giao vien tieu hoc

Tuesday, 31/05/2016 14:47
 • Giao vien tieu hoc tu danh gia chuan nghe nghiep

  10:57 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Giao vien tieu hoc tu danh gia chuan nghe nghiep

  Chuan nghe nghiep giao vien tieu hoc duoc quy dinh theo 3 linh vuc la pham chat chinh tri, dao duc, loi song; kien thuc va ky nang su pham. Theo nhung tieu chi, yeu cau cu the, giao vien tieu hoc se tu danh gia nang luc nghe nghiep cua minh.

 • Xay dung chuan giao vien tieu hoc

  11:02 | Thứ bảy 22/02/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Du an Phat trien giao vien tieu hoc (Bo GD-DT) da ban ve viec lay y kien xay dung chuan giao vien tieu hoc. Voi tong kinh phi 35 trieu USD, du an chuan giao vien tieu hoc se chia lam 3 giai doan. Giai doan 1 (12/2002-12/2005), se thi diem thuc hien voi 25.000 giao vien tai 10 tinh, thanh.

 • Giao vien tieu hoc kho khan khi day chuong trinh moi

  09:49 | Thứ năm 07/03/2002 (GMT+7)

  Nam hoc toi Bo GD-DT se tien hanh trien khai dai tra chuong trinh va sach giao khoa moi. Tuy nhien, doi voi doi ngu giao vien tieu hoc thi con co qua nhieu thach thuc, tu trinh do chua thich hop den nhung yeu to khach quan nhu luong bong va che do.

 • 35 trieu USD nang cao chat luong giao vien tieu hoc

  08:37 | Thứ bảy 26/01/2002 (GMT+7)

  Tai dien dan Phat trien giao vien tieu hoc o Viet Nam vua dien ra tai Ha Noi, ong Nguyen Tri, Vu pho Vu Giao vien, cho biet hien con khoang 20% trong tong so 350.000 giao vien tieu hoc toan quoc chua dat trinh do chuan.

 • Khoi dong du an Phat trien giao vien tieu hoc

  18:15 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  Nang cao chat luong va chuan hoa doi ngu giao vien tieu hoc la noi dung chinh cuoc hoi thao to chuc trong 3 ngay tu 18-20/12, tai Ha Noi, voi su tham du cua lanh dao cac So Giao duc-Dao tao va cac truong dai hoc su pham trong ca nuoc.

 • Thi diem chuan moi cho 25.000 giao vien tieu hoc

  20:54 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  Thi diem chuan moi cho 25.000 giao vien tieu hoc

  Dot thi diem chuan giao vien tieu hoc se ap dung voi 25.000 nguoi tai muoi dia phuong. Day se la can cu de hoan thien bo chuan giao vien tieu hoc du kien ban hanh vao cuoi nam 2005.

 • Xuc pham danh du hoc sinh giao vien tieu hoc bi xep loai kem

  10:17 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Chieu 13/6, Thu truong Bo GD-DT Dang Huynh Mai da chu tri cuoc hop bao gioi thieu quy dinh ve chuan giao vien tieu hoc vua duoc ban hanh. Theo do, chuan giao vien tieu hoc bao gom cac yeu cau ve pham chat, chinh tri, dao duc, loi song; kien thuc; ky nang su pham, moi linh vuc co 5 yeu cau.

 • Dam bao chat luong va kiem dinh chat luong giao vien tieu hoc

  21:36 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Bo Giao duc Dao tao dang tap hop y kien cua dong dao cac chuyen gia giao duc de xay dung mot he thong dam bao chat luong giao vien tieu hoc cung nhu nhung co che de giam sat va dam bao chat luong cac chuong trinh dao tao giao vien.

 • TP HCM 2.600 giao vien tieu hoc thi len cao dang

  04:23 | Thứ hai 20/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 18-12, tai Truong cao dang Su pham TP.HCM, 2.600 giao vien tieu hoc thuoc 24 quan, huyen tren dia ban TP da thi tuyen vao he dao tao lien thong tu trung hoc su pham len cao dang su pham (theo chuong trinh thi diem cua du an phat trien giao vien tieu hoc, Bo GD - DT).

 • Xay dung co che kiem soat chat luong giao vien tieu hoc

  08:35 | Thứ năm 18/12/2003 (GMT+7)

  Trong hai ngay 16 va 17-12, du an Phat trien giao vien tieu hoc (Bo GD-DT) da to chuc hoi thao lay y kien ve viec xay dung bo tieu chi va co che kiem dinh, bao dam chat luong cac chuong trinh dao tao, boi duong giao vien tieu hoc (GVTH).

