duoc ho tro

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 2

  03:36 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  + Nguoi duoc UBND thanh pho bo tri dat o hoac xac nhan chung chuyen cap co tham quyen giao cap dat truoc ngay 15-10-1993 duoc ho tro doi voi phan dien tich ghi trong giay to nhung khong qua 50% han muc.

 • Duoc ho tro 30 trieu dong ho de buon ban san xuat

  07:01 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  De an thanh lap Qui ho tro dao tao va giai quyet viec lam cho dan cu khu vuc qui hoach chinh trang va xay dung khu do thi moi vua duoc Vien Kinh te TP trinh UBND TP.HCM. Theo do, muc ho tro toi da cho doi tuong hoc nghe (duoi 35 tuoi) khong qua 3 trieu dong/suat hoac khong qua 500.000 dong/nguoi/thang; ngoai ra ho con duoc ho tro tien sinh hoat phi hop ly khac.

 • TP HCM tieu huy lua duoc ho tro den 1 5 trieu dong ha

  05:43 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Cac ho nong dan co ruong lua bi nhiem virus, voi ti le cay lua bi benh tren ruong hon 30%, se duoc ho tro den 1,5 trieu dong/ha neu tinh nguyen tieu huy; neu huy ma duoc ho tro den 650.000 dong/1.000m2 ma.

 • Ben Tre Nhieu uu dai doi voi kinh te trang trai

  23:42 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  UBND tinh vua ban hanh mot so chinh sach uu dai doi voi kinh te trang trai. Theo do, trang trai san xuat lua giong, lua hang hoa co quy mo tu 1 ha tro len duoc ho tro 50% lai suat vay ngan hang de mua mot may say lua loai 2 tan/me; trang trai chuyen canh cay an trai duoc ho tro 50% lai suat vay ngan hang trong 3 nam de dau tu cay giong, duoc ho tro toan bo chi phi chuyen giao tien bo khoa hoc cong nghe. Rieng cac trang trai co uy tin, san xuat duoc cay giong tot..

 • Da Nang cam nang giai toa den bu Ky 4

  04:19 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Chu so huu nha, kho tang, cong trinh kien truc, cay coi va cac tai san khac (sau day goi chung la tai san) co giay to hop le (giay phep xay dung, so nghiep chu, giay chung nhan quyen so huu nha, giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o) hoac co xac nhan cua chinh quyen dia phuong gan lien voi dat o.

 • Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc ho tro hoc tieng Viet

  21:16 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Nguoi Viet Nam o nuoc ngoai duoc ho tro hoc tieng Viet

  Hoc sinh tieu hoc, THCS Viet Nam hoc cac truong nuoc ngoai va nguoi co nhu cau hoc tieng Viet se duoc ho tro hoc tieng Viet theo mot de an ma Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh so 281/QD-Ttg phe duyet.

 • Nguoi Viet o nuoc ngoai duoc ho tro hoc tieng Viet

  22:03 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Hoc sinh tieu hoc, THCS Viet Nam hoc cac truong nuoc ngoai va nguoi co nhu cau hoc tieng Viet se duoc ho tro hoc tieng Viet theo mot de an ma Thu tuong Chinh phu vua co Quyet dinh so 281/QD-Ttg phe duyet.

 • Ba Ria Vung Tau tieu huy gia cam duoc ho tro 10.000 20.000d con

  22:34 | Thứ năm 15/12/2005 (GMT+7)

  UBND tinh Ba Ria - Vung Tau vua thong bao chuong trinh ho tro doi voi nguoi chan nuoi tu nguyen tieu huy gia cam, thuy cam.

 • TP HCM ho tro di doi co so kinh doanh gia cam

  06:25 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Theo quyet dinh vua duoc UBND TP.HCM ban hanh thi cac co so chan nuoi, giet mo, kinh doanh gia cam se duoc ho tro de chuyen doi nganh nghe hoac di doi. Ho chan nuoi xay dung co so moi ngoai dia ban TP.HCM duoc ho tro 100% lai suat vay von nhung khong qua chin nam, neu di doi xa TP.HCM tu 100km tro len duoc ho tro them 10% phi di doi...

