke tu ngay 1-1-2008, nguoi su dung dat co cac loai giay trang muon giao dich thi phai doi sang giay hong (doi voi cac loai giay trang ve nha va dat) hoac giay do (doi voi cac loai giay trang ve dat). Nhieu nguoi dan thac mac giay trang dang the chap tai ngan hang thi doi sang giay do, giay hong nhu the nao? Ong PHAM GIA HOA (anh) - pho giam doc Trung tam Thong tin tai nguyen - moi truong va dang ky nha dat TP.HCM (thuoc So Tai nguyen - moi truong..

 • Nen chuyen giay trang sang giay hong giay do

  10:29 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Nguoi dan co phai chuyen cac loai giay trang trong nam 2007 la chu de chinh cuoc trao doi giua PV voi Pho Giam doc So Xay dung TP.HCM Do Phi Hung.

 • The chap giay hong Nguoi dan ngan hang deu lung tung

  00:12 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  The chap giay hong Nguoi dan ngan hang deu lung tung

  Rat nhieu giay trang (nha, dat) dang the chap tai cac ngan hang. Ca ngan hang va nguoi the chap deu muon doi loai giay nay sang giay hong de yen tam hon. Nhung qui trinh doi giay ra sao thi chua ro.

 • Chap nhan mua ban nha dat qua giay trang

  08:36 | Chủ nhật 06/01/2008 (GMT+7)

  UBND TP HCM vua cho phep cac loai giay to hop le ve quyen so huu nha o (ke ca giay trang) van duoc giao dich dan su, song hieu luc giay trang ve dat con tuy tung truong hop.> That chat quan ly nha dat 2008 / TP HCM kien nghi gia han hieu luc "giay trang"

 • Hai phuong an su dung giay trang

  04:51 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  So Tu phap TP.HCM vua trinh UBND TP du thao chi thi ve su dung cac loai giay to hop le (con goi la giay trang) ve tao lap nha o gan lien voi dat o trong giao dich dan su tren dia ban TP. So Tu phap de xuat hai phuong an su dung giay trang. Phuong an thu nhat cho phep giao dich cac loai giay trang den cuoi nam 2007. Phuong an con lai cho phep giao dich khong thoi han.

 • Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

  06:08 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Giay chu quyen nha dat Giay nao cung vuong

  O TP.HCM co giay giay hong moi hay co giay trang thi nguoi dan cung deu dang gap rac roi khi thuc hien the chap, giao dich, mua ban... Ha Noi lai khang dinh tat ca truong hop chua co so do tren dia ban TP se duoc cap giay hong, nhung duoc the chap tren giay hong nay hay khong van chua biet... .............................

 • Hai thang van tac

  05:00 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  Hai thang van tac

  Hang loat giao dich cua nha dat co “giay trang” (giay chung nhan quyen so huu nha, quyen su dung dat hop le) tai TP.HCM da bi ngung tre gan hai thang qua. Nguoi dan keu troi nhung chang duoc co quan nao giai quyet.

 • Van chua ro so phan giay trang

  08:15 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Van chua ro so phan giay trang

  Trong cuoc giao luu truc tuyen dien ra ngay 27-12, Bo Tai nguyen - moi truong (TN-MT) da “keo” luon so TN-MT cua 64 tinh, TP vao cuoc nham giai dap nhung vuong mac khi thuc hien phap luat ve dat dai. Trong cuoc giao luu nay, so phan “giay trang” van chua ro rang. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Xu ep giay trang lieu co cong bang

  03:07 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Theo nghi dinh 84 cua Chinh phu, tu 1-1-2008, nguoi su dung dat phai co giay chung nhan (giay hong, giay do) moi duoc thuc hien cac quyen chuyen doi, cho thue. Dieu nay dong nghia voi giay trang se mat di gia tri xac nhan chu quyen cho nguoi su dung va so huu nha dat, chi con mang tinh tham khao de lam can cu cap doi giay hong moi.

 • Bien giay trang thanh do la Hai phu thuy Cameroon lanh an 13 nam tu

  23:15 | Thứ tư 05/05/2004 (GMT+7)

  Bien giay trang thanh do la Hai phu thuy Cameroon lanh an 13 nam tu

  Hom qua 5/5, vu lua dao "bien giay trang thanh do la" cua 2 "phu thuy" Simo Fotso Victor va Tala Pierre Marie da duoc TAND TP Ho Chi Minh dua ra xet xu va tuyen phat Simo 7 nam tu, Tala 6 nam tu ve toi danh "lua dao chiem doat tai san".