 • 5 10 nam toi Giao vien tieu hoc se co trinh do dai hoc

  22:37 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  5 10 nam toi Giao vien tieu hoc se co trinh do dai hoc

  Theo Bo Giao duc Dao tao, Du an Phat trien Giao vien tieu hoc dang xay dung chuong trinh va bien soan giao trinh dao tao giao vien tieu hoc (GVTH) trinh do dai hoc nham tao buoc phat trien vuot bac ve chat luong giao duc bac hoc nen mong nay trong khoang 5 - 10 nam toi.

 • Quang Ngai 1.000 giao vien tieu hoc mat cho lam viec

  22:02 | Thứ tư 21/09/2005 (GMT+7)

  Quang Ngai 1.000 giao vien tieu hoc mat cho lam viec

  Viec hoc sinh tieu hoc o Quang Ngai giam dot ngot tu 3 nam qua, da day 1.000 giao vien dang day o cap hoc nay roi vao tinh canh ngat ngheo: ve huu thi chua du tuoi, ma o lai thi khong co hoc tro.

 • Mot nua giao vien tieu hoc tu tra kinh phi de hoc DH

  19:48 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Mot nua giao vien tieu hoc tu tra kinh phi de hoc DH

  Thang 10-2006, Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan da ky quyet dinh ban hanh chuong trinh khung dao tao giao vien tieu hoc (GVTH) trinh do DH. Truoc do, Bo GD-DT da ban hanh chuong trinh dao tao lien thong GVTH tu trung cap su pham len CD su pham va tu CD su pham len DH (nam 2005).

 • Danh gia chuan nghe nghiep giao vien tieu hoc Ghi nhan tu thuc te

  23:15 | Thứ ba 22/02/2005 (GMT+7)

  Danh gia chuan nghe nghiep giao vien tieu hoc Ghi nhan tu thuc te

  Bat dau tu dau thang 1-2005, So GD-DT TP.HCM da trien khai cong tac danh gia chuan nghe nghiep 5.800 giao vien tieu hoc o 24 quan, huyen.

 • 1.000 giao vien tieu hoc mat cho lam viec

  07:41 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  1.000 giao vien tieu hoc mat cho lam viec

  Viec hoc sinh tieu hoc o Quang Ngai giam dot ngot tu 3 nam qua, da day 1.000 giao vien dang day o cap hoc nay roi vao tinh canh ngat ngheo: Ve huu thi chua du tuoi, ma o lai thi khong co hoc tro.

 • Tuyen sinh va dao tao giao vien tieu hoc tai 10 tinh thanh pho

  22:06 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Bo Giao duc va Dao tao vua thong bao se tien hanh giao chi tieu va ke hoach dao tao cho cac truong cao dang su pham dao tao giao vien tieu hoc khoa 2004-2005 tai 10 tinh, thanh pho gom: Hai Phong, Ninh Binh, Vinh Phuc, Son La, Quang Binh, Phu Yen, Kom Tum, TP Ho Chi Minh, Binh Phuoc, Ben Tre, voi tong chi tieu dao tao hon 6.000 giao vien.

 • Tuyen 1.300 giao vien tieu hoc dao tao len cao dang

  09:57 | Thứ sáu 12/11/2004 (GMT+7)

  Thuc hien Du an dao tao lien thong giao vien tieu hoc len trinh do cao dang su pham, truong CD Su pham TPHCM tuyen 1.300 hoc vien khoa 7, truong CD Su pham TPHCM tuyen 1.300 hoc vien khoa 7.

 • Thi diem danh gia 25.000 giao vien tieu hoc

  17:41 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 10-12, Du an phat trien giao vien tieu hoc (GVTH) da to chuc hoi nghi trien khai ke hoach ap dung thu nghiem chuan de danh gia GVTH. Day la nhung GV dang day tai 970 truong tieu hoc cua 10 tinh, thanh pho la Ninh Binh, Son La, Hai Phong, Vinh Phuc, Quang Binh, Phu Yen, Kon Tum, Binh Phuoc, Ben Tre, TPHCM.

