giai phong mat bang

Friday, 27/05/2016 09:20
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Khoi dong du an duong cao toc hien dai nhat VN

  09:08 | Thứ hai 07/01/2008 (GMT+7)

  Khoi dong du an duong cao toc hien dai nhat VN

  Du an xay dung duong cao toc Thanh pho Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay da chinh thuc duoc khoi dong voi viec chu dau tu la Cong ty Dau tu va Phat trien Duong cao toc Viet Nam (VEC) ban giao tieu du an giai phong mat bang cho chinh quyen Thanh pho Ho Chi Minh va tinh Dong Nai. Voi viec ban giao tieu du an giai phong mat bang cho 2 dia phuong, VEC da chinh thuc khoi dong xay dung 55 km duong cao toc Thanh pho Ho Chi Minh-Long Thanh-Dau Giay hien dai va dong bo nhat..

 • Duong Lang Hoa Lac mo rong khong the mo rong

  17:55 | Thứ tư 06/07/2005 (GMT+7)

  Duong Lang Hoa Lac mo rong khong the mo rong

  Du an mo rong duong Lang Hoa Lac du da khoi cong duoc hon 3 thang nhung chua the thi cong vi giai phong mat bang gap be tac.

 • Vanh dai 3 Ha Noi Tiep tuc giai phong mat bang

  06:40 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Vanh dai 3 Ha Noi Tiep tuc giai phong mat bang

  Du lien tuc nhan duoc don khieu nai cua cong dan, UBND TP.HN vua cho biet van tiep tuc GPMB tai vanh dai 3 de som hoan thanh du an.

 • Thuc hien buoc II giai phong mat bang Voi Phuc Cau Giay

  10:49 | Thứ sáu 09/11/2001 (GMT+7)

  Doan duong nay dai hon 500 m nam trong du an mo rong duong Hung Vuong - Cau Giay (Ha Noi). Cac cong tac khao sat, dieu tra do dac va len phuong an boi thuong da tien hanh xong doi voi 250 ho dan. Tong so tien boi thuong giai phong mat bang la 240 ty dong, co ho gia dinh nhan boi thuong toi 3 hoac 4 ty dong.

 • Giai phong mat bang tuyen tranh Ha Noi Cau Gie truoc 306

  08:54 | Thứ sáu 25/05/2001 (GMT+7)

  Ngay 25/5, Pho Thu tuong Nguyen Cong Tan da ky cong van hoa toc ve viec “giai phong mat bang tuyen tranh Ha Noi - Cau Gie", giao trach nhiem cho Chu tich UBND TP Ha Noi va Chu tich UBND tinh Ha Tay chi dao truc tiep, co cac bien phap huu hieu, kien quyet de giai quyet ngay nhung ton tai, bao dam viec giai phong mat bang doan qua huyen Thanh Tri (Ha Noi) va huyen Thuong Tin (Ha Tay) truoc ngay 30/6.

 • Cuong che giai phong mat bang tai phuong Xuan La

  02:04 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Sang qua, hoi dong giai phong mat bang quan Tay Ho, Ha Noi da to chuc cuong che tai cum 3 phuong Xuan La. Theo UBND quan Tay Ho, dot giai phong mat bang lan nay thuoc pham vi goi thau 18 du an xay dung ha tang ky thuat xung quanh ho Tay, lien quan den 12 ho dan phuong Xuan La.

 • Giai phong mat bang se la du an rieng

  09:02 | Thứ ba 24/10/2006 (GMT+7)

  Giai phong mat bang se la du an rieng

  Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung vua ky Cong van quy dinh tach phan giai phong mat bang thanh tieu du an doc lap trong du an dau tu xay dung giao thong.

 • Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  08:54 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  Co che boi thuong GPMB tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat

  Trong cac noi dung doi moi cua Luat Dat dai 2003, van de boi thuong, giai phong mat bang, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat duoc nhieu nguoi quan tam. GS.TSKH Dang Hung Vo - Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong co bai viet gioi thieu kha day du noi dung cua van de tren.

