giay chung nhan xuat xu

Sunday, 29/05/2016 14:36
 • Mien kiem tra giay chung nhan xuat xu doi voi hang xuat khau

  08:10 | Thứ sáu 12/10/2001 (GMT+7)

  Tu 17/10, cac doanh nghiep nhap khau hang hoa (khong bao gom may moc, thiet bi hoac phuong tien van chuyen) co xuat xu tu cac nuoc ma Viet Nam danh che do dai ngo toi hue quoc (MFN), co hop dong mua ban dai han tu 6 thang tro len thi chi phai xuat trinh voi co quan hai quan giay chung nhan xuat xu cho lan nhap khau dau tien.

 • That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  09:17 | Thứ hai 12/12/2005 (GMT+7)

  That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  Dau thang 12, nganh hai quan da that chat viec kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean (C/O form D) cho cac lo hang nhap khau tu thi truong nay, sau khi co nhung thong tin doanh nghiep phat hien C/O form D bi lam gia.

 • That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  10:06 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean

  Toan bo hang dien tu, dien lanh co chung nhan xuat xu hang hoa ASEAN (C/O form D) da lam thu tuc hai quan nhap khau tu ngay 1/1/2001 den nay se duoc ra soat lai va kiem tra sau thong quan. Do la chi dao moi duoc Tong cuc Hai quan gui Cuc hai quan cac tinh thanh. Cong van so 5893 cua Tong cuc Hai quan cung yeu cau hai quan cac dia phuong khi kiem tra dac biet chu y hang nhap khau tu Thai Lan qua cac cua khau giap ranh Lao nhu Lao Bao, Cau Treo... Truong hop phat..

 • Sang nam se cap giay chung nhan xuat xu qua mang

  02:27 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  Ke tu thang 1/2007, Bo Thuong mai se bat dau cap giay chung nhan xuat xu (C/O) dien tu cho cac doanh nghiep. 300 doanh nghiep la thanh vien vang cua Cong thuong mai dien tu quoc gia (ECVN) se thuoc dien duoc cap C/O dien tu dau tien.

 • Gia tang nguy co lam gia giay chung nhan xuat xu hang

  11:55 | Thứ sáu 18/04/2003 (GMT+7)

  EU vua cu mot doan cong tac den lam viec voi Bo Thuong mai va Phong Thuong mai - Cong nghiep VN (VCCI), de xac minh lo hang oxit kem, gom khoang 22 giay chung nhan xuat xu (C/O) tu VN xuat khau sang EU. Hang duoc xac minh co nguon goc tu Trung Quoc va lam gia C/O VN.

 • Chuan bi cap giay chung nhan xuat xu dien tu

  10:28 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu vua ban hanh cua Bo Thuong mai thi Bo nay dang chuan bi thu tuc de cap giay chung nhan xuat xu (C/O) dien tu thong qua He thong quan ly va cap chung nhan xuat xu dien tu.

 • Se quoc te hoa Giay chung nhan xuat xu hang hoa

  10:09 | Thứ hai 28/05/2001 (GMT+7)

  Theo phan anh cua mot so doanh nghiep XNK, nhieu noi dung tren Giay chung nhan xuat xu hang hoa (C/O) theo quy dinh lien bo Thuong mai - Hai quan hien sai lech voi tieu chuan cua cac nuoc duoc Viet Nam uu dai thue, gay kho khan cho ho trong hoat dong kinh doanh.

 • Cap giay chung nhan xuat xu ASEAN tang manh

  10:46 | Thứ hai 06/01/2003 (GMT+7)

  Trong nam 2002, phong quan ly xuat nhap khau TP HCM (Bo Thuong mai) da cap tren 2.000 bo giay chung nhan xuat xu ASEAN cua Viet Nam (thuong goi la Form D) voi gia tri xuat khau la 43,9 treu USD. Con so nay cao gap doi so voi nam 2001.

 • Chinh phu ban hanh nghi dinh moi ve xuat xu hang hoa

  13:07 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  Ngay 20-2, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 19/2006/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve xuat xu hang hoa. Day la van ban co hieu luc phap ly cao nhat quy dinh chi tiet ve xuat xu hang hoa.

 • Cap chung nhan xuat xu qua mang

  08:00 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Theo hinh thuc tren, moi chung tu se duoc doanh nghiep ky dien tu va truyen tu dong toi cac to chuc cap giay chung nhan xuat xu (C/O). Sau do, cac to chuc nay se can cu vao ho so tren mang de kiem tra tinh hop le cua thong tin va cap C/O cho doanh nghiep khi nhan duoc bo ho so day du bang giay.

