gia cong khai

Tuesday, 31/05/2016 07:08
 • Co phan hoa dau gia cong khai

  05:28 | Thứ bảy 19/03/2005 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung vua co thu gui cac bo truong cac bo, bi thu, chu tich UBND cac tinh, thanh pho keu goi danh su quan tam cung Bo Tai chinh chi dao quyet liet viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc theo phuong thuc moi: dau gia cong khai va dau gia qua trung tam giao dich chung khoan.

 • Dau gia cong khai 6,5 von dieu le Vietcombank

  15:45 | Thứ bảy 29/09/2007 (GMT+7)

  TP - Theo phuong an co phan hoa Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (VCB) ma Thu tuong vua phe duyet, hinh thuc co phan hoa cua VCB se la giu nguyen von nha nuoc (NN) hien co, phat hanh co phieu thu hut them von theo nguyen tac NN nam giu co phan chi phoi qua nhieu giai doan voi ty le von NN giam dan nhung khong thap hon 51% von dieu le.

 • TP HCM to chuc dau gia cong khai quyen su dung dat

  08:20 | Thứ hai 18/11/2002 (GMT+7)

  Quy dinh ve to chuc dau gia quyen su dung dat vua duoc Pho chu tich UBND thanh pho Huynh Thi Nhan ky quyet dinh ban hanh. Theo do, UBND TP se lua chon cac chu dau tu co nang luc de giao quyen su dung dat bang hinh thuc dau gia cong khai.

 • Dau gia gan 1000 ty dong co phan Vietcombank

  14:27 | Thứ hai 01/10/2007 (GMT+7)

  Trong dot phat hanh co phan dau tien, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) duoc phep danh 6,5% von dieu le, tuong duong 975 ty dong, de dau gia cong khai trong nuoc.> Chinh phu duyet phuong an co phan hoa Vietcombank

 • Bao Viet ban dau gia co phan ra cong chung

  17:31 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Bao Viet ban dau gia co phan ra cong chung

  Hom nay 15/5, Tong cong ty Bao hiem Viet Nam (Bao Viet) - mot trong nhung tap doan tai chinh hang dau cua Viet Nam da chinh thuc thong bao ve viec co phan hoa va ban dau gia co phan lan dau tien ra cong chung. 59.440 nghin co phan (bang 8,74% von dieu le) se duoc dau gia cong khai voi gia khoi diem la 30.500 dong/cp vao 31/5/2007 nay.

 • Dang ky xe Ban dau gia so dep tai sao khong

  09:52 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Voi viec ap dung phuong phap chon so xe ngau nhien qua may vi tinh dang duoc thuc hien tai Ha Noi va TP.HCM, hien tuong "xe xin - bien so" dep ton tai lau nay dang co nguy co bi xoa bo. Day la bien phap cap so dang ky xe duoc xem la "kha don gian, rat cong bang va tranh duoc tieu cuc" duoc nguoi dan phan khoi don nhan. Tuy nhien, theo nhieu nguoi, day cung chua phai la bien phap toi uu...

 • Dau gia chu ky

  15:04 | Thứ bảy 19/11/2005 (GMT+7)

  Cuoc dau gia xay ra trong phong hop dau gia cong khai cua tinh Y, noi co mot bo bien dep. Nguoi chu toa buoi dau gia doc thong bao: - Nhu cac ong ba tham du cuoc dau gia nay da biet chung toi co mot khu dat rong 1.500m2, cho phep xay mot can ho cao oc van phong, thuong mai 10 tang, tong dien tich xay dung la 7.000m2... Gia khoi diem la 45 ti dong...

 • Da Nang Ban dau gia cong so dau tien

  15:47 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Hoi dong ban dau gia nha cong san thanh pho Da Nang da to chuc buoi dau gia cong khai tru so So Thuy san - Nong lam. Day la cong so dau tien duoc dua ra ban dau gia lay tien xay dung Trung tam Hanh chinh thanh pho.

 • Ban dau gia cong so dau tien

  02:01 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  TT (Da Nang) - Hoi dong ban dau gia nha cong san TP Da Nang da to chuc buoi dau gia cong khai tru so So Thuy san nong lam vao ngay 27-11.

 • Da Nang So Thuy san nong lam duoc ban voi gia 52 1 ti dong

  18:44 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Da Nang So Thuy san nong lam duoc ban voi gia 52 1 ti dong

  Cong ty CP Tu van kiem dinh xay dung Bach Khoa Da Nang da trung gia trong buoi dau gia cong khai tru so cua So Thuy san nong lam (do Hoi dong ban dau gia nha cong san TP Da Nang vua to chuc) voi so tien 52,1 ti dong.

