giai cap cong nhan

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  16:04 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Dien van cua Tong Bi thu Nong Duc Manh tai mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap DCSVN

  Sang 2/2, tai Hoi truong Ba Dinh, Ha Noi, Ban chap hanh Trung uong Dang, Chu tich nuoc, Chinh phu va Quoc hoi da long trong to chuc mit tinh ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam (3/2) va phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". Duoi day la dien van cua dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh tai le mit tinh nay: Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc va Mat tran To quoc Viet Nam, Thua cac dong chi lao thanh cach..

 • Chuan bi ra nghi quyet moi ve giai cap cong nhan

  09:32 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Chuan bi cho Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X ra nghi quyet moi ve giai cap cong nhan, ngay 25.6 tai Ha Noi, ong Truong Tan Sang - Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu, da lam viec voi Hoi dong Ly luan Trung uong va mot so dai dien lanh dao ban, nganh, nha khoa hoc, nha quan ly ve nhung noi dung lien quan den De an "Xay dung giai cap cong nhan VN thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc".

 • Ban hanh Nghi quyet xay dung giai cap cong nhan VN

  16:35 | Thứ ba 19/02/2008 (GMT+7)

  Ngay 28/1, Tong bi thu Nong Duc Manh da ky ban hanh nghi quyet hoi nghi lan thu sau Ban chap hanh Trung uong khoa X ve tiep tuc xay dung giai cap cong nhan VN thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

 • Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  20:02 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Thong bao Hoi nghi lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Tiep tuc trien khai chuong trinh lam viec toan khoa nham thuc hien Nghi quyet Dai hoi X cua Dang, trong cac ngay tu 14 den 22/01/2008, tai Thu do Ha Noi, Ban Chap hanh Trung uong Dang (khoa X) da hop Hoi nghi lan thu sau.

 • Giai cap cong nhan luon la luc luong di dau

  14:14 | Thứ năm 07/08/2003 (GMT+7)

  Giai cap cong nhan luon la luc luong di dau

  Tai Hoi nghi lan thu 10 Ban chap hanh Tong lien doan Lao dong Viet Nam khoa VIII, Tong Bi thu Nong Duc Manh da khang dinh nhu vay. Tuy chi chiem ty le khong lon trong dan so va luc luong lao dong xa hoi, nhung giai cap cong nhan van luon luon la luc luong di dau, giu vai tro nong cot trong khoi lien minh cong nhan-nong dan-tri thuc va khoi dai doan ket dan toc, di dau trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

 • Van de tieu chuan dang vien

  03:02 | Thứ bảy 25/02/2006 (GMT+7)

  Van de tieu chuan dang vien

  GS Nguyen Duc Binh (nguyen uy vien Bo Chinh tri, nguyen giam doc Hoc vien Chinh tri quoc gia Ho Chi Minh): “Dieu toi ban khoan, tran tro o cho: tu duy ly luan cua chung ta ve chu nghia xa hoi lau nay da that su doc lap tu chu hay chua, da that su sang tao tren manh dat VN hay chua? Trung Quoc noi “chu nghia xa hoi mang dac sac Trung Quoc”. Vay VN da that su co mot ly luan va duong loi cua minh tien len CNXH trong thoi ky qua do hay chua?”

 • Giai cap cong nhan co vai tro va su menh quan trong

  08:26 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Ngay 10-12, tai thanh pho Ha Long (Quang Ninh), tap chi Cong San phoi hop voi Tinh uy Quang Ninh va Tap doan Than - khoang san VN to chuc hoi thao khoa hoc “Xay dung va phat trien giai cap cong nhan VN trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te - thuc tien vung mo Quang Ninh”.

