doi song vat chat

Friday, 27/05/2016 19:16
 • Tiep tuc nang cao chat luong doi song vat chat tinh than nhan dan

  16:29 | Thứ năm 13/02/2003 (GMT+7)

  ""Cong tac tu tuong - van hoa phai bam sat thuc tien, phai nam vung tam tu, tinh cam, tam ly, nguyen vong cua nhan dan, giai dap kip thoi nhung vuong mac trong tu tuong cua moi doi tuong, o moi tang lop; phai huong vao phuc vu nhan dan, gop phan nang cao doi song vat chat va tinh than cua nhan dan..."". Day la trich doan phat bieu cua ong Phan Dien, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu trong buoi khai mac Hoi nghi Trien khai cong tac tu tuong van hoa nam..

 • Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  21:19 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh be mac Hoi nghi lan thu sau BCH TU Dang

  Sau 9 ngay lam viec khan truong, chieu 22/1/2008, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X da hoan thanh chuong trinh de ra. Dong chi Tong Bi thu Nong Duc Manh da phat bieu be mac hoi nghi. Chung toi xin tran trong gioi thieu toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu: Thua cac dong chi Uy vien Ban Chap hanh Trung uong, Thua cac dong chi tham du Hoi nghi, Sau 9 ngay lam viec khan truong, Hoi nghi toan the lan thu sau Ban Chap hanh Trung uong..

 • Can nang cao doi song vat chat tinh than cho cong nhan

  14:54 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Can nang cao doi song vat chat tinh than cho cong nhan

  10/12, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet toi du Hoi thao khoa hoc “Xay dung va phat trien giai cap cong nhan Viet Nam trong boi canh hoi nhap kinh te quoc te - Thuc tien vung mo Quang Ninh”.

 • Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  10:35 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Toan van Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam

  Ngay 18-8-2005, Bo Ngoai giao Viet Nam da cong bo Sach trang ve tinh hinh nhan quyen tai Viet Nam den dong dao dai dien cac co quan ngoai giao va bao chi nuoc ngoai. Day la lan dau tien Bo Ngoai giao cho cong bo Sach trang ve van de nhan quyen o Viet Nam.

 • Phai tap trung cham lo doi song vat chat tinh than cho dong bao dan toc thieu so

  23:53 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Phai tap trung cham lo doi song vat chat tinh than cho dong bao dan toc thieu so

  Do la loi dan do cua Tong bi thu Nong Duc Manh khi den tham va lam viec tai tinh Dak Nong.

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Cai thien doi song vat chat tinh than cho dan

  23:50 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  9/8, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi Thu Trung uong Dang Truong Tan Sang da khang dinh can chi dao cac dan toc mien nui huyen Easup, Dak Lak van dung linh hoat cac nghi quyet cua Dang vao thuc te nham xoa doi, giam ngheo.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Phai tap trung cham lo doi song vat chat tinh than cho dong bao dan toc thieu so

  08:34 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Phai tap trung cham lo doi song vat chat tinh than cho dong bao dan toc thieu so

  Do la loi dan do cua Tong bi thu Nong Duc Manh khi den tham va lam viec tai tinh Dak Nong.

 • Hinh anh nguoi linh thoi

  15:05 | Thứ tư 12/07/2006 (GMT+7)

  Hinh anh nguoi linh thoi

  TP - Chien tranh da khep lai sau hon 30 nam, trong thoi dai @, hinh anh ve nguoi linh da co nhieu thay doi. Cho du doi song vat chat cua ho da day du, kham kha hon the he cha anh minh…

 • Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  09:33 | Thứ sáu 20/04/2001 (GMT+7)

  Nam 2010 co cau lao dong nong nghiep se chi con 50

  Dai hoi Dang lan thu IX, dien ra tu 19 den 22/4.Chien luoc phat trien kinh te cua Viet Nam giai doan 2001-2010 neu ro: "Dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat, van hoa, tinh than cua nhan dan; tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai".

 • Dau gia tu thien Phantom Drophead Coupe dau tien cua US

  16:41 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Dau gia tu thien Phantom Drophead Coupe dau tien cua US

  Chiec Phantom Drophead Coupe dau tien cua My vua duoc ban dau gia 2 trieu USD trong suot le hoi Ruou mua dong o Naples bang Florida. Trong do, 1,6 trieu USD duoc xung quy tu thien cho co so Giao duc va Tre em vung Naples nham giup nhung em thiet thoi, song trong hoan canh kho khan co co hoi hoc tap va cai thien doi song vat chat cung nhu tinh than.

 • Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  16:30 | Thứ sáu 09/03/2007 (GMT+7)

  Bo KH DT tra loi dan tham gia doi thoai voi Thu tuong

  TS- Sau buoi doi thoai truc tuyen cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ngay 09/02/2007, Ban To chuc da tong hop nhung cau hoi da duoc nhan dan binh chon, thuoc tham quyen, trach nhiem cua cac Bo, nganh xem xet, tra loi. Website Chinh phu, Bao dien tu TS se dang phat nhung cau tra loi tren, dap ung yeu cau cua nhan dan va ban doc trong, ngoai nuoc.

 • Thu cua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet nhan Ngay thuong binh liet si

  08:44 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Nhan ky niem lan thu 59 Ngay thuong binh - liet si (27/7/1947- 27/7/2006), Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da gui thu tham hoi toi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nguoi co cong voi nuoc. Buc thu viet: "Thay mat Dang, Nha nuoc, toi than ai gui toi cac ba me Viet Nam anh hung, cac dong chi thuong binh, benh binh, gia dinh liet si va nhung nguoi co cong voi nuoc loi chuc suc khoe, loi tham hoi an can, sau sac nhat. Su nghiep dau tranh giai phong dan toc..

 • Tin tu thien ngay 14 9

  23:54 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Giup dong bao vung cao. Tai le ky ket giup do dong bao xa Ia Hru, huyen Chu Se (Gia Lai) to chuc vao ngay 14/9, Cuc An ninh Tay Nguyen va Cong an tinh Dong Nai da tang qua cho dong bao o dia phuong nay voi tong tri gia hon 30 trieu dong. Ben canh do, hai don vi ket nghia noi tren se cung voi chinh quyen xa Ia Hru thuong xuyen van dong va giup do dong bao xay dung doi song van hoa, day lui cac tap tuc lac hau, tung buoc nang cao doi song vat chat va tinh than...

 • Tre em hoc tieng Anh thoi

  10:36 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Tre em hoc tieng Anh thoi

  Phai thua nhan, khi doi song vat chat cang phat trien luon keo theo nhung nhu cau ve tinh than, hoc tap, huong thu. Nguoi ta khong chi co nhu cau di hoc tieng Anh ma con phai hoc o noi nao that su chat luong, co giao vien nuoc ngoai va tat nhien bang cap sau khi hoc phai la bang cap quoc te, lien thong duoc voi nhung nuoc tien tien tren the gioi.

 • Trach nhiem vat chat cua cong chuc

  00:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Hoat dong cua cong chuc thi hanh cong vu tac dong toan dien den kinh te - xa hoi cua dat nuoc, den doi song vat chat va tinh than cua tung nguoi dan.

 • Hoi nghi ve kinh te xa hoi cac tinh mien nui phia Bac Phat trien kinh te hang hoa moi cai thien duoc doi song dong bao

  01:31 | Thứ sáu 31/03/2006 (GMT+7)

  Ngay 30.3, tai hoi nghi phat trien kinh te-xa hoi cac tinh phia Bac, Thu tuong Phan Van Khai yeu cau lanh dao cac bo, nganh o Trung uong; lanh dao cac tinh can dua ra nhung giai phap that cu the, thiet thuc de thao go nhung kho khan, thu hep khoang cach giua cac tinh mien nui phia Bac, mien tay Nghe An, Thanh Hoa voi cac tinh trong ca nuoc. "Lam sao phai phat trien san xuat hang hoa co hieu qua vi chi co san xuat hang hoa phat trien, moi cai thien duoc doi song..

 • TP HCM 319 cu ong cu ba tho tren 100 tuoi

  06:21 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  TP HCM 319 cu ong cu ba tho tren 100 tuoi

  Ngay 25/9, nhan dip Quoc te Nguoi cao tuoi (1/10), dong chi Le Hoang Quan, Chu tich UBND TP HCM da toi tham va tang khanh mung tho cac cu cao nien tu 100 tuoi tro len la cu Huynh Thang Tang, sinh nam 1907 (ngu P4, Q11) va cu Tong Thuy, sinh nam 1907, dan toc Hoa (ngu P11, Q5). Chu tich Le Hoang Quan da chuc cac cu cao nien tiep tuc song lau, song khoe, vui vay cung con chau, dong vien gia dinh, dia phuong cham lo tot doi song vat chat cung nhu tinh than cho cac..

