du thao sua doi

Wednesday, 01/06/2016 08:41
 • Da co du thao sua doi quy che quan ly ODA

  14:41 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  Da co du thao sua doi quy che quan ly ODA

  Du thao moi nhat sua doi, bo sung Nghi dinh 17 ve van dong, quan ly, su dung nguon ho tro phat trien chinh thuc (ODA) vua duoc Bo Ke hoach va Dau tu trinh len Chinh phu cach day it hom, trong do quy dinh ro trach nhiem cua cac ben lien quan khi su dung nguon tai tro nay.

 • Cong khai gop y xay dung Luat thue XNK

  12:22 | Chủ nhật 13/02/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua quyet dinh cong khai Du thao sua doi Luat Thue xuat nhap khau (du du thao nay chua duoc trinh Chinh phu), da co 13 don vi gui y kien dong gop den Bo. Cach lam nay nham khac phuc hien tuong chinh sach bat cap thuc tien.

 • Du kien se bo von phap dinh doi voi doanh nghiep vang bac

  12:51 | Thứ sáu 03/05/2002 (GMT+7)

  Du kien se bo von phap dinh doi voi doanh nghiep vang bac

  Mot quan chuc cua Ngan hang Nha nuoc cho rang, quy dinh ve von phap dinh la rat can thiet, song linh vuc vang bac lai mang nhung net dac thu nen kho co mot co quan cu the dung ra quan ly. Vi vay, yeu cau bo von phap dinh doi voi doanh nghiep vang bac da duoc dua vao du thao sua doi, bo sung Nghi dinh 174/CP.

 • Viet kieu se duoc phep nhan quyen su dung dat o

  09:46 | Thứ năm 04/01/2001 (GMT+7)

  Du thao sua doi Luat Dat dai vua trinh Chinh phu hom qua, de xuat cho phep ho gia dinh, ca nhan su dung dat duoc quyen cho cac nha dau tu nuoc ngoai thue dat de tiep tuc su dung trong thoi han va dung muc dich su dung loai dat do, Viet kieu ve nuoc lam an sinh song duoc nhan quyen su dung dat o de lam nha. Day la buoc luat hoa chu truong cua Chinh phu cho phep Viet kieu mua nha o Ha Noi va TP HCM.

 • Cong khai de hoi nhap

  11:59 | Thứ bảy 05/02/2005 (GMT+7)

  Chieu 4/2, mac du sat Tet, Bo Tai chinh van to chuc cuoc hop bao de cong bo mot “quyet dinh” quan trong: cong khai Du thao sua doi Luat Thue xuat nhap khau du du thao nay chua duoc trinh Chinh phu.

 • Du thao sua doi luat giao duc Se co nhieu bo sach giao khoa

  10:04 | Thứ tư 07/01/2004 (GMT+7)

  Chieu 6-1, du thao lan 5 Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua Luat giao duc da duoc ban soan thao dua ra lay y kien dong gop. O du thao lan thu 5 nay, Luat sua doi bo sung co 115 dieu, tang so voi 110 dieu trong Luat giao duc hien hanh.

 • Quoc hoi bac bo Du thao sua doi bo sung Bo luat To tung Hinh su

  08:45 | Thứ ba 12/06/2001 (GMT+7)

  Chieu qua (11/6), voi ty le khong qua ban 48,8% so dai bieu bieu quyet tan thanh viec sua doi, Quoc hoi da dat Du thao Luat Sua doi, bo sung mot so dieu cua Bo luat To tung Hinh su ra ngoai le chuong trinh xay dung phap luat cua ky hop thu 9. Ban soan thao Du luat da that bai.

 • Con nhieu tranh cai ve noi dung Du thao sua doi Luat Dat dai

  12:14 | Thứ tư 07/02/2001 (GMT+7)

  Hom qua, Tong cuc Dia chinh to chuc cuoc hop lay y kien 17 tinh thanh phia bac ve sua doi Luat Dat dai nhung van chua co quyet dinh chinh thuc nao ve nhung noi dung se duoc sua doi. Van de ma cac dai bieu tranh luan nhieu nhat van la viec “noi long” thu tuc giao dat va dinh gia dat den bu.

