du an nha o

Thursday, 26/05/2016 19:38
 • Ha Noi dau tu hon 500 ty dong cho 4 du an nha o xa hoi

  22:13 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  Tu nay den nam 2010, thanh pho Ha Noi du kien se dau tu xay dung 4 du an nha o xa hoi voi hinh thuc chung cu cao 6 tang (bao gom 2 du an nha o cho thue, 2 du an nha o thue mua ). Theo tham dinh cua Bo Xay dung, cac du an nay phu hop voi quy hoach chung va quy hoach chi tiet da duoc xay dung.

 • Kiem tra 32 du an nha o

  02:21 | Chủ nhật 13/06/2004 (GMT+7)

  Trung tam Khai thac quy dat (thuoc So Tai nguyen-Moi truong) da ra thong bao ve viec tien hanh kiem tra, lam ro 32 du an nha o da duoc giao dat co dau hieu vi pham Chi thi 20 cua UBND thanh pho (ve viec tien do thuc hien cac du an nha o).

 • Thi truong bat dong san Lam sao ra bang

  18:07 | Thứ ba 27/09/2005 (GMT+7)

  Loi canh bao ve tinh trang dong bang cua thi truong bat dong san duong nhu dang la hien thuc. Cac du an nha o dang bi dinh tre, gia nha dat lai co xu huong gia tang. Ly giai nguyen nhan va cach khac phuc nhung nguy co ra sao?

 • TP HCM Da trien khai 6 trieu m2 du an nha o cho dan

  10:01 | Thứ tư 02/05/2001 (GMT+7)

  TP HCM Da trien khai 6 trieu m2 du an nha o cho dan

  240 du an nha o voi dien tich 6 trieu m2 duoc trien khai, trong do co 87 du an da hoan thanh va dua vao su dung. Dieu nay khien quy nha o cua TP tang nhanh ca so luong lan chat luong, toc do tang binh quan 2,5 trieu m2/nam...

 • TP HCM Kiem tra toan bo cac du an nha o duoc cap phep tu 1.1.2006

  00:07 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 19.11, lanh dao So Xay dung TP.HCM cho biet, trong tuan nay So Xay dung se phoi hop voi cac so nganh lien quan lap doan kiem tra de kiem tra toan bo cac du an nha o tren dia ban TP da duoc tham dinh thiet ke ky thuat va cap phep xay dung tu ngay 1.1.2006 (ngay Luat Nha o co hieu luc) den nay.

 • Se thanh tra cac du an nha o khong ke khai dang ky

  09:24 | Thứ sáu 14/06/2002 (GMT+7)

  So Dia chinh - Nha dat TP HCM vua co de nghi len UBND thanh pho huong xu ly voi cac chu du an nha o khong ke khai dang ky theo Chi thi 08.

 • TPHCM Du an nha o dau tien mien 100 phi bao duong

  09:42 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  TPHCM Du an nha o dau tien mien 100 phi bao duong

  Moi day, Cong ty Conic da trien khai chuong trinh mien 100% phi quan ly va bao duong cho cac ho dan o Khu dan cu Conic - Phong Phu trong 1 nam. Day la du an nha o dau tien tai Tp.HCM thuc hien chuong trinh dac biet nay.

 • Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  09:18 | Thứ bảy 17/11/2007 (GMT+7)

  Ban chung cu vi pham Luat Nha o Da thu tien xu ly ra sao

  Ngay sau khi bao chi dang tin So Xay dung yeu cau 3 chu dau tu du an la Cong ty Lien doanh Phu My Hung (cong trinh Sky Garden), Cong ty Capitaland-Vista (du an nha o The Vista), Cong ty co phan Van Phat Hung (du an nha o Blue Diamond) ban chung cu vi pham Luat Nha o phai tra lai tien cho khach hang, chung toi da phat hien them mot so tinh tiet moi...

 • TP Ho Chi Minh Khuyen khich dau tu cac du an nha o quy mo hon 20 ha

  22:24 | Thứ hai 03/05/2004 (GMT+7)

  So Tai nguyen - Moi truong vua co mot so de xuat de day manh viec trien khai cac du an da giao dat tren dia ban thanh pho. Theo do, cac du an nho o khu vuc 7 quan moi va 5 huyen thuong khong du dieu kien ket noi ha tang chung va khong du quy mo de xay dung cac cong trinh cong cong mang tinh chat khu vuc, do do thanh pho can co chinh sach khuyen khich cac du an nha o co quy mo lon hon 20 ha.

