du thao

Thursday, 26/05/2016 01:51
 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  10:47 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Trong thoi gian toi, ODA se duoc uu tien su dung cho cac chuong trinh du an thuoc linh vuc: phat trien nong nghiep va nong thon, xay dung ha tang kinh te dong bo..

 • Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  11:30 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Co quan hanh chinh khong lam chu dau tu

  Bo Ke hoach va Dau tu vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh moi thay the Nghi dinh 17/2001/ND-CP cua Chinh phu ve quan ly va su dung von ho tro phat trien chinh thuc (ODA). Phong vien Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Ho Quang Minh, Vu truong Vu Kinh te doi ngoai (Bo Ke hoach va Dau tu) ve nhung noi dung moi cua Du thao Nghi dinh. *Thua ong, nguyen tac co ban trong quan ly va su dung von ODA duoc dua ra trong Du thao Nghi dinh la gi? Du thao Nghi dinh da khang..

 • Luat ve Hoi Tu duy cu ky kieu bao cap

  17:36 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Luat ve Hoi Tu duy cu ky kieu bao cap

  Tai cuoc toa dam du thao lan thu 9 Luat ve Hoi, to chuc tai TPHCM vao sang ngay 30/3, rat nhieu y kien cho rang can phai xoa du thao lan 9 de viet lai toan bo vi day khong phai la... Luat!

 • Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  00:00 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Thu nhap tren 1 trieu dongthang phai dong thue

  Mot noi dung quan trong trong du thao Thue thu nhap ca nhan cua Bo Tai chinh la mo rong doi tuong nop thue. Du kien ca nhan co thu nhap khoang 1 trieu dong/thang se phai nop thue. Y kien cua ban ve van de nay ?

 • Nha dau tu nuoc ngoai co the mua toan bo DNNN

  15:36 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  Nha dau tu nuoc ngoai co the mua toan bo DNNN

  Nha dau tu nuoc ngoai co the mua toan bo hoac mot bo phan doanh nghiep do Nha nuoc so huu toan bo von dieu le neu nhu cac doanh nghiep do thuoc danh muc nganh nghe, linh vuc ma nha dau tu nuoc ngoai duoc dau tu 100% von theo hinh thuc dau gia hoac thoa thuan truc tiep. Viec mua ban nay se duoc thuc hien theo cac quy trinh thong nhat tai Du thao Nghi dinh ve giao, ban doanh nghiep do Nha nuoc so huu toan bo von dieu le (goi tat la Du thao) dang duoc soan thao va..

 • Nganh giao duc lien tuc ra mat Du thao De an

  10:11 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Chi trong khoang thoi gian chua day mot thang, tu trung tuan thang 11 den trung tuan thang 12/2006, da co toi 9 De an, Du thao tuong doi day du va quy mo cua nganh giao duc duoc cong khai cong bo truoc du luan.

 • De ODA khong con la tien chua

  09:31 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  De ODA khong con la tien chua

  Bo Ke hoach va Dau tu dang hoan thien Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND-CP. Theo Vu Kinh te doi ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, co quan truc tiep soan thao cho biet, du thao Nghi dinh the hien tu duy moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA. Dieu dang chu y la Nghi dinh neu duoc ban hanh se co mot thong tu huong dan chung, thay vi tung Bo nganh ban hanh mot..

 • Van trien khai ap dung Luat dau tu

  14:18 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Van trien khai ap dung Luat dau tu

  Mac du den thoi diem nay, Du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu van con nhieu diem bat cap. Tuy nhien, theo ong Pham Manh Dung- Vu Truong vu phap che (Bo KH-DT) thi Luat dau tu van co hieu luc va duoc ap dung trong giai doan giao thoi. Ong Pham Manh Dung cung da co buoi trao doi voi PV chung toi ve van de nay. *Theo nhung thong tin truoc day tu ban soan thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu, thi du thao da duoc trinh Thu tuong Chinh phu tu cuoi..

 • Khoan kinh phi dua than quan ly xe cong

  09:00 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Khoan kinh phi dua than quan ly xe cong

  Tat ca nhung van de tren dat ra cau hoi lon: Xe cong can duoc quan ly nhu the nao? Cau chuyen...qua dai! Tai ky hop Quoc hoi nam 2005, cau chuyen "xe cong" da duoc dat len ban nghi su. Tai thoi diem do, Pho Thu tuong Nguyen Sinh Hung khi do la Bo truong Bo Tai chinh tung cong bo: Nam 2004 va dau nam 2005 co 456 truong hop vi pham va bi xu ly; thu hoi cho ngan sach 51 ti dong. Tuy nhien, den nay tinh trang "xai" xe cong bua bai khong nhung khong duoc giai quyet..

 • Du thao nghi dinh moi ve dang ky ho tich Khai sinh khong phai xin

  15:48 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Du thao nghi dinh moi ve dang ky ho tich Khai sinh khong phai xin

  Du thao Nghi dinh ve ho tich se duoc trinh Thu tuong trong thang nay va neu duoc duyet se co hieu luc tu 1/7. Day co le la mot trong so it nghi dinh duoc gui lay y kien cua tat ca cac tinh thanh va co han mot Hoi dong tham dinh doc lap.

