duoc mien thue

Thursday, 26/05/2016 09:48
 • Huong dan ap dung mien giam thue su dung dat nong nghiep

  16:57 | Thứ ba 16/12/2003 (GMT+7)

  Doi tuong duoc mien thue su dung toan bo dien tich dat nong nghiep la cac ho ngheo (can cu quy dinh chuan cua Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi); va to chuc, ho gia dinh, ca nhan co dat san xuat nong nghiep tai cac xa dac biet kho khan thuoc chuong trinh phat trien kinh te - xa hoi cac xa dac biet kho khan mien nui, vung xa.

 • Tai san cua Viet kieu duoc mien thue nhap khau VAT

  09:44 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Theo cac qui dinh hien hanh cua phap luat VN, hang hoa la tai san di chuyen, do dung cua nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai khi hoi huong ve nuoc mang theo thuoc doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang, duoc mien thue nhap khau.

 • Tai san cua Viet kieu hoi huong duoc mien thue nhap khau va thue GTGT

  06:01 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Tai san cua Viet kieu hoi huong duoc mien thue nhap khau va thue GTGT

  Sau khi mot to bao o TP.HCM dang tin chiec oto “trieu do” nhap vao TP.HCM theo dien tai san di chuyen cua Viet kieu hoi huong nen duoc mien thue nhap khau va thue gia tri gia tang (GTGT), nhieu ban doc quan tam thac mac tai san cua Viet kieu mang theo khi hoi huong duoc mien nhung loai thue gi, thu tuc nhu the nao? Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung (anh) tra loi nhu sau:

 • Cong ty thep Tam Diep duoc mien thue co cong bang

  08:59 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Cong ty thep Tam Diep duoc mien thue co cong bang

  Cac doanh nghiep san xuat nganh thep dang buc xuc chuyen Cong ty TNHH can thep Tam Diep (KCN thi xa Tam Diep, Ninh Binh) duoc mien thue nhap khau nguyen lieu phoi thep. Vi sao Cong ty Tam Diep duoc huong uu dai nay?

 • Danh muc nguyen lieu duoc mien thue doi voi DN FDI

  12:04 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua ban hanh Thong tu huong dan phan loai chi tiet nguyen lieu san xuat, vat tu, linh kien duoc mien thue nhap khau trong vong 5 nam ke tu khi bat dau san xuat, doi voi doanh nghiep lien doanh hoac 100% von dau tu nuoc ngoai.

 • Hang cua cu dan chung bien gioi duoc mien thue

  06:14 | Thứ sáu 11/06/2004 (GMT+7)

  Hang cua cu dan chung bien gioi duoc mien thue

  Hang hoa do cu dan nuoc co cung bien gioi voi Viet Nam san xuat se duoc mien thue nhap khau. Dinh muc mien thue khong qua 500.000 dong/nguoi/ngay.

 • Chuyen gia nuoc ngoai duoc mien thue thu nhap ca nhan

  14:37 | Thứ hai 04/07/2005 (GMT+7)

  Cuc thue TP HCM vua pho bien nhung uu dai ve thue doi voi cac du an ODA vay uu dai. Theo do, cac chuyen gia nuoc ngoai duoc mien thue thu nhap ca nhan va cac khoan phi khi lam viec tai Viet Nam.

 • Ban tai san the chap duoc mien thue gia tri gia tang

  08:30 | Thứ ba 23/07/2002 (GMT+7)

  Tu 2/8, cac to chuc tin dung ban tai san bao dam truc tiep hoac thong qua cac to chuc duoc uy quyen (trung tam ban dau gia, cong ty quan ly no...) duoc mien thue gia tri gia tang.

 • Hang mien thue khi nhap canh Viet Nam

  06:02 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

 • Nhap thiet bi cho du an uu dai dau tu duoc mien thue

  13:55 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Nhap thiet bi cho du an uu dai dau tu duoc mien thue

  DN nhap khau may moc, thiet bi truoc khi co Chung nhan uu dai dau tu duoc mien thue nhap khau, nhung thoi gian khong qua 2 thang ke tu ngay nhap khau den ngay nhan chung nhan noi tren.

