giao duc nghe nghiep

Tuesday, 31/05/2016 18:58
 • Luat Day nghe con nhieu bat on chua phu hop voi thuc te

  22:19 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Luat Day nghe con nhieu bat on chua phu hop voi thuc te

  Trong ky hop thu 10 cua Quoc hoi khoa 11 (khai mac 17-10), du thao Luat Day nghe (LDN) se duoc dua ra thao luan. Tuy nhien, nhieu nguoi nghi ngai ve tac dung cua LDN doi voi he thong giao duc nghe nghiep...

 • Kien nghi som thong nhat quan ly nha nuoc ve giao duc nghe nghiep

  16:32 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Can phai duoc tiep tuc xac dinh ro hon mot so van de cua noi dung Giao duc nghe nghiep trong Bo Luat giao duc 2005, phan tich va di den de nghi Quoc hoi yeu cau Chinh phu som thanh lap co quan nha nuoc quan ly thong nhat giao duc nghe nghiep gom ca day nghe va giao duc TCCN. Do la hai noi dung chinh trong la thu ngo gui toi Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An ngay 21-5 cua Hoi Cuu giao chuc VN.

 • Toan van bao cao tinh hinh giao duc Viet Nam

  09:52 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay (5-11), Bo truong GD-DT Nguyen Minh Hien doc bao cao tinh hinh giao duc truoc Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Can mot luat chung cho giao duc nghe nghiep

  06:31 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Can mot luat chung cho giao duc nghe nghiep

  Trong hai ngay 13 va 14-4, tai Quang Ninh, Uy ban Van hoa Giao duc Thanh thieu nien nhi dong (UBVHGDTTN-ND) cua Quoc hoi to chuc Hoi thao cac chuyen gia giao duc nghe nghiep ve Du thao Luat day nghe.

 • Mot cuoc cach mang ve day nghe da duoc dat ra

  06:00 | Thứ năm 09/10/2003 (GMT+7)

  Mot cuoc cach mang ve day nghe da duoc dat ra

  Da den luc thu tieu mo hinh dao tao trung hoc chuyen nghiep (THCN)? Co nen dat bac dao tao cao dang vao giao duc nghe nghiep (GDNN)? Day nghe (DN) co nen de Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi quan ly hay can phai tim mot hinh thuc quan ly nha nuoc phu hop hon?... Nhung van de kha “nong” va von duoc coi la “nhay cam” tren lan dau tien da duoc cac dai bieu thao luan het suc soi noi tai cuoc hoi thao “Giao duc nghe nghiep - thuc trang va giai phap” do Uy..

 • Luat Day nghe khong khop voi Luat Giao duc

  13:03 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  Luat Day nghe khong khop voi Luat Giao duc

  Chua khop voi Luat Giao duc 2005 (vua duoc sua doi, bo sung), chua giai quyet thoa dang nhung van de lien quan den quan ly nha nuoc doi voi linh vuc day nghe nam trong tong the giao duc nghe nghiep...

 • Nhung bat on tu du thao Luat Day nghe

  05:56 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Nhung bat on tu du thao Luat Day nghe

  Sang nay, Uy ban Van hoa, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi se nghe bao cao ve du an luat Day nghe. Trong du thao nay, noi len mot so van de, neu khong duoc giai quyet, co the dan den nhung anh huong tieu cuc cho he thong giao duc noi chung va giao duc nghe nghiep noi rieng.

 • Mo hinh truong THPT ky thuat Pha san ngay tu khi chua bat dau

  06:25 | Thứ tư 15/10/2003 (GMT+7)

  Mo hinh truong THPT ky thuat Pha san ngay tu khi chua bat dau

  Mot quyet dinh dang chu y ma co le chinh Bo GD-DT cung khong muon cong bo: mo hinh trung hoc pho thong ky thuat (THPTKT) phai tam dung, chua the thi diem o nam truong tu nam hoc 2003-2004 nay nhu du kien ban dau!

 • Du thao Luat day nghe tiem tang nhieu bat on

  06:20 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat day nghe tiem tang nhieu bat on

  Trong hai ngay 13 va 14-4, tai Quang Ninh, Uy ban Van hoa - giao duc - thanh thieu nien va nhi dong (UBVHGDTTN-ND) cua Quoc hoi to chuc hoi thao cac chuyen gia giao duc nghe nghiep ve du thao Luat day nghe.

 • Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  11:10 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao tham tra cua Uy ban Van hoa Giao duc Thanh nien Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi

  Sang 15-11, ba Tran thi Tam Dan, chu nhiem UB Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da doc y kien tham tra cua Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi. TS xin gioi thieu toan van bao cao nay.

 • QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  09:43 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  QH noi gi ve bao cao giao duc cua Chinh phu

  Thuc hien nhiem vu tham tra ve Bao cao cua Chinh phu ve tinh hinh giao duc trinh Quoc hoi tai ky hop thu 6, Uy ban Van hoa, Giao duc, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi da lam viec voi Bo GD - DT, Bo Lao dong , Thuong binh va Xa hoi; da to chuc di khao sat ve tinh hinh giao duc tai mot so dia phuong va co so giao duc; to chuc hoi nghi cac chuyen gia giao duc, cac nha khoa hoc, cac nha quan ve ly giao duc, giao vien, dai dien cac co quan bao chi de..

 • Duc muon tham gia cac du an lon cua VN

  18:44 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Duc muon tham gia cac du an lon cua VN

  Giao duc dao tao, dac biet la giao duc nghe nghiep la mot trong nhung trong tam uu tien hop tac giua VN va Duc trong chuyen tham VN lan nay cua Tong thong Horst Koehler.

 • Luat Day nghe se khong co suc song

  08:08 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Luat Day nghe se khong co suc song

  Ki hop lan nay, Quoc hoi se hop ban va xem xet bieu quyet thong qua Luat Day nghe. PGS.TS Nguyen Viet Su cho rang, neu thong qua du luat "dang con nhieu diem chua ro rang" nay, tinh he thong cua he thong giao duc quoc dan se bi pha vo. Duoi day la y kien cua PGS.TS Nguyen Viet Su.

 • Pha the doc quyen de dao tao theo nhu cau

  14:17 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Pha the doc quyen de dao tao theo nhu cau

  DH, CD, TCCN lau nay dao tao theo nhung gi minh co. Cac truong khi mo nganh moi hau het cung sao chep theo cai da co. Do nhu cau cua nguoi hoc rat lon, nen giao duc nghe nghiep, dac biet la giao duc DH dang con o the doc quyen. De pha the nay, giao duc sau pho thong can mau chong chuyen huong tu dao tao theo cai da co sang "dao tao theo nhu cau".

 • Nganh giao duc dat muc tieu doi moi toan dien

  07:45 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  Nganh giao duc dat muc tieu doi moi toan dien

  Bo Giao duc Dao tao dat muc tieu trong giai doan 2006-2010 thuc hien doi moi toan dien ve he thong, noi dung va phuong phap giao duc doi voi giao duc mam non, giao duc pho thong, giao duc dai hoc va giao duc nghe nghiep, nham bat kip trinh do cua cac nuoc tien tien trong khu vuc va tren the gioi.

 • Khong nen ban hanh Luat Day nghe

  14:06 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Khong nen ban hanh Luat Day nghe

  “Chinh chien” 40 nam trong linh vuc day nghe, PGS.TS Nguyen Viet Su, Nghien cuu vien cao cap Vien chien luoc va Chuong trinh (Bo GD-DT) da to ra lo lang ve du thao Luat day nghe. Va theo ong, khi da co nhieu bat on trong du thao thi khong nen ban hanh Luat day nghe.

 • Roi boi giua thoi ky qua do

  05:40 | Thứ hai 30/10/2006 (GMT+7)

  Roi boi giua thoi ky qua do

  Nganh giao duc va nganh lao dong van tiep tuc hanh trinh cua minh theo kieu “duong ai nay di”... Trong thoi gian toi, giao duc VN se ton tai hai he thong truong trung cap, hai he thong truong CD khong giong nhau nhung van duoc xem ngang bang nhau. Va mong moi thiet tha cua cac truong nghe cung bao nhieu y kien tam huyet cua cac nha giao ve chuyen thong nhat dau moi quan ly giao duc nghe nghiep lai roi vao khoang khong!

 • De an dieu chinh hoc phi Dieu chinh theo huong nao

  11:16 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  De an dieu chinh hoc phi Dieu chinh theo huong nao

  Tai phien hop Chinh phu thuong ky thang 9 vua dien ra tai Ha Noi, Bo GD-DT da chinh thuc trinh Chinh phu de an dieu chinh hoc phi trong cac co so giao duc.

