don gia

Monday, 30/05/2016 08:03
 • 6 toi danh ap dung voi nguoi ban hoa don gia tri gia tang

  11:22 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Cong ty toi co ban 25 bo hoa don gia tri gia tang cho mot cong ty ban de bu vao so hoa don bi mat. Vua qua, Cuc thue thanh pho da phat hien va lap bien ban xu ly. Viec toi ban hoa don gia tri gia tang co bi xu ly ve hinh su khong? Neu co thi bi xu ve toi gi? (ban doc Nguyen Vu)

 • PMU 112 Dao tao gia cao hieu qua rat thap

  04:29 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  PMU 112 Dao tao gia cao hieu qua rat thap

  Trao doi voi TS, ong Luong Cao Son - thu ky Ban dieu hanh de an 112 Chinh phu - noi rang hien chua the thong tin day du ve ngan sach de dao tao su dung tin hoc cho can bo cong chuc tren toan quoc, song “co it nhat tren 100 ti dong da duoc ky hop dong chi tieu”.

 • Giai toa hon 5.200 ho dan o cong trinh dai lo Dong Tay

  09:48 | Thứ năm 17/05/2001 (GMT+7)

  Giai toa hon 5.200 ho dan o cong trinh dai lo Dong Tay

  Ngay 15/5, UBND TP HCM da ban hanh ban quy dinh ve den bu, ho tro thiet hai va tai dinh cu cho cac ho dan trong du an xay dung dai lo Dong - Tay. Quyet dinh nay lien quan den hang nghin ho gia dinh tren dia ban cac quan 1, 2, 5, 6, 8 va huyen Binh Chanh.

 • Gia Lai ban hanh ti le phan tram don gia thue dat

  01:07 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  UBND tinh Gia Lai vua ban hanh ti le phan tram don gia thue dat tren dia ban tinh. Theo do, don gia thue dat mot nam duoc tinh bang 0,5% gia dat.

 • TPHCM da co don gia thue dat moi

  09:29 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  TPHCM da co don gia thue dat moi

  Ngay 17/7, UBND TPHCM da ban hanh Quyet dinh 107 ve don gia thue dat tren toan dia ban TP. Don gia nay co gia tri tung nam va ap dung cho cac truong hop sau:

 • Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  08:09 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ca chuc ngan ty dong von dap chieu cho don gia

  Trong luc ca nuoc dang no luc day nhanh tien do thuc hien cac du an dau tu xay dung co ban, dap ung nhu cau phat trien kinh te xa hoi, thi nghich ly thay, thong tu 06 do Bo Xay dung ban hanh hon mot nam nay van chua the di vao cuoc song. Su cham tre nay da keo theo ca tram du an voi tong muc dau tu hang chuc ngan ty dong bi ach tac. Thiet hai cho nen kinh te khong the tinh duoc bang tien. Cac du an giao thong te liet! Mot lanh dao cua Ban quan ly du an giao thong..

 • Quang Tri ban hanh don gia thue dat va mat nuoc

  12:46 | Thứ ba 15/01/2008 (GMT+7)

  UBND tinh Quang Tri vua ra ban hanh Quy dinh ve don gia thue dat va gia thue mat nuoc tren dia ban tinh Quang Tri.

 • Ha Noi Ban hanh don gia cho thue dat moi

  11:07 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  TP - UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 201/2006 ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi tren dia ban Ha Noi.

 • TP HCM Phe duyet don gia den bu nhieu tuyen duong

  02:37 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua phe duyet don gia dat o de tinh boi thuong khi trien khai cac du an tren dia ban quan Tan Binh va Thu Duc. Theo do, don gia dat o (tinh theo m2) tren dia ban Q.Tan Binh: mat tien duong Au Co la 26,85 trieu dong; mat tien duong Vo Thanh Trang (tu duong Ly Thuong Kiet den duong Hong Lac) va duong Hong Lac (tu duong Kenh Dong Den den duong Au Co) la 18,31 trieu dong; mat tien duong Phan Sao Nam (tu duong Bau Cat den duong Hong Lac) la 17,16 trieu..

 • Tam ung khong qua 80 don gia tien luong nam 2005

  11:37 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Trong khi chua co quyet dinh chinh thuc ve don gia tien luong nam 2006, can cu vao hieu qua san xuat, kinh doanh, cac cong ty nha nuoc can tam ung toi da khong qua 80% muc don gia tien luong nam 2005, de tra cho lao dong. Day la chi dao moi nhat cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi.

 • TP HCM Don gia dat den bu du an tuyen metro so 1

  02:12 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Van phong UBND TP.HCM ngay 3.12 cho biet, UBND thanh pho da chinh thuc co van ban phe duyet don gia dat o de tinh boi thuong du an tuyen duong sat do thi Ben Thanh - Suoi Tien (tuyen metro so 1) tren dia ban Q.Binh Thanh. Day la dia phuong dau tien tuyen metro so 1 di qua duoc thanh pho xac dinh don gia dat de tien hanh viec ap gia boi thuong, giai phong mat bang, chuan bi cho viec khoi cong du kien vao dau nam 2008.

 • Duoc tam ung khong qua 80 don gia luong 2005

  08:00 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Day chinh la mot trong nhung noi dung trong cong van so 366/LDTBXH-TL cua Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi ve viec trien khai xay dung don gia tien luong nam 2006 trong cac cong ty Nha nuoc.

 • Don gia do ve nha tang tu 50 tro len

  13:55 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Don gia do ve nha tang tu 50 tro len

  UBND TP.HCM vua giao So Xay dung chu tri viec trien khai quy dinh ve don gia do ve - lap ban ve so do nha o, cong trinh xay dung va do ve - lap ban ve hien trang kien truc nha o.

