du no

Friday, 27/05/2016 15:24
 • Chi thi 03 ve cho vay chung khoan Sua theo huong nao

  15:20 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Nhieu kha nang Chi thi 03 ve cho vay kinh doanh chung khoan se duoc sua doi, song co the se khong duoc nhu ky vong cua cac nha dau tu. Thoi gian sua doi se khong som hon trung tuan thang 11/2007.Se dieu chinh ty le cho vay chung khoanKe tu khi duoc Ngan hang Nha nuoc (NHNN) ban hanh ngay 28/5/2007 va co hieu luc thi hanh tu dau thang 7/2007, Chi thi 03 voi noi dung chinh la quy dinh gioi han cac to chuc tin dung cho khach hang vay von cam co bang co phieu de dau..

 • Tien vay xay nha de ban chiem 11 no BDS

  14:08 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Tien vay xay nha de ban chiem 11 no BDS

  Ngan hang Nha nuoc da cong khai cac so lieu ve hoat dong cho vay bat dong san (BDS). Theo do, du no cho vay BDS trong giai doan 2003 - 2005 lien tuc tang voi toc do binh quan khoang 33%/nam. Ty trong du no cho vay BDS trong tong du no nen kinh te tang, tu khoang 8% cuoi nam 2003 len khoang 10% cuoi 2005.

 • Tin dung tieu dung Nguoi vay bi chat dep

  16:12 | Thứ hai 12/11/2007 (GMT+7)

  Tin dung tieu dung Nguoi vay bi chat dep

  Cho vay tieu dung tin chap dang duoc quang cao ram ro. Nhieu nguoi ham ho di vay vi han muc cho vay cao ma khong phai the chap tai san. Muc lai suat thoat nhin co ve thap. Nhung thuc te, nguoi vay dang phai chiu lai suat "cat co" O nhieu ngan hang, han muc vay tin chap tieu dung da len den 200 – 500 trieu dong, thu hut nguoi vay voi lai suat chi tu 0,75 – 0,86%/ thang. Thoat nhin cu tuong do la muc lai suat thap... Vay 1, tra 2 Nhung tinh ra, voi cach thuc..

 • Tien chay qua he thong ngan hang Tang truong ky luc

  14:03 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Tien chay qua he thong ngan hang Tang truong ky luc

  Nam 2007 sap ket thuc, phan tich cac dong von chu chuyen qua he thong ngan hang uoc tinh cho ca nam cho thay, toc do tang truong cua cac dong von nay dat muc cao nhat tu truoc toi nay va vuot xa du bao tu dau nam cua cac nha quan ly va quan tri ngan hang.

 • Nang tong du no lach Chi thi 03

  16:30 | Thứ tư 28/11/2007 (GMT+7)

  Nang tong du no lach Chi thi 03

  Mot so ngan hang dang no luc giai ngan, nang tong du no de “ep” ty le cho vay dau tu chung khoan xuong han muc 3%.

 • Ngan hang can dich Chi thi 03

  08:15 | Chủ nhật 16/12/2007 (GMT+7)

  Ngan hang can dich Chi thi 03

  Den thoi diem nay, hau het cac ngan hang da dua du no cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan ve han muc 3% tong du no.

 • Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  17:20 | Thứ năm 04/05/2006 (GMT+7)

  Dien bien trai chieu tren thi truong tien te

  Trong 4 thang dau nam 2006, thi truong tien te Viet Nam co nhung dien bien trai chieu, cho nhung du bao tac dong nhieu chieu khac nhau den nen kinh te. Theo Ngan hang Nha nuoc, 4 thang dau nam 2006 trong khi tong phuong tien thanh toan va tong nguon von huy dong cua cac Ngan hang thuong mai (NHTM) tang truong kha thi du no cho vay lai tang cham.

 • Khong che du no cho vay dau tu chung khoan Khong chi nha dau tu bi cat vien tro

  22:01 | Chủ nhật 10/06/2007 (GMT+7)

  Khong che du no cho vay dau tu chung khoan Khong chi nha dau tu bi cat vien tro

  Ngay 15.6 toi, Chi thi 03/2007/CT-NHNN cua Ngan hang Nha nuoc (NHNN) ve khong che du no cho vay dau tu chung khoan (CK) cua cac ngan hang o muc duoi 3%/tong du no bat dau co hieu luc. Cac ngan hang thuong mai khong giau noi buon trong khi gioi phan tich chung khoan lai cho do la diem lanh.