 • Mua thoat y duoc mien thue

  01:14 | Chủ nhật 08/05/2005 (GMT+7)

  Mot toa an Oslo, Na Uy, vua co phan quyet: mua thoat y la nghe thuat, cung nhu nhac kich hoac mua bale, nen duoc mien thue gia tri gia tang VAT.

 • Cuu tro nhan dao duoc mien thue

  07:52 | Thứ năm 18/10/2007 (GMT+7)

  To chuc, ca nhan dong gop tien, tai san cho hoat dong cuu tro nhan dao se duoc mien thue thu nhap ca nhan, thue thu nhap doanh nghiep doi voi phan tien dong gop va doi voi tai san dong gop. Day la qui dinh trong du thao Luat hoat dong chu thap do duoc dua ra thao luan tai phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi ngay 17-10.

 • Tai san cua Viet kieu duoc mien nhung loai thue gi

  08:32 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Tai san cua Viet kieu duoc mien nhung loai thue gi

  Sau khi bao chi dang tin chiec oto “trieu do” nhap vao TPHCM theo dien tai san di chuyen cua Viet kieu hoi huong nen duoc mien thue nhap khau va thue gia tri gia tang (GTGT). De lam ro van de nay, Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung cho biet:

 • Tu 28 ban tai san the chap duoc mien thue GTGT

  11:05 | Thứ tư 31/07/2002 (GMT+7)

  Theo Thong tu huong dan thue gia tri gia tang (GTGT) doi voi hoat dong xu ly tai san the chap, bao dam tien vay cua Bo Tai chinh vua ban hanh, cac to chuc tin dung khi ban tai san the chap van phai cap hoa don GTGT cho nguoi mua nhung khong ghi thue suat va tien thue GTGT.

 • May tinh xach tay ca nhan co duo c mie n thue nhap khau

  17:12 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  + Toi hien dang cu tru tai My. Toi co nho mot nguoi ban mang giup mot may tinh xach tay hieu Acer ve Viet Nam, gia tri chi 699 USD. Khi anh ban toi ve lai My, thong bao cho toi biet rang tien thue phai dong cho Hai quan la 120 USD...

 • Khi nao duoc mien thue chuyen quyen su dung dat

  05:48 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  + Toi co mot manh dat, toi muon cho chi ruot cua toi, xin hoi co phai dong thue chuyen quyen su dung dat khong? Trong truong hop so do chi ghi ten chong toi, sau do chong toi chet, khi phan chia thua dat do cho cac con (trong do co con rieng cua chong toi) co phai nop thue chuyen quyen su dung dat khong? N.T.TH. (Thuan An, Binh Duong)

 • Vietnam Airlines duoc mien thue lai suat von vay mua Boeing 787

  00:34 | Thứ bảy 01/10/2005 (GMT+7)

  Vietnam Airlines duoc mien thue lai suat von vay mua Boeing 787

  Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai vua co y kien tai CV 1452/TTg-CN ve viec vay tien mua 4 may bay Boeing 787 cua Hang hang khong Viet Nam (Vietnam Airlines) va de nghi cua Bo GTVT.

 • Nhung tai san nguoi hoi huong duoc mang ve nuoc

  14:46 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Hoi: Toi co nguoi anh dinh cu o nuoc ngoai nay co y dinh hoi huong ve Viet Nam. Xin hoi truong hop nhu anh toi, khi hoi huong duoc phep mang theo nhung tai san gi, co phai chiu thue nhap khau khong? (Cau hoi cua ban Nguyen Minh Nhat, Phu Nhuan, TP. Ho Chi Minh).Tra loi: Xin tra loi cau hoi cua ban nhu sau: 1. Tai san nguoi hoi huong duoc mang ve nuoc gom:Theo cac quy dinh hien hanh cua phap luat Viet Nam, hang hoa la tai san di chuyen, do dung cua nguoi Viet Nam..

 • Mien thue voi san pham oto che thu

  13:09 | Thứ hai 04/04/2005 (GMT+7)

  Mien thue voi san pham oto che thu

  Phan thu nhap tu san pham che thu cua cac DN san xuat linh kien, phu tung oto se duoc mien thue thu nhap doanh nghiep 1 nam.