 • Doi moi toan dien cong tac quan ly giao duc

  08:55 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Doi moi toan dien cong tac quan ly giao duc

  “Chiem toi 74,74% tong so dai bieu Quoc hoi (QH) da tan thanh viec QH ra nghi quyet rieng ve giao duc”- thong tin nay vua duoc doan thu ky ky hop xac nhan hom qua 24-11.

 • Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Nang cap duong Ho Chi Minh thanh duong cao toc

  23:46 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI Nang cap duong Ho Chi Minh thanh duong cao toc

  * Bo ky thi tot nghiep tieu hoc* Bo sung Luat Chong tham nhungTrong ngay 25/11, Quoc hoi da thong qua 4 nghi quyet quan trong, nghe Chinh phu trinh cac du an Luat Giao duc (sua doi), Luat Ky ket, gia nhap va thuc hien cac dieu uoc quoc te va Luat Duong sat Viet Nam.

 • Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  21:39 | Thứ ba 19/04/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  Ky hop Quoc hoi toi day, Luat Giao duc sua doi se duoc thong qua de thay cho Luat Giao duc ban hanh nam 1998. Tuy nhien, cach phan chia he thong giao duc quoc dan nhu de xuat cua ban soan thao con nhieu diem bat hop ly, chua theo kip doi hoi cua xa hoi ve mot nen giao duc hien dai trong thoi ky hoi nhap.

 • Giao duc Viet Nam chua chu y toi viec day nguoi

  23:23 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Giao duc Viet Nam chua chu y toi viec day nguoi

  Chieu 20/4, trong tham luan trinh bay tai Dai hoi X cua Dang, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Minh Hien nhin nhan giao duc nuoc ta van con nhieu yeu kem, bat cap ma dang quan tam nhat la chat luong va hieu qua giao duc con thap, dac biet la giao duc dai hoc va giao duc nghe nghiep. Trong 3 nhiem vu cua giao duc: "day chu", "day nghe" va "day nguoi", moi tap trung chu yeu vao viec "day chu", chua chu y day du toi viec "day nguoi".

 • Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  10:34 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  Bo GD-DT dang xay dung quy dinh ve day them va hoc them (DTHT), du kien se ban hanh chinh thuc trong thang 11 nay. Den thoi diem nay, van ban da di vao nhung khau chinh sua cuoi cung. Ong Tran Ba Giao - Pho Chanh thanh tra Bo GD-DT - cho biet, DTHT la mot hien tuong da xuat hien tu lau trong xa hoi. Thuc te day la mot nhu cau cua xa hoi. Nguyen vong cua cac HS muon duoc hoc them de nang cao ket qua hoc tap la nguyen vong chinh dang. Nhieu y kien cho rang viec..

 • Dao tao tuyen sinh

  22:39 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Dao tao Thac si su pham nghe quoc te la chuong trinh hop tac dac biet cua Truong DH Tong hop OvG Magdeburg - CHLB Duc voi Truong DH Su pham ky thuat TP.HCM, nham dao tao nhung chuyen gia gioi trong linh vuc giao duc nghe nghiep cho Viet Nam voi su ho tro hoc bong toan phan tai Duc.

 • Thong tin tuyen sinh THCN van chua den voi thi sinh

  06:12 | Thứ bảy 13/03/2004 (GMT+7)

  Thong tin tuyen sinh THCN van chua den voi thi sinh

  Trong khi thong tin ve tuyen sinh DH, CD 2004 duoc Bo GD-DT cong bo kha som thi cho den nay cac so va tat ca cac truong trong ca nuoc van chua nhan duoc tai lieu ve tuyen sinh THCN 2004 cung nhu mau ho so dang ky du thi vao bac hoc nay.

 • Co deo duoi dai hoc Lang phi

  09:37 | Thứ năm 23/08/2007 (GMT+7)

  Co deo duoi dai hoc Lang phi

  "Su hoc khong bao gio la muon va lang phi. Nhung su lang phi se rat nhieu neu hon nua trieu thanh nien lai cho 1, 2 hoac 3 nam de on thi vao CD hay DH".

 • Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  09:21 | Thứ tư 20/04/2005 (GMT+7)

  Du thao Luat Giao duc sua doi Nhung cai venh so voi thoi dai

  Ky hop Quoc hoi toi day, Luat Giao duc sua doi se duoc thong qua de thay cho Luat Giao duc ban hanh nam 1998. Tuy nhien, cach phan chia he thong giao duc quoc dan nhu de xuat cua ban soan thao con nhieu diem bat hop ly, chua theo kip doi hoi cua xa hoi ve mot nen giao duc hien dai trong thoi ky hoi nhap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0