 • Khong dua bao ho tai san ao vao Du thao Thong tu ve Game online

  15:33 | Thứ sáu 10/03/2006 (GMT+7)

  Khong dua bao ho tai san ao vao Du thao Thong tu ve Game online

  Se khong dua van de tai san ao vao Du thao Thong tu ve tro choi truc tuyen (Game online - GO) la y kien duoc Thu truong Bo Van hoa Thong tin (VHTT) Do Quy Doan dua ra sang 10/3/2006. Mot so van de chinh trong Du thao Nghi dinh lan thu 7 ve GO cung duoc Thu truong de cap, sau khi ong co cuoc gap lay y kien cua nhieu doanh nghiep cung cap GO.

 • Con nang ve tien kiem

  07:01 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Con nang ve tien kiem

  Nghi dinh (ND) huong dan thuc hien Luat dau tu van trong giai doan du thao. Du da qua lan du thao thu 16, nhung tai hoi thao gop y cho ND van con nhieu y kien ban khoan ve thu tuc dau tu...

 • Luat Dau tu Du thao nghi dinh huong dan thieu ro rang chua chinh xac

  00:28 | Thứ bảy 08/07/2006 (GMT+7)

  Luat Dau tu Du thao nghi dinh huong dan thieu ro rang chua chinh xac

  Ngay 7/7 tai TP.HCM, Ban nghien cuu Thu tuong Chinh phu (PMRC), Phong Thuong mai - Cong nghiep Viet Nam (VCCI) va Bo Ke hoach va dau tu tiep tuc dua du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat dau tu ra lay y kien dong gop cua cac chuyen gia va doanh nghiep khu vuc phia Nam. Tai hoi thao nay, rat nhieu y kien cho rang du thao nghi dinh chua ro rang, chua chinh xac.

 • Viet kieu gop y du thao Bao cao chinh tri

  07:30 | Chủ nhật 26/02/2006 (GMT+7)

  Viet kieu gop y du thao Bao cao chinh tri

  Chong tham nhung khong chi noi ma phai lam va lam quyet liet. Chinh sach danh cho Viet kieu can mo hon va phai duoc thuc thi chu khong chi the hien tren giay. Day la nhung y kien dong gop cho du thao Bao cao chinh tri cua Dang tu gan 100 kieu bao tham du buoi hoi thao sang 25/2 tai TP HCM.

 • Tong hop gop y du thao van kien Dai hoi Doan toan quoc

  10:16 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Sang 29/11, Hoi nghi Ban chap hanh T.U Doan lan thu 13- Khoa VIII da khai mac tai TPHCM.

 • Du thao nghi dinh ve dat dai To chuc lay y kien hoa toc

  09:30 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Du thao nghi dinh ve dat dai To chuc lay y kien hoa toc

  Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dat dai - mot dao luat se lam thay doi thi truong dat dai - hien van dang trong qua trinh lay y kien, chinh sua. Mot so noi dung trong nghi dinh ma theo cac chuyen gia trong ban soan thao day la nhung van de rat quan trong, anh huong den nhieu thanh phan trong xa hoi, van con dang gay tranh luan. Bo truong Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc vua co cong van hoa toc de nghi lanh dao cac tinh, thanh va mot so co quan trung uong..

 • Lay y kien dong gop du thao van kien Dai hoi V Hoi Lien hiep thanh nien

  00:05 | Thứ năm 23/09/2004 (GMT+7)

  Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam vua ban hanh ke hoach to chuc lay y kien dong gop vao du thao van kien trinh Dai hoi toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan V. Theo do, noi dung lay y kien tap trung vao du thao bao cao cua Uy ban T.U Hoi va du thao Dieu le Hoi sua doi. Thoi gian to chuc lay y kien tu 15/9 den 30/11/2004.

 • Cong bo du thao Bao cao chinh tri lay y kien nhan dan

  04:07 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo du thao Bao cao chinh tri lay y kien nhan dan

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Du thao Bao cao chinh tri cua Ban chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang da duoc cong bo lay y kien nhan dan hom qua 2-2 (toan van du thao co the xem tren TS tai dia chi www.tuoitre.com.vn).

 • ND du thao ngan hang nuoc ngoai va BTA chua khop

  06:46 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  ND du thao ngan hang nuoc ngoai va BTA chua khop

  Nghi dinh du thao ve to chuc tin dung nuoc ngoai va Hiep dinh Thuong mai Viet Nam-Hoa Ky con nhieu diem chua "khop".

 • Nghi dinh huong dan Luat dau tu Lui chu chua tien

  14:07 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Nghi dinh huong dan Luat dau tu Lui chu chua tien

  Du thao huong dan Luat dau tu do Bo Ke hoach - dau tu (KHDT) chu tri soan thao da ""ve"" them nhung thu tuc phien ha, phuc tap, khong thuc te den muc vo ly dang gay phan ung gay gat tu phia cac nha dau tu. Tai sao lai nhu vay? TS Cuoi Tuan tiep tuc trao doi voi ba Pham Chi Lan, thanh vien Ban nghien cuu cua Thu tuong, xung quanh van de nay.

