gia toi thieu

Tuesday, 31/05/2016 01:23
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  00:55 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh cua Chinh phu ve khung gia dat Dat re nhat 500 dong m2 dat nhat 67,5 trieu dong m2

  * Phan loai dat chu yeu dua vao kha nang sinh loi va ket cau ha tang Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Nghi dinh ve khung gia dat

  15:12 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 16/11, Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 188/2004/ND-CP ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat. Gia dat do UBND cap tinh quyet dinh theo nghi dinh nay duoc su dung lam can cu de tinh thue doi voi viec su dung dat va chuyen quyen su dung dat (QSDD).

 • Ap gia toi thieu de tinh thue trong kinh doanh oto xe may

  08:01 | Thứ tư 03/04/2002 (GMT+7)

  Ap gia toi thieu de tinh thue trong kinh doanh oto xe may

  Nhung co so kinh doanh oto, xe may tu ngay 2/4 co gia ban ghi trong hoa don thap hon gia toi thieu se bi co quan thue an dinh thue gia tri gia tang, thu nhap doanh nghiep theo gia toi thieu ma khong can kiem tra xem co vi pham ghi hoa don thap hon gia ban that hay khong.

 • Duoc linh hoat xac dinh gia dat

  02:39 | Thứ tư 01/08/2007 (GMT+7)

  Duoc linh hoat xac dinh gia dat

  Nghi dinh 123 sua doi, bo sung mot so dieu cua nghi dinh 188 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat vua duoc Chinh phu ban hanh. Dieu nay giup dia phuong linh hoat hon trong xac dinh gia dat. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Bo quy dinh gia toi thieu voi xe may Yamaha

  08:42 | Thứ tư 21/05/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung da ky quyet dinh bai bo quy dinh chi tiet muc gia toi thieu doi voi xe hai banh gan may Yamaha nhan hieu XC 125T, DT 125cc va Model DT 175, 171cc tai bang gia toi thieu cac mat hang thuoc danh muc cac nhom mat hang Nha nuoc quan ly gia, tinh thue nhap khau.

 • Nhung nha hang dat nhat the gioi

  11:40 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Nhung nha hang dat nhat the gioi

  Tai nha hang Sketch danh tieng gan khu Oxford Circus, thanh pho London, mot bua an danh cho 1 thuc khach (kem 1 ly ruou vang) co gia toi thieu xap xi 176 USD, con toi da… thi vo cung.

 • Ban hanh bieu gia toi thieu tinh thue nhap khau xe may

  17:14 | Thứ năm 09/01/2003 (GMT+7)

  Tu ngay 27/1, gia toi thieu de tinh thue nhap khau doi voi xe may hieu Honda la tu 700 den 2.700 USD, hieu Yamaha la 600-2.250 USD, Suzuki la 600-2.250 USD, Piaggio la 700-2.700 USD. San pham xuat xu tu Trung Quoc co thue toi thieu la 400-1.100 USD.

 • Nhung nha hang dat nhat the gioi

  11:38 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Nhung nha hang dat nhat the gioi

  Tai nha hang Sketch danh tieng gan khu Oxford Circus, thanh pho London, mot bua an danh cho 1 thuc khach (kem 1 ly ruou vang) co gia toi thieu xap xi 176 USD, con toi da… thi vo cung.

 • Nhung nha hang dat nhat the gioi

  03:00 | Thứ năm 27/10/2005 (GMT+7)

  Nhung nha hang dat nhat the gioi

  Tai nha hang Sketch danh tieng gan khu Oxford, thanh pho London, mot bua an danh cho mot thuc khach (kem 1 ly ruou vang) co gia toi thieu xap xi 176 USD, con toi da… thi vo cung.

 • Duoc phep ghi hoa don mua xe thap hon 10 gia toi thieu

  11:54 | Thứ sáu 13/09/2002 (GMT+7)

  "Neu co quan thue dia phuong nao ep buoc cac co so kinh doanh xe may phai ghi gia ban trong hoa don giao cho nguoi tieu dung theo gia toi thieu tinh thu le phi truoc ba la khong dung" - Pho Tong cuc truong Tong cuc thue Pham Duy Khuong khang dinh khi noi ve viec thuc hien chong that thu thue doi voi mat hang oto, xe may tu thang 9 den nay.