 • Dung lam mat y nghia cua viec ban co phan uu dai

  23:27 | Thứ tư 12/09/2007 (GMT+7)

  Dung lam mat y nghia cua viec ban co phan uu dai

  Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) vua gui van ban len Bo Tai chinh, gop y mot so noi dung ve ban co phan cho nguoi lao dong trong ban du thao sua doi Thong tu so 18/2007-TT-BTC. Thanh Nien da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Hoang Hai, Tong thu ky VAFI ve van de nay. Ong Hai noi:

 • Ban co phan cho NLD The nao la hop ly

  10:12 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Ban co phan cho NLD The nao la hop ly

  Moi day, viec du thao sua doi Thong tu so 18/2007/BTC cua Bo Tai chinh ve quy dinh ban co phan theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong (NLD) la su kien “nong” tren TTCK. Gia ban co phan, ty le danh cho NLD… la nhung van de duoc quan tam nhieu nhat.

 • Tao dieu kien cho dan tang tich luy tieu dung

  08:13 | Thứ ba 24/02/2004 (GMT+7)

  Tao dieu kien cho dan tang tich luy tieu dung

  Tai phien hop cuoi nam 2003, Uy ban thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da khong thong qua phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao va de nghi Chinh phu chuyen sang xay dung ngay Luat thue thu nhap ca nhan de QH xem xet thong qua. Tuy nhien, moi day UBTVQH da chap nhan cho Chinh phu chinh sua mot lan nua va trinh lai du thao sua doi phap lenh thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao.

 • Sua doi 5 noi dung hoat dong cua Hoi Sinh vien

  08:45 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Sua doi 5 noi dung hoat dong cua Hoi Sinh vien

  Thong tin duoc dua ra tai buoi hop bao sang 17/11 ve viec chuan bi cho Dai hoi Dai bieu sinh vien Viet Nam lan VII (se dien ra trong 3 ngay 29-31/12 toi). Mot trong nhung noi dung duoc quan tam la Du thao sua doi Dieu le hoat dong cua Hoi.

 • Hoc JFA VFF sua doi Quy che BD chuyen nghiep

  23:32 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  Hoc JFA VFF sua doi Quy che BD chuyen nghiep

  Trong Hoi nghi chuan bi cho mua giai 2008, Pho TTK kiem Truong BTC giai Duong Nghiep Khoi da trinh bay mot loat thay doi trong Du thao sua doi quy che bong da chuyen nghiep, va hau het nhung dieu chinh nay deu duoc sao chep tu Dieu le cua LDBD Nhat Ban (JFA). Tuy nhien, da co mot so dieu sua doi vap phai su phan doi tu phia cac CLB do thieu tinh kha thi va khong that su phu hop voi dieu kien thuc te.

 • Hieu luc dieu uoc quoc te cao hon luat trong nuoc

  18:50 | Thứ ba 10/12/2002 (GMT+7)

  Day la diem moi trong du thao sua doi Luat Ban hanh van ban quy pham phap luat trinh Quoc hoi chieu 10/12. No duoc dua vao mot dieu khoan rieng dua tren y kien cua cac dai bieu trong buoi thao luan to tuan truoc.

 • Thai Lan co the cam nghe dien thoai khi lai xe

  22:39 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Noi cac Thai Lan vua thong qua du thao sua doi Luat Giao thong de trinh len Hoi dong Lap phap quoc gia. Theo du thao nay, viec su dung dien thoai di dong trong luc dang dieu khien phuong tien giao thong ma khong co thiet bi ranh tay se bi cam.

 • Tai sao lai han che ong chu uu dai cho nguoi lao dong

  00:13 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Quy dinh ve ban co phan theo chuong trinh lua chon cho nguoi lao dong dang duoc Uy ban Chung khoan Nha nuoc lay y kien rong rai (Du thao sua doi thong tu so 18/2007/BTC) va se ket thuc gop y vao ngay 10.8.2007.

 • Co quan nao se dam nhan chuc nang kiem sat chung

  14:37 | Thứ hai 10/09/2001 (GMT+7)

  Theo Du thao sua doi, bo sung mot so dieu cua Hien phap 1992, VKSND chi thuc hanh quyen cong to va kiem sat cac hoat dong tu phap, khong thuc hien chuc nang kiem sat viec tuan theo phap luat doi voi cac co quan, to chuc, don vi vu trang va cong dan (kiem sat chung). Vay chuc nang nay duoc chuyen giao cho co quan nao la hop ly?

 • Sua ND 55 Coi troi de Internet phat trien

  09:05 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Sua ND 55 Coi troi de Internet phat trien

  Du thao sua doi Nghi dinh 55 se "mo" cho cac nha cung cap dich vu Internet khong co ha tang, dai ly Internet... nhung van con "mac" o van de quan ly noi dung tren Net.