 • Tot nghiep DH co the duoc dao tao lam giao vien tieu hoc

  11:15 | Thứ sáu 25/04/2003 (GMT+7)

  Hom qua, cac nha quan ly giao duc da dua ra phuong an nay tai hoi nghi ban ve du an phat trien giao vien tieu hoc (Bo GD-DT). Viec nay nham khac phuc tinh trang thieu giao vien, dong thoi nang cao chat luong giang day tai cac truong tieu hoc hien nay.

 • Se nang chuan dao tao giao vien tieu hoc

  17:31 | Thứ sáu 27/06/2003 (GMT+7)

  Thu truong Bo GD-DT Dang Huynh Mai da khang dinh nhu vay voi TS sang nay. Theo ba, doi moi phuong phap dao tao giao vien la yeu to quyet dinh de nang cao chat luong giao duc bac tieu hoc.

 • Trung cau y kien xa hoi ve chuan giao vien tieu hoc

  10:20 | Thứ sáu 20/12/2002 (GMT+7)

  Sang qua, Bo GD-DT to chuc hoi thao lay y kien ve xay dung chuan giao vien tieu hoc. Theo ke hoach, cuoi thang 12, Bo se trung cau y kien xa hoi thong qua kenh thong tin dai chung la bao chi va truyen hinh, dong thoi gui van ban xin y kien gop y cua cac nha khoa hoc, cac nha lanh dao, giao vien, nha quan ly giao duc...

 • Dao tao trinh do cao dang cho 6.200 giao vien tieu hoc

  06:34 | Thứ sáu 18/06/2004 (GMT+7)

  Trong khuon kho ke hoach nam 2004 cua du an phat trien giao vien tieu hoc (GVTH), 6.200 GVTH o muoi tinh thanh trong ca nuoc se duoc dao tao nang cao trinh do tu trung hoc len CD su pham.

 • Trien khai chuan giao vien tieu hoc

  12:10 | Thứ ba 14/12/2004 (GMT+7)

  Trien khai chuan giao vien tieu hoc

  Bat dau tu trung tuan thang 12 nay, Bo GDDT lan dau tien danh gia thi diem tren dien rong 25.000 giao vien tieu hoc.

 • Go Vap 72 giao vien tieu hoc duoc nang chuan cao dang

  23:02 | Thứ tư 18/05/2005 (GMT+7)

  Go Vap 72 giao vien tieu hoc duoc nang chuan cao dang

  72 giao vien tieu hoc quan Go Vap da tot nghiep khoa dao tao nang chuan cao dang. Khoa hoc do truong cao dang Su pham phoi hop phong GDDT Go Vap to chuc trong nien khoa 2002-2004.

 • Thu nghiem dao tao lien thong giao vien tieu hoc

  07:52 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua co van ban huong dan thuc hien chuong trinh dao tao lien thong giao vien tieu hoc tu trung hoc su pham len cao dang su pham. Cac noi dung duoc chu trong trong chuong trinh dao tao nay gom: phuong tien ky thuat day hoc va ung dung cong nghe thong tin trong day hoc o tieu hoc; kiem tra, danh gia ket qua giao duc o tieu hoc; sinh ly tre lua tuoi...

 • Phu Yen nhieu giao vien tieu hoc co the nghi huu non

  05:12 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Do so luong hoc sinh giam tu tren 100.000 em/3.700 lop (nam 2001) xuong chi con khoang 84.000 em/3.200 lop, nhieu giao vien da hoan thanh nghia vu giang day o mien nui tro ve nen giao vien tieu hoc o cac huyen dong bang va thanh pho Tuy Hoa (Phu Yen) trong nam hoc 2005-2006 thua den tren 660 bien che.

 • Dao tao giao vien tieu hoc hien dai Huong toi nguoi hoc

  11:53 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Dao tao giao vien tieu hoc hien dai Huong toi nguoi hoc

  Du an Phat trien giao vien tieu hoc (GVTH) vua tong ket va ban giao 32 mo dum dao tao GVTH hien dai cho cac truong su pham, Cuc Nha giao Bo Giao duc - Dao tao de lam can cu doi moi bac hoc nay trong toan bo he thong.

 • Nam 2003 2004 4.582 can bo va giao vien tieu hoc se duoc tap huan

  23:02 | Chủ nhật 11/01/2004 (GMT+7)

  Theo ke hoach boi duong can bo quan ly giao duc, giao vien bac tieu hoc do Bo Giao duc va Dao tao vua ban hanh, trong nam hoc 2003-2004, 4.582 can bo va giao vien tieu hoc se duoc tap huan de thuc hien cac chuong trinh moi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0