 • Khoi cong mot du an nha o cho Viet kieu

  23:23 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Mot du an nha o danh rieng cho Viet kieu co ten la Lang Viet kieu chau Au da duoc khoi cong xay dung tai khu do thi moi Mo Lao (TP Ha Dong, Ha Tay).

 • Dan duoc gop dat lam du an nha o

  00:02 | Thứ bảy 09/06/2007 (GMT+7)

  Dan duoc gop dat lam du an nha o

  Ngay 8.6, tai hoi nghi trien khai Nghi dinh (ND) 84 do So Tai nguyen - Moi truong (TN-MT) va Hiep hoi bat dong san TP.HCM (HoREA) to chuc, van de den bu giai toa va viec nguoi dan co the tu dau tu du an hoac gop von lap du an dau tu bang quyen su dung dat (QSDD) da thu hut su quan tam cua cac dai bieu. Theo dai dien Bo TN-MT, day la nhung diem moi, mang tinh dot pha cua ND 84, chu yeu xuat phat tu thuc te vuong mac trong viec den bu giai toa tai TP.HCM.

 • TP HCM thi diem 3 du an nha o xa hoi

  07:57 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  So Xay dung TP.HCM vua bao cao ve de an nha o xa hoi tren dia ban TP voi lanh dao UBND TP.HCM. Theo de xuat cua so, truoc mat se trien khai thi diem ba du an nha o xa hoi tai quan 7, 9, 12 voi tong so la 1.172 can ho, von dau tu hon 243 ti dong.

 • Thanh tra du an nha o cua Cong ty Nam Dien

  08:42 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  Thong tin tu Thanh tra TP HCM, ngay 14/2, co quan nay se trien khai thanh tra cong trinh du an nha o cua Cong ty Trach nhiem huu han Thuong mai Dich vu Nam Dien, tai phuong Binh Hung Hoa A, quan Binh Tan, TP HCM.

 • TP HCM Se thanh tra du an nha o cua Cty Phu Duc

  18:23 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 2/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi vua kien nghi Thu tuong Chinh phu giao Thanh tra Chinh phu tien hanh thanh tra toan dien du an nha o cua Cty TNHH Phu Duc (quan 9, TPHCM).

 • Kien nghi thanh tra du an nha o cua Cong ty TNHH Phu Duc

  02:07 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Uy ban Thuong vu Quoc hoi vua co van ban kien nghi Thu tuong Chinh phu giao Thanh tra Chinh phu tien hanh thanh tra toan dien du an nha o tai P.Phuoc Long B, Q.9 (TP.HCM) cua Cong ty TNHH Phu Duc.

 • TpHCM Du an nha o dau tien mien 100 phi bao duong

  18:07 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  TpHCM Du an nha o dau tien mien 100 phi bao duong

  Moi day, Cong ty Conic da trien khai chuong trinh mien 100% phi quan ly va bao duong cho cac ho dan o Khu dan cu Conic - Phong Phu trong 1 nam. Day la du an nha o dau tien tai Tp.HCM thuc hien chuong trinh dac biet nay.

 • Nghi dinh moi cua Chinh phu Cam ban nha tren giay

  23:41 | Thứ năm 12/01/2006 (GMT+7)

  Nghi dinh moi cua Chinh phu Cam ban nha tren giay

  Quy che khu do thi moi duoc ban hanh kem theo Nghi dinh 02 (do Thu tuong Chinh phu ky ban hanh ngay 5/1/2006) ghi ro "nghiem cam viec su dung du an nha o chua trien khai dau tu de huy dong, chiem dung von duoi moi hinh thuc". Thong tin nay - co the hieu nhu viec "cam ban nha tren giay" - dang lam cac doanh nghiep kinh doanh dia oc rung dong con nguoi dan co nhu cau mua nha thanh toan dai han thi tho dai...

