du an dau tu

Wednesday, 01/06/2016 06:47
 • Nha dau tu tam co tai thung lung Silicon

  16:35 | Thứ hai 06/08/2007 (GMT+7)

  Nha dau tu tam co tai thung lung Silicon

  Sau hon 50 nam buon trai tren thuong truong, thong qua nhung chuong trinh dau tu cua minh, Arthur Rock da gop phan tich cuc vao su phat trien cua nganh cong nghe tai My, dong thoi cung tao dung cho minh mot khoi tai san ca nhan 1 ty USD. Doi voi hau het gioi kinh doanh ma dac biet la gioi dau tu cua My, cai ten Arthur Rock da tro nen qua quen thuoc voi hang loat nhung chuong trinh dau tu tam co vao cac nganh cong nghiep ky thuat cao tai thung lung Silicon. 50 nam..

 • TPHCM cong bo cong khai cac du an dau tu

  08:47 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  “Ke tu ngay 24-12-2003 TP.HCM cong bo cong khai cac du an dau tu tren dia ban TP” - la noi dung quyet dinh cua UBND TP vua ban hanh. Theo do, cac du an dau tu tren dia ban TP thuoc cac loai du an dau tu co nhu cau thu hoi dat, giai phong mat bang, dieu chinh dan cu va du an dau tu phai trinh duyet bao cao danh gia tac dong moi truong theo qui dinh cua Bo Tai nguyen - moi truong, deu phai cong khai noi dung chinh cua du an.

 • Can Tho Them 6 du an dau tu 3 1 trieu USD

  17:24 | Thứ ba 04/05/2004 (GMT+7)

  Can Tho Them 6 du an dau tu 3 1 trieu USD

  Theo Ban Quan ly cac KCX va CN Can Tho, 4 thang dau nam 2004, cac KCX va CN tren dia ban tinh da thu hut them 6 du an dau tu moi voi tong von dang ky 3,1 trieu USD, trong do co 4 du an dau tu trong nuoc va 2 du an dau tu nuoc ngoai.

 • 10 dia phuong dan dau ve thu hut FDI nam 2006

  09:57 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  10 dia phuong dan dau ve thu hut FDI nam 2006

  Nam 2006, ca nuoc thu hut duoc 10,2 ty USD von FDI, tang 45% so voi nam 2005. Day la con so ky luc tu truoc den nay. Dang chu y la so luong cac tinh co so von FDI dat tren 100 trieu USD da tang len gap doi so voi nam 2005. Sau day la danh sach 10 dia phuong dan dau ca nuoc ve thu hut von FDI. 1. Ba Ria-Vung Tau Nam 2006, tinh Ba Ria-Vung Tau da thu hut duoc 27 du an dau tu nuoc ngoai voi so von gan 2,2 ty USD, nhieu nhat tu truoc den nay va vuon len dan dau ca..

 • TP HCM Giam 29 du an dau tu truc tiep nuoc ngoai

  13:28 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  So luong du an dau tu truc tiep nuoc ngoai TP.HCM cap phep moi la 215 du an voi tong von dau tu 1.371,1 trieu USD (trong do von phap dinh 391 trieu USD), tinh tu dau nam den nay,

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  11:12 | Thứ năm 30/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH Kinh te quoc dan

  Truong DH Kinh te quoc dan co 38 chuyen nganh thuoc tam nganh dao tao. Ma truong la KHA, tuyen sinh trong pham vi ca nuoc. Tat ca cac chuyen nganh duoc gioi thieu duoi day tuyen sinh bang khoi A.

 • TPHCM Se thanh tra 8 du an dau tu su dung von Nha nuoc

  10:08 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  TPHCM Se thanh tra 8 du an dau tu su dung von Nha nuoc

  UBND TPHCM vua giao cho thanh tra thanh pho lap cac doan thanh tra lien nghanh, thanh tra 8 du an dau tu su dung von nha nuoc. Do la cac du an xay dung Dai lo Dong Tay va Ham qua Thu Thiem; ve sinh moi truong luu vuc Nhieu Loc- Thi Nghe; he thong tieu thoat nuoc cai thien o nhiem kenh Tham Luong- Ben Cat- Rach Nuoc Len; nang cap cong truong xu ly rac Go Cat, Suoi Cai va nhanh Suoi Tien; thoat nuoc Huong lo 2- Nga tu 4 xa; Cai tao kenh nuoc den; Truong pho thong..

 • Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  17:56 | Thứ năm 02/09/2004 (GMT+7)

  Chuyen quyen su dung dat se khong phai nop thue thu nhap

  Mot tin vui: Bo Tai chinh sap bai bo quy dinh phai nop thue thu nhap cao doi voi ho gia dinh va ca nhan co thu nhap tu chuyen quyen su dung dat, chuyen quyen thue dat.

 • TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  08:34 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  TPHCM 75 du an dau tu gay lang phi

  Tinh trang lang phi the hien o cho hau het cac du an dau tu dang trien khai tai TPHCM deu cham tien do. Mot so du an qua kiem tra co chat luong xay dung thap va co dau hieu vi pham... UBND TPHCM vua co Van ban so 6324 gui Bo KH-DT bao cao tinh hinh thuc hien cong tac giam sat danh gia dau tu 6 thang dau nam 2006 tren dia ban thanh pho. Qua giam sat, trong tong so 3.002 du an dang thuc hien, bao gom 681 du an thuoc nguon von ngan sach tap trung cua thanh pho va..

 • TP HCM Thanh tra 8 du an dau tu su dung von nha nuoc

  18:02 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua chi dao thu truong cac don vi trong thanh pho nhanh chong lap ke hoach va truc tiep ra soat, tu kiem tra, chi dao kiem tra toan bo cac du an dau tu, cong trinh xay dung co su dung von Nha nuoc tu 2001 den nay. UBND thanh pho cung giao cho Thanh tra thanh pho lap cac doan thanh tra tien hanh thanh tra 8 du an dau tu su dung von nha nuoc.

 • Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

  22:25 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Toan van Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ngay 6/4/2007.

 • Du luat dau tu co kha nang nay sinh them nhung nhieu

  15:39 | Thứ bảy 05/11/2005 (GMT+7)

  Du luat dau tu co kha nang nay sinh them nhung nhieu

  Do la lo ngai cua ong Vu Tien Loc - Chu tich Phong Thuong mai va Cong nghiep Viet Nam va ong Nguyen Hoang Hai - Tong thu ky Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) ve du thao Luat dau tu. Chung toi coi day la dai dien cho tieng noi cua cong dong doanh nghiep trong nuoc.

 • Ap luc truoc gio G

  14:20 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Ap luc truoc gio G

  Cong dong doanh nghiep (DN), cac nha dau tu ca trong va ngoai nuoc co le da san sang cho ngay 1/7/2006 - thoi diem co hieu luc cua Luat Doanh nghiep nam 2005 va Luat Dau tu, voi nhung ke sach thong minh va kip thoi nhat. Nhin mot cach tong the, nhung diem duoc, nhung tac dong tich cuc se la xu huong chinh tu cac noi dung cua hai luat da duoc danh gia la gop phan quan trong vao viec xay dung va hoan thien the che kinh te thi truong cua Viet Nam, khac phuc su bat..

 • Van con nhieu quy dinh chua minh bach chong cheo

  15:10 | Thứ tư 05/07/2006 (GMT+7)

  Van con nhieu quy dinh chua minh bach chong cheo

  (VM)- Sang 5/7 tai Ha Noi, Ban nghien cuu cua Thu tuong (PMRC), Phong thuong mai va cong nghiep Viet Nam (VCCI) va Bo KH- DT da to chuc hoi thao lay y kien dong gop voi du thao Nghi dinh huong dan thi hanh Luat Dau tu.

 • Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  10:15 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Vietnam Airlines That thoat hang tram trieu dong trong cac du an tin hoc

  Tu nam 1995-2002, Vietnam Airlines da xay dung va thuc hien 25 du an cong nghe thong tin (CNTT) voi tri gia 51,2 ty dong va 2,1 trieu USD. Qua ket qua thanh tra 6 chuong trinh, du an, Thanh tra Chinh phu da phat hien hang loat sai pham. Dien hinh nhat la du an mua 241 may tinh cua Cong ty Nhat Quang va 74 may cua Cong ty CMC. Mac du doan thanh tra da yeu cau Vietnam Airlines cung cap cac tai lieu co lien quan den viec to chuc moi thau, xet thau doi voi 2 goi thau..

 • TP HCM kiem tra cac du an dau tu cong trinh xay dung

  03:24 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Lap danh muc cac du an dau tu, cong trinh xay dung can tien hanh thanh tra, trinh UBND TP.HCM truoc ngay 20-4-2006 de chi dao thanh tra. Do la mot trong nhung noi dung trong chi thi cua UBND TP vua ban hanh ve kiem tra cac du an dau tu, cong trinh xay dung co su dung von nha nuoc.