 • Ra soat lai xuat xu hang nhap khau tu ASEAN

  08:45 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Ra soat lai xuat xu hang nhap khau tu ASEAN

  Toan bo hang dien tu, dien lanh co chung nhan xuat xu hang hoa ASEAN (C/O form D) da lam thu tuc hai quan nhap khau tu ngay 1/1/2001 den nay se duoc ra soat lai va kiem tra sau thong quan. Do la chi dao moi duoc Tong cuc Hai quan gui Cuc hai quan cac tinh thanh. > That chat kiem tra giay chung nhan xuat xu Asean/ Hang gia xuat xu ASEAN tran vao VN

 • Doanh nghiep nhap khau phai can trong

  15:45 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep nhap khau phai can trong

  Ke tu khi Viet Nam thuc hien viec cat giam thue quan theo Hiep dinh khu vuc mau dich tu do ASEAN (CEPT/AFTA), viec buon lau bang cach dung Giay chung nhan xuat xu ASEAN (C/O form D) gia da xuat hien kha nhieu tai cac cua khau giap bien gioi nhu Moc Bai, Cau Treo, Lao Bao…

 • Them 67 mat hang cua VN duoc Malaysia uu dai thue

  13:48 | Thứ ba 05/07/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Vu Da bien (Bo Thuong mai), Bo Cong thuong Malaysia vua chinh thuc gui thu thong bao viec bo sung 67 san pham vao danh muc san pham Malaysia danh uu dai AISP cho VN. Day la mot loi the lon de hang VN tham nhap thi truong nay.

 • Hang XK duoi 200 USD sang TQ mien trinh xuat xu

  17:13 | Thứ ba 30/12/2003 (GMT+7)

  Trong khuon kho Hiep dinh khung ve Hop tac Kinh te toan dien giua Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A va Cong hoa Nhan dan Trung Hoa (Hiep dinh khung ACFTA), cac lo hang co xuat xu tu ben xuat khau va co gia tri tinh theo gia FOB khong vuot qua 200 USD se duoc mien trinh Giay chung nhan xuat xu trong qua trinh van chuyen.

 • Chuong trinh uu dai hoi nhap ASEAN voi doanh nghiep Viet Nam

  10:33 | Thứ sáu 11/06/2004 (GMT+7)

  Chuong trinh uu dai hoi nhap ASEAN voi doanh nghiep Viet Nam

  Bo Thuong mai Viet Nam cho biet, trong khuon kho Sang kien vi hoi nhap ASEAN (IAI) nham ho tro bon nuoc thanh vien moi cua ASEAN (gom Campuchia, Lao, Myanmar va Viet Nam) hoi nhap kinh te khu vuc cac nuoc thanh vien cu da thong nhat danh cho cac nuoc thanh vien moi mot chuong trinh uu dai dac biet ve thue quan, duoc goi la Chuong trinh uu dai hoi nhap ASEAN (AISP).

 • Hang hoa gian lan nguon goc xuat xu ASEAN

  10:15 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  Hang hoa gian lan nguon goc xuat xu ASEAN

  Ke tu khi Viet Nam (VN) thuc hien viec cat giam thue quan theo Hiep dinh khu vuc mau dich tu do ASEAN (CEPT/AFTA), viec buon lau bang cach dung Giay chung nhan xuat xu ASEAN (C/O form D) gia da xuat hien kha nhieu tai cac cua khau giap bien gioi nhu Moc Bai, Cau Treo, Lao Bao…

 • Rac roi tu viec xin chung nhan xuat xu hang hoa

  15:17 | Thứ ba 22/04/2003 (GMT+7)

  Rac roi tu viec xin chung nhan xuat xu hang hoa

  Hiep hoi che bien va xuat khau thuy san VN (VASEP) cho biet, mot so doanh nghiep thanh vien dang phan nan ve viec mat nhieu thoi gian trong viec xin cap giay chung nhan xuat xu (Certificate Of Origin - C/O) cua Phong Thuong mai va cong nghiep VN (VCCI) cho cac lo hang thuy san xuat khau.

 • Khu thuong mai Lao Bao duoc cap C O

  14:17 | Thứ sáu 24/10/2003 (GMT+7)

  Bo Thuong mai sap ban hanh quyet dinh trong do cho phep Ban quan ly Khu thuong mai Lao Bao (Quang Tri) cap giay chung nhan xuat xu (C/O) Form D va quan ly hoat dong xuat, nhap khau cua doanh nghiep trong khu.

 • Cuc Hai quan bi DN lua hang chuc ty dong bang CO gia

  09:19 | Thứ hai 03/03/2008 (GMT+7)

  Cuc Hai quan bi DN lua hang chuc ty dong bang CO gia

  Tai Cuc Hai quan Ha Noi, tu dau nam 2006 den thang 5-2007 da co gan 400 bo ho so trong do co giay chung nhan xuat xu hang hoa (C/O, mau E) do Trung Quoc cap. Theo thoa thuan giua hai nuoc, doanh nghiep co C/O mau E khi nhap khau hang hoa tu Trung Quoc se duoc ap dung muc thue suat thue nhap khau voi muc thap hon muc thue uu dai. Cuc Hai quan Ha Noi da can cu vao do mien tren nam ty dong tien thue cho khoang 40 doanh nghiep.

