doi voi dat

Saturday, 28/05/2016 10:59
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  21:42 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  Chieu 28/12, Pho Chu tich UBND Thanh pho Ha Noi Hoang Manh Hien da ky quyet dinh ban hanh bang gia dat moi nam 2008 tren dia ban thanh pho va chinh thuc ap dung tu ngay 1/1/2008. Theo ong Hoang Manh Hien, bang gia dat nam 2008 cua Ha Noi da ap dung toi da theo khung gia va chinh sach quy dinh cua Chinh phu doi voi gia dat o va gia dat nong nghiep. Tinh binh quan, muc gia dat moi nay co dieu chinh tang khoang 20% so voi mat bang gia nam 2007; bo sung gia dat mot..

 • 2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  13:52 | Thứ hai 19/06/2006 (GMT+7)

  2007 la nam dac biet quan trong doi voi dat nuoc

  Ngay 19/6, tai Ha Noi, Bo Ke hoach va Dau tu to chuc Hoi nghi toan quoc nganh Ke hoach va Dau tu de huong dan xay dung ke hoach phat trien kinh te-xa hoi nam 2007. Phat bieu khai mac Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc khang dinh: tinh hinh kinh te-xa hoi 6 thang dau nam 2006 tiep tuc on dinh, dat toc do tang truong kha cao. Toc do GDP 6 thang dau nam 2006 uoc dat 7,5-7,6%, bang voi cung ky nam 2005, trong do khu vuc nong, lam, thuy san tang..

 • TPHCM Gia dat o nhay vot

  08:36 | Chủ nhật 30/12/2007 (GMT+7)

  TPHCM Gia dat o nhay vot

  Sau 3 nam lien tiep khong tang gia, khung gia dat nam 2008 do ong Nguyen Huu Tin, Pho Chu tich UBND TPHCM vua ky quyet dinh ban hanh da co nhung buoc “nhay vot” so voi truoc.

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Cap giay chung nhan quyen su dung dat nhu the nao

  04:42 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  TT- Ngay 15-8-2005, UBND TP.HCM da co van ban chi dao cac so nganh co lien quan, UBND quan huyen phai thong nhat va tuan thu dung qui dinh cua luat phap hien hanh trong viec cap giay chung nhan va thu tien su dung dat doi voi dat xay dung chung cu tren dia ban TP.

 • Da Nang Ban hanh gia thue dat ngoai khu cong nghiep

  14:27 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  De thu hut cac du an dau tu cua cac doanh nghiep UBND thanh pho Da Nang da ban hanh don gia thue dat, mat nuoc ngoai khu cong nghiep tren dia ban doi voi to chuc, ca nhan trong va ngoai nuoc.

 • Thue chuyen quyen su dung dat

  04:48 | Thứ sáu 23/02/2001 (GMT+7)

 • Ai giai quyet tranh chap dat dai cuoi cung

  07:19 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  + Tranh chap dat dai co quan nao xu ly sau cung? Thu tuc ra sao? Thue chuyen quyen su dung dat (QSDD) doi voi dat o, dat hoa mau va trong cay hang nam la bao nhieu? (Ph.Th.H. - Binh Duong)

 • Nghi dinh 181 dieu chinh giai quyet tat ca cac loai dat

  14:30 | Thứ hai 08/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh 181 dieu chinh giai quyet tat ca cac loai dat

  Thu truong Bo Tai nguyen – Moi truong Dang Hung Vo cho biet nhu vay trong buoi giao luu truc tuyen ve ND 181 do bao SGGP to chuc. Duoi day tra loi cua ong ve mot so van de ban doc dat ra xung quanh nghi dinh 181.

 • Da Nang gia dat de tinh thue tai cac khu dan cu

  05:24 | Thứ ba 05/09/2006 (GMT+7)

  UBND TP Da Nang vua qui dinh cach ap dung gia dat de tinh cac loai thue (chuyen quyen su dung dat, phi truoc ba) va nghia vu tai chinh khac tai cac khu dan cu dang xay dung hoac moi xay dung.

