giay phep dau tu

Thursday, 26/05/2016 01:52
 • Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  13:44 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  Quyen loi cua nha dau tu nuoc ngoai se duoc dam bao theo nguyen tac dung luat dinh va phu hop voi nhung cam ket moi nhat cua Viet Nam trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho du nha dau tu co quyet dinh dang ky lai hay khong. Do la thong diep cua Ban soan thao Du thao Nghi dinh quy dinh ve viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va hop dong hop tac kinh doanh dang ky lai theo Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Voi tuyen bo nay, e ngai..

 • Thu hoi so do va giay phep dau tu du an Rusalka

  04:51 | Thứ năm 09/11/2006 (GMT+7)

  Chieu 8-11, chu tich UBND tinh Khanh Hoa Vo Lam Phi cho biet UBND tinh vua co quyet dinh thu hoi giay chung nhan quyen su dung dat thue (tuc “so do”) doi voi toan bo dien tich dat dai da cap cho Cong ty Dau tu va phat trien du lich Rus Invest Tur (viet tat la RIT) lam du an Rusalka. Truoc do, Bo truong Bo Ke hoach - dau tu (KH-DT) Vo Hong Phuc cung da co quyet dinh cham dut hoat dong du an Rusalka cua Nguyen Duc Chi tai Khanh Hoa, thu hoi “giay phep dau..

 • Giay phep dau tu cua Phu My Hung tiep tuc duoc dieu chinh

  00:27 | Thứ bảy 21/08/2004 (GMT+7)

  Trong buoi hop bao khan chieu 20/8, Thu truong Bo Ke hoach Dau tu Nguyen Bich Dat cho biet, Bo nay se can cu vao quy dinh cua phap luat va y kien cua Thu tuong Chinh phu de xem xet dieu chinh giay phep dau tu cua Phu My Hung mot lan nua cho phu hop.>Phu My Hung kien Bo Ke hoach va Dau tu

 • Sony VN duoc gia han giay phep dau tu

  11:40 | Thứ hai 14/06/2004 (GMT+7)

  Cong ty lien doanh dien tu Sony vua duoc Bo Ke hoach va Dau tu phe chuan giay phep dau tu keo dai them thoi han hoat dong tai VN them 3 nam nua. Dieu nay bac bo nguon tin cho rang Sony se rut khoi thi truong VN khi het han giay phep dau tu vao cuoi nam nay.

 • Phu My Hung kien Bo Ke hoach va Dau tu

  00:51 | Thứ năm 19/08/2004 (GMT+7)

  Cuoi gio chieu 18/8, Cong ty lien doanh Phu My Hung chinh thuc nop don len Toa hanh chinh Toa an nhan dan TP HCM kien Bo Ke hoach va Dau tu vi cho rang, quyet dinh sua doi giay phep dau tu cua co quan nay da gay thiet hai ve kinh te cho cong ty.

 • Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  09:51 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  Sang 27/6, Bo truong Vo Hong Phuc da tra loi ve viec Bo nay cap phep dau tu va 2 lan co cong van de nghi cho phep Nguyen Duc Chi chuyen nhuong von du an khu du lich Rusalka Nha Trang (Khanh Hoa).

 • Se rut giay phep dau tu cua du an Khu Cong nghiep Sai Dong A

  10:21 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Se rut giay phep dau tu cua du an Khu Cong nghiep Sai Dong A

  Bo Ke hoach - Dau tu vua bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet de cham dut hieu luc phap ly doi voi giay phep dau tu du an Khu Cong nghiep Sai Dong A cua Lien doanh Daewoo Hanel (Long Bien, Ha Noi) vi ly do chinh la cham trien khai.

 • Rut giay phep dau tu du an Khu Cong nghiep Sai Dong A

  10:19 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Rut giay phep dau tu du an Khu Cong nghiep Sai Dong A

  Bo Ke hoach - Dau tu vua bao cao Thu tuong Chinh phu xem xet cham dut hieu luc phap ly doi voi giay phep dau tu du an Khu Cong nghiep Sai Dong A (Long Bien, Ha Noi) cua Lien doanh Daewoo Hanel.

 • Indochina Land mot ngay nhan 2 giay phep dau tu

  16:40 | Thứ sáu 23/03/2007 (GMT+7)

  Indochina Land mot ngay nhan 2 giay phep dau tu

  Chi trong ngay 23/3, Indochina Land da nhan hai giay phep dau tu vao Da Nang va Quang Nam voi tong von khoang 118 trieu USD!

 • Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  09:00 | Thứ ba 28/06/2005 (GMT+7)

  Vu lua dao xuyen quoc gia Bo truong Ke hoach Dau tu noi gi

  Sang 27/6, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da tra loi phong van ve viec Bo nay cap phep dau tu va 2 lan co cong van de nghi Thu tuong cho phep “trum lua” Nguyen Duc Chi chuyen nhuong von du an khu du lich Rusalka Nha Trang - Khanh Hoa.