 • Da dieu chinh gia toi thieu tinh thue hat nhua nhap khau

  09:35 | Thứ ba 04/11/2003 (GMT+7)

  Da dieu chinh gia toi thieu tinh thue hat nhua nhap khau

  Bang gia toi thieu tinh thue hat nhua nhap khau qua cao ma cac doanh nghiep nganh nhua da kien nghi dieu chinh, da duoc Bo Tai chinh sua doi trong quyet dinh 176/2003.

 • Ban tiep co phan Bao Viet voi gia toi thieu 74000 dong

  20:02 | Thứ sáu 13/07/2007 (GMT+7)

  Ban tiep co phan Bao Viet voi gia toi thieu 74000 dong

  15.656.286 co phan, chiem 26,34% trong tong so gan 60 trieu co phan ban dau gia lan dau ra cong chung ngay 31/5/2007 cua Bao Viet se duoc ban tiep ra thi truong vao ngay 23/7 toi, voi gia toi thieu la 74.000 dong/co phan.

 • Bo Tai chinh lam kho nguoi ban va nguoi mua xe may

  10:13 | Thứ hai 09/09/2002 (GMT+7)

  Theo Thong tu 69 cua Bo Tai chinh (co hieu luc tu 31/8/2002), cac co so kinh doanh o to, xe may ghi gia ban tren hoa don thap hon bang gia toi thieu se bi truy thu thue. Tuy nhien, neu ghi hoa don dung nhu quy dinh nay thi nguoi ban se pham vao toi gian doi (ghi sai gia ban thuc te), con nguoi tieu dung phai tra them tien thue mot cach vo ly.

 • Sua doi gia toi thieu tinh thue nhap khau mot so loai oto

  09:43 | Thứ tư 11/06/2003 (GMT+7)

  Theo quyet dinh moi duoc ban hanh cua Bo Tai chinh, gia toi thieu tinh thue nhap khau doi voi oto cho hang do cac nuoc Lien Xo cu san xuat se duoc tinh bang 55% gia xe cung loai, cung trong tai va cung thoi gian do Nhat Ban san xuat.

 • Bai bo bang gia toi thieu tinh thue nhap khau

  08:41 | Thứ sáu 07/05/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da dong y ve nguyen tac cho phep bai bo bang gia toi thieu doi voi cac mat hang trong danh muc nha nuoc quan ly gia tinh thue nhap khau.

 • Se bo bang gia toi thieu tinh thue nhap khau

  08:34 | Thứ hai 10/05/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua dong y ve nguyen tac cho phep bai bo bang gia toi thieu voi cac mat hang trong danh muc nha nuoc quan ly gia tinh thue nhap khau.

 • Nhieu bat cap trong bang gia toi thieu tinh thue nhap khau

  11:25 | Thứ hai 10/02/2003 (GMT+7)

  Ong Nguyen Trung Hoc, Cuc truong hai quan TP HCM, da thua nhan nhu vay. Tuy nhien, ong Hoc cho rang hai quan thanh pho khong lam gi khac duoc va cung khong the cu nhan vien di cac nuoc de xac dinh gia thuc cua mat hang nhap khau.

 • Dieu chinh gia tinh thue toi thieu 33 mat hang

  10:15 | Thứ hai 02/07/2001 (GMT+7)

  33 mat hang se duoc sua doi, bo sung muc gia toi thieu lam can cu xac dinh gia tinh thue hang xuat khau, hang nhap khau ke tu ngay 14/7. Do la mot phan noi dung quyet dinh moi nhat cua Tong cuc Hai quan ve sua doi, bo sung gia toi thieu cac mat hang khong thuoc danh muc hang hoa Nha nuoc quan ly ve gia.

 • Kien nghi giam gia toi thieu tinh thue hat nhua

  11:27 | Thứ sáu 19/09/2003 (GMT+7)

  Theo Hiep hoi Nhua Viet Nam, quyet dinh cua Bo Tai chinh o muc "hat nhua khac" ap gia toi thieu la 850 USD/tan de tinh thue nhap khau cho nhieu loai nguyen lieu nhua, trong do co PE va PP (chiem gan 60% luong nhap khau) la muc gia qua cao va khong co co so thuc te.