 • Thanh nien duoc ho tro gi sau Dai hoi Doan

  13:24 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Thanh nien duoc ho tro gi sau Dai hoi Doan

  Ban duoc hoc nghe; duoc co viec lam; tiep can voi cong nghe thong tin; duoc cac nha khoa hoc, doanh nghiep ho tro cach hoach dinh tuong lai, xay dung hoai bao... Dac biet, se duoc ho tro hoan thien cac y tuong sang tao ma ban nghi toi... Tat ca co trong du thao Van kien trinh DH Doan toan quoc lan thu IX, se duoc to chuc vao thang 12.2007.

 • Moi ho dan ra hai dao duoc ho tro tu 50 den 100 trieu dong

  16:27 | Thứ năm 18/09/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 190/QD-TTg ve chinh sach di dan, thuc hien quy hoach, bo tri dan cu giai doan 2003-2010. Theo do, nhung ho dan di chuyen den cac xa bien gioi duoc ho tro 15 trieu dong/ho, ra hai dao muc ho tro tu 50 den 100 trieu dong/ ho.

 • Duoc ho tro xuc tien thuong mai 50 trieu dong

  06:43 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Duoc ho tro xuc tien thuong mai 50 trieu dong

  UBND TP Da Nang vua ban hanh Quyet dinh 72/2004/QD-UB (thay Quyet dinh 118 truoc day), quy dinh muc ho tro cac DN tren dia ban phat trien thi truong, xuc tien thuong mai.

 • Nguoi co cong se duoc ho tro cai thien nha o

  14:01 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Nguoi co cong se duoc ho tro cai thien nha o

  Hom qua 21/1, Cuc Quan ly nha thuoc Bo Xay dung da chinh thuc co van ban gui So Tai nguyen - Moi truong - Nha dat Ha Noi ve viec ho tro nhung gia dinh co cong voi cach mang mua nha thuoc quyen so huu cua Nha nuoc va cai tao lai nha.

 • Cu nhan ve huyen cong tac duoc ho tro 35 trieu dong

  09:15 | Thứ năm 31/01/2002 (GMT+7)

  UBND tinh Ca Mau vua quyet dinh thuc hien ho tro kinh phi dao tao, boi duong va thu hut nguon nhan luc (ap dung tu thang 1). Theo do, sinh vien co ho khau trong va ngoai tinh, tot nghiep dai hoc, trung tuyen vao ngach cong chuc, cam ket cong tac o dia phuong it nhat 7 nam duoc ho tro 1 lan khi nhan nhiem vu voi so tien 3-5 trieu dong/nguoi.

 • Lao dong ngheo duoc ho tro 550000 dong don Tet

  18:57 | Thứ sáu 04/01/2008 (GMT+7)

  Lao dong ngheo duoc ho tro 550000 dong don Tet

  Tai TP HCM, cong nhan que o mien Trung bi bao lu va lao dong ngheo se duoc ho tro 550.000 dong moi nguoi dip Tet Mau Ty.

 • Khu do thi Thu Thiem Den bu ve nha va cac chinh sach ho tro

  03:05 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Ngoai muc boi thuong, ho tro ve dat o, doi voi nha xay dung hop phap, xay dung tren dat lan chiem, tren kenh rach... tai khu Thu Thiem duoc boi thuong, ho tro ra sao?

 • Bat thuong trong viec cuu tro bao so 9

  09:06 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  Bat thuong trong viec cuu tro bao so 9

  Sau con bao Durian (bao so 9) gay hau qua nang ne cho nguoi dan tinh Ba Ria Vung Tau (BR-VT), lanh dao tinh da vach ra ke hoach ho tro cho nguoi dan bi thiet hai. Tuy nhien, theo tim hieu da co nhieu chuyen bat thuong dang sau viec cuu tro nay.

 • Moi gia dinh co nguoi chet duoc ho tro 140 trieu dong

  08:22 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Moi gia dinh co nguoi chet duoc ho tro 140 trieu dong

  Lanh dao TP Can Tho va tinh Vinh Long da thong nhat ke hoach cuu tro cho cac nan nhan vu sap cau Can Tho. Den nay moi nan nhan bi chet da duoc ho tro 140 trieu dong.

 • Bac si thac si tien si y khoa duoc ho tro 10 25 trieu dong

  06:16 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  TT (Vinh Long) - Chinh sach ho tro bac si, duoc si dai hoc, sinh vien tot nghiep cac truong dai hoc y duoc tu noi khac ve cong tac tai tinh Vinh Long vua duoc UBND tinh ban hanh.

