giai quyet tranh chap

Friday, 27/05/2016 07:18
 • Giai quyet tranh chap ten mien vn Can chinh sach quoc gia

  21:10 | Thứ sáu 30/07/2004 (GMT+7)

  Giai quyet tranh chap ten mien vn Can chinh sach quoc gia

  Cau chuyen tranh chap ten mien van dang xay ra hang ngay tren the gioi, trong do co ten mien .vn cua Viet Nam. Lam the nao giai quyet on thoa cac tranh chap ma van tao duoc moi truong binh dang cho moi doi tuong trong viec tiep can ten mien .vn?

 • Giai quyet tranh chap bang trong tai chua duoc coi trong

  08:38 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Giai quyet tranh chap bang trong tai chua duoc coi trong

  Mac du hoi thao ngay 3/4 tai Ha Noi mang tieu de: "Trong tai thuong mai - phuong thuc giai quyet tranh chap hieu qua" nhung tren thuc te, hoat dong giai quyet tranh chap bang trong tai tai VN chua duoc coi trong. Ong Nguyen Minh Chi, Chu tich Trung tam Trong tai quoc te VN, Nguyen vu truong vu Phap che - Bo Thuong mai, trao doi voi VM ve nghich ly nay:

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • TP HCM Huong dan giai quyet tranh chap dat dai

  10:24 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  UBND TP Ho Chi Minh vua co van ban huong dan (so 4360/UB-PC do Pho chu tich Nguyen Van Dua ky) ve giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao ve dat dai theo Luat Dat dai 2003 trong khi cho nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh luat.

 • Vao WTO ban giao lai tran dia cho doanh nhan

  08:48 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Vao WTO ban giao lai tran dia cho doanh nhan

  Viet Nam da hoan tat thu tuc gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) bang viec Quoc hoi phe chuan Nghi dinh thu gia nhap to chuc nay. Cac nha dam phan tu nay da ban giao lai “tran dia” cho doanh nhan. Co hoi da mo ra het co, thang thua phu thuoc vao muc do thien chien cua doanh nhan. Thu truong Bo Thuong mai Luong Van Tu, Truong doan dam phan Viet Nam gia nhap WTO trong cuoc trao doi voi bao gioi hom 30/11 da noi nhu vay. Co hoi nhieu nhung tranh chap..

 • Giai quyet tranh chap thuong mai trong WTO

  03:11 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  Quy trinh giai quyet tranh chap thuong mai cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) la mot trong nhung dieu kien thiet yeu bao dam hieu luc cua cac quy dinh chung. Qua do, WTO the hien ro vai tro cua minh doi voi su on dinh cua nen kinh te toan cau, giam nguy co tranh chap thuong mai leo thang thanh xung dot chinh tri hoac quan su.

 • Khuyen khich thuong luong trong vu viec tai Ngan hang ABNAmro

  20:23 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tra loi phong van cua Thong tan xa Viet Nam ve vu tranh chap giua Ngan hang Cong thuong Viet Nam (ICB) voi Ngan hang ABN-Amro chi nhanh Ha Noi, dai dien Ngan hang Nha nuoc Viet Nam cho rang, khi khong the giai quyet tranh chap thong qua thuong luong, hoa giai, viec ICB Viet Nam khoi kien ra Toa an kinh te tai Ha Noi yeu cau bao ve quyen loi hop phap cua minh la viec lam binh thuong va phu hop voi phap luat Viet Nam. Tuy nhien, Vu truong Vu Phap che cua Ngan hang..

 • ICANN cong bo dich vu giai quyet tranh chap tai chau A

  09:22 | Thứ tư 05/12/2001 (GMT+7)

  ICANN cong bo dich vu giai quyet tranh chap tai chau A

  Trung tam Giai quyet Tranh chap Ten mien chau A la to chuc dau tien duoc ICANN lua chon hom thu hai de quyet dinh cac vu viec lien quan tai chau luc nay. To chuc nay do Trung tam Trong tai Quoc te Hong Kong va Uy ban Trong tai Thuong mai va Kinh te Quoc te Trung Quoc thanh lap.

 • Can nang cao vai tro toa an dan su trong giai quyet tranh chap so huu tri tue

  10:54 | Thứ năm 08/12/2005 (GMT+7)

  Can nang cao vai tro toa an dan su trong giai quyet tranh chap so huu tri tue

  Sang 7/12/2005, tai Thu vien Khoa hoc Tong hop TP.HCM, gan 200 dai bieu la tham phan, luat su, luat su tap su, can bo truong luat va dai dien mot so co quan chuc nang tai TP.HCM da tham gia hoi thao voi chu de "Giai quyet tranh chap ve so huu tri tue tai Viet Nam".