 • Chinh gia toi thieu de truy thu thue

  05:45 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  Ong Pham Duy Khuong - pho tong cuc truong Tong cuc Thue - vua de nghi cac dia phuong dieu chinh bang gia toi thieu de tinh le phi truoc ba xe, tren co so do truy thu thue gia tri gia tang va thue thu nhap doanh nghiep doi voi cac don vi thoi gian qua da khai giam gia ban de tron thue. Viec ra soat dieu chinh gia phai duoc thuc hien hang thang hoac khi gia co bien dong lon.

 • Vietcombank phat hanh chung chi tien gui

  13:52 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Vietcombank phat hanh chung chi tien gui

  Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) cho biet, tu ngay 1/8/2006 den ngay 2/10/2006 se phat hanh tren toan quoc loai chung chi tien gui dich danh bang dong Viet Nam (VND) va Do la My (USD) voi hai ky han 12 thang va 24 thang. Chung chi tien gui Vietcombank se danh cho tat ca cac doi tuong la ca nhan va to chuc khong phai la cac to chuc tin dung; con Chung chi tien gui USD chi phat hanh cho cac doi tuong ca nhan. Menh gia toi thieu cua chung chi VND la 1 trieu..

 • Thanh Hoa Gia dat o cao nhat tai TP Thanh Hoa la 20 trieu m2

  20:17 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Gia dat o toi da tai TP Thanh Hoa la 20 trieu dong/m2, gia toi thieu la 200 nghin dong/m2. Day la mot trong nhung noi dung quan trong trong Quyet dinh so 3931/2006/QD- UBND cua chu tich UBND tinh Thanh Hoa ve viec phe duyet gia cac loai dat tren dia ban tinh nam 2007.

 • Bao gio hai quan thoi ra cho khao gia

  14:04 | Thứ tư 26/11/2003 (GMT+7)

  Bao gio hai quan thoi ra cho khao gia

  Den nay, viec xac dinh tri gia tinh thue nhap khau theo hiep dinh GATT/WTO thay cho Bang gia toi thieu tinh thue chua thuc hien duoc do thong tu huong dan van nam tren ban Bo Tai chinh.

 • May chuyen chep o mot benh vien

  13:59 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  May chuyen chep o mot benh vien

  Nhieu nguoi phai o cham nguoi nha mac cac benh phai dieu tri dai ngay, dam ra kiet que. Bua an cua ho cu giam dan. Vi the lanh dao BV Da Nang co gang mien tru moi chi phi de thuc hien bua an voi gia toi thieu cho ba con

 • Gia dat se duoc tinh bang 90 gia giao dich tren thi truong

  10:05 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Gia dat se duoc tinh bang 90 gia giao dich tren thi truong

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu phe duyet Nghi dinh ve phu­ong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat thay the Nghi dinh 87/CP. Theo do, nguyen tac tinh gia toi da cua khung gia se d­uoc tinh bang 90% gia toi da chuyen nh­uong quyen su dung dat cua nhung giao dich thanh cong ve nha dat.

 • Cuoc lot xac cua nganh Hai quan

  09:34 | Thứ ba 19/12/2000 (GMT+7)

  Viec ap dung phuong phap tinh thue dua tren tri gia giao dich thuc te cua hang hoa se lam cong tac thu thue hai quan thuan tien hon, nhung chinh nganh Hai quan phai co nhung thay doi lon ve cach lam viec.

 • Doanh nghiep duoc tu tinh gia hang nhap khau

  13:02 | Thứ ba 03/06/2003 (GMT+7)

  Do la noi dung chinh trong Cong van 2458 moi ban hanh cua Tong cuc Hai quan. Doi tuong ap dung la cac mat hang chua duoc quy dinh gia toi thieu, khong thuoc danh muc nha nuoc quan ly nhung thuoc tham quyen xay dung gia cua Cuc Hai quan dia phuong.

 • Chinh sach thue dang kim ham cong nghiep may tinh

  17:14 | Thứ năm 08/05/2003 (GMT+7)

  Chinh sach thue dang kim ham cong nghiep may tinh

  Trong khi doanh nghiep dau tu san xuat may tinh chua he duoc huong bat ky uu dai nao ve dat dai, tin dung, vien thong, ho tro thi truong, bao ho thuong hieu..., thi nhung bat cap trong chinh sach thue dang don ho vao chan tuong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0