 • Dung tao ra khoang trong quyen luc

  09:53 | Thứ sáu 21/09/2001 (GMT+7)

  "Viec loai bo chuc nang kiem sat chung cua VKS o Du thao sua doi Hien phap nam 1992 se tao ra mot khoang trong quyen luc. Su thieu vang chuc nang nay, ma khong co mot co che nao thay the, se khong ngan chan duoc kip thoi nhung hien tuong khoanh vung cat cu, phep vua thua le lang”, Truong phong Xet xu hinh su VKSND TP HCM Trinh Minh Tan noi.

 • Hau het Viet kieu chua duoc phep mua nha

  14:20 | Thứ năm 24/05/2001 (GMT+7)

  Nhung hy vong duoc mua nha tai Viet Nam cua nhieu nguoi Viet Nam dinh cu tai nuoc ngoai da gan nhu tieu tan boi Du thao sua doi Luat Dat dai trinh Quoc hoi ky nay han che chi mot so doi tuong duoc phep mua.

 • Quoc hoi xem xet chuong trinh lam luat den nam 2007

  12:23 | Thứ sáu 15/11/2002 (GMT+7)

  Quoc hoi xem xet chuong trinh lam luat den nam 2007

  Sang nay, cac dai bieu nghe bao cao ve chuong trinh xay dung luat, voi du kien xem xet 131 luat, phap lenh trong nhiem ky 2002-2007. Viec sua doi Luat Ban hanh van ban phap luat, du thao sua doi noi quy ky hop Quoc hoi va quy che hoat dong cua dai bieu cung duoc trinh bay.

 • Se xu ly va cap chu quyen mot lan

  07:42 | Chủ nhật 29/10/2006 (GMT+7)

  So Xay dung TP.HCM cho biet dang hoan tat du thao sua doi quyet dinh 207 cua UBND TP ve xu ly nha xay dung trai phep de cac quan huyen gop y, trinh UBND TP xem xet. Viec sua doi lan nay theo huong don gian hon: neu nha phu hop qui hoach se xu ly, cap chu quyen luon mot lan thay vi nguoi dan phai xin dang ky ton tai, sau do xin cap chu quyen nhu hien nay, mat nhieu thoi gian.

 • Nop lai hoa don tu 1 yen tro len

  07:59 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Nop lai hoa don tu 1 yen tro len

  Sap toi cac nghi si Nhat se phai khai bao kem theo nop hoa don cho moi lan chi tieu tu ngan sach cua qui chinh tri voi so tien toi thieu la... 1 yen (0,008519USD!) theo du thao sua doi Luat kiem soat qui chinh tri vua duoc hoan tat.

 • Nen bao dam quyen loi cua benh nhan

  06:06 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Doc tin “Tu 1-4: du kien trien khai bao hiem y te tu nguyen tro lai” (TS ngay 14-3-2007), duoc biet co quan Bao hiem xa hoi VN (BHXH) vua cho gioi bao chi biet dang trinh ban du thao sua doi thong tu lien tich so 22 ve huong dan thuc hien bao hiem y te tu nguyen.

 • De xuat cho xay nha tai khu qui hoach treo

  05:04 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  So Xay dung TP.HCM vua trinh UBND TP du thao sua doi, bo sung qui dinh cap phep xay dung tren dia ban TP.

 • Can dinh huong nghe nghiep cho hoc sinh

  02:00 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 5-10, to dai bieu so 6 va 8 cua Dai hoi dai bieu Doan TNCS Ho Chi Minh TP.HCM lan VIII (2007-2012) da thao luan du thao van kien dai hoi, du thao van kien Dai hoi doan toan quoc va du thao sua doi bo sung dieu le doan.

 • De nghi han che chi tra BH doi voi benh nhan man tinh

  08:34 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  TP - Theo du thao sua doi thong tu lien tich so 22 huong dan thuc hien Bao hiem y te tu nguyen (BHYTTN), du kien tu 1/1/2007, muc dong BHYTTN se tang.

 • Nen bo sung qui dinh ve thay doi gioi tinh

  09:49 | Thứ sáu 18/03/2005 (GMT+7)

  Quyen tu do ve nhan than, trong do co cac quyen moi nhu hien xac, hien va nhan cac bo phan cua co the, quyen xac dinh lai gioi tinh lan dau tien duoc qui dinh trong Bo luat dan su (sua doi) tiep tuc nhan duoc nhieu y kien dong gop tai hoi thao gop y cho du thao sua doi bo luat nay do Hoi Luat gia VN to chuc ngay 17-3-2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0