 • Ep doanh nghiep chung chi moi duoc mien thue

  08:03 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ep doanh nghiep chung chi moi duoc mien thue

  TP - Dau nam 2007, Doan Thanh tra Tong cuc Thue da co ket luan ve hanh vi nhan tien hoi lo cua mot so can bo Cuc Thue Dak Lak. Tuy nhien, du luan van dat ra cau hoi la phia sau nhung can bo thue nay la ai?

 • Mien thue cho DN vao khu cong nghe cao Hoa Lac

  11:11 | Thứ ba 25/06/2002 (GMT+7)

  Day la mot phan noi dung cua nghi dinh ve uu dai doi voi cac du an dau tu thuoc linh vuc cong nghe cao, ap dung thi diem tai khu cong nghe cao Hoa Lac. Du thao nay vua duoc Bo Khoa hoc Cong nghe va Moi truong trinh len Chinh phu va du kien duoc Thu tuong Chinh phu phe chuan vao cuoi thang 6.

 • Vu thoat y duoc mien thue

  07:36 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Vu thoat y duoc mien thue

  Vu khoa than la mot loai hinh nghe thuat va vi the cau lac bo thoat y vu khong bi tinh thue gia tri gia tang (VAT), mot toa an Na Uy ra phan quyet hom qua.

 • Mien thue nhap hang duoi 2 trieu dong voi cu dan bien gioi

  02:36 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  “Hang hoa do cu dan nuoc co chung bien gioi san xuat nhap khau vao VN duoi hinh thuc mua ban, trao doi cua cu dan bien gioi duoc mien thue nhap khau neu gia tri hang hoa do khong qua 2 trieu dong/nguoi/ngay” - do la mot trong nhung noi dung trong quyet dinh ve viec quan ly hoat dong thuong mai bien gioi voi cac nuoc co chung bien gioi duoc Thu tuong ky ban hanh ngay 7-11. Truoc do, cu dan bien gioi duoc mien thue nhap khau hang hoa voi muc 500.000..

 • Danh quy che kinh te dac biet cho Lao Bao

  11:37 | Thứ bảy 15/01/2005 (GMT+7)

  Cac du an dau tu vao Khu kinh te - thuong mai Lao Bao (Quang Tri) se duoc mien thue thu nhap doanh nghiep trong 4 nam ke tu khi co thu nhap chiu thue, duoc giam 50% so thue thu nhap doanh nghiep phai nop trong 9 nam ke tiep va huong thue suat 10% cho nhung nam tiep theo.

 • Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  06:55 | Thứ tư 04/06/2003 (GMT+7)

  Chinh phu de nghi giam them thue dat cho nong dan

  Ngay mai (5/6), Chinh phu se trinh Quoc hoi xem xet viec mien giam them thue su dung dat nong nghiep ( SDDNN) cho nong dan. Chinh phu lan nay de nghi mo rong cac doi tuong duoc mien giam thue su dung dat nong nghiep, cac ho ngheo va se giam 50% so thue ghi thu hang nam cho dien tich dat san xuat nong nghiep vuot han dien...

 • Do du ng ca nhan co duo c mie n thue xuat nhap khau

  19:20 | Thứ tư 28/03/2007 (GMT+7)

  + Chung toi la nhung cong dan Viet Nam o Lien bang Nga. Nay vi nhieu ly do, co nhieu nguoi tro ve que huong. Chung toi mang theo ve nuoc mot so do dung ca nhan, trong do co ti vi va dan may nghe nhac da qua su dung. Nhu vay, chung toi co phai nop thue hay khong? Chung toi muon biet ro hon ve Luat nhap canh. Xin chan thanh cam on.

 • Quy du tru ngoai hoi duoc mien thue nhap vang

  09:55 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua co quyet dinh mien thue voi vang tieu chuan quoc te do Ngan hang Nha nuoc nhap khau hoac uy thac nhap khau bo sung cho Quy du tru ngoai hoi Nha nuoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0