 • Ngay hoi lon cua nhung nguoi cong san cua giai cap cong nhan va cua toan dan toc Viet Nam

  09:29 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Ngay hoi lon cua nhung nguoi cong san cua giai cap cong nhan va cua toan dan toc Viet Nam

  Hom nay 18/4, toan Ðang, toan dan, toan quan ta huong ve thu do Ha Noi than yeu, noi dien ra Ðai hoi lan thu X cua Ðang, ngay hoi lon cua nhung nguoi cong san, cua giai cap cong nhan va cua toan dan toc, voi long tu hao va niem tin son sat.

 • Xay dung giai cap cong nhan vung manh

  11:30 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  Xay dung giai cap cong nhan vung manh

  Sang 14/1, Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang khoa X da chinh thuc khai mac. Trong hon 1 tuan lam viec (tu ngay 14 den 22/1), Hoi nghi se thao luan va thong qua cac de an ve nang cao nang luc lanh dao, suc chien dau cua to chuc co so dang va chat luong doi ngu can bo, dang vien o co so;

 • Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan

  15:25 | Thứ ba 03/02/2004 (GMT+7)

  Tu tuong Ho Chi Minh ve moi quan he mau thit giua Dang va nhan dan

  74 nam qua, tu ngay thanh lap den nay, Dang ta va Chu tich Ho Chi Minh luon ke thua va phat huy truyen thong tot dep cua dan toc, phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc trong cuoc dau tranh truong ky giai phong dan toc, thong nhat To quoc, dua ca nuoc di len chu nghia xa hoi va thuc hien cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam.

 • Cham soc cong nhan

  00:28 | Thứ hai 01/05/2006 (GMT+7)

  Hon ba thap ky qua, dac biet sau hai muoi nam Doi moi, giai cap cong nhan nuoc ta da phat trien nhanh va manh trong nhieu nganh nghe, trong cac thanh phan kinh te, la luc luong chu luc trong san xuat hang hoa cho tieu dung trong nuoc va xuat khau, cung la luc luong di dau trong su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc.

 • Can chinh sach dung de xay dung GCCN Viet Nam vung manh

  14:28 | Thứ hai 20/08/2007 (GMT+7)

  20/8, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Truong Tan Sang, da lam viec voi Vien Khoa hoc Xa hoi Viet Nam ve noi dung De an "Xay dung giai cap cong nhan Viet Nam thoi ky day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc".

 • Rosa Luxemburg va Karl Liebknecht song mai voi giai cap cong nhan

  12:23 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Rosa Luxemburg va Karl Liebknecht song mai voi giai cap cong nhan

  Hom qua 15/1, mot cuoc mit tinh tuong niem Rosa Luxemburg va Karl Liebknecht - 2 nha lanh dao cua phong trao cong nhan Duc vao dau the ky truoc, da dien ra tai Berlin.

 • Ba ngay le lon ky uc va niem tin

  10:07 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Ba ngay le lon ky uc va niem tin

  Ky niem ngay 30/4 va 1/5 nam nay trung hop dung vao dip Dai hoi Dang X thanh cong tot dep. Nhieu dia phuong da ket hop le ky niem voi bao cao ket qua Dai hoi. TS tuong thuat mot so hoat dong ky niem.

 • Cach mang Thang Muoi va huong phat trien cua cac dan toc

  10:09 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Cach day 90 nam, ngay 7-11-1917, giai cap cong nhan va nhan dan lao dong Nga duoi su lanh dao cua V.I. Le-nin va Ðang Bolsevic da tien hanh thang loi cuoc Cach mang xa hoi chu nghia Thang Muoi Nga, lat do ach thong tri cua giai cap tu san va dia chu, thiet lap chinh quyen cua nhan dan lao dong, khai sinh ra Nha nuoc XHCN dau tien tren the gioi.

 • Cach mang Thang Muoi Nga Anh sang cua tien bo xa hoi va niem tin

  16:12 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Cach mang Thang Muoi Nga Anh sang cua tien bo xa hoi va niem tin

  Cach mang Thang Muoi Nga la thang loi vi dai nhat cua giai cap cong nhan, cua nhan dan lao dong va cac dan toc bi ap buc. Bai hoc cua Cach mang Thang Muoi Nga va Tu tuong dao duc Ho Chi Minh van mai song dong va co y nghia sau sac trong su phat trien, di len cua dan toc ta.