 • Phu My Hung phai chiu muc thue 25 ve xay dung va kinh doanh do thi

  08:32 | Thứ bảy 20/12/2003 (GMT+7)

  Phu My Hung phai chiu muc thue 25 ve xay dung va kinh doanh do thi

  Sau mot thoi gian chay y khong chiu nop thue thu nhap doanh nghiep len den gan 457 ti dong mac du Cuc Thue TP.HCM nhieu lan don doc va sau khi Bo Ke hoach - dau tu ban hanh giay phep dau tu dieu chinh cho Cong ty lien doanh Phu My Hung (CTLDPMH) thi cong ty nay “keu cuu” den cac co quan chuc nang phan ung ve muc thue suat ma Bo KH-DT qui dinh. Bo KH-DT da co van ban trinh Thu tuong Chinh phu ve toan bo van de tren lien quan den CTLDPMH.

 • Quang Nam Thu hoi giay phep dau tu 4 cong ty co von nuoc ngoai

  00:59 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 1.6, UBND tinh Quang Nam cho biet vua quyet dinh thu hoi giay phep dau tu cua 4 cong ty co von dau tu nuoc ngoai, bao gom: Cong ty TNHH Formosa Tapioca (du an dau tu che bien tinh bot san, tinh bot khoai); Cong ty Lien doanh khai thac nuoc khoang thien nhien Viet - Phap (tai huyen Que Son); Cong ty Lien doanh san pham nhom Viet Nam-Italy (du an san xuat nhom dinh hinh tai H. Dien Ban); Cong ty Nuoi trong thuy san Xuan Thanh - Da Nang (du an san xuat tom, cua..

 • Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  22:32 | Thứ sáu 20/08/2004 (GMT+7)

  Cong ty Phu My Hung phai thi hanh muc thue suat 25

  Ngay 19-8, Van phong Chinh phu da co thong bao ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai ve nghia vu thue thu nhap doanh nghiep (TNDN) va hoat dong cua Cong ty lien doanh Phu My Hung (PMH).

 • Trao giay phep dau tu nhan chuyen tham My cua Thu tuong

  02:50 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Trao giay phep dau tu nhan chuyen tham My cua Thu tuong

  Bo Ke hoach va dau tu dang gap rut hoan tat nhung thu tuc cuoi cung de trao giay phep dau tu cho mot so du an dau tu nhan chuyen di tham My cua Thu tuong Phan Van Khai sap toi.

 • Ba RiaVung Tau De nghi thu giay phep 2 du an cang quoc te

  13:59 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Ngay 21/6, UBND tinh Ba Ria – Vung Tau cho biet da chinh thuc de nghi Bo Giao thong – Van tai thong nhat voi Bo Ke hoach – Dau tu thu hoi giay phep dau tu doi voi 2 du an cang quoc te Thi Vai va cang PETEC, de giao cho cac nha dau tu khac co nang luc trien khai du an tot hon. Nguyen nhan chinh khien 2 du an cang noi tren bi de nghi thu hoi giay phep dau tu la do trien khai dau tu xay dung qua cham va keo dai trong nhieu nam qua. Cang PETEC do Cong ty Thuong..

 • TP Ho Chi Minh Cap giay phep dau tu nuoc ngoai qua mang trong 2 ngay

  00:28 | Thứ bảy 17/04/2004 (GMT+7)

  So Ke hoach - Dau tu (KH-DT) cho biet ngay 15/4, UBND thanh pho da ky giay phep dau tu qua mang cho Cong ty Stylelab (Han Quoc), chuyen san xuat gia cong hang may mac, tong so von dau tu dang ky la 300.000 USD. Day la doanh nghiep nuoc ngoai dau tien duoc cap phep dau tu theo hinh thuc moi nay.

 • Trao them 7 giay phep dau tu cho cac DN nuoc ngoai

  07:00 | Thứ năm 12/02/2004 (GMT+7)

  Trao them 7 giay phep dau tu cho cac DN nuoc ngoai

  Sang 11/2, Ban Quan ly Khu Cong nghiep Viet Nam - Singapore (VSIP) thuoc tinh Binh Duong da trao them 7 giay phep dau tu cho cac DN nuoc ngoai. Day la dot trao giay phep dau tien trong nam nay cua khu cong nghiep VSIP.

 • Soc Trang Trao giay phep dau tu cho doanh nghiep 100 von nuoc ngoai dau tien

  09:57 | Thứ tư 10/11/2004 (GMT+7)

  Soc Trang Trao giay phep dau tu cho doanh nghiep 100 von nuoc ngoai dau tien

  Sang 8/11, tai hoi truong UBND tinh Soc Trang, le trao giay phep dau tu cho cong ty TNHH Dai Viet Hung, doanh nghiep 100% von nuoc ngoai dau tien den dau tu tai tinh da duoc to chuc voi su tham du cua dai dien UBND tinh va giam doc cac So, Ban nganh co lien quan.

