giai quyet khieu nai

Monday, 30/05/2016 13:52
 • Phai doi thoai truc tiep voi nguoi khieu nai

  19:21 | Thứ ba 01/06/2004 (GMT+7)

  Theo dieu 37, Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao duoc Quoc hoi thong qua sang nay, nguoi giai quyet khieu nai lan dau phai gap go, doi thoai truc tiep voi nguoi khieu nai, nguoi bi khieu nai de lam ro noi dung, yeu cau cua nguoi khieu nai va huong giai quyet.

 • Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  10:14 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Don thu giam o cap co so nhung tang o cap tren

  Sang nay (4-11) trong ngay lam viec tiep theo tai hoi truong, Quoc hoi khoa XI da thao luan, dong gop y kien ve du an Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Khieu nai to cao.

 • Goc nhin cua Bo truong TNMT ve khieu kien dat dai

  06:36 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Goc nhin cua Bo truong TNMT ve khieu kien dat dai

  Bo truong Mai Ai Truc cho rang, neu lanh dao dia phuong quan tam va tap trung suc giai quyet, tinh hinh khieu kien dat dai se duoc cai thien ro ret. Ong de nghi doi moi co che giai quyet khieu nai dat dai, quy ro trach nhiem nguoi dung dau.

 • Goc nhin cua Bo truong Tai nguyen Moi truong

  16:46 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Goc nhin cua Bo truong Tai nguyen Moi truong

  Bo truong Mai Ai Truc cho rang, neu lanh dao dia phuong quan tam va tap trung suc giai quyet, tinh hinh khieu kien dat dai se duoc cai thien ro ret. Ong de nghi doi moi co che giai quyet khieu nai dat dai, quy ro trach nhiem nguoi dung dau.

 • De cao vai tro cua luat su

  19:45 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  De cao vai tro cua luat su

  Da so y kien cua cac dai bieu Quoc hoi deu tan thanh voi noi dung sua doi, bo sung ve viec quy dinh co luat su tham gia qua trinh giai quyet khieu nai cua co quan hanh chinh la phu hop voi yeu cau dan chu hoa xa hoi, nhat la trong dieu kien mo cua hoi nhap hien nay.

 • Giai quyet khieu nai khong dung Xem xet trach nhiem nguoi dung dau

  05:54 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Giai quyet khieu nai khong dung Xem xet trach nhiem nguoi dung dau

  Hom qua 1-11, tai phien thao luan cua Quoc hoi (QH) ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan, QH da nghe bao cao cua Chinh phu, Vien Kiem sat nhan dan toi cao, Toa an nhan dan toi cao va bao cao tham tra cac bao cao tren cua Uy ban Phap luat QH ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan.

 • Tren 80 khieu nai to cao lien quan den dat dai

  08:15 | Thứ năm 02/11/2006 (GMT+7)

  Tren 80 khieu nai to cao lien quan den dat dai

  Hom qua 1/11, tai phien thao luan cua Quoc hoi (QH) ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan, QH da nghe bao cao cua Chinh phu, Vien Kiem sat nhan dan toi cao, Toa an nhan dan toi cao va bao cao tham tra cac bao cao tren cua Uy ban Phap luat QH ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan Tren 80% khieu nai, to cao lien quan den dat dai

 • Giam ganh nang cho Thu tuong trong giai quyet khieu nai

  19:39 | Thứ tư 28/04/2004 (GMT+7)

  Theo du an Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao duoc bao cao Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, Thu tuong se khong phai giai quyet cuoi cung doi voi khieu nai ma bo truong, thu truong co quang ngang bo da giai quyet, nhung con tiep tuc khieu nai.

 • Dan van co the den cung dinh keu oan

  10:10 | Thứ năm 15/01/2004 (GMT+7)

  Cat tham quyen giai quyet cuoi cung cua Thu tuong trong khieu nai, to cao thi dan khong the den "cung dinh" danh trong keu oan; bo quy dinh nay la rut mat "cai dinh" mau chot cua Luat khieu nai, to cao. Nhieu y kien trong cuoc hop UBTVQH ngay 14/1 to ra lo ngai ve viec du thao Luat nay bo Dieu 28 - quy dinh tham quyen giai quyet khieu nai, to cao cua Thu tuong.