 • Ha Noi kiem tra viec giai phong mat bang duong Tran Khat Chan

  09:10 | Thứ bảy 30/06/2001 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van ve viec den bu giai phong mat bang tren doan duong nay. Theo do, Pho thu tuong Nguyen Cong Tan thay mat Thu tuong Chinh phu co y kien nhu sau: Giao UBND TP Ha Noi chu tri cung cac co quan lien quan kiem tra viec xu ly den bu giai phong mat bang duong Tran Khat Chan.

 • Giai phong mat bang cau Thu Thiem cham tien do

  18:04 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Giai phong mat bang cau Thu Thiem cham tien do

  Viec xay dung cau Thu Thiem (TP HCM) dang o giai doan thuc hien dau tu, theo do, mot so nha dan o quan Binh Thanh va quan 2 se phai di doi. Tuy nhien, qua trinh giai phong mat bang lai khong suon se, cham so voi tien do.

 • Se co doanh nghiep hoat dong giai phong mat bang

  08:22 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  "Tai dinh cu va thanh lap doanh nghiep hoat dong trong linh vuc giai phong mat bang la hai van de ma cac thanh vien tham gia soan thao Nghi dinh ve boi thuong, ho tro tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat can luu y thao luan", ong Nguyen Ngoc Tuan, Thu truong Tai chinh nhan manh nhu vay tai cuoc hop dien ra hom qua tai van phong bo.

 • Rac roi viec giai phong mat bang duong Ho Chi Minh

  11:05 | Chủ nhật 16/02/2003 (GMT+7)

  Chieu ngay 11/2, dong dao nguoi dan xa Hong Thuy, huyen A Luoi, tinh Thua Thien - Hue, tu tap truoc doan duong Ho Chi Minh do Tong cong ty Thanh An thi cong, doi giai quyet den bu giai phong mat bang. Ba con nhat quyet khong cho tho lam duong di qua dia phan xa khi chua nhan duoc tien den bu.

 • Ha Noi Se giai phong mat bang nhieu du an trong thang 6

  18:37 | Thứ ba 25/05/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Se giai phong mat bang nhieu du an trong thang 6

  Pho chu tich UBND thanh pho Le Quy Don vua yeu cau Ban Quan ly du an cac quan, huyen ra soat lai du an co du dieu kien de giai phong mat bang trong thang 6. Boi hien co nhieu du an cham tre tien do nhu nut Nga Tu So, Nga Tu Vong, Ho Van...

 • Giai phong mat bang dan bi day ra duong

  08:15 | Chủ nhật 01/09/2002 (GMT+7)

  Gan mot nam nay, 84 ho dan phuong Dong Tien, Phuong Lam va xa Sui Ngoi (thi xa Hoa Binh) roi vao canh vo gia cu. Nhieu gia dinh phai o nho hoac lam leu tam ngoai duong. Ho van trong cho Hoi dong giai phong mat bang cong trinh cau Hoa Binh giai doan II thuc hien loi hua den bu khi thu hoi dat.

 • Ha Noi se giai phong mat bang nhieu du an trong thang 6 2004

  12:00 | Thứ sáu 04/06/2004 (GMT+7)

  Ha Noi se giai phong mat bang nhieu du an trong thang 6 2004

  UBND thanh pho Ha Noi cho biet, hien Ban Quan ly du an cac quan, huyen tren dia ban Ha Noi dang ra soat lai cac du an co du dieu kien de giai phong mat bang trong thang 6/2004.

 • Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  19:19 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Sai pham trong dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi

  Theo Thanh tra Chinh phu, qua thanh tra hai du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TPHCM va cua Dai truyen hinh TPHCM deu cho thay co nhung sai pham trong hai du an nay. Doi voi Du an dau tu xay dung va mua sam trang thiet bi cua Dai Tieng noi nhan dan TP HCM, cac cong trinh dau xay dung cua Dai tu nam 2000 den 2004 deu thuc hien cham tien do; Cong tac quyet toan von dau tu, phe duyet quyet toan cac cong trinh da hoan thanh ban..

 • 587 ty dong giai phong mat bang Vuon uom gian thu Cong vien Sai Gon Safari

  23:30 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua phe duyet du an boi thuong giai phong mat bang Cong vien Sai Gon Safari (trong do co du an nham tao quy dat xay dung Vuon uom gian thu) tai xa An Nhon Tay, huyen Cu Chi.