 • Co hoi dau tu co phieu dai gia

  13:22 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  Co hoi dau tu co phieu dai gia

  Ngay 15.5, TCty Bao hiem VN (Bao Viet) da chinh thuc cong bo thong tin ve dot dau gia cong khai 59,55 trieu co phan ngay 31.5 toi. Voi vi the cua mot trong nhung tap doan lon nhat VN va quy mo von 6.800 ti dong, phien dau gia nay se la mot su kien quan trong cua TTCKVN.

 • Ban hanh nghi dinh moi ve co phan hoa

  05:40 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Nghi dinh 109/2007/ND-CP ve chuyen doanh nghiep 100% von nha nuoc thanh cong ty co phan. Theo do, doanh nghiep thuc hien co phan hoa phai khong thuoc dien Nha nuoc nam giu 100% von dieu le va van con von nha nuoc sau khi da duoc xu ly tai chinh va danh gia lai gia tri doanh nghiep. Nghi dinh moi cung quy dinh cac loai hinh cong ty la doi tuong co phan hoa, bao gom: cong ty nha nuoc doc lap thuoc cac bo, nganh va..

 • Ban co phan Cong ty Nhiet dien Pha Lai

  14:47 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Ban co phan Cong ty Nhiet dien Pha Lai

  Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) vua thong bao dau gia cong khai co phan ra ben ngoai lan dau tien cua Cong ty Nhiet dien Pha Lai (thi tran Pha Lai, tinh Hai Duong).

 • Thanh lap cong ty chung khoan lon nhat

  08:37 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Thanh lap cong ty chung khoan lon nhat

  Ngan hang Nha nuoc VN vua ra quyet dinh thanh lap cong ty chung khoan ngan hang Sai Gon Thuong Tin (Sacombank) voi so von dieu le len toi 300 ty dong, lon nhat VN. Ngay 6/6/2006 Sacombank cung se chinh thuc nhan giay phep niem yet tu UBCKNN va dau thang 7/2006, co phieu cua NH nay se tham gia giao dich tai TTGDCK-TPHCM. Ngay sau khi niem yet, Sacombank duoc phep phat hanh ra cong chung thong qua dau gia cong khai tai TTGDCK 20 trieu co phieu. Sacombank la ngan..

 • Khuon kho moi cho co phan hoa

  17:56 | Thứ bảy 21/07/2007 (GMT+7)

  Khuon kho moi cho co phan hoa

  Co so phap ly quy dinh viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc da duoc dieu chinh dan qua nhieu nghi dinh (Nghi dinh 44/CP, Nghi dinh 64/CP va Nghi dinh 187/CP).

 • Nha dau tu nho tren san choi chung khoan

  07:02 | Thứ hai 14/03/2005 (GMT+7)

  Nha dau tu nho tren san choi chung khoan

  Trong phien dau gia co phieu Vinamilk, rat nhieu nha dau tu ca nhan den chi de quan sat vi ho cho rang “san choi lon” chi phu hop voi cac “dai gia”. Ho da nhan dinh dung.

 • Ban co phan Cong ty Nhiet dien Pha Lai

  11:01 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Ban co phan Cong ty Nhiet dien Pha Lai

  Tong Cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) vua thong bao dau gia cong khai co phan ra ben ngoai lan dau tien cua Cong ty Nhiet dien Pha Lai (thi tran Pha Lai, tinh Hai Duong).

 • Ban het co phan nha nuoc tai Vifon

  08:21 | Thứ ba 15/02/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Dac Sinh - giam doc Trung tam Giao dich chung khoan TP.HCM - cho biet vua hop dong de dau gia cong khai toan bo so co phan chi phoi cua Nha nuoc tai Cong ty co phan Ky nghe thuc pham VN (Vifon).

 • Dau gia co phan Nhiet dien Pha Lai

  17:25 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Tong cong ty Dien luc Viet Nam (EVN) vua thong bao dau gia cong khai co phan cua Cong ty Nhiet dien Pha Lai. Co phan co menh gia 10.000 dong.

