du toan

Wednesday, 01/06/2016 02:55
 • Thu thue noi dia co kha nang vuot 5 du toan

  08:33 | Thứ bảy 09/10/2004 (GMT+7)

  Theo thong ke cua Tong cuc Thue, tinh den dau thang 10 nay, so thu thue noi dia uoc dat 90.770 ty dong, bang 83,4% so voi du toan nam va tang 15% so voi cung ky nam ngoai. Dieu nay co nghia, viec hoan thanh du toan thu nam nay cua nganh thue chi dien ra trong vong 1-2 thang nua.

 • Ngan sach 2005 niem vui thi it noi lo thi nhieu

  17:28 | Thứ bảy 22/10/2005 (GMT+7)

  Ngan sach 2005 niem vui thi it noi lo thi nhieu

  Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung phai 3 lan dang dan tai phien thao luan ve thuc hien ngan sach 2005, du toan ngan sach 2006 dien ra chieu 21 va sang 22/10, vi nhieu dai bieu Quoc hoi phe binh Chinh phu dua ra muc du toan thap hon thuc te, tinh trang boi chi, chi dan trai khong duoc cai thien.

 • Tang thu 1.000 ty chi cung tang 1.000 ty

  07:59 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Tang thu 1.000 ty chi cung tang 1.000 ty

  Ngay 4/11, cac DB Quoc hoi da hoan thanh trong trach moi me cua minh - bieu quyet thong qua Nghi quyet ve du toan NSNN nam 2004. Theo do, so voi nam 2003, du toan thu bo tri cho nam toi se tang 1.000 ty dong, va nho vay, du toan chi cung tang len dung... 1.000 ty.

 • TP HCM uu tien ngan sach cho dau tu phat trien

  19:27 | Thứ sáu 02/12/2005 (GMT+7)

  TP HCM uu tien ngan sach cho dau tu phat trien

  Chieu nay, sau 1 ngay thao luan, Hoi dong nhan dan TP HCM thong qua Nghi quyet ve ket qua thuc hien ngan sach nam 2005 va du toan ngan sach thanh pho nam 2006. Mac du khoan chi cho dau tu phat trien o thu tu uu tien so 5, tong muc chi hang muc nay nam toi cao hon du toan nam nay.

 • Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  10:25 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  Thu ngan sach 4 thang dau nam giam

  Theo Bo Tai chinh, tong thu ngan sach nha nuoc 4 thang dau nam chi dat tren 32% du toan nam, giam nhe so voi cung ky nam 2003. Trong do, chi co thu noi dia la tang, con cac khoan tu dau tho va hoat dong xuat nhap khau giam.

 • Quy trach nhiem neu du toan ngan sach qua chenh thuc thu

  17:06 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Quy trach nhiem neu du toan ngan sach qua chenh thuc thu

  - Ban ve phan bo so vuot thu ngan sach trung uong nam 2007, sang nay (27/2), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) lo lang ve tinh trang keo dai tu nhieu nam: Du toan rat thap so voi so thuc thu.

 • Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  20:08 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Nguon thu ngan sach khong vung chac that thu con lon

  Ngay lam viec thu 4 cua ky hop, Quoc hoi thao luan soi noi ve bao cao quyet toan nam 2002 cua Chinh phu. Cac dai bieu xoay quanh van de co cau ngan sach Nha nuoc con bat hop ly dan den nguon thu khong on dinh, that thu lon, du toan khong sat.

 • Quyet toan ngan sach 2004 Thu chi deu kho kiem soat

  20:51 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Quyet toan ngan sach 2004 Thu chi deu kho kiem soat

  Tron buoi chieu 18/5 Quoc hoi (QH) danh cho thao luan ve quyet toan thu - chi ngan sach nha nuoc (NSNN) 2004. Cac khoan thu va chi deu vuot qua xa du toan khien cac dai bieu (DB) ban khoan.

 • Hang ti dong den bu giai toa di dau

  00:08 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Hang ti dong den bu giai toa di dau

  Hon chuc con duong xuong ca khi dau tu xay dung theo phuong cham “Nha nuoc va nhan dan cung lam”, trong du toan luon the hien chi phi den bu giai toa (DBGT) voi tong so tien len den nhieu ti dong, nhung nguoi dan phan anh khong he nhan duoc tien den bu. Chuyen xay ra o Q.12, TP.HCM trong suot 4 nam qua.

 • Ket qua thu ngan sach nam 2006 tai TP HCM Tang gan 3 so voi du toan

  06:53 | Thứ hai 01/01/2007 (GMT+7)

  Theo ong Vu Hoai Nam - giam doc Kho bac Nha nuoc TP.HCM, tinh den 12 gio ngay 31-12, thu ngan sach tren dia ban TP.HCM da dat hon 69.248 ti dong, tang gan 3% so voi du toan va hon 28% so voi nam 2005 (tinh ca nguon thu tu dau tho).

 • Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach 2002

  08:29 | Thứ sáu 30/11/2001 (GMT+7)

  Quoc hoi thong qua Nghi quyet ve du toan ngan sach 2002

  Trong phien hop chieu qua (29/11), sau khi nghe Bo truong Tai chinh Nguyen Sinh Hung giai trinh, bao cao tiep thu ve hai Du thao nghi quyet Ngan sach nha nuoc nam 2002 va Tong quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2000, Quoc hoi da thong qua hai nghi quyet voi hon 80% so phieu tan thanh.

 • QH thong qua Nghi quyet phan bo ngan sach TW nam 2005

  14:59 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  Sang nay 11-11, voi 84,24% phieu thuan, Quoc hoi da thong qua Nghi quyet (NQ) phan bo ngan sach trung uong (NSTW) nam 2005. Theo NQ nay: Tong thu can doi NSTW la 128.496 ti dong, chiem 68% (tong thu ngan sach nha nuoc -NSNN); tong thu can doi ngan sach dia phuong (NSDP) la 60.504 ti dong, chiem 32%. Tong chi can doi NSTW la 169.246 ti dong, chiem 73,7% tong chi NSNN. ong chi NSDP la 60.504 ti dong, chiem 26,3% tong chi NSNN.

 • Cac du an xay dung duoc dieu chinh du toan

  10:01 | Thứ ba 23/03/2004 (GMT+7)

  Cac du an xay dung duoc dieu chinh du toan

  Truoc tinh trang mot loat nha thau dinh chi thi cong cac cong trinh xay dung do gia thep tang cao, Bo Xay dung cho biet, tuan nay ban huong dan cu the viec dieu chinh du toan va bu chenh lech gia vat lieu se duoc tinh toan va ban hanh.

 • Tranh luan tai quoc hoi

  07:13 | Thứ năm 04/11/2004 (GMT+7)

  Tranh luan tai quoc hoi

  Cuoc tranh luan giua hai dai bieu Quoc hoi chieu 3-11 chung quanh muc du toan gia dau trung binh nam 2005 la bao nhieu?

 • Nua nam thu ngan sach dat gan 116000 ti dong

  16:40 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Nua nam thu ngan sach dat gan 116000 ti dong

  (VM)- Theo tin tu Bo Tai chinh, trong 6 thang qua mac du gap nhieu kho khan ve muc tang gia cua mot so mat hang nhu xang dau, gia vang, nhung thu ngan sach Nha nuoc van dat o muc kha voi tong thu uoc dat 115.980 ty dong, bang 48,8% du toan, tang 14,6% so voi cung ky nam 2005.

 • Thu ngan sach tu khu vuc doanh nghiep nha nuoc giam

  16:01 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Theo ong Tran Van Ta, Thu truong Bo Tai chinh, trong nguon thu noi dia nam nay, du kien chi co khu vuc doanh nghiep nha nuoc la giam. Cu the, du toan de ra la tren 33.700 ty dong, song thuc hien chi dat khoang 33.000 ty dong, giam gan 10%.

 • TPHCM Thu chi ngan sach mat can doi

  15:47 | Thứ hai 05/12/2005 (GMT+7)

  TPHCM Thu chi ngan sach mat can doi

  Tai ki hop lan thu 5, HDND TPHCM khoa VII vua khai mac, cac dai bieu da tap trung thao luan cac bao cao cua UBND TPHCM ve quyet toan ngan sach trong nam 2004...

 • Nhieu bo khong tieu het tien ngan sach

  13:41 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh cho biet, ve van de chi ngan sach trung uong nam 2007, van con nhieu bo nganh chua du dieu kien thuc hien hoac trien khai cham nen so kinh phi con lai chua su dung la 522 ty dong.

 • Bat dong san dong bang lam giam thu ngan sach

  10:39 | Thứ tư 29/03/2006 (GMT+7)

  Ba thang dau nam, tong thu ngan sach ca nuoc dat 56,8 nghin ty dong, chi dat 23,9% du toan ca nam. Day la tien do thu dat thap hon so voi cung ky nam truoc (cung ky 25,8%), trong do co nguyen nhan do thi truong bat dong san dong bang keo dai da dan den giam manh nguon thu tu nha va dat (thap hon gan 10% so voi cung ky nam truoc).