 • Khu do thi moi Van Phu Ha Tay Chua giai phong mat bang da chia lo ban nen

  23:04 | Chủ nhật 18/11/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Van Phu Ha Tay Chua giai phong mat bang da chia lo ban nen

  Chua xong giai phong mat bang va den thang 4.2008 moi xong phan san nen nhung gan nhu toan bo du an khu do thi moi Van Phu (Ha Dong, Ha Tay) da duoc chia lo, ban nen mot cach cong khai.

 • Giai phong mat bang du an duong cao toc lon nhat VN

  12:33 | Chủ nhật 17/02/2008 (GMT+7)

  Giai phong mat bang du an duong cao toc lon nhat VN

  - De co the khoi cong tuyen duong cao toc Ha Noi - Lao Cai lon nhat, dai nhat Viet Nam (tinh den thoi diem nay) vao thang 8/2008, phuong an tong the ve boi thuong, giai phong mat bang doan di qua huyen Soc Son vua duoc UBND TP Ha Noi vach ra...

 • Ha Noi Cong bo muc den bu giai phong mat bang duong Kim Lien O Cho Dua

  10:01 | Thứ tư 02/02/2005 (GMT+7)

  Ban quan ly du an trong diem phat trien do thi Ha Noi vua co bao cao ve noi dung du an va ke hoach trien khai duong vanh dai 1 (doan Kim Lien - O Cho Dua). Theo do, muc gia den bu giai phong mat bang se ap dung theo khung gia dat Ha Noi.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Se co cong ty chuyen kinh doanh giai phong mat bang

  13:25 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua de nghi Bo Ke hoach va Dau tu cho thanh lap cong ty co phan lam dich vu boi thuong, giai phong mat bang thay cho nha dau tu hoac nha nuoc.

 • Ha Noi Khan truong giai phong mat bang 3 du an trong diem

  00:41 | Thứ hai 10/05/2004 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua chi dao yeu cau chu du an cac cong trinh trong diem: nut giao thong Nga Tu So, nut giao thong Nga Tu Vong va du an Ho Van phoi hop voi cac cap chinh quyen, ban, nganh thanh pho khan truong thuc hien ke hoach thu hoi dat, giai phong mat bang; cham nhat trong thang 6/2004 phai giai quyet xong co ban moi vuong mac, ton tai trong viec den bu, di doi cac ho dan o 3 du an tren.

 • 14 trieu dongm2 cho giai phong mat bang nut Nga Tu Vong

  10:12 | Thứ sáu 02/08/2002 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua phe duyet bang gia de lam can cu boi thuong thiet hai ve dat khi Nha nuoc thu hoi; gia ban nha o tai dinh cu cho cac ho gia dinh khi thuc hien giai phong mat bang nut giao thong Nga Tu Vong (phan thuoc quan Thanh Xuan).

 • Day nhanh tien do giai phong mat bang xay dung TTGDCK Ha Noi

  13:58 | Thứ tư 31/12/2003 (GMT+7)

  Theo de nghi cua Uy ban chung khoan Nha nuoc, Thu tuong Chinh phu da dong y cho phep tach nhiem vu giai phong mat bang khuon vien nha so 5, so 7 Trang Tien va so 2 Phan Chu Trinh, Ha Noi de xay dung Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi thanh mot du an doc lap.

 • Chang co nuoc nao xay dung nhu nuoc ta

  18:31 | Thứ ba 02/05/2006 (GMT+7)

  Chang co nuoc nao xay dung nhu nuoc ta

  "Nha dang o mat tien ma phai di, di duoc nhan tien den bu it, nha dang trong ngo tro thanh mat tien, cho nen phat sinh khieu kien. Day la cach lam cua chung ta, con duong Kim Lien - O Cho Dua o Ha Noi la mot dien hinh va no tro thanh con duong dat nhat hanh tinh". Phat bieu cua Bo truong Xay dung Nguyen Hong Quan tai phien hop thu 39 cua UBTV Quoc hoi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0