 • TP HCM kien nghi giao dich giay trang binh thuong

  17:15 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Sang nay, ngay 29-12, So Tu phap TP.HCM cho biet vua co van ban trinh UBNDTP ve hieu luc giao dich cua nhung loai giay to nha - dat hop le duoc cap qua cac thoi ky (giay trang).

 • Kien nghi giay trang tiep tuc duoc giao dich

  00:16 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  So Tu phap TP.HCM vua co van ban trinh UBND TP ve hieu luc cua cac loai giay to nha dat hop le duoc cap qua cac thoi ky (duoc goi chung la “giay trang”).

 • Cap doi giay chu quyen trang tai TPHCM Dan lo chay quan huyen qua tai

  11:41 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Cap doi giay chu quyen trang tai TPHCM Dan lo chay quan huyen qua tai

  Chi con gan mot thang nua la giay chu quyen nha, dat da duoc cap qua cac thoi ky (goi tat la giay trang) se khong con gia tri trong giao dich. Chinh vi the nguoi dan du that su chua co nhu cau cung phai un un “chay” theo chinh sach de mong co duoc tam giay hong lan lung.

 • Sau 112008 giay trang van duoc giao dich nha dat

  18:43 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Sau 112008 giay trang van duoc giao dich nha dat

  Ong Dao Trung Chinh, Pho Vu truong Vu Dat dai, Bo Tai nguyen Moi truong, khang dinh, chi can co mot trong cac loai giay to ve quyen su dung dat van se duoc thuc hien giao dich sau thoi diem 1/1/2008.

 • Giay to chu quyen nhadat khong gioi han thoi gian doi giay trang

  14:41 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Pho Chu tich UBND TP.HCM Nguyen Huu Tin vua yeu cau So Tai nguyen-Moi truong phoi hop voi So Xay dung cong bo cong khai cho nguoi dan viec khong gioi han thoi gian cap doi cac loai giay chu quyen nha-dat duoc cap truoc ngay 5-7-1994 (ngay Chinh phu ban hanh Nghi dinh 60/CP) - hay con goi la cac loai giay trang - sang cac loai giay hong, giay do.

 • Bo TNMT chot sai thoi han giao dich giay trang

  22:33 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Bo TNMT chot sai thoi han giao dich giay trang

  Ong Nguyen Khai, Vu truong Vu dat dai, Bo TN-MT, giai thich, doi voi truong hop khong co giay to thi phai cham cap so do lai nua, chu khong chot o thoi diem 31/12/2010 nhu doi voi cac "giay trang" co giay to hop le theo khoan 1, 2 va 5 Dieu 50 cua Luat Dat dai.

 • Kien nghi cho giao dich nha dat co giay trang

  02:06 | Chủ nhật 13/05/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua giao So Tai nguyen - moi truong, So Tu phap bao cao ve tinh hinh nha dat da co giay to hop le (giay trang), du dieu kien phap ly de giao dich nhung chua doi sang giay do hoac giay hong moi.

 • TP HCM kien nghi gia han hieu luc giay trang

  17:14 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  TP HCM kien nghi gia han hieu luc giay trang

  So Tai nguyen moi truong TP HCM vua gui kien nghi len Bo Tai nguyen, de nghi gia han them thoi gian hieu luc cua "giay trang" doi voi chu quyen nha dat, thay vi cham dut giao dich tu ngay 1/1/2008. > Giay to nha, dat se them roi/ Ghi nhan the chap tren so hong la nhu cau thuc te

 • Bo Tai nguyen Moi truong giao luu truc tuyen ve giay trang

  11:09 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Bat dau tu 8g den 16g30 ngay 27-12, Bo Tai nguyen - Moi truong cung 64 So Tai nguyen va Moi truong cua cac dia phuong trong ca nuoc se giao luu truc tuyen qua mang Internet voi nguoi dan va cac doanh nghiep de giai dap, thao go vuong mac, bat cap ma moi nguoi dang gap phai tai dia chi giao luu truc tuyen: http://gltt.monre.gov.vn

 • Khong quy dinh thoi han khai tu giay trang

  21:21 | Thứ hai 21/01/2008 (GMT+7)

  Khong quy dinh thoi han khai tu giay trang

  Ong Duong Dang Hue, Vu truong Vu Phap luat Dan su - kinh te, Bo Tu phap vua cho biet, Bo nay da trinh van ban bao cao Chinh phu ve nhung "rac roi" xung quanh van ban 12 cua Bo TN-MT huong dan ve thoi gian giao dich cua “giay trang” de Thu tuong som co y kien chi dao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0