 • Doi moi va chinh don Dang

  05:45 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Doi moi va chinh don Dang

  Dang Cong san VN la doi tien phong cua giai cap cong nhan, dong thoi la doi tien phong cua nhan dan lao dong va cua dan toc VN; dai bieu trung thanh loi ich cua giai cap cong nhan, nhan dan lao dong va cua dan toc.

 • Cach mang thang Muoi Nga Thang loi cua chu nghia Mac Lenin trong hien thuc

  00:18 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Cach mang thang Muoi Nga Thang loi cua chu nghia Mac Lenin trong hien thuc

  Cach mang Thang Muoi Nga thanh cong da mo ra mot thoi dai moi, thoi dai qua do tu CNTB len CNXH tren pham vi toan the gioi. Cuoc cach mang nay la bang chung sinh dong, hien thuc va day suc thuyet phuc ve tinh cach mang va khoa hoc cua chu nghia Mac-Lenin.

 • Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  10:37 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh

  Ngay 2/2/2007, Phat bieu tai Le ky niem 77 nam ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh da chinh thuc phat dong cuoc van dong "Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh". TS xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu.

 • Can nang cao doi song vat chat tinh than cho cong nhan

  14:54 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Can nang cao doi song vat chat tinh than cho cong nhan

  10/12, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet toi du Hoi thao khoa hoc “Xay dung va phat trien giai cap cong nhan Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te - Thuc tien vung mo Quang Ninh”.

 • Xay dung loi song tot dep theo tu tuong dao duc Ho Chi Minh

  15:38 | Thứ bảy 03/02/2007 (GMT+7)

  Xay dung loi song tot dep theo tu tuong dao duc Ho Chi Minh

  Hom nay, cung voi dong bao va chien si ca nuoc, chung ta long trong ky niem 77 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam va phat dong cuoc van dong lon “Hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh”.

 • Nhung bai hoc lich su cua Cach mang Thang Muoi

  23:19 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Nhung bai hoc lich su cua Cach mang Thang Muoi

  Co nhieu cach tiep can de chi ra moi lien he giua Cach mang Thang Muoi voi nhung nhiem vu cach mang hien nay, trong do co viec rut ra nhung bai hoc to lon cua no. Tu nhung bai hoc duoc nhin nhan mot cach dung dan se giup ich cho giai cap cong nhan va nhan dan lao dong the gioi noi chung va Viet Nam noi rieng sang to phuong huong, nhiem vu trong giai doan day phuc tap, thu thach hien nay. Truoc het, Cach mang Thang Muoi Nga la mot dot pha dau tien, tien cong, lat..

 • Quang Ninh can hai hoa cac yeu to moi truong va phat trien ben vung

  17:56 | Thứ năm 13/12/2007 (GMT+7)

  Quang Ninh can hai hoa cac yeu to moi truong va phat trien ben vung

  Trong cac ngay tu 10 den 12/12, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da tham va lam viec voi Dang bo, chinh quyen va nhan dan tinh Quang Ninh. Ngay 10/12, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da du va phat bieu tai Hoi thao khoa hoc “Xay dung va phat trien giai cap cong nhan Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te - Thuc tien vung mo Quang Ninh” do Tap chi Cong san, Tinh uy Quang Ninh va Tap doan cong nghiep Than - Khoang san Viet Nam phoi hop to chuc.

 • Toan van bao cao cua BCH T U Dang khoa IX ve cac van kien DH X

  19:10 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Tien Phong Online tran trong gioi thieu toan van Bao cao cua BCHTW Dang khoa IX ve cac van kien Dai hoi X cua Dang do dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh trinh bay ngay 18/4/2006.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0