giay phep kinh doanh

Tuesday, 31/05/2016 07:06
 • Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  10:16 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Se co Hoi dong Giay phep kinh doanh

  To Cong tac thi hanh Luat DN 1999 - "co quan phat ngon" cua DN da chinh thuc giai the tu 1/7/2006 khi Luat DN 2005 va Luat Dau tu 2005 co hieu luc. Lieu sap toi DN se trong cho vao co quan nao khi gap phai nhung kho khan trong viec thuc thi hai luat moi? Bao chi da co cuoc trao doi voi ba Pham Chi Lan - chuyen gia tu van Ban Nghien cuu cua Thu tuong ve van de nay. *6 nam hoat dong cua To cong tac thi hanh Luat DN 1999 da thuc su khien DN "tam phuc, khau phuc"...

 • Mo hinh nao cho Hoi dong quoc gia ve giay phep KD

  04:26 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Mo hinh nao cho Hoi dong quoc gia ve giay phep KD

  Nghi dinh ve Quan ly nha nuoc doi voi he thong giay phep kinh doanh chuan bi trinh len Chinh phu da de cap toi viec thanh lap Hoi dong quoc gia ve giay phep kinh doanh. Van de nay da khien nhieu doanh nghiep (DN) va co quan nha nuoc khong khoi lo lang: Lieu to chuc moi co gi khac biet va hieu qua hoat dong trong thuc te se nhu the nao?

 • Khong ban hanh Nghi dinh ve giay phep kinh doanh

  12:29 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Khong ban hanh Nghi dinh ve giay phep kinh doanh

  Mac du da duoc soan thao rat cong phu nhung den thoi diem cuoi cung, du thao Nghi dinh ve giay phep kinh doanh da khong duoc ban hanh.

 • Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  06:22 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  Ngay 12/2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam. Theo do, trong thoi han 15 ngay lam viec, ke tu ngay nhan duoc y kien cua Bo Thuong mai, Uy ban nhan dan cap tinh quyet dinh viec cap Giay phep kinh doanh cho doanh nghiep.

 • Doanh nghiep nao cung keu ve giay phep kinh doanh

  15:11 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep nao cung keu ve giay phep kinh doanh

  Theo ong Nguyen Dinh Cung, Vien Quan ly Kinh te Trung uong (CIEM), can phai co Hoi dong giay phep kinh doanh nham thao go kho khan cho doanh nghiep boi qua thuc te kiem tra don vi nao cung keu vuong vi loai giay phep nay.

 • Vong kim co voi giay phep khong hop ly

  10:45 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  TP - Viec thanh lap Hoi dong Quoc gia ve giay phep kinh doanh (Hoi dong) nhu quy dinh cua du thao Nghi dinh ve quan ly nha nuoc doi voi he thong giay phep kinh doanh (Nghi dinh), dang thu hut su quan tam dac biet cua cac ben lien quan vi tinh chat “nhay cam” cua quy dinh nay.

 • Co che moi han che giay phep con co gi moi

  18:57 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Co che moi han che giay phep con co gi moi

  Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong dang soan thao mot nghi dinh nham that chat lai chuyen “de” giay phep kinh doanh.

 • Co che moi han che giay phep con co gi moi

  19:54 | Thứ hai 22/05/2006 (GMT+7)

  Co che moi han che giay phep con co gi moi

  Vien Nghien cuu quan ly kinh te Trung uong dang soan thao mot nghi dinh nham that chat lai chuyen “de” giay phep kinh doanh.

 • Doanh nghiep co von DTNN tai VN duoc cap Giay phep kinh doanh trong vong 15 ngay

  14:40 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 12-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai tai Viet Nam.

 • Han che de giay phep kinh doanh

  02:14 | Thứ hai 03/04/2006 (GMT+7)

  Co quan soan thao phai tien hanh danh gia tac dong cua giay phep du kien ban hanh nhu muc do va pham vi han che quyen tu do kinh doanh, chi phi doi them khi ap dung. Do la noi dung quan trong trong Du thao Nghi dinh ve quan ly he thong giay phep kinh doanh cua Chinh phu.