 • Quan ly ten mien Viet Nam can nhieu cai tien

  17:27 | Thứ hai 02/08/2004 (GMT+7)

  Trong thoi dai so, ten mien dong nghia voi thuong hieu va la mot tai san quan trong cua doanh nghiep. Tuy nhien, cac quy dinh ve viec dang ky va giai quyet tranh chap cua he thong ten mien .vn cua Viet Nam van con nhieu han che. Day la van de noi com duoc cac chuyen gia trong va ngoai nuoc tranh luan soi noi tai hoi thao ban tron ""Ten mien Internet va tranh chap ten mien"" vua duoc to chuc tai Ha Noi.

 • UBND phuong xa phai hoa giai tai dia phuong

  06:20 | Thứ bảy 31/07/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua huong dan viec giai quyet tranh chap, khieu nai, to cao ve dat dai theo qui dinh tai Luat dat dai nam 2003.

 • Giai quyet tranh chap trong kinh doanh oVN Nhieu thu tuc nhat Dong A

  11:22 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  TP - Phai mat 343 ngay va qua 37 thu tuc de cuong che thuc hien mot hop dong voi chi phi bang 30% gia tri doi no. VN la nuoc doi hoi nhieu thu tuc nhat khu vuc Dong A trong viec giai quyet tranh chap kinh doanh.

 • Giai quyet tranh chap kinh doanh van nang ve thu tuc

  08:43 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Phai mat 343 ngay va qua 37 thu tuc de cuong che thuc hien mot hop dong voi chi phi bang 30% gia tri doi no. VN la nuoc doi hoi nhieu thu tuc nhat khu vuc Dong A trong viec giai quyet tranh chap kinh doanh.

 • Cong doan chu dong giai quyet tranh chap lao dong va dinh cong

  16:27 | Thứ sáu 06/01/2006 (GMT+7)

  Mot trong nhung nhiem vu trong tam cua cong tac cong doan trong nam 2006 la cac cap cong doan se chu dong nam chac tinh hinh tu tuong, tam trang, nguyen vong cua nguoi lao dong, de kip thoi giai quyet nhung van de buc xuc lien quan truc tiep den cong nhan vien chuc lao dong va chu dong tham gia giai quyet tranh chap lao dong va dinh cong.

 • Doi mat voi cac vu kien chong pha gia Se phai hoc de tu bao ve minh

  02:12 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Doi mat voi cac vu kien chong pha gia Se phai hoc de tu bao ve minh

  Nhieu mat hang cua VN dang doi dien voi cac cuoc dieu tra ban pha gia. Sau ca, tom tai thi truong My, giay mu da va chot cai bang thep khong gi tai thi truong Lien minh chau Au, con nhung mat hang nao co nguy co bi “nhom ngo”? Tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) lieu co giup VN de xu ly hon cac vu kien nay?

 • Thang 12 se co co che giai quyet tranh chap ten mien VN

  20:25 | Thứ hai 20/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 20-9, Tai hoi thao Tai nguyen Internet va cong nghe moi dien ra o Ha Noi, Ong Le Nam Trung, Truong phong Kinh te - thong ke Trung tam quan ly Internet Viet Nam (VNNIC), cho biet thang 10 se trinh Bo Buu chinh vien thong du thao xay dung co che giai quyet tranh chap ten mien, theo do den thang 12 se chinh thuc dua ra co che quyet tranh chap ten mien .VN.

 • Trung Quoc va An Do ky thoa thuan giai quyet tranh chap bien gioi

  07:44 | Thứ ba 12/04/2005 (GMT+7)

  Trung Quoc va An Do ky thoa thuan giai quyet tranh chap bien gioi

  Trong khuon kho chuyen tham chinh thuc An Do cua Thu tuong Trung Quoc On Gia Bao, ngay 11-4, hai nuoc da ky ket 11 hiep dinh quan trong nham cung co va tang cuong quan he doi tac trong giai doan moi, trong do co viec giai quyet tranh chap lanh tho keo dai nhieu thap ky qua, tang cuong cac quan he thuong mai va van hoa, mo rong hop tac kinh te va trao doi hang khong.