 • Cach xu tri nhoi mau co tim tai nha

  11:10 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Cach xu tri nhoi mau co tim tai nha

  Doi song vat chat thoai mai cung voi su ho tro cua may moc, thiet bi hien dai da khien nhieu nguoi quen dan thoi quen van dong, trong luc nguy co beo phi luon “rinh rap”. Nhu mot he qua, nhung benh lien quan den tim mach, huyet ap cung ngay cang tang trong cong dong, gay ra nhung bien chung nguy hiem, trong do co nhoi mau co tim. Vay nhoi mau co tim la gi?

 • Them 16 3 ty dong giup do nan nhan chat doc da cam

  10:01 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Them 16 3 ty dong giup do nan nhan chat doc da cam

  Trong 2 ngay 25 va 26/2/2006, tai Ha Noi, Trung uong Hoi Chu thap do Viet Nam da to chuc Hoi thao trien khai Du an “Giup do nan nhan chat doc da cam cac tinh khu vuc Tay Nguyen va Tay Ninh” giai doan 2006-2010. Giai doan 2 cua Du an vua duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet voi tong kinh phi 16,3 ty dong se mo rong them hoat dong ho tro cac ho gia dinh nan nhan chat doc da cam phat trien san xuat, chan nuoi, cai thien doi song. Du kien se co 1.520 nan nhan..

 • Ha Noi Hon 20 5 ty dong sai pham trong dau tu xay dung co ban

  20:09 | Thứ năm 06/07/2006 (GMT+7)

  Thanh tra thanh pho Ha Noi vua hoan tat cong tac thanh tra, kiem tra 215 du an, cong trinh dau tu xay dung co ban voi tong gia tri dau tu hon 1.084 ty dong trong giai doan tu nam 2002 den nay, trong do co 62 du an truong hoc, 18 duong giao thong, 15 du an thuy loi, 41 tru so nha van hoa, 9 trung tam the duc the thao... Ket qua thanh tra cho thay viec dau tu cua nha nuoc doi voi cac du an, cong trinh tren la chu truong dung, mang lai hieu qua thiet thuc ve kinh..

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham va chuc tet tai Da Nang

  19:10 | Thứ năm 24/01/2008 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet tham va chuc tet tai Da Nang

  Ngay 24/1, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va doan cong tac cua Dang, Nha nuoc va Chinh phu da den Da Nang, mo dau chuyen tham va chuc Tet Dang bo, chinh quyen va nhan dan cac tinh, thanh mien Trung nhan dip Xuan Mau Ty 2008. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da bieu duong nhung thanh tuu ma Dang bo, chinh quyen va nhan dan thanh pho da dat duoc trong nam 2007. Trong nam qua, mac du gap nhieu kho khan nhung thanh pho van tiep tuc dat chi so tang truong kinh te cao;..

 • Song thu tang nao pha thai

  10:27 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Song thu tang nao pha thai

  Nam, nu cong nhan tai KCN, co khi chi moi nhau ly che, thay thich nhau la co the don ve o chung nhu vo chong. Khong it truong hop con hoan doi "vo", "chong" cho nhau sau mot thoi gian chung song thay khong hop. Theo so lieu thong ke cua cac Trung tam Y te quan, huyen tren dia ban tap trung nhieu khu cong nghiep, khu che xuat (KCN, KCX) tai TP Ho Chi Minh, Binh Duong thi so ca nao, pha thai tang dot bien so voi cac dia phuong khac. Trong do ty le nao, pha thai la..

 • Dua Thanh Hoa tro thanh trung tam xi mang lon cua ca nuoc

  05:59 | Thứ ba 19/02/2008 (GMT+7)

  Dua Thanh Hoa tro thanh trung tam xi mang lon cua ca nuoc

  Sau chuyen thi sat khu kinh te, cang nuoc sau Nghi Son, nha may xi mang Cong Thanh va mot so co so kinh te-van hoa cua tinh Thanh Hoa, ngay 18/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung cung Doan cong tac cua Chinh phu da lam viec voi lanh dao chu chot cua tinh nay ve cac giai phap phat trien kinh te - xa hoi nam 2008. Phat bieu tai buoi lam viec, Thu tuong Nguyen Tan Dung neu bat 5 nhom giai phap cua Chinh phu nam 2008 va de nghi tinh Thanh Hoa van dung cu the, linh hoat phu..

 • Xay khach san cho benh nhan

  13:05 | Thứ bảy 19/11/2005 (GMT+7)

  Xay khach san cho benh nhan

  Doi song vat chat ngay cang tang cao, luc khoe cung nhu benh, nguoi ta van muon duoc phuc vu nhu nhung thuong de. Tu do, “khach san” cho nguoi benh xuat hien, dua nhau chop lay chiec vi dang san sang cho chi cua ho.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0