 • Cac truong hoc duoc giao tu chu tai chinh

  11:48 | Thứ sáu 28/03/2003 (GMT+7)

  Lien bo Tai chinh, GD - DT va Noi vu vua ban hanh thong tu 21 huong dan che do quan ly tai chinh doi-nbsp; voi cac co so giao duc va dao tao cong lap hoat dong co thu (CSGD-DT CT). Theo do, cac co so nay duoc chu dong nhieu khoan trong viec chi tra tai chinh.

 • Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  16:28 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach nam 2007 Kho trong vao dau tho

  Gia ban dau tho giam va hien thap hon gia tinh toan trong du toan phap lenh, thue nhap khau xang dau giam, thu ngan sach nam 2007 se ra sao? Theo Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta, thu tu dau tho nam 2007 rat bap benh.

 • 104 cong trinh nang gia thiet ke du toan gan 8 5 ti dong

  09:17 | Thứ bảy 14/08/2004 (GMT+7)

  So Xay dung Ninh Thuan cho biet tu dau nam 2004 den nay, khi tham dinh cac du an xay dung co ban cua tinh, cac don vi huu trach da phat hien 104 cong trinh va hang muc cong trinh co thiet ke du toan cao hon gia tri that den gan 14,5 %.

 • Thanh toan dut diem no dong xay dung co ban

  01:32 | Thứ sáu 04/11/2005 (GMT+7)

  Voi 74,7% so dai bieu (DB) bieu quyet tan thanh, chieu qua 3-11 Quoc hoi (QH) da thong qua nghi quyet ve phan bo ngan sach trung uong nam 2006, trong do tang chi ngan sach nha nuoc them 4.400 ti dong so voi phuong an Chinh phu trinh QH.

 • Lang phi va that thoat trong dau tu van la van de noi com

  19:47 | Thứ ba 21/10/2003 (GMT+7)

  Lang phi va that thoat trong dau tu van la van de noi com

  No xay dung co ban ngay cang tang trong khi nguon thanh toan chua co; dau tu cho xay dung co ban van con dan trai, that thoat va lang phi; nhieu y kien ban cai khi quyet dinh ty le phan bo ngan sach cho cac dia phuong, nhat la Ha Noi va TP.HCM... Do la nhung van de dang luu y trong cac bao cao do Chu nhiem Uy ban kinh te ngan sach QH Nguyen Duc Kien trinh bay truoc QH ngay.

 • Thu ngan sach suc ep don vao 2 thang cuoi nam

  18:17 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Thu ngan sach suc ep don vao 2 thang cuoi nam

  Do co nhung bien dong trong thu ngan sach nhung thang dau nam, hai thang cuoi nam buoc phai tang thu cao hon muc binh thuong moi mong hoan thanh muc tieu thu ngan sach de ra.

 • Gia vat lieu tang cao cac cong trinh xay dung lao dao

  09:03 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Gia vat lieu tang cao cac cong trinh xay dung lao dao

  Ong Vu Khoa - Chu tich Hiep hoi nha thau xay dung Viet Nam cho biet, nhieu cong trinh xay dung dang gap kho khan do gia nguyen vat lieu tang cao. Trong nam 2007, lien tiep gia thep, xi mang, gach men, cat soi da deu tang voi muc cao. Thep tang gia toi 70% so voi dau nam, gach men, cat soi, xi mang 20%, nhieu nha thau khong luong truoc duoc, voi nhung cong trinh khong duoc dieu chinh gia, rui ro rat cao. Theo ong Khoa, nhung cong trinh su dung von tu nhan hay nuoc..

 • Chan benh duoc thi se chua duoc benh

  14:05 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Cuoi tuan truoc, kiem toan nha nuoc (KTNN) da lan dau tien cong khai ket qua kiem toan ngan sach nha nuoc nam 2005. Theo phan tich cua cac chuyen gia, kiem toan tai chinh cung giong nhu “kham suc khoe” cho nen cong vu va viec cong khai ket qua “kham suc khoe” nay duoc coi la rat can thiet cho qua trinh lanh manh hoa nen tai chinh cong.

 • De het tinh trang cham tien do yeu kem chat luong

  23:29 | Thứ ba 06/04/2004 (GMT+7)

  De het tinh trang cham tien do yeu kem chat luong

  “Sang som nay toi lai vua nhan duoc buc thu cua nguoi dan keu ca viec cac cong trinh xay dung cua TP rat bet bat, chua khac phuc duoc tinh trang cham ve tien do, yeu kem ve chat luong. Chung ta da thay het cac khiem khuyet, ton tai chu yeu o khau khao sat, thiet ke va du toan. Nhung tai sao khong khac phuc duoc?”, Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua dat van de tai hoi nghi ve chan chinh va tang cuong chat luong ho so khao sat, thiet ke va du toan cac cong..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0