 • Thieu giay to van duoc cap so do nhan boi thuong

  10:35 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Mot nghi dinh vua ban hanh, yeu cau cap "so do" cho dang nguoi su dung dat nhung khong co mot trong cac loai giay to da quy dinh, dong thoi cho phep nha dau tu nuoc ngoai duoc nhan chuyen nhuong du an co su dung dat.Mot manh dat gia tri bi de hoang hoa o Xuan Mai (Ha Tay)Nghi dinh co ten "Quy dinh bo sung ve viec cap Giay chung nhan quyen su dung dat (GCN), thu hoi dat, thuc hien quyen su dung dat, trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc..

 • Vao WTO dat dai con la so huu toan dan

  15:18 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Khi hoi nhap WTO, phap luat ve dat dai cua Viet Nam se co doi moi? Che do so huu toan dan doi voi dat dai cua Viet Nam se anh huong toi co che thi truong ra sao?

 • Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  15:50 | Thứ ba 09/08/2005 (GMT+7)

  Giay to nha dat Ong Dang Hung Vo de nghi kien tri mot giay

  Trong thu rieng gui Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An, GS. TSKH Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong - nhung ""voi tu cach hoan toan ca nhan mot nha khoa hoc, khong lien quan gi den cuong vi quan ly (Thu truong Bo Tai nguyen va Moi truong), khong co y kien cua lanh dao Bo Tai nguyen va Moi truong"" - kien nghi ""can kien tri mot giay"" doi voi chung nhan quyen su dung dat va so huu nha.

 • Mo rong duong Nam Ky Khoi Nghia 85 ho giai toa trang

  01:00 | Thứ năm 16/09/2004 (GMT+7)

  Chieu qua, So Giao thong cong chinh da bao cao voi UBND, HDND, Mat tran to quoc TP HCM ve du an nang cap, mo rong duong Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Van Troi (doan tu duong Truong Son den Dien Bien Phu). Theo do, se co 85 can ho bi giai toa trang, 497 can ho giai toa mot phan.

 • Philippines Tong thong tiep tuc vuot qua cuoc bo phieu luan toi

  10:49 | Chủ nhật 27/08/2006 (GMT+7)

  Philippines Tong thong tiep tuc vuot qua cuoc bo phieu luan toi

  Ket qua nay mot lan nua chung to uy tin cua Tong thong Arroyo doi voi dat nuoc, trong boi canh phe doi lap da nhieu lan tim cach loai bo ba khoi chuc vu Tong thong.

 • Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  15:57 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Giao dat cho doanh nghiep se nhanh hon

  Du thao Quy dinh ve thu tuc giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat ve co ban da duoc So Tai nguyen va Moi truong TPHCM hoan tat. Du kien UBND TPHCM se ban hanh quy dinh nay khi Luat Dat dai sua doi co hieu luc vao ngay 1/7 toi. Theo noi dung du thao, thu tuc giao dat cho doanh nghiep se thong thoang hon, chang han khi xin su dung dat du an chi can nop ho so vao mot noi va nhan ket qua o chinh noi nop la So Tai nguyen va Moi truong.

 • Tai san gan lien voi dat duoc ghi tren so do

  01:13 | Thứ sáu 15/04/2005 (GMT+7)

  Bo Tai nguyen - moi truong vua ban hanh thong tu huong dan thuc hien mot so dieu cua nghi dinh 181 cua Chinh phu ve thi hanh Luat dat dai. Theo do, thong tu qui dinh cac noi dung lien quan toi giay chung nhan quyen su dung dat (so do), giai quyet ho so xin giao dat, thue dat, chuyen muc dich su dung dat nop truoc ngay 16-11-2004, thoi han su dung dat, xu ly doi voi dat thuc hien du an dau tu...

 • Can Tho cho thoi nhiem 1 dai bieu HDND TP

  08:53 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Hom qua 8-12, ngay lam viec thu hai cua ky hop thu 3 HDND khoa 7 TP Can Tho thong qua noi dung nhieu to trinh, trong do co viec chap nhan cho ong Duong Thanh Minh thoi lam nhiem vu dai bieu HDND TP Can Tho khoa 7 theo don ong da gui.