 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Quoc hoi se tap trung giam sat cong tac giai quyet khieu nai to cao

  13:45 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.12, duoi su dieu khien cua Pho chu tich QH Huynh Ngoc Son va Pho chu tich QH Uong Chu Luu, UBTVQH da thong qua Chuong trinh hoat dong giam sat nam 2008; Chuong trinh cong tac nam 2008; Nghi quyet cua UBTVQH ve viec trien khai thuc hien Nghi quyet cua QH ve chuong trinh xay dung luat, phap lenh nhiem ky QH Khoa XII va nam 2008. To trinh ve du kien chuong trinh hoat dong giam sat cua UBTVQH nam 2008 do Uy vien TU Dang, Uy vien UBTVQH, Chu nhiem VPQH Tran..

 • Hinh thuc van ban giai quyet khieu nai

  10:01 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Hoi: Chinh quyen giai quyet khieu nai bang hinh thuc “Cong van”, “Thong bao” nhu vay la dung hay sai? Phap luat quy dinh van de nay nhu the nao? (Mot ban doc ngu tai TX Tra Vinh, tinh Tra Vinh).

 • Se quy trach nhiem nguoi giai quyet khieu nai to cao

  20:19 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Se quy trach nhiem nguoi giai quyet khieu nai to cao

  De giam bot tinh trang khieu nai, to cao, hau het cac dai bieu QH deu cho rang, can ra soat lai cac van ban lien quan den dat dai; dong thoi, xem xet trach nhiem cua nguoi dung dau chinh quyen, bo nganh trong viec giai quyet khieu nai, to cao cua dan.

 • Cong khai quyet dinh giai quyet khieu nai to cao sau khi ky 5 ngay

  17:20 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Cham nhat trong thoi han 5 ngay, ke tu ngay ky quyet dinh giai quyet khieu nai, nguoi giai quyet khieu nai phai cong khai quyet dinh do.

 • Thanh tra thu truong cac cap ve trach nhiem giai quyet khieu nai to cao

  16:46 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu dang tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra thu truong cac cap, cac nganh ve trach nhiem giai quyet khieu nai, to cao nham tap trung giai quyet dut diem nhung vu viec phuc tap, truoc mat phuc vu Dai hoi Dang cac cap.

 • Khieu nai vuot cap van gia tang

  18:26 | Thứ năm 20/05/2004 (GMT+7)

  Sang nay, Quoc hoi nghe Tong thanh tra nha nuoc Quach Le Thanh doc Bao cao ve tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan tu khi Luat Khieu nai, to cao co hieu luc den het quy I nam nay.

 • Giai quyet khieu nai phai lam tot tu co so

  23:17 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Sang 17/10, Uy ban thuong vu Quoc hoi da thao luan bao cao cua Chinh phu va cac co quan tu phap ve giai quyet khieu nai to cao cua cong dan nam 2007.

 • Co the kien neu khieu nai khong duoc giai quyet thoa dang

  17:03 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Co the kien neu khieu nai khong duoc giai quyet thoa dang

  Hom nay, thao luan ve Luat bo sung khieu nai to cao, da so dai bieu khong dong y voi co che giai quyet khieu nai cua du luat. Cac dai bieu cho rang, nguoi giai quyet khieu nai hanh chinh phai doc lap voi nguoi bi khieu nai. Neu giai quyet lan dau khong thoa dang co the kien ngay ra toa.

 • Be mac ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI Thuc hien 4 van de cot loi giai quyet khieu nai to cao

  23:45 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Ngay 15/6, ky hop thu 5 Quoc hoi khoa XI da hop phien be mac sau hon mot thang lam viec. Buoi sang, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Luat Bao ve va Phat trien rung (sua doi); buoi chieu bieu quyet thong qua Nghi quyet phe chuan tong quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002, Nghi quyet phe chuan Hiep dinh phan dinh vinh Bac Bo giua Viet Nam va Trung Quoc, Nghi quyet ve quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005, Nghi quyet ve viec giai..

 • Nguoi khieu nai phai duoc gap nguoi co tham quyen giai quyet

  09:26 | Thứ sáu 27/02/2004 (GMT+7)

  Nguoi khieu nai phai duoc gap nguoi co tham quyen giai quyet

  Day la mot co gang lon cua du thao Luat Khieu nai to cao - vua duoc Chinh phu trinh trong buoi lam viec cuoi cung (26/2) cua Hoi nghi DB Quoc hoi (QH) chuyen trach lan 3. Tuy nhien, nhieu DB van chua nhat tri voi mot so quy dinh tao co che de nguoi dan khieu nai duoc gap dung nguoi co tham quyen giai quyet khieu nai.