 • Lap ngan hang moi can co 5000 ty dong von phap dinh

  14:08 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Lap ngan hang moi can co 5000 ty dong von phap dinh

  Du thao lan thu 5, Nghi dinh ve to chuc, quan tri ngan hang thuong mai vua duoc NHNN dua ra xin y kien cac bo, nganh, cung nhu cac ngan hang thuong mai. Theo Du thao, muc von phap dinh thanh lap mot ngan hang moi duoc nang len 5.000 ty dong, cao hon muc von dieu le cua bat cu ngan hang thuong mai co phan nao dang hoat dong tren thi truong hien nay. Dieu do cho thay mot quan diem kha ro trong viec han che thanh lap cac ngan hang thuong mai moi tai VN. Tat nhien,..

 • Du thao quy che quan ly Game online Nhieu no luc van chua co hoi ket

  10:48 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Du thao quy che quan ly Game online Nhieu no luc van chua co hoi ket

  Boi day la mot loai hinh dich vu van hoa con kha moi me o nuoc ta, do vay, viec soan thao Quy che quan ly game online (GO) du tinh hoan tat cuoi nam 2004, nhung den nay - sau 6 lan lay y kien, sua doi, bo sung - van con nhieu dieu phai ban tinh lai trong lan gop y thu 7, duoc khoi dong lay y kien tu ngay 10/3 vua qua. Cung ngay 10/3, ngay truoc khi cong bo va keu goi tiep tuc gop y du thao quan ly dich vu GO, Bo VHTT da co cuoc lam viec voi cac doanh nghiep (DN)..

 • Trai giam se do Bo Tu phap quan ly

  09:19 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Nhung nam gan day, so ban an chua duoc thi hanh tang nhanh. Mot trong nhung nguyen nhan la cong tac thi hanh an (THA), tu hanh lang phap ly den bo may quan ly, dieu hanh, dang con rat nhieu bat cap. Dang va Nha nuoc dang de ra nhung dinh huong cai cach tu phap manh me trong thoi gian toi, trong do co nhung giai phap ve cong tac THA. Trong boi canh do, du thao Bo luat THA (goi tat la du thao) sap duoc trinh len Quoc hoi dang duoc rat nhieu gioi, nhieu nganh quan..

 • Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  23:19 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  Sang 14.3, gioi dau tu chung khoan xon xao vi thong tin ve du thao quy che huong dan to chuc va hoat dong cua cong ty quan ly quy, quy dau tu chung khoan va cong ty dau tu chung khoan cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN). Cung trong sang 14.3, UBCKNN da co buoi lam viec voi dai dien mot so quy dau tu nuoc ngoai dang hoat dong tai Viet Nam.

 • Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  13:44 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  Quyen loi cua nha dau tu nuoc ngoai se duoc dam bao theo nguyen tac dung luat dinh va phu hop voi nhung cam ket moi nhat cua Viet Nam trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho du nha dau tu co quyet dinh dang ky lai hay khong. Do la thong diep cua Ban soan thao Du thao Nghi dinh quy dinh ve viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va hop dong hop tac kinh doanh dang ky lai theo Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Voi tuyen bo nay, e ngai..

 • Dot pha trong Du thao nghi dinh huong dan luat dau tu Phan cap manh cho dia phuong

  06:28 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Dot pha trong Du thao nghi dinh huong dan luat dau tu Phan cap manh cho dia phuong

  Neu khong co gi thay doi, trong thang nay nghi dinh huong dan thi hanh Luat dau tu se duoc ban hanh. Trao doi voi TS, ong Pham Manh Dung (anh) - vu truong Vu Phap che Bo KH-DT - khang dinh: co “dot pha” trong lan du thao cuoi cung nay. Ong Dung cho biet tiep:

 • Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  12:33 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Thi truong chung khoan Xon xao ve du thao Quy che quan ly cac quy dau tu nuoc ngoai

  Sang 14-3, gioi dau tu chung khoan xon xao vi thong tin ve du thao quy che huong dan to chuc va hoat dong cua cong ty quan ly quy, quy dau tu chung khoan va cong ty dau tu chung khoan cua Uy ban Chung khoan Nha nuoc (UBCKNN).

 • Du thao quy che dao tao DH CD Kho co the hoc cung luc 2 van bang

  21:50 | Chủ nhật 06/11/2005 (GMT+7)

  Du thao quy che dao tao DH CD Kho co the hoc cung luc 2 van bang

  “Cho phep sinh vien (SV) duoc hoc them chuong trinh dao tao thu hai trong cung mot truong” la mot trong nhung van de moi duoc de cap trong du thao quy che dao tao DH-CD vua duoc Vu DH va sau DH (Bo GD-DT) cong bo moi day. The nhung, dieu kien de trien khai chu truong nay duong nhu chua duoc chuan bi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0