 • Thep nhap khau ban pha gia Giay chung nhan co dau hieu gia mao

  09:44 | Thứ tư 17/01/2007 (GMT+7)

  Thep nhap khau ban pha gia Giay chung nhan co dau hieu gia mao

  TP - Lien quan den viec16 doanh nghiep ban pha gia gan 24.000 tan thep nhap khau, cac giay chung nhan xuat xu hang hoa tu ASEAN co dau hieu gia mao.

 • 16 doanh nghiep thep bi truy thu tren 15 ti dong tien thue

  05:07 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  Sang 11-1, ong Uong Si Hong - pho cuc truong Cuc Hai quan TP.HCM - da co buoi lam viec xung quanh viec mot so doanh nghiep (DN) san xuat thep nhap khau thep can nguoi da su dung giay chung nhan xuat xu hang hoa (C/O) form D tu Philippines de huong thue suat 0%. Tuy nhien, sau khi kiem tra, cac C/O form D nay hoan toan khong phu hop tieu chuan C/O form D dang ap dung trong khu vuc ASEAN va phai dong thue nhap khau 7%. Tong so tien bi truy thu tren 15 ti dong.

 • Phat hien CO gia Can co su ho tro cua cac doanh nghiep

  10:15 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Phat hien CO gia Can co su ho tro cua cac doanh nghiep

  Trong xu the hoi nhap ngay cang mo rong hien nay, viec gia mao giay chung nhan xuat xu hang nhap khau (C/O) xuat hien ngay cang nhieu. Dac biet thoi gian gan day, viec gia mao C/O doi voi hang dien tu nhap khau tu cac nuoc Dong Nam A tro nen kha pho bien. Nganh hai quan cho rang, phat hien duoc chung nhan C/O gia mao phai dua vao doanh nghiep, Hiep hoi doanh nghiep la chinh. Tuy nhien, khong phai la de khi lay thong tin ve C/O tu nhung don vi nay. Ong Pham Thanh..

 • Se cap C O dien tu

  04:23 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Do la mot trong nhung diem moi vua duoc ban hanh trong thong tu huong dan ve thu tuc cap va quan ly viec cap giay chung nhan xuat xu (C/O) cua Bo Thuong mai. Hinh thuc cap C/O dien tu se duoc thong qua he thong quan ly eCoSys cua Bo Thuong mai, cac dieu kien cu the se duoc cong bo cho doanh nghiep (DN) khi trien khai thuc te.

 • Hoan tra thue chenh lech

  06:36 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky quyet dinh dong y cho cac lo hang det may co to khai hai quan dang ky voi co quan hai quan tu ngay 1-1-2006 den 31-12-2006, co giay chung nhan xuat xu hang hoa cua cac nuoc thuoc Cong dong chau Au, cua My va Uc tiep tuc duoc giu muc 5% nhu nam ngoai.

 • Qua tai o phong cap C O

  04:05 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Qua tai o phong cap C O

  Hon 9 gio sang 2-7, tai phong cap C/O (giay chung nhan xuat xu hang hoa) cua Phong Thuong mai va cong nghiep VN (VCCI) tai TP.HCM, co hon 50 nguoi dang lam thu tuc xin cap C/O, trong khi chi co nam nhan vien tiep nhan ho so.

 • Giat minh voi 8

  09:10 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Giat minh voi 8

  Bo Thuong mai vua dua ra con so khien nhung ai quan tam toi con duong hoi nhap quoc te cua doanh nghiep (DN) VN phai giat minh. Do la chi co khoang 8% DN VN xuat khau sang ASEAN su dung giay chung nhan xuat xu (C/O) mau D, dong nghia voi viec chi khoang 8% DN VN su dung nhung uu dai trong thuong mai noi vung.

 • Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  10:15 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  Tu nam 1995-2002, Vietnam Airlines da xay dung va thuc hien 25 du an cong nghe thong tin (CNTT) voi tri gia 51,2 ty dong va 2,1 trieu USD. Qua ket qua thanh tra 6 chuong trinh, du an, Thanh tra Chinh phu da phat hien hang loat sai pham. Dien hinh nhat la du an mua 241 may tinh cua Cong ty Nhat Quang va 74 may cua Cong ty CMC. Mac du doan thanh tra da yeu cau Vietnam Airlines cung cap cac tai lieu co lien quan den viec to chuc moi thau, xet thau doi voi 2 goi thau..

 • Tin van kinh te ngay 0806

  15:23 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 0806

  *2007: 3 nha may giet mo gia suc cong nghiep hoat dong. Day la 3 nha may giet mo gia suc cong nghiep, voi tong cong suat giai doan dau la 400 den 550 tan thit/ngay ( tuc khoang tu 8000 den 11.000 con) vua duoc TP.HCM dua vao quy hoach. Lon nhat trong so nay la nha may giet mo tai Khu cong nghiep Tan Tao, huyen Binh Chanh do cong ty Vissan lam chu dau tu voi cong nghe hien dai, cong suat tu 250 den 300 tan thit/ ngay vao nam 2020. Nha may giet mo gia suc Tan hiep,..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0