 • Gan 400 cong nhan yeu cau giai quyet khieu nai

  21:57 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  Gan 400 cong nhan yeu cau giai quyet khieu nai

  14g chieu ngay 13-2 gan 400 cong nhan da tu tap truoc Cong ty but bi Thien Long (lo 6,8,10 duong so 3 khu Cong nghiep Tan Tao, huyen Binh Chanh) yeu cau Ban giam doc giai quyet khieu nai. Chieu cung ngay, dai dien cong nhan, Lien doan lao dong quan Binh Tan, cong an phuong va Ban giam doc da giai quyet khieu nai cua cong nhan.

 • Uu tien giai quyet khieu kien dong nguoi

  07:15 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Uu tien giai quyet khieu kien dong nguoi

  Tinh hinh giai quyet khieu nai, to cao (KNTC) tren dia ban TP nam 2003 co chuyen bien kha toan dien va tich cuc hon nhung nam truoc, ti le tiep dan tang 10% nhung so vu thu ly giam 30%, co nghia cac cap, cac nganh da tang cuong tiep dan o co so. Tiep nhieu, giai thich ky, nguoi dan co the rut don, do la dau hieu tot.

 • Giai quyet khieu nai to cao Can mot co che thoang

  16:08 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Giai quyet khieu nai to cao Can mot co che thoang

  Neu de nguoi khieu nai phai cho den 30 ngay moi duoc co quan ra quyet dinh hanh chinh phan hoi, quyen loi cua nguoi dan se bi anh huong. Dac biet la trong linh vuc thuong mai, thiet hai cua doanh nghiep la khong the tinh toan duoc - Dai bieu Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh) bay to quan diem trong buoi thao luan ve Luat Khieu nai to cao sang nay.

 • Hoi thao ve viec giai quyet khieu nai to cao

  23:31 | Thứ bảy 04/06/2005 (GMT+7)

  Hoi thao ve viec thuc hien Chi thi 09 cua Ban Bi thu Trung uong ve mot so van de cap bach trong viec giai quyet khieu nai, to cao hien nay duoc to chuc sang 4/6 tai Ha Noi.

 • Nhung truong hop khieu nai khong duoc thu ly

  03:18 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  + Nam 2004, toi khieu nai den UBND huyen va duoc tra loi, nhung toi khong dong y. Sau do, toi khieu nai den chu tich UBND tinh nhung toi cung khong dong y voi quyet dinh giai quyet khieu nai cuoi cung cua tinh vao nam 2005. Toi tiep tuc khieu nai nhung bi tu choi. Xin hoi nhung truong hop nao co quan khong nhan giai quyet khieu nai? (NGUYEN VAN LUU, TP.HCM)

 • HN lap to lien nganh giai quyet khieu nai to cao

  14:40 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  HN lap to lien nganh giai quyet khieu nai to cao

  Ha Noi cong bo sang nay (7/9) quyet dinh thanh lap To cong tac lien nganh ve kiem tra, ra soat cong tac tiep dan, giai quyet khieu nai, to cao. To truong la Pho Chanh thanh tra thanh pho.

 • Buoc nguoi giai quyet khieu nai phai truc tiep gap duong su

  08:51 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  “Nguoi giai quyet khieu nai lan dau phai gap go, doi thoai truc tiep voi cac duong su de lam ro noi dung khieu nai, yeu cau cua nguoi khieu nai va huong giai quyet”. Viec Chinh phu bo sung qui trinh bat buoc nay vao du luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat khieu nai, to cao da nhan duoc su huong ung manh me cua Uy ban thuong vu Quoc hoi trong phien hop chieu 28-4.

 • Giai quyet khieu nai khong the vua da bong vua thoi coi

  08:00 | Thứ bảy 20/08/2005 (GMT+7)

  Da so dai bieu chuyen trach khong dong y voi luat hien hanh rang, nguoi khieu nai lan dau phai khieu nai voi chinh nguoi ra quyet dinh hanh chinh. Dai bieu cung khong tan thanh phuong an Chinh phu de xuat la co the khoi kien ra toa bat cu luc nao trong qua trinh giai quyet khieu nai.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0