 • Tiep tuc ngung cap moi giay phep kinh doanh karaoke

  06:31 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Tiep tuc ngung cap moi giay phep kinh doanh karaoke

  Thu tuong vua co cong van yeu cau Bo Van hoa Thong tin chua cap moi giay chung nhan dang ky va giay phep kinh doanh cho hoat dong dich vu karaoke, vu truong. Co quan chuc nang khong duoc gia han hoac doi giay phep kinh doanh khac voi nhung co so co vi pham, gay hau qua xau.

 • Tiep tuc ngung cap moi giay phep kinh doanh karaoke

  21:00 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Tiep tuc ngung cap moi giay phep kinh doanh karaoke

  Thu tuong vua co cong van yeu cau Bo Van hoa Thong tin chua cap moi giay chung nhan dang ky va giay phep kinh doanh cho hoat dong dich vu karaoke, vu truong. Co quan chuc nang khong duoc gia han hoac doi giay phep kinh doanh khac voi nhung co so co vi pham, gay hau qua xau.

 • Hon 50 giay phep kinh doanh co van de

  07:26 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Hon 50 giay phep kinh doanh co van de

  Co toi 51% so giay phep kinh doanh co van de ve can cu phap ly, trong khi 35% giay phep khong nham va khong the bao ve loi ich cong cong nao. Day la nhung phat hien gay chan dong cua Ban Phap che, VCCI dua ra ngay 7/11.

 • Nong giay phep kinh doanh

  13:10 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien, nhung de nghi ve co che kiem soat chat che viec ban hanh va thuc hien cac quy dinh ve giay phep nham dam bao tinh thong nhat, hop ly va hieu qua, hieu luc cua giay phep kinh doanh trong quan ly nha nuoc doi voi cac hoat dong kinh doanh duoc cap phep da duoc dat ra.

 • Giay phep kinh doanh Internet Dat nhu vang

  07:54 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Tai TP.HCM hien nay, giay phep kinh doanh Internet duoc rao ban kha pho bien voi nhieu muc gia khac nhau. Giong nhu bao mon do cu khac, dan trong nghe goi giay phep da bi sang ten la giay second-hand. Nhung la “gin” hay second - hand thi moi to giay phep cung duoc rao voi gia vai chuc trieu dong.

 • Giay phep kinh doanh casino gia bao nhieu

  12:06 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Giay phep kinh doanh casino gia bao nhieu

  Ngay 12/6, Ban chuyen an dieu tra vu vi pham tai 5 casino o TPHCM va Vung Tau da chuyen sang giai doan dieu tra thu thuat moc tien cua cac “ong trum” nup phia sau song bac, cung nhu viec tuy tien cap giay phep kinh doanh trai phep.

 • Kien nghi bai bo 122 giay phep con

  06:05 | Thứ ba 06/02/2007 (GMT+7)

  Kien nghi bai bo 122 giay phep con

  Moi ra soat dot dau gan 300 loai giay phep con (GPC), to cong tac (TCT) thi hanh Luat doanh nghiep va Luat dau tu 2005 da kien nghi truoc mat bai bo 59 loai GPC.

 • Han che cap giay phep kinh doanh thuoc la

  16:02 | Thứ sáu 09/08/2002 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua cho biet, viec cap giay phep kinh doanh cho cac doanh nghiep hoac dai ly ban buon thuoc la nam 2003 se duoc dieu chinh theo huong giam bot so luong va han che cap giay phep moi, tang ty le cac doanh nghiep thuong mai nha nuoc ban buon thuoc la.

 • Se thay doi thoi han giay phep kinh doanh karaoke vu truong

  20:42 | Thứ tư 25/04/2007 (GMT+7)

  Bo Van hoa - Thong tin vua gui van ban so 922/BVHTT-PC den So Van hoa Thong tin cac tinh, thanh pho ve viec lay y kien gop y thoi han giay phep kinh doanh karaoke, vu truong. Hoat dong nay nam trong chuong trinh cai cach thu tuc hanh chinh trong quan ly nha nuoc.

 • Giay phep kinh doanh Internet Dat nhu vang

  08:50 | Thứ hai 04/09/2006 (GMT+7)

  Giay phep kinh doanh Internet Dat nhu vang

  Tai TPHCM hien nay, giay phep kinh doanh Internet duoc rao ban kha pho bien voi nhieu muc gia khac nhau. Giong nhu bao mon do cu khac, dan trong nghe goi giay phep da bi sang ten la giay second-hand. Nhung la “zin” hay second-hand thi moi to giay phep cung duoc rao voi gia vai chuc trieu dong.