 • Nguoi mua thiet trach nhiem cua ai

  17:40 | Thứ hai 24/09/2007 (GMT+7)

  Nguoi mua thiet trach nhiem cua ai

  Sau 6 nam rong ra gop von mua nen dat, hang tram khach hang (khong phai la can bo - cong nhan vien cua DHQG TP.HCM) thuoc du an nha o cua Dai hoc Quoc gia TP.HCM tai phuong Phu Huu, quan 9, hien dang lam vao tinh trang do khoc do cuoi vi bi thu hoi dat. Trach nhiem thuoc ve ai?

 • Ca nuoc co 1500 du an nha o da dang trien khai

  21:04 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Ca nuoc co 1500 du an nha o da dang trien khai

  Con so nay vua duoc Bo Xay dung dua ra tai Hoi nghi toan nganh kiem diem cong tac nam 2006 va trien khai ke hoach 2007 dien ra hom nay (11/1/2007).

 • Nghi dinh moi cua Chinh phu Cam ban nha tren giay

  20:25 | Thứ hai 06/02/2006 (GMT+7)

  Nghi dinh moi cua Chinh phu Cam ban nha tren giay

  Quy che Khu do thi moi duoc do Thu tuong Chinh phu ban hanh kem theo Nghi dinh 02 ngay 5/1/2006 ghi ro: "nghiem cam viec su dung du an nha o chua trien khai dau tu de huy dong, chiem dung von duoi moi hinh thuc". Thong tin nay lam cac doanh nghiep kinh doanh dia oc lo ngai, con nguoi dan can mua nha kieu "tra gop" thi tho dai...

 • Cac du an can ho cao cap Dat khach du gia tang

  10:38 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Cac du an can ho cao cap Dat khach du gia tang

  Hien nay, nhu cau dat mua chung cu cao cap van tang, cac du an nha o cao cap deu co ty le dat mua truoc rat cao du gia ca dang co xu huong tang len.

 • That thoat hang chuc ti dong trong 11 du an nha o ta i TP HCM

  13:12 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  That thoat hang chuc ti dong trong 11 du an nha o ta i TP HCM

  Theo quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu, Thanh tra Chinh phu da tien hanh thanh lap doan thanh tra tam cong ty kinh doanh nha tren dia ban TP.HCM voi 11 du an, tong dien tich hon 5,5 trieu m2.

 • Du an nha o cho can bo cong chuc DH Can Tho Giam chan tai cho

  05:37 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Du an nha o cho can bo cong chuc DH Can Tho Giam chan tai cho

  Khu nha o tap the cho can bo cong chuc (CBCC) Truong DH Can Tho duoc xay dung truoc nam 1975 hien dang qua tai, xuong cap va thieu an ninh. Trong khi do, du an khu nha o cho CBCC cua truong da duoc phe duyet cach day ba nam nhung den nay van con “giam chan tai cho”!

 • Da Nang 10 du an nha o cho nguoi thu nhap thap

  00:07 | Chủ nhật 25/06/2006 (GMT+7)

  Thuc hien chuong trinh 3 co (co nha o, co viec lam va co nep song van minh do thi), ngay 23/6, UBND thanh pho da ra quyet dinh trien khai xay dung 10 du an nha cho nguoi co thu nhap thap va trung binh trong 2 nam 2006-2007.

 • Them thong tin ve du an nha o tren trang web nha dat

  09:30 | Thứ tư 11/12/2002 (GMT+7)

  Them thong tin ve du an nha o tren trang web nha dat

  Hom qua, So Dia chinh - Nha dat TP HCM da nghiem thu trang web thong tin ve nha dat www.landhousing.hochiminhcity.gov.vn. Sau thoi gian thu nghiem, dap ung yeu cau nguoi xem, Website co them phan hoi dap ve cac van de lien quan den linh vuc nha dat va cac du an nha o

 • 4 du an nha o cho nguoi thu nhap thap Ha Noi

  12:15 | Thứ bảy 19/04/2003 (GMT+7)

  4 du an nha o cho nguoi thu nhap thap Ha Noi

  Do la cac du an khu nha o Xuan Dinh (Tu Liem), nha CT1B (Tay Ho), khu nha B3 va B5 (Cau Dien). Du kien, tat ca cac khu nha nay se duoc chu dau tu la Tong cong ty dau tu va phat trien nha Ha Noi (Handico) hoan thanh vao dau quy IV toi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0