giai ngan

Saturday, 28/05/2016 05:05
 • Lam sao su dung het ODA

  10:00 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Lam sao su dung het ODA

  Tai cuoc hoi thao ky thuat nham huong dan thuc hien Nghi dinh 131 ve ODA moi ban hanh, cac nha quan ly va chuyen gia deu thua nhan viec giai ngan hieu qua cac nguon von ODA da duoc cam ket la mot bai toan kho giai. Muc giai ngan chi khoang 1/10 so cam ket Bao cao cua Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) cho hay muc giai ngan nguon von ODA sau nhieu nam dat thap nay da vuot ke hoach de ra. Nam 2005 giai ngan ODA dat 1.787 trieu do la My (bang 103,9% ke hoach), nam 2006 du..

 • Giai ngan ODA cham cac nha tai tro than phien

  23:59 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Giai ngan ODA cham cac nha tai tro than phien

  Giai ngan von ODA cham, do la mot trong nhung buc xuc chinh trong hoi nghi cac nha tai tro cho Viet Nam duoc to chuc giua ky nam 2007 tai thanh pho Ha Long.

 • Cac du an trong diem giai ngan von ODA cham

  14:39 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Cac du an trong diem giai ngan von ODA cham

  Bo KH-DT cho biet, khoi luong thuc hien va giai ngan nguon von ODA doi voi cac du an moi khoi cong tien do rat thap. Tham chi co du an moi giai ngan duoc 3,8% ke hoach. Chang han nhu: du an quoc lo 3 moi Ha Noi - Thai Nguyen, khoi luong thuc hien va giai ngan moi chi dung o muc 14,8% ke hoach; du an xay dung cang Cai Mep - Thi Vai, khoi luong thuc hien chi bang 2,2% va giai ngan moi dat 3,8% ke hoach; hay du an mang vien thong nong thon mien Trung cung chi moi..

 • Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  09:55 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  Viet Nam da nhan ra dieu nay va dang no luc de cai thien tinh hinh. Tai hoi nghi CG giua ky, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da cho biet, Chinh phu Viet Nam rat tich cuc de thuc day giai quyet cac van de vuong mac trong qua trinh thuc hien du an giup day nhanh giai ngan bang viec don gian hoa thu tuc va thuc hien cac chinh sach dieu chinh hop ly voi tinh hinh thuc te. Trong no luc do, Nghi dinh 131 ve quan ly va su dung ODA cung cac van ban huong dan dang duoc hoan..

 • Sau doanh nghiep lot vao tam ngam cua IDG

  14:57 | Thứ ba 24/04/2007 (GMT+7)

  Sau doanh nghiep lot vao tam ngam cua IDG

  Quy Dau tu mao hiem cua Tap doan Du lieu quoc te - IDG (IDGVV) vua cong bo them von dau tu vao 3 cong ty nua cua Viet Nam. Ong Rachan Reddy, Pho giam doc IDGVV tai Viet Nam da co cuoc trao doi voi bao chi ve nhung du dinh dau tu nay. Xin ong cho biet cac khoan dau tu nay duoc thuc hien nhu the nao? Thong thuong IDGVV se thuc hien quy trinh dau tu 3 giai doan vao cac cong ty Viet Nam (40% cho giai doan dau; 40% cho giai doan giua va 20% cho giai doan da va dang..

 • Giai ngan toi dau huy dong toi do

  19:37 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Trong buoi tra loi chat van truoc Quoc hoi chieu nay, Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh cho biet, de khac phuc tinh trang giai ngan von dau tu xay dung co ban cham chap hien nay, Bo se thuc hien giai ngan toi dau, huy dong toi do, khong de xay ra tinh trang dong von.

 • Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro CG Canh bao tinh trang cham giai ngan von ODA

  00:01 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi giua ky nhom tu van cac nha tai tro CG Canh bao tinh trang cham giai ngan von ODA

  Hom qua (1.6), tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), hoi nghi CG giua ky da duoc to chuc. Mac du ghi nhan nhung co gang tu cac co quan Chinh phu Viet Nam trong viec day manh viec giai ngan su dung nguon von ODA, nhung cac nha tai tro cung cho rang ty le giai ngan von ODA da cam ket con cham va de nghi phia Viet Nam no luc hon trong cac hoat dong cai cach hanh chinh di doi voi phong, chong tham nhung, phoi hop chat che hon voi cac nha tai tro de nguon von ODA duoc..

 • 6 thang dau nam giai ngan ODA dat thap

  10:04 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  6 thang dau nam giai ngan ODA dat thap

  Sau thang dau nam 2006, muc giai ngan von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) du tinh dat 720 trieu USD, chi bang 41% so voi ke hoach cho ca nam. Day la thong tin duoc Bo Ke hoach Dau tu cong bo trong ban bao cao ve tinh hinh thuc hien giai ngan von ODA nam 2006 va du kien 2007.

 • Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  10:47 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  Theo ke hoach giai ngan nguon von ODA nam 2006 thi tong muc giai ngan du kien dat 1.750 trieu USD, bao gom 1.555 trieu USD von vayva 195 trieu USD vien tro khong hoan lai voi co cau chi: xay dung co ban 580 trieu USD; hanh chinh su nghiep 245 trieu USD; cho vay lai 760 trieu USD; ho tro ngan sach 165 trieu USD.

 • Toc do giai ngan ODA duoi muc binh quan cua khu vuc

  00:21 | Thứ năm 18/03/2004 (GMT+7)

  Toc do giai ngan ODA duoi muc binh quan cua khu vuc

  Ngay 17/3, tai hoi nghi danh gia ve tien do giai ngan von vien tro phat trien chinh thuc (ODA) cho Viet Nam, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc cho biet: "Cac du an duoc tai tro bang von vay ODA co ty le giai ngan thap so voi ke hoach (chi bang 70-80%) va chua dat muc giai ngan binh quan cua khu vuc".

 • Giai ngan ODA tang ky luc nhung

  23:25 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Giai ngan ODA tang ky luc nhung

  Theo danh gia cua Thu truong Bo Ke hoach - Dau tu Cao Viet Sinh, toc do giai ngan nguon von Ho tro Phat trien Chinh thuc (ODA) cua Viet Nam da dat muc ky luc trong 2 nam qua, nhung van con thap hon nhieu so voi muc giai ngan trung binh cua cac nuoc khac trong khu vuc.

 • Nhieu nha tai tro co y dinh cat von ODA vi giai ngan cham

  11:37 | Thứ bảy 02/12/2006 (GMT+7)

  TP - Bo KH-DT vua trinh Chinh phu bao cao ve tinh hinh giai ngan nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA).Bo cho biet, viec giai ngan ODA sau nhieu nam dat thap hon ke hoach, hien da dat va vuot ke hoach de ra.

 • Hang loat du an giai ngan cham

  13:56 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Hang loat du an giai ngan cham

  TP - Bo KH-DT cho biet, khoi luong thuc hien va giai ngan nguon von ODA doi voi cac du an moi khoi cong tien do rat thap. Tham chi co du an moi giai ngan duoc 3,8% ke hoach.

 • Bo truong GTVT nhan trach nhiem ve yeu kem trong cong tac quan ly

  15:41 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Bo truong GTVT nhan trach nhiem ve yeu kem trong cong tac quan ly

  Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung, nguoi nhan duoc nhieu cau hoi chat van nhat da mo dau cho phien chat van chieu nay (17/11).

 • Luong von ODA moi giai ngan duoc mot nua

  15:42 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Luong von ODA moi giai ngan duoc mot nua

  Tai mot hoi nghi ve giai ngan ODA vua duoc Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) to chuc, Pho Thu tuong Vu Khoan da chi dao cac nganh, cac cap can lam ro nguyen nhan cua viec ty le giai ngan ODA con thap nhu hien nay.

 • Lo ngai giai ngan von trai phieu thap

  11:27 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Lo ngai giai ngan von trai phieu thap

  Von trai phieu Chinh phu giai ngan dat rat thap, gay lo ngai ve hieu qua su dung va tien do thuc hien cac du an dau tu tu nguon von nay.

 • TPHCM Giai ngan cac du an ODA cham

  13:51 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Ong Nguyen Minh Hoang, Truong Ban Kinh te va Ngan sach Hoi dong nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh danh gia tien do giai ngan cac du an su dung von ODA do So Giao thong Cong chinh thanh pho quan ly hien rat cham. Hien So dang quan ly 4 du an co su dung nguon von ODA, trong do du an xay dung Dai lo Dong Tay moi hoan thanh 19% khoi luong, giai ngan duoc 19% von ODA; du an Cai thien moi truong nuoc thanh pho moi hoan thanh duoc 23% khoi luong va giai ngan duoc 18% nguon..

 • Hai nam moi giai ngan duoc 10

  08:08 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Hai nam moi giai ngan duoc 10

  Chuong trinh co ngan sach gan 3.500 ti dong nay dat muc tieu giam ti le ho ngheo tu 22% nam 2005 xuong con 10-11% nam 2010. Moi day, Thu tuong yeu cau Ban chi dao chuong trinh thuc hien quyet liet muc tieu tren ngay trong nam 2009.

 • Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  08:39 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam cham tien do giai ngan von ODA

  Tai Hoi nghi so ket cong tac 6 thang dau nam 2006, Bo KHDT bao cao trong 6 thang dau nam, muc giai ngan nguon von ODA thap hon ke hoach de ra, chi dat 41%, ma nguyen nhan khach quan la do vu tieu cuc xay ra tai PMU 18. Qua vu PMU 18 cung boc lo ro su thieu dong bo giua cac van ban phap quy dieu tiet truc tiep - gian tiep cong tac quan ly, su dung von ODA. Chinh su khac nhau ve mot so noi dung va quy dinh giua cac van ban phap quy nhu: Giua cac nghi dinh (ND) quan..