 • Ban co phan cua doanh nghiep kinh doanh casino

  08:31 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Ngay 3/4, Cong ty co phan quoc te Hoang Gia, thanh pho Ha Long, tinh Quang Ninh da cong bo phat hanh them tren 2 trieu co phan duoi hinh thuc dau gia cong khai o Trung tam giao dich chung khoan TP HCM va Ha Noi. Gia phat hanh khoi diem la 150.000 dong/co phan, gap 15 lan menh gia.

 • Gia ban dat chi cong khai toi co

  11:50 | Thứ bảy 19/03/2005 (GMT+7)

  Tong cong ty Dau tu phat trien nha va do thi (HUD) lap di lap lai rang ho hoan toan cong khai gia ban, ai cung co the biet. Song thuc te cai gia cong khai tren lai xa voi voi nguoi mua. Do chinh la co hoi de co moi lam tien.

 • Hon 50 ty dong ban co phan Vifon

  08:50 | Thứ ba 08/03/2005 (GMT+7)

  Toan bo 246.142 co phan cua Cong ty co phan ky nghe thuc pham Viet Nam (Vifon) da duoc ban het thong qua phien dau gia cong khai chieu qua tai Trung tam Giao dich chung khoan TP HCM, voi gia binh quan 206.300 dong/co phieu.

 • Diem qua thi truong bat dong san

  07:44 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  GIA CHO THUE VAN PHONG TAI HA NOI TIEP TUC TANGTheo CBRE Viet Nam thi nhu cau van phong cho thue hang A va B o Ha Noi dang tiep tuc tang cao. Hoi nhap kinh te va toc do tang truong thoi gian qua da thu hut nhieu tap doan kinh doanh nuoc ngoai tim den VN dat tru so giao dich, trong khi so luong van phong cho thue lai co han. Cung khong dap ung du cau, phi thue van phong tang la tat yeu. Hien nay, phi thue van phong hang A tai Ha Noi da tang 6,31%/quy va hang B la..

 • Vietcombank doi lich IPO vi chua hai long ve gia dam phan

  17:01 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Vietcombank doi lich IPO vi chua hai long ve gia dam phan

  Vietcombank se thuc hien chao ban lan dau ra cong chung (IPO) ngay thang 12, truoc khi ban co phan cho nha dau tu chien luoc. Tai cuoc gap bao chi trua nay, lan dau tien lanh dao ngan hang xac nhan nhung thay doi quan trong trong lo trinh co phan hoa.> VCB se IPO truoc khi chon nha dau tu chien luoc / Khoi ngoai de dat truoc IPO cua cac "dai gia"

 • Ha Noi sap dau gia dat o xa My Dinh

  10:05 | Thứ hai 03/11/2003 (GMT+7)

  Ha Noi sap dau gia dat o xa My Dinh

  Thong tin tu Ban quan ly Du an huyen Tu Liem (Ha Noi) sang nay (27/6), nhung thu tuc ve cap dat tam thoi, ban giao moc gioi du an dau gia 0,97 ha dat tai xa My Dinh cua huyen nay da hoan tat. Sau khi hoan thanh mot vai thu tuc nho nua, Ban quan ly du an se cong bo viec dau gia cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung 20 ngay truoc khi tien hanh.

 • Dau gia 1 827 trieu co phieu Vinamilk

  06:56 | Thứ ba 25/01/2005 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich chung khoan (TTGDCK) TP.HCM da cong bo phien dau gia cong khai 1,827 trieu co phieu (menh gia 100.000 dong/co phieu, tuong duong 182,7 ti dong) cua Cong ty co phan sua Viet Nam (Vinamilk) voi gia khoi diem la 220.000 dong/co phieu.

 • Da Nang Ban dau gia cong so dau tien

  00:29 | Thứ bảy 01/12/2007 (GMT+7)

  Da Nang Ban dau gia cong so dau tien

  Ngay 27/11, Hoi dong ban dau gia nha cong san TP Da Nang da to chuc buoi dau gia cong khai tru so So Thuy san- Nong lam. Day la cong so dau tien duoc dua ra ban dau gia lay tien xay dung Trung tam Hanh chinh thanh pho.

 • Da Nang gia dat tiep tuc ha

  06:02 | Thứ sáu 26/11/2004 (GMT+7)

  Da Nang gia dat tiep tuc ha

  Gioi kinh doanh dia oc Da Nang nhan dinh thi truong dat nen Da Nang se tiep tuc “ha nhiet”. Tuan qua, mot luong lon dat cua Nha nuoc duoc ban rong rai, dau gia cong khai tren thi truong va gia ban lai giam hon truoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0