 • Cach tinh lai suat vay tin chap

  16:48 | Thứ năm 27/12/2007 (GMT+7)

  Cach tinh lai suat vay tin chap

  Dap ung nhu cau chi tieu cua nguoi tieu dung, cuoi nam, cac ngan hang “no ro” dich vu cho vay tra gop tieu dung theo hinh thuc tin chap voi han muc tu vai chuc trieu den vai tram trieu.

 • Ha Noi Du no cho vay bang ngoai te tang cao

  15:25 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  Theo Chi nhanh Ngan hang Nha nuoc thanh pho Ha Noi, den dau thang 9, du no cho vay bang ngoai te cua cac ngan hang va to chuc tin dung tren dia ban da tang 24% so voi cung ky nam ngoai, trong khi du no cho vay bang tien Viet Nam dong chi tang 17%.

 • Maritime bank day manh dich vu tien ich

  12:20 | Thứ tư 16/01/2008 (GMT+7)

  Maritime bank day manh dich vu tien ich

  Maritime Bank duoc Ngan hang The gioi lua chon la mot trong 6 Ngan hang Thuong mai Viet Nam tham gia Du an Hien dai hoa ngan hang va He thong thanh toan. Vua qua, Maritime Bank tiep tuc vuot qua cac doi thu khac de tro thanh Ngan hang Thuong mai co phan duy nhat cua Viet Nam duoc World Bank tai tro cho giai doan 2 cua du an tren.Tiep tuc day manh viec phat trien dich vu Money Gram, Maritime Bank tren dia ban ca nuoc khong ngung cung ung nhung san pham dich vu dap..

 • Chi thi 03 ve cho vay chung khoan Sua theo huong nao

  09:17 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Chi thi 03 ve cho vay chung khoan Sua theo huong nao

  Nhieu kha nang Chi thi 03 ve cho vay kinh doanh chung khoan se duoc sua doi, song co the se khong duoc nhu ky vong cua cac nha dau tu. Thoi gian sua doi se khong som hon trung tuan thang 11/2007.

 • Lo lang va hoang mang

  05:07 | Thứ bảy 23/06/2007 (GMT+7)

  Lo lang va hoang mang

  Cung voi hien tuong “do san” - gia co phieu (CP) giam - nhieu phien lien tuc trong thoi gian gan day, su “dong bang” tren thi truong OTC khong chi khien nhieu nha dau tu ma ca cac to chuc tin dung, cac cong ty chung khoan (CK)... lo lang.

 • Du no quoc gia chiem 36 GDP

  09:06 | Thứ tư 26/10/2005 (GMT+7)

  Du no quoc gia chiem 36 GDP

  Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta lac quan cho biet, du no quoc gia cua Viet Nam tinh den het nam 2005 se chiem 36% GDP.Tai hoi thao "Danh gia hieu qua cua chuong trinh Tin dung ho tro giam ngheo (PRSC) o Viet Nam" do Ngan hang The gioi (WB), Ngan hang Phat trien chau A (ADB) va Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (SBV) to chuc tai Ha Noi trong hai ngay 25 va 26/10, ong Ta da cho biet, du no quoc gia cua Viet Nam tinh den het nam 2005 se chiem 36% GDP (bao gom ca du no..

 • Suc ep tang lai suat tiep tuc the hien

  10:49 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Suc ep tang lai suat tiep tuc the hien

  Toc do tang von huy dong cua cac ngan hang thuong mai van thap hon toc do tang du no cho vay. Day la suc ep tang lai suat lon, tiep tuc the hien trong nhung thang cuoi nam 2005.

 • Thanh tra cac to chuc cho vay chung khoan vuot muc 3

  08:10 | Thứ ba 06/11/2007 (GMT+7)

  Thanh tra cac to chuc cho vay chung khoan vuot muc 3

  Ngay 5/11, Ngan hang Nha nuoc Viet Nam (NHNN) phat di thong cao bao chi ve viec tang cuong thuc hien Chi thi 03 ve cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan. Bao cao cho thay sau hon 4 thang thuc hien Chi thi 03, nhin chung du no cho vay kinh doanh chung khoan va ty le du no cho vay kinh doanh chung khoan cua toan he thong cac to chuc tin dung ngay cang duoc kiem soat chat che, giam dan qua cac thang va van giu ty le duoi 3%. Tuy nhien, viec thuc hien Chi thi 03 cua..

 • Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  11:30 | Thứ hai 11/06/2007 (GMT+7)

  Cho vay dau tu chung khoan Phia sau han muc 3

  Thay vi su soi dong trong thoi gian qua, cac ngan hang dang lang le xu ly su viec da roi voi the "tien thoai, luong nan".Chi thi cua Ngan hang Nha nuoc ve kiem soat rui ro cho vay dau tu, kinh doanh chung khoan den voi cac ngan hang kha bat ngo, nhung it nhieu cung da duoc luong truoc. Nhieu ban doc lo ngai rang voi han muc 3% do, co che uu dai, ho tro nguoi lao dong trong doanh nghiep co phan hoa se gap tro ngai lon.Dau quy nay, trong mot cuoc hoi thao, mot so..

 • Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  09:41 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  Tu giua thang 3 den nay, nhieu NHTMCP tang lai suat huy dong USD voi muc tu 0,05%-0,57%/nam. So voi cuoi nam 2006, toc do tang du no ngoai te cua he thong NH cung cao hon du no VND (tuong ung 19% -13%).

 • Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  10:59 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  Tu giua thang 3 den nay, nhieu NHTMCP tang lai suat huy dong USD voi muc tu 0,05%-0,57%/nam. So voi cuoi nam 2006, toc do tang du no ngoai te cua he thong NH cung cao hon du no VND (tuong ung 19% -13%).

 • Chi thi 03 Vong kim co dang siet

  20:03 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Chi thi 03 Vong kim co dang siet

  Tac dong tu Chi thi 03/2007 cua Ngan hang Nha nuoc ve viec khong che 3% du no tin dung ngan hang do vao chung khoan ngay cang ro net va duoc coi la mot trong nhung nhan to anh huong manh den giao dich chung khoan cua nha dau tu trong nuoc.

 • Doanh nghiep co phan len diem trong mat ngan hang

  11:33 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep co phan len diem trong mat ngan hang

  Neu nhu nhieu ngan hang thuong mai ngai doanh nghiep Nha nuoc thi du no tin dung danh cho khoi doanh nghiep co phan lien tuc tang manh.

 • Nup bong vay tieu dung de kinh doanh vang CK BDS

  10:39 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Nup bong vay tieu dung de kinh doanh vang CK BDS

  2 nam gan day, nguoi dan, nhat la o TPHCM va Ha Noi bat dau co thoi quen vay NH. Du no cho vay tieu dung cua 2 TP hien vao khoang 60 nghin ti dong. Cac ho gia dinh va ca nhan vay de mua sam vat dung gia dinh, mua o to, du lich, du hoc, sua chua nha cua, mua nha, dat... va de kinh doanh CK, vang, bat dong san (BDS). Tin chap phat trien manh De vay duoc NH, nguoi di vay phai the chap bang BDS (thuong la nha o) hoac cam co chung tu co gia (thuong la so tiet kiem,..

 • Thu no cho vay chung khoan Cac ngan hang ve dich an toan

  10:40 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Thu no cho vay chung khoan Cac ngan hang ve dich an toan

  Trai nguoc voi phong doan cua du luan, da khong co bat cu su co nao xay ra khi cac ngan hang thu hoi no cho vay dau tu kinh doanh chung khoan. Den thoi diem nay, du chua toi han cuoi 31/12 do Ngan hang nha nuoc dua ra nhung hau het cac ngan hang thuong mai co phan da kip can dich khi dua du no cho vay dau tu kinh doanh chung khoan ve duoi muc 3% tong du no cho vay.

 • Cho vay dau tu chung khoan

  09:04 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Cho vay dau tu chung khoan

  Ngan hang Nha nuoc vua yeu cau cac to chuc tin dung thuc hien khong che du no von cho vay, chiet khau giay to co gia de dau tu, kinh doanh chung khoan o muc duoi 3% tong du no tin dung.

 • Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  16:27 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Lai suat tien gui va du no USD tang Dau la nguyen nhan

  Tu giua thang 3 den nay, nhieu NHTMCP tang lai suat huy dong USD voi muc tu 0,05% - 0,57%/nam. So voi cuoi nam 2006, toc do tang du no ngoai te cua he thong NH cung cao hon du no VND (tuong ung 19% -13%).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0