 • Cat von ODA neu du an cham giai ngan

  11:26 | Thứ tư 30/08/2006 (GMT+7)

  Cat von ODA neu du an cham giai ngan

  Thu tuong Chinh phu hom 28/8 lai mot lan nua chi dao cac co quan lien quan day nhanh tien do giai ngan cac du an su dung nguon ho tro phat trien chinh thuc (ODA), trong do yeu cau kien quyet huy bo nguon von vay voi nhung du an khong co kha nang giai ngan dung han.

 • Tien do giai ngan von ODA da nhanh hon

  07:10 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Tien do giai ngan von ODA da nhanh hon

  6 thang dau nam, tong gia tri giai ngan von vien tro chinh thuc Chinh phu (ODA) uoc dat 740 trieu USD, tuy chi dat 42% ke hoach giai ngan cua ca nam 2005 nhung da nhanh hon so voi cung ky nam truoc.

 • Vi sao TP HCM cham giai ngan nguon von ODA

  09:15 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Vi sao TP HCM cham giai ngan nguon von ODA

  Neu nhu nam 2004, toc do giai ngan nguon von vay uu dai (ODA) cua Ngan hang The gioi o TP.HCM la hon 14.652.000 USD, chi dat 22,4%, thap nhat trong ca nuoc thi den nam 2005, so du an lon co ban hoan thanh va toc do giai ngan du kien se tang manh.

 • Moi giai ngan 20 von ODA theo ke hoach

  09:40 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, nguon von ODA giai ngan trong 4 thang dau nam chi dat khoang 392 trieu USD, tuong duong 20% ke hoach ca nam va thap hon han tien do giai ngan cua nhung nam truoc.

 • Van can no luc giai ngan ODA

  05:32 | Thứ tư 13/12/2006 (GMT+7)

  Van can no luc giai ngan ODA

  "Rat mong Chinh phu co ke hoach giai ngan tot hon. Khong phai chi vi chung toi muon rot tien cho nhanh ma quan trong la giai ngan se dan toi dau tu", Giam doc Ngan hang The gioi (WB) tai Viet Nam Klaus Rohland phat bieu truoc them Hoi nghi nhom tu van cac nha tai tro (CG) dien ra ngay 14-15/12.

 • Phat hien giai ngan ha cach xa trai dat 13 2 ty nam anh sang

  17:46 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Mot nhom cac nha thien van Thuy Si va Phap ngay 1/3 cho biet da phat hien giai Ngan ha co ten Abell 1835 IR1916 nam cach Trai Dat 13,2 ty nam anh sang. Day la giai ngan ha o cach xa Trai Dat nhat duoc phat hien cho toi nay.

 • Chat van Bo truong Tai chinh Nong bong chuyen gia

  12:05 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Chat van Bo truong Tai chinh Nong bong chuyen gia

  Sang 16/11, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh da tiep tuc tra loi cac chat van cua dai bieu quoc hoi (DBQH) trong cac van de lien quan den linh vuc minh phu trach. Tai phien hop nay, da so cac DB chat van Bo truong xung quanh van de gia ca va dieu hanh thi truong, giai ngan von dau tu xay dung co ban (XDCB), trach nhiem cua Bo Tai chinh trong viec giai ngan khong de an 112... Giam thue chua du de giam gia

 • Toc do giai ngan von FDI qua cham vi sao

  00:13 | Thứ năm 11/10/2007 (GMT+7)

  Toc do giai ngan von FDI qua cham vi sao

  Voi bai thuyet trinh"Viet Nam sau 1 nam gia nhap WTO: co hoi va thach thuc" tai le ky niem ngay Doanh nhan Viet Nam to chuc 10.10 tai TP.HCM, Tien si Le Dang Doanh, nguyen chuyen gia cao cap Bo Ke hoach - Dau tu, da nhan manh mot trong nhung thanh tuu lon nhat cua Viet Nam chinh la thu hut von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI). Tuy nhien van de dang lo hien nay la toc do giai ngan von FDI qua cham.

 • Giai ngan trai phieu chinh phu dang tac

  10:42 | Thứ năm 19/08/2004 (GMT+7)

  Giai ngan trai phieu chinh phu dang tac

  Theo Kho bac Nha nuoc Trung uong, tien do giai ngan cac du an su dung nguon von trai phieu Chinh phu (TPCP) thuoc Trung uong quan ly hien con cham, moi dat 52,2% so voi tong ke hoach von duoc giao (2 nam 2003-2004). Trong do, ty le giai ngan cho ke hoach von nam 2004 chi dat 25,3% ke hoach.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0