 • Moi lang Viet Nam se duoc ho tro phat trien mot nghe

  20:14 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Bo Nong nghiep Phat trien Nong thon vua hoan tat de an phat trien lang nghe tai cac lang trong ca nuoc, theo do moi lang se duoc ho tro de xay dung, phat trien mot nghe cu the, de san pham cua nghe do chiem ty trong lon nhat trong GDP hang nam cua ca lang.

 • Mien Trung duoc ho tro 950 tan gao cuu doi

  19:34 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Mien Trung duoc ho tro 950 tan gao cuu doi

  So luong thuc nay se duoc phan bo cho 3 tinh Quang Nam, Quang Ngai, Phu Yen, moi dia phuong 150 tan. Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien - Hue moi tinh 100 tan. Rieng Binh Dinh bi thiet hai nhieu nhat trong con bao so 8 duoc ho tro 200 tan gao.

 • Bo sung hon 1.300 ty dong phong chong dai dich

  20:28 | Thứ tư 16/11/2005 (GMT+7)

  Bo sung hon 1.300 ty dong phong chong dai dich

  (TPO) Cac tinh mien nui, Tay Nguyen, cac tinh kho khan va nhung tinh co muc thu duoi 300 ty dong (21 tinh, TP) duoc ho tro 100%. 28 tinh, TP duoc ho tro 70%.

 • Serie E bat ngo moi cua Nokia

  09:01 | Thứ tư 19/10/2005 (GMT+7)

  Serie E bat ngo moi cua Nokia

  Hai phien ban nay chay he dieu hanh Symbian va duoc ho tro nhieu dich vu e-mail va tin nhan tuc thoi. Cung duoc ho tro chuc nang dam thoai hoi thao, Push-To-Talk, nhan dang giong noi, ket noi Wi-Fi va Bluetooth, nhung E70 con co them camera 2 Megapixel.

 • Nan nhan da cam se duoc ho tro phat trien san xuat

  10:32 | Thứ hai 06/03/2006 (GMT+7)

  Cac ho gia dinh nan nhan chat doc da cam se duoc ho tro phat trien san xuat, chan nuoi, cai thien doi song. Chuong trinh nay cua Hoi chu thap do VN duoc trien khai theo du an “Giup do nan nhan chat doc da cam cac tinh khu vuc Tay Nguyen va Tay Ninh” giai doan 2006-2010 voi tong kinh phi 16,3 ty dong.

 • Da Nang khong ho tro dat cong ich khi giai toa

  02:03 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua dieu chinh mot so diem ho tro giai toa va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho (theo quyet dinh ban hanh ngay 28-12-2005). Theo do, dat cong ich se khong con duoc ho tro den bu khac so voi qui dinh truoc day (duoc ho tro 60% theo gia dat nong nghiep thuc te dang su dung).

 • Song sinh nha Nokia

  09:03 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Song sinh nha Nokia

  Hoat dong tren mang CDMA, 6165 va 2855 cho phep nguoi su dung xem va tai cac bo phim video, gui nhan tin nhan MMS, email va truy cap web. Ca hai may deu co camera, co kha nang choi nhac va duoc ho tro Bluetooth.

 • TP HCM ho tro lai vay cho doanh nghiep di doi

  14:31 | Thứ hai 10/10/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho vua cap giay chung nhan uu dai dau tu cho mot so doanh nghiep phai di doi co so san xuat kinh doanh gay o nhiem. Cac don vi nay duoc ho tro tu 50 den 100% lai vay doi voi so von vay dung de xay dung nha xuong trong thoi han 2 nam.

 • TP HCM Nguoi dan trong khu vuc bi giai toa se duoc ho tro viec lam hoc hanh

  23:36 | Chủ nhật 18/06/2006 (GMT+7)

  TP HCM Nguoi dan trong khu vuc bi giai toa se duoc ho tro viec lam hoc hanh

  Do la khang dinh cua tien si Tran Du Lich, Vien truong Vien Kinh te TP.HCM, ve de an "Ho tro va dao tao, giai quyet viec lam cho nguoi dan bi giai toa" do co quan nay soan thao va trinh UBND TP.HCM cuoi tuan truoc. Ong cho biet:


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0