 • TPHCM Thu hoi giay phep dau tu cua 17 doanh nghiep

  17:44 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Chieu 7/11, Ban quan ly cac khu che xuat va khu cong nghiep TPHCM (Hepza) vua ra quyet dinh thu hoi giay phep dau tu cua 17 doanh nghiep cham trien khai du an da dang ky tai cac khu che xuat, khu cong nghiep TPHCM.

 • Noi dung ban tin ngay 20 5 da duoc cong khai nhu the nao

  00:02 | Thứ hai 10/01/2005 (GMT+7)

  Noi dung ban tin ngay 20 5 da duoc cong khai nhu the nao

  Mot ngay sau khi bao TT thong tin toi ban doc ve su viec co Lan Anh - phong vien theo doi y te cua bao TT tai Ha Noi - bi co quan cong an khoi to ve toi “chiem doat tai lieu bi mat nha nuoc”, trong ngay 9-1 da xuat hien them nhung “tinh tiet” moi.

 • Hoi An Lan dau tien trao giay phep dau tu cho mot cty Nhat Ban

  22:16 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Hoi An Lan dau tien trao giay phep dau tu cho mot cty Nhat Ban

  Chieu 25-2-2005, tai Hoi An, Chu tich UBND Tinh Quang Nam Nguyen Xuan Phuc da trao giay phep dau tu cho Cong ty Co phan Okiden Kigyo va Cong ty Co phan Churaumi Trading do ong Kinjo Yukiyasu dai dien.

 • Quang Nam Da Nang Trao giay phep dau tu cho Indochina Land

  18:15 | Thứ bảy 24/03/2007 (GMT+7)

  Quang Nam Da Nang Trao giay phep dau tu cho Indochina Land

  Sang 23.3, Chu tich UBND TP Da Nang Tran Van Minh - dai dien UBND TP Da Nang da trao giay phep dau tu du an Khu du lich bien 5 sao cho ong Peter Ryder - Tong giam doc Tap doan Indochina Capital (anh).

 • Binh Duong UBND tinh trao giay phep dau tu 380 trieu USD cho tap doan Kumho Tire

  00:05 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Chieu 22/9, UBND tinh Binh Duong da to chuc trao giay phep dau tu cho Tap doan Kumho Tire (Han Quoc).

 • Trao giay phep dau tu xay dung cang container tri gia 249 trieu USD

  00:31 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  Chieu 4/8, Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan da trao giay phep dau tu cho Cong ty cang container trung tam Sai Gon. Du an xay dung cang nay vua duoc dong tho vao thang 6/2006 voi tong von dau tu la 249 trieu USD. Sau khi hoan thanh, cang container trung tam Sai Gon co kha nang hoat dong voi cong suat 1,5 trieu TEU (tuong duong voi 30 trieu tan), voi cong nghe tien tien, thiet bi boc do hien dai.

 • Quang Nam Mot du an duoc cap giay phep dau tu nuoc ngoai trong 24 gio

  00:15 | Thứ sáu 23/04/2004 (GMT+7)

  Quang Nam Mot du an duoc cap giay phep dau tu nuoc ngoai trong 24 gio

  Sang 22/4, Nha may Giay da Rieker co von dau tu giai doan 1 la 13,2 trieu USD (100% von nuoc ngoai) da chinh thuc duoc khoi cong xay dung tai khu cong nghiep Dien Nam - Dien Ngoc. Nha may nay se duoc dua vao hoat dong vao cuoi nam nay, du kien thu hut tu 3.000 - 5.000 lao dong. Giam doc Cong ty Rieker Viet Nam cho biet giay phep dau tu cua du an tren co gia tri 42 nam, duoc cap chi trong 24 gio - mot ky luc chua tung thay o chau A.

 • Tro lai cau chuyen Phu My Hung Noi buon cua moi truong dau tu

  23:50 | Thứ năm 24/06/2004 (GMT+7)

  Tro lai cau chuyen Phu My Hung Noi buon cua moi truong dau tu

  Van de thue cua lien doanh Phu My Hung chung toi da de cap mot cach thang than va minh bach trong mot loat bai cuoi nam ngoai. Sau do, 5 bo va UBND TPHCM cung da chinh thuc kien nghi voi Chinh phu ap dung muc thue thu nhap doanh nghiep thong nhat cho lien doanh nay la 10% theo quy dinh trong giay phep dau tu ban dau. Song cho den nay, van de tuong nhu rat don gian nay lai tro nen qua phuc tap. Chi mot giay phep dau tu ma sau 11 nam bo may hanh chinh cua chung ta..

 • Cap giay phep dau tu cho du an mang di dong 092

  10:18 | Thứ bảy 19/02/2005 (GMT+7)

  Hom qua, Bo Ke hoach va Dau tu chinh thuc trao giay phep dau tu cho chu du an mang dien thoai di dong CDMA the he thu 3(3G) co tong von dau tu len den 655,9 trieu USD.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0