 • Doanh nghiep so khu cong nghiep

  16:01 | Thứ năm 16/08/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep so khu cong nghiep

  Mot so nha dau tu den tu noi khac va ca cac doanh nghiep dia phuong da tra lai dat truoc do dang ky thue tai khu Cong nghiep (KCN) An Nghiep, tinh Soc Trang, vi cho rang ho bi ep qua nhieu!

 • Muc gia dat do thi toi da 67 5 trieu dong m2

  07:01 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Muc gia dat do thi toi da 67 5 trieu dong m2

  To trinh cua UBND TP.HCM ve bang gia cac loai dat tren dia ban TP da duoc trinh bay trong ngay lam viec dau tien (ngay 7-12) ky hop thu ba HDND TP khoa VII.

 • Kham benh va ke don

  07:01 | Thứ bảy 03/12/2005 (GMT+7)

  Thong thuong, cac ket qua nghien cuu chinh la co so de xay dung chinh sach lap phap va hinh thanh cac giai phap lap phap. (Lam luat thieu viec nghien cuu thi cung giong nhu ke toa thieu viec kham benh, trong muoi lan ke toa chac chan se co den chin lan ke trat.

 • Tang muc boi thuong ho tro hai du an

  10:13 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua duyet don gia boi thuong, tang muc ho tro trong du an boi thuong tao qui dat xay dung tuyen ong chuyen tai nuoc sach du an xay dung Nha may nuoc Thu Duc va du an duong song hanh Ha Noi.

 • De dat sinh loi

  06:37 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  Viec dat cong bi su dung hoang phi o cac thanh pho lon la mot thuc te ai cung biet. The nhung ca chuc nam nay, chung ta van khong giai quyet duoc van de. Trong luc do, su quyet tam co ve nhu chua bao gio thieu va nhieu giai phap hanh chinh cung da duoc ap dung ke ca viec xu phat va thu hoi dat. Mot thuc trang khac la dat dai thuoc quyen so huu cua toan dan, the nhung quyen tai san doi voi dat dai lai do mot so nguoi tan huong.

 • Can Tho Thu hoi gan 67.000m2 dat de thuc hien du an

  00:04 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  So Giao thong - Cong chinh vua cong bo phuong an boi thuong, ho tro va tai dinh cu Du an khoi phuc cau Dau Sau va cau Cai Rang voi tong kinh phi boi thuong hon 114 ti dong. Day la 2 cay cau quan trong tren tuyen Quoc lo (QL) 1A di qua cac quan Cai Rang, Ninh Kieu.

 • Bao gio boi thuong nha dat nam duoi hanh lang luoi dien cao ap

  07:05 | Thứ hai 15/09/2003 (GMT+7)

  Bao gio boi thuong nha dat nam duoi hanh lang luoi dien cao ap

  Gan 1.000 ho dan tren dia ban cac quan 2, 9, 12, Go Vap va huyen Binh Chanh, TP.HCM co nha, dat nam duoi luoi dien cao ap van chua duoc nhan tien boi thuong, ho tro theo qui dinh cua lien bo Tai chinh - Cong nghiep. Tra loi thac mac noi tren, ong Nguyen Quang Hien - truong Ban Quan ly du an luoi dien TP.HCM (Cong ty Dien luc TP.HCM) - cho biet:

 • Giay chu quyen nha dat tai TP HCM Ach tac va rac roi

  23:31 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  Giay chu quyen nha dat tai TP HCM Ach tac va rac roi

  Ngay lam viec dau tien cua nam 2007, cac phong cong chung tren dia ban TP.HCM da ngung cong chung cac giao dich doi voi dat khong co "so do". Trong khi do, luong ho so xin cap giay chu quyen nha dat tai cac quan, huyen van ton dong nhieu. Ly do la boi chua co quy trinh huong dan chinh thuc ve viec cap "giay hong" theo Nghi dinh (ND) 90 tu phia UBND TP.HCM.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0