don vi su nghiep co thu

Thursday, 26/05/2016 19:37
 • That thu lon tai nhung don vi su nghiep co thu

  15:12 | Thứ hai 05/02/2001 (GMT+7)

  Tinh trang nhap nhem giua kinh doanh voi su nghiep do con thieu mot co che quan ly tai chinh phu hop doi voi nhung don vi su nghiep co thu dang lam cho tien cua ngan sach dau tu cho cac don vi nay tro nen khong may hieu qua, trong khi that thu thue thi ngay mot tang manh.

 • Don vi su nghiep co thu duoc phep huy dong von cua can bo nhan vien

  09:25 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Theo thong tu 71/2006/TT-BTC cua Bo Tai chinh, don vi su nghiep co thu co hoat dong dich vu phu hop voi chuc nang, nhiem vu, ngoai duoc vay von cua cac to chuc tin dung con duoc huy dong von cua can bo nhan vien trong don vi de dau tu mo rong va nang cao chat luong hoat dong su nghiep, to chuc cac hoat dong dich vu va tu chiu trach nhiem tra no vay. Tien lai tra cho viec huy dong duoc tinh theo lai suat thuc te khi ky hop dong vay, nhung khong toi da khong qua..

 • Don vi su nghiep co thu duoc vay von ngan hang

  12:09 | Thứ hai 14/04/2003 (GMT+7)

  Cac don vi su nghiep co thu duoc thanh lap theo Nghi dinh 10/2002/ND-CP, neu co nhu cau vay von de mo rong va nang cao chat luong hoat dong, to chuc san xuat, cung ung dich vu theo chuc nang, nhiem vu se duoc cac ngan hang thuong mai nha nuoc xem xet cho vay theo co che tin dung thuong mai.

 • Sua ND 10 Them quyen tu chu noi rong muc tran thu nhap

  08:28 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Sua ND 10 Them quyen tu chu noi rong muc tran thu nhap

  Nhung don vi su nghiep co thu nhu benh vien, truong hoc, co quan bao chi, nha van hoa... se duoc trao them quyen, neu tu chu hoan toan kinh phi se khong con bi khong che muc tien luong nhu hien nay.

 • Mo rong khoan bien che va kinh phi quan ly hanh chinh

  07:35 | Chủ nhật 14/04/2002 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua giao cho Bo Tai chinh trien khai che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu va mo rong khoan bien che, kinh phi quan ly hanh chinh doi voi co quan hanh chinh nha nuoc. Hai co che moi nay se dem lai gi cho nguoi lao dong?

 • Kho khan trong xay dung quy che chi tieu noi bo

  12:10 | Thứ hai 01/12/2003 (GMT+7)

  Kho khan trong xay dung quy che chi tieu noi bo

  Theo Nghi dinh 10/2002/ND-CP ve che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu, Bo Giao duc- Dao tao (GD-DT) da co quyet dinh giao quyen tu chu tai chinh cho nhieu truong DH, CD. Muon thuc hien viec nay, cac truong can xay dung quy che chi tieu noi bo.

 • Hoc phi chi tieu dau nam la keu

  21:12 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  Hoc phi chi tieu dau nam la keu

  Vuong mac tu mot nghi dinh... dung Khi thuc hien Nghi dinh 10/2002/ND-CP ve che do tai chinh ap dung cho cac don vi su nghiep co thu, cac truong dai hoc vua mung, vua lo! Mung vi day la mot nghi dinh dung dan, hop ly, le ra phai co tu lau. Lo vi co nhung bat cap! Do la kho khan trong viec xay dung quy che chi tieu, nhieu quy dinh da hon 26 nam nay chua duoc sua doi nhu van de gio giang nghia vu, quan ly cac trung tam truc thuoc..., van la chuyen binh moi ruou cu.

 • Chi tieu tuyen moi nen giao toi da cho cac truong du dieu kien

  21:30 | Thứ sáu 24/12/2004 (GMT+7)

  Chi tieu tuyen moi nen giao toi da cho cac truong du dieu kien

  Ngay 21-22/12/2004, Bo Giao duc - Dao tao da to chuc hoi nghi trien khai ke hoach va ngan sach nam 2005. Day la thoi diem ket thuc 3 nam dau tien giao quyen tu chu tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu tu dam bao mot phan chi hoat dong thuong xuyen cua cac truong thuoc Bo Giao duc - Dao tao (theo tinh than Nghi dinh 10 cua Thu tuong Chinh phu).

 • Tap trung xe cong vao mot dau moi

  11:05 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Tap trung xe cong vao mot dau moi

  Theo Quyet dinh 25/2006QD-TTG, trong quy 1/2006, Bo Tai chinh chu tri xay dung De an co che thi diem su dung phuong tien di lai dua don hang ngay theo 2 phuong thuc: thue phuong tien di lai cua doanh nghiep cung cap dich vu va khoan kinh phi truc tiep cho nguoi co tieu chuan, che do su dung phuong tien di lai o mot so bo, nganh, dia phuong co dieu kien. Tuy nhien, den thoi diem nay, De an tren van chua the trien khai. Bao chi da co cuoc trao doi voi ong Nguyen..

 • Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  13:40 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi

  Ba Nguyen Thi Lien Hoa, Truong ban Phat trien thi truong cua Uy ban chung khoan nha nuoc, trong thoi gian toi, thi truong giao dich chung khoan Ha Noi se co nhieu thay doi, phat trien theo huong la thi truong to chuc giao dich trai phieu Chinh phu va thi truong giao dich chung khoan theo tieu chuan niem yet, tung buoc tien toi xay dung thi truong chung khoan phi tap trung tai Viet Nam. Nhu vay, hang hoa tai Trung tam giao dich chung khoan Ha Noi la trai phieu va..

 • Tro cap thai san tinh theo muc luong nao

  14:37 | Thứ bảy 23/09/2006 (GMT+7)

  Toi da di lam duoc 4 nam, hang thang ngoai luong co ban, toi con co them khoan luong Nghi Dinh 10 (ND 10) - chi them 1 lan luong - va 3 thang thi duoc thuong them 1 thang luong ND 10 (ND cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu). Nhu vay, khi toi nghi thai san thi ngoai luong co ban do BHXH tra, toi co duoc huong nhung khoan tien do khong? (Pham Ngoc)

 • Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu

  21:20 | Thứ hai 25/10/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh 10 Ke cuoi nguoi meu

  Nghi dinh 10 cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu, trong do co cac don vi nganh giao duc - dao tao (co so giao duc cong lap thuoc he thong giao duc - quoc dan)... khi trien khai thuc te o cac bac hoc thap nhu tieu hoc, THCS da gap khong it kho khan, du ban than quan diem cua nghi dinh la hoan toan dung dan va rat tien bo.

 • Thanh lap Vien Qui hoach xay dung

  04:42 | Thứ sáu 19/08/2005 (GMT+7)

  UBND tinh Thua Thien - Hue vua quyet dinh thanh lap Vien Qui hoach xay dung truc thuoc UBND tinh. Day la don vi su nghiep co thu, voi chuc nang tham muu cho UBND tinh lap cac du an trong linh vuc qui hoach xay dung vung, do thi, diem dan cu nong thon tren dia ban toan tinh.

 • 32 tau thuyen danh ca chua dang kiem

  11:12 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  32 tau thuyen danh ca chua dang kiem

  Thu truong Bo Thuy san Le Luong Phuong vua ky quyet dinh thanh lap Trung tam dich vu ky thuat Khai thac va Bao ve nguon loi thuy san, truc thuoc Bo. Trung tam la don vi su nghiep co thu, hoat dong trong linh vuc dang kiem tau ca thuoc pham vi Bo quan ly.

 • Thanh lap CLB bong da Da Nang

  08:15 | Thứ bảy 31/08/2002 (GMT+7)

  Chieu qua, UBND thanh pho Da Nang da cong bo quyet dinh thanh lap CLB bong da. Day la don vi su nghiep co thu, truc thuoc So TDTT voi nhiem vu xay dung va phat trien doi Da Nang theo huong chuyen nghiep.

 • Thanh lap Trung tam Kiem nghiem ve sinh an toan thuc pham

  11:32 | Thứ tư 12/09/2001 (GMT+7)

  Trung tam co nhiem vu trien khai, thuc hien dich vu kiem nghiem ve sinh an toan thuc pham. Day se la don vi su nghiep co thu, tu dam nhiem mot phan kinh phi, co con dau, tai khoan rieng va tru so lam viec tai Ha Noi.

 • Thanh lap Trung tam luu ky chung khoan Nha nuoc

  08:26 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Thanh lap Trung tam luu ky chung khoan Nha nuoc

  Ngay 27/7/2005, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh thanh lap Trung tam luu ky chung khoan truc thuoc Uy ban chung khoan Nha nuoc - Bo Tai chinh. Trung tam nay la don vi su nghiep co thu va hoat dong bang kinh phi do ngan sach Nha nuoc cap.

 • Giao quyen tu chu cho Benh vien Binh dan

  17:22 | Chủ nhật 01/07/2007 (GMT+7)

  UBND TPHCM vua ban hanh cac quyet dinh giao quyen tu chu, tu chiu trach nhiem ve tai chinh cho cho 63 don vi su nghiep co thu trong do dang chu y co Benh vien Binh dan.

 • 56 truong THPT tu chu ve tai chinh

  06:03 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  So GD-DT TP.HCM vua yeu cau 56/69 truong THPT cong lap trien khai thuc hien nghi dinh 10/2002/ND-CP cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu trong nam 2005.

 • TP HCM de nghi tam thoi chua thuc hien o mot so co so y te

  08:30 | Thứ năm 08/04/2004 (GMT+7)

  Sang 7-4-2004, Vu Tai chinh hanh chinh su nghiep, Bo Tai chinh, Bo Y te da to chuc lay y kien dong gop cua cac benh vien (BV) TP.HCM ve viec thuc hien nghi dinh (ND) 10/CP (ND cua Chinh phu ve che do tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu).

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0