 • Don gia thue dat tinh he so 0 5

  09:20 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 142 ve thu tien thue dat, thue mat nuoc. Theo do, don gia thue dat mot nam duoc tinh bang 0,5% gia dat theo muc dich su dung thue do UBND cap tinh ban hanh ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.

 • Don gia thue dat mot nam tinh bang 0,5 gia dat

  23:10 | Thứ năm 17/11/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 142/ND-CP ve thu tien thue dat, thue mat nuoc. Theo do, don gia thue dat mot nam duoc tinh bang 0,5% gia dat theo muc dich su dung dat thue do UBND cap tinh ban hanh theo Nghi dinh so 188/ND-CP cua Chinh phu ban hanh nam 2004 ve phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.

 • Tam ung khong qua 80 don gia luong 2005

  06:30 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Do la yeu cau ma Bo LD-TB-XH vua de nghi cac cong ty nha nuoc thuc hien khi chua xay dung duoc don gia tien luong cho lao dong nam 2006.

 • Vi sao co nhung bat hop ly trong khung gia dat moi o TP HCM

  23:29 | Thứ năm 20/01/2005 (GMT+7)

  Vi sao co nhung bat hop ly trong khung gia dat moi o TP HCM

  Gia dat duong Ly Tu Trong cao hon duong Nguyen Trai tren 10 trieu dong/m2 Sau khi bang gia dat moi ap dung tren dia ban TP.HCM duoc ban hanh va ap dung tu ngay 1/1/2005, du luan da co nhieu thac mac ve viec gia dat o mot so tuyen duong, khu vuc chua hop ly, khien cho nguoi dan ngan ngai trong giao dich, chuyen nhuong hoac dong gop nghia vu tai chinh. Thanh Nien da trao doi voi ong Nguyen Vinh Hung - quyen Truong ban Vat gia thuoc So Tai chinh TP.HCM xung quanh..

 • Ha Noi ban hanh don gia cho thue dat moi

  09:31 | Chủ nhật 26/11/2006 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 201/2006 ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi tren dia ban thanh pho.

 • TP HCM Gia thue dat bang 0,25 2 gia dat

  11:02 | Thứ ba 18/07/2006 (GMT+7)

  TP HCM Gia thue dat bang 0,25 2 gia dat

  Ngay 17/7, UBND TP.HCM da ban hanh Quyet dinh 107 ve don gia thue dat tren toan dia ban TP. Don gia nay co gia tri tung nam va ap dung cho cac truong hop sau:

 • TPHCM Don gia dat den bu du an tuyen metro so 1

  15:00 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Van phong UBND TP.HCM ngay 3-12 cho biet UBND thanh pho da chinh thuc co van ban phe duyet don gia dat o de tinh boi thuong du an tuyen duong sat do thi Ben Thanh - Suoi Tien (tuyen metro so 1) tren dia ban Q.Binh Thanh.

 • Tien thue dat cao nhat 2 thap nhat 0,25

  10:27 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Tien thue dat cao nhat 2 thap nhat 0,25

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 120/2005/TT-BTC (ngay 30/12/2005) huong dan thuc hien Nghi dinh so 142/2005/ND-CP ve thu tien thue dat, thue mat nuoc. Theo do, don gia thue dat mot nam duoc tinh bang 0,5% gia dat theo muc dich su dung dat thue do UBND cap tinh ban hanh theo quy dinh cua Chinh phu, trong truong hop cho thue dat xay dung nha o de ban hoac cho thue lai thi gia dat xac dinh don gia thue dat la gia dat o...

 • Ha Noi gia cho thue dat moi

  03:39 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh quyet dinh so 201/2006 ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi tren dia ban Ha Noi. Theo do, don gia dat cho thue thoi han mot nam duoc xac dinh cu the nhu sau:

 • Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  09:57 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 201/2006/QD-UBND ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi trong mot nam tren dia ban TP, nhu sau:

 • Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  15:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  Hom qua (16-7), Pho Chu tich Thuong truc UBND TPHCM Nguyen Thien Nhan da ky quyet dinh ban hanh quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat. Quyet dinh nay gom 56 dieu, bao gom cac noi dung: Boi thuong ve dat; boi thuong, ho tro ve tai san; chinh sach ho tro; tai dinh cu.

 • Qua bong trach nhiem con duoc ban den bao gio

  12:57 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Qua bong trach nhiem con duoc ban den bao gio

  Vi sao cac tinh, thanh lai chua the ban hanh gia ca may? Den bao gio ach tac cua cac du an duoc thao go? That kho co cau tra loi, vi “qua bong” trach nhiem hien van khong ngung lan tren “san” cua cac Bo, dia phuong.

 • Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  09:16 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Gia thue dat moi tren dia ban Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh so 201/2006/QD-UBND ve viec xac dinh don gia cho thue dat moi trong mot nam tren dia ban TP, nhu sau:

 • Don gia thiet ke

  15:14 | Thứ sáu 30/03/2007 (GMT+7)

  Don gia thiet ke

  Toi muon xay biet thu 2 tang tren manh dat dien tich 110m2, dien tich xay dung la 80m2, dat con lai se lam san vuon. Xin tu van cho toi ve don gia thiet ke biet thu, san vuon. Toi dang boi roi vi cung dien tich ma ban toi co nguoi thue thiet ke ngoi biet thu voi gia 25.000.000 va cung co nguoi thue thiet ke hon 100.000.000d (Nguyen Thi Thu).

 • Cong khai don gia xay truong de dan giam sat

  08:06 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Pho thu tuong Pham Gia Khiem vua co cong van yeu cau UBND cac tinh, thanh day nhanh tien do thuc hien chuong trinh kien co hoa truong lop. Cac dia phuong phai thong bao cong khai danh muc cong trinh, don gia xay dung de nhan dan giam sat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0