 • Giay phep kinh doanh Internet dat ma van ban chay

  09:42 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  Giay phep kinh doanh Internet dat ma van ban chay

  Tai TP HCM hien nay, giay phep kinh doanh Internet duoc rao ban kha pho bien voi gia len toi vai chuc trieu dong. Tuy nhien, So Buu chinh Vien thong dia phuong cho rang chu truong cua thanh pho khong coi mo hang Net la mot nganh nghe "nhay cam".

 • Ngung cap giay phep kinh doanh gas o TP HCM

  19:43 | Thứ năm 24/03/2005 (GMT+7)

  Ngung cap giay phep kinh doanh gas o TP HCM

  Tu nay den 31/10, UBND TP HCM yeu cau So Ke hoach dau tu va UBND cac quan huyen tam ngung cap moi giay phep kinh doanh gas tren toan thanh pho de chan chinh tinh hinh chay do gas va cong tac phong chay chua chay tai cac co so kinh doanh gas.

 • Giay phep kinh doanh casino gia bao nhieu

  15:30 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Giay phep kinh doanh casino gia bao nhieu

  Don gia "chay" giay phep kinh doanh casino co day du dieu kien la500.000USD, va neu khong du dieu kien theo quy dinh la 800 den 1 trieu USD, nhung phai giao truoc la 80%.

 • Cong ty Hoang Duc co the bi phat toi da 15 trieu dong

  00:00 | Chủ nhật 21/05/2006 (GMT+7)

  Cong ty Hoang Duc co the bi phat toi da 15 trieu dong

  Sang 20/5, Chanh thanh tra So Y te TP HCM Nguyen Duc An cho VnExpress biet, Cong ty Hoang Duc - don vi cung cap vacxin Priorix bi nghi ngo gay ra tai bien cho 6 tre em o quan 5, TP HCM - da het han giay phep kinh doanh vacxin tu thang 1. Cong ty nay se bi xu phat hanh chinh theo Nghi dinh 45/CP.

 • Nong giay phep kinh doanh

  13:48 | Thứ sáu 24/02/2006 (GMT+7)

  Nong giay phep kinh doanh

  Lan dau tien, nhung de nghi ve co che kiem soat chat che viec ban hanh va thuc hien cac quy dinh ve giay phep nham dam bao tinh thong nhat, hop ly va hieu qua, hieu luc cua giay phep kinh doanh trong quan ly nha nuoc doi voi cac hoat dong kinh doanh duoc cap phep da duoc dat ra.

 • Se thay doi thoi han giay phep kinh doanh karaoke

  08:25 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Bo Van hoa - Thong tin vua gui van ban so 922/BVHTT-PC den So Van hoa - Thong tin cac tinh, thanh pho ve viec lay y kien gop y thoi han giay phep kinh doanh karaoke, vu truong. Hoat dong nay nam trong chuong trinh cai cach thu tuc hanh chinh trong quan ly nha nuoc.

 • De nghi rut giay phep kinh doanh cua ong Ai lan 2

  19:08 | Thứ tư 15/11/2006 (GMT+7)

  De nghi rut giay phep kinh doanh cua ong Ai lan 2

  Chieu nay, So Y te TP HCM lai co van ban de nghi So Ke hoach Dau tu rut giay phep kinh doanh cua Cong ty trach nhiem huu han va phat trien giai phau tham my A Chau do ong Nguyen Xuan Ai lam giam doc. Cong van nay duoc gui kem voi y kien cua Vu dieu tri, Bo Y te.

 • Khong thu hoi giay phep kinh doanh cua ong Nguyen Xuan Ai

  05:12 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  So Ke hoach - dau tu vua co van ban lan hai gui So Y te TP.HCM khang dinh khong co co so phap ly de thu hoi giay phep kinh doanh cua Cong ty TNHH phat trien giai phau tham my A Chau (goi tat la Cong ty A Chau, 32D Thu Khoa Huan, Q.1, TP.HCM) do ong Nguyen Xuan Ai lam giam doc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0