 • TP HCM them 100 du an dau tu nuoc ngoai

  11:36 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Tu dau nam den nay, TP.HCM da co 100 du an dau tu nuoc ngoai (FDI) duoc cap phep dau tu voi tong von dau tu la 690 trieu USD, tang 3,9 lan so voi so von dang ky cung thoi gian nay nam 2005.

 • 52 du an dau tu vao khu kinh te Van Phong

  17:48 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Ban quan ly Khu kinh te Van Phong, hien da co 52 du an dau tu vao khu kinh te Van Phong voi tong muc von tren 13,4 ty USD, trong do co 24 du an dau tu nuoc ngoai va da co 13 du an dang di vao hoat dong co hieu qua.

 • Them bon du an dau tu nuoc ngoai

  08:26 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  An Giang - Sau bay nam lien tuc khong co mot du an dau tu nuoc ngoai nao, tu dau nam 2007 den nay An Giang da thu hut duoc them bon du an dau tu truc tiep tu nuoc ngoai voi tong muc dau tu hon 91 trieu USD.

 • Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  19:23 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

  Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo". Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong..

 • Vuong WTO

  16:30 | Thứ bảy 23/12/2006 (GMT+7)

  Vuong WTO

  Nhieu du an dau tu nuoc ngoai van chua duoc cap phep du da qua thoi han luat dinh, ly do “vi... WTO”.

 • Da Nang Chao mung 10 nam thanh pho truc thuoc TU

  09:15 | Chủ nhật 31/12/2006 (GMT+7)

  Da Nang Chao mung 10 nam thanh pho truc thuoc TU

  Trong nhung ngay cuoi nam nay, thanh pho Da Nang han hoan trong khong khi ky niem 10 nam thanh pho truc thuoc TU. Doi voi moi nguoi dan Da Nang, ngay 1/1/1997 la mot cot moc lich su dang nho khi Da Nang duoc tach ra khoi tinh Quang Nam, tro thanh thanh pho truc thuoc TU, bat dau mot giai doan phat trien manh me. Khoang thoi gian 10 nam khong phai la qua dai cho mot thanh pho tre nhung Da Nang da "thay da doi thit" den khong ngo, tro thanh mot thanh pho nang dong..

 • Dau tu nuoc ngoai nam 2006 7 ti USD trong tam tay

  08:26 | Thứ tư 01/11/2006 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai nam 2006 7 ti USD trong tam tay

  Tu 27/10, mot doan khoang 40 doanh nghiep (DN) lon cua Nhat Ban do Pho Chu tich Ngan hang Shoko Chunkin Bank - ong Otake Kenichiro - dan dau den VN tim hieu co hoi hop tac dau tu. Cung ngay, da dien ra le khoi cong xay dung giai doan 2 KCN Thang Long (Ha Noi), sau khi da phu kin dien tich giai doan 1 (128ha). Du an la lien doanh giua Tap doan Sumitomo (Nhat Ban) va mot doi tac trong nuoc cho thay nhung chuyen dong cua "lan song" dau tu nuoc ngoai vao VN dang hien..

 • Ban tau danh bat ca xa bo lo gan 75

  14:38 | Thứ sáu 15/07/2005 (GMT+7)

  Bo Thuy san vua co van ban tiep thu ket luan cua Thanh tra Chinh phu ve du an dau tu danh bat hai san xa bo. Bo thua nhan 5 khuyet diem khi trien khai nhu: chon chu du an dau tu nhieu truong hop khong dung doi tuong; lap va phe duyet du an thieu can cu thuc te; dang ky, quan ly tau nhieu yeu kem va bat cap.

 • TP Ho Chi Minh Cong bo cong khai cac du an dau tu

  21:03 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  Theo quyet dinh cua UBND thanh pho, ke tu hom nay 26/12, tat ca cac du an dau tu tren dia ban thanh pho (khong phan biet nguon von dau tu) thuoc mot trong 2 loai du an sau day deu phai cong khai cac noi dung chinh cho nguoi dan biet.

 • Thue to chuc tu van quan ly du an

  16:05 | Thứ bảy 02/09/2006 (GMT+7)

  Thue to chuc tu van quan ly du an

  Du an dau tu bat dau tu khi lap du an dau tu, ra quyet dinh dau tu cho den khi tiep nhan cong trinh da xay dung xong va dua vao van hanh, su dung phai trai qua ba giai doan chuan bi dau tu, thuc hien dau tu va ket thuc dau tu, quyet toan chi phi du an.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0