 • Giai quyet tranh chap kinh doanh van nang ve thu tuc

  10:44 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Phai mat 343 ngay va qua 37 thu tuc de cuong che thuc hien mot hop dong voi chi phi bang 30% gia tri doi no. VN la nuoc doi hoi nhieu thu tuc nhat khu vuc Dong A trong viec giai quyet tranh chap kinh doanh.

 • ASEAN co co che giai quyet tranh chap moi

  15:09 | Thứ năm 18/08/2005 (GMT+7)

  ASEAN co co che giai quyet tranh chap moi

  Nguon tin cua Bo Thuong mai cho biet, Hiep hoi cac nuoc Dong Nam A (ASEAN) vua cho ra doi Co che tham van giai quyet cac van de thuong mai va dau tu (ACT) dua theo mo hinh cua EU. Day la mot no luc nham tang cuong hieu qua cua co che giai quyet tranh chap trong ASEAN.

 • Kiem tra giai quyet tranh chap khieu nai ve dat dai

  08:01 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Nam doan kiem tra Luat dat dai cua Bo Tai nguyen - moi truong dang tien hanh kiem tra tai cac dia phuong. Noi dung kiem tra gom: viec cap giay chung nhan quyen su dung dat o tai do thi va nong thon, cong tac thu hoi dat, boi thuong, ho tro va tai dinh cu, tinh hinh giai quyet tranh chap dat dai, khieu nai, to cao ve dat dai, thuc hien qui hoach - ke hoach su dung dat.

 • Thu tien su dung dat trong truong hop co quyet dinh giai quyet tranh chap

  05:01 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Cuc Thue TP.HCM vua huong dan thu tien su dung dat doi voi ho gia dinh, ca nhan duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat trong cac truong hop: su dung dat theo ban an hoac quyet dinh cua toa an, quyet dinh thi hanh an cua co quan thi hanh an, quyet dinh giai quyet tranh chap dat dai cua co quan nha nuoc co tham quyen.

 • My EU se giai quyet tranh chap bang dam phan

  10:08 | Thứ ba 07/12/2004 (GMT+7)

  My EU se giai quyet tranh chap bang dam phan

  My va Lien minh chau Au EU da dong y keo dai vong dam phan nham giai quyet tranh chap ve chuyen tai tro cho may bay thong qua thuong luong. Tuy nhien, ca hai deu cho rang, vai tro trong tai kinh te cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) co the van la mot lua chon.

 • Tham quyen giai quyet tranh chap dat dai

  03:47 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  + Toi dang tranh chap dat dai voi mot nguoi hang xom. Manh dat tranh chap ca hai ben deu chua co giay to gi. Xin hoi, toi phai nop don den co quan nha nuoc nao de khieu nai? (Ng.Th.H. - Dong Nai)

 • Han Quoc Duoc boi thuong neu bi o nhiem boi tieng on

  20:17 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Han Quoc Duoc boi thuong neu bi o nhiem boi tieng on

  Theo Uy ban Giai quyet tranh chap moi truong quoc gia Han Quoc, nhung nguoi chiu cac loai o nhiem tieng on se duoc nhan toi da 1,34 trieu won (tuong duong 1.400USD) tien boi thuong.

 • Tham quyen giai quyet tranh chap dat dai

  03:03 | Thứ tư 31/10/2001 (GMT+7)

 • ICANN canh bao ve vu lua giai quyet tranh chap ten mien

  09:05 | Thứ sáu 12/04/2002 (GMT+7)

  ICANN canh bao ve vu lua giai quyet tranh chap ten mien

  Co quan quan ly ten mien quoc te hom qua dua ra loi canh bao ve am muu lua dao cua mot to chuc tu xung la noi chuyen giai quyet nhung tranh chap ten mien, da duoc ICANN chap thuan.

 • Beatles giai quyet tranh chap ban quyen voi EMI

  16:18 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Beatles giai quyet tranh chap ban quyen voi EMI

  Ban nhac Beatles da ky mot thoa thuan voi cong ty EMI de giai quyet tranh chap ban quyen tri gia 30 trieu bang chua duoc tra.

 • Hoan thanh giai quyet tranh chap ket noi giua Viettel VNPT

  17:51 | Thứ năm 04/08/2005 (GMT+7)

  Hoan thanh giai quyet tranh chap ket noi giua Viettel VNPT

  Day la thong bao moi nhat tu Trung tam thong tin, Bo Buu chinh Vien thong, trong thong bao so 122/TTTT, ban hanh ngay hom nay (4/8) ve ket qua giai quyet ket noi mang vien thong giua VNPT va Viettel.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0