doanh nghiep nha nuoc

Sunday, 29/05/2016 08:57
 • Khan truong doi moi doanh nghiep nha nuoc

  08:50 | Thứ năm 23/08/2001 (GMT+7)

  De an "Tiep tuc sap xep, doi moi, phat trien va nang cao hieu qua doanh nghiep nha nuoc" la trong tam ban thao tai Hoi nghi lan thu ba Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam (khoa IX), ket thuc hom qua (22/8) tai Ha Noi. Bo Chinh tri duoc giao tong hop cac y kien lien quan va ban hanh nghi quyet ve van de tren.

 • Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  14:56 | Thứ năm 07/12/2006 (GMT+7)

  Da so DN ngoai quoc doanh quy mo nho hieu qua thap

  Tong cuc Thong ke vua cong bo so lieu ban dau cua cuoc dieu tra doanh nghiep 2006. Cuoc dieu tra nam nay duoc tien hanh toan dien voi cac doanh nghiep hach toan kinh te doc lap dang hoat dong theo luat hien hanh. Theo ong Vu Van Tuan, Vu truong Vu Dieu tra cong nghiep va xay dung, dieu tra doanh nghiep nam 2006 tap trung vao nhung chi tieu co ban nhu so luong doanh nghiep duoc phan theo quy mo lao dong va nguon von; theo loai hinh doanh nghiep, nganh kinh te va..

 • Doanh nghiep nha nuoc manh hay yeu

  00:26 | Thứ hai 25/06/2007 (GMT+7)

  Ai bao doanh nghiep nha nuoc la yeu, khi ma so voi tong so doanh nghiep cua ca nuoc dang hoat dong, so doanh nghiep nha nuoc tuy chi chiem 3,6%, nhung da chiem 32,7% tong so lao dong, 54,9% tong so von, 51,1% gia tri tai san co dinh, 38,8% doanh thu...

 • Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  10:50 | Thứ ba 19/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep Nha nuoc ra sao khi gia nhap WTO

  Sau mot chang duong dai sap xep, doi moi, den nay ca nuoc con khoang 3.000 doanh nghiep Nha nuoc cac loai, dang nam giu gan 70% tai san co dinh quoc gia, 20% tong von dau tu toan xa hoi, gan 50% tong von dau tu cua Nha nuoc, 70% tong von vay cac ngan hang nuoc ngoai va gan 60% tong luong von tin dung cua cac ngan hang thuong mai Nha nuoc...

 • Doanh nghiep nha nuoc choi o san rieng

  05:04 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep nha nuoc choi o san rieng

  Cac cong ty nha nuoc se nam ngoai pham vi dieu chinh cua luat doanh nghiep thong nhat, mac du du dinh ban dau cua ban soan thao la ap dung luat cho ca loai hinh doanh nghiep nay.

 • Toc do co phan hoa doanh nghiep nha nuoc con qua cham

  09:29 | Chủ nhật 01/06/2003 (GMT+7)

  Theo bao cao cua Ban doi moi doanh nghiep trung uong tai hoi nghi “Trien khai de an sap xep doi moi doanh nghiep nha nuoc giai doan 2003-2005” to chuc cuoi tuan qua tai TP HCM, ke hoach nam 2003 ca nuoc se co phan hoa gan 1.000 doanh nghiep, nhung 4 thang dau nam chi moi thuc hien o 165 don vi, dat 10%.

 • Phai xoa bo ngay uu dai voi doanh nghiep nha nuoc

  09:54 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Xoa bo cac uu dai cho doanh nghiep nha nuoc giup moi truong kinh doanh trong sach, binh dang. No khong chi quan trong nhieu ve y nghia kinh te, vi du hien nay doanh nghiep nha nuoc duoc uu dai thi khoi doanh nghiep tu nhan van lam an tot. (Van Thuong)> Khong nen dot ngot bo uu dai voi doanh nghiep co phan hoa

 • Cai cach doanh nghiep nha nuoc van vuong che do so huu

  14:14 | Thứ năm 09/10/2003 (GMT+7)

  Luat Doanh nghiep nha nuoc (sua doi) sang nay duoc Uy ban Thuong vu thao luan de dua ra thong qua vao ky hop Quoc hoi toi. Van con nhieu y kien ban khoan ve khai niem doanh nghiep nha nuoc (DNNN) khi von nha nuoc, von doanh nghiep, von cua cac thanh phan kinh te khac dang dan xen, rat kho phan tach.

 • Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  15:56 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc

  Lan dau tien cong khai bao cao kiem toan nha nuoc. Nhieu bo lap quy den, doanh nghiep nha nuoc thua lo hon 1.000 ty dong, chi mua sam, xay dung tru so tran lan... nhung viec lam tren khien ngan sach nha nuoc hut thu 4.500 ty dong. Day la lan dau tien nhung "con so den" duoc Kiem toan Nha nuoc cong bo rong rai. Nam 2005 co 11 bo, 30 tinh, thanh pho, 9 du an va 19 tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc thuoc dien kiem toan. So tien Kiem toan Nha nuoc kien nghi tang..

 • To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO

  19:01 | Thứ ba 28/11/2006 (GMT+7)

  Xin tran trong gioi thieu cung ban doc toan van To trinh cua Chinh phu ve ket qua dam phan gia nhap WTO cua Viet Nam.

 • Hon mot nua doanh nghiep nha nuoc da duoc sap xep lai

  17:59 | Thứ năm 22/09/2005 (GMT+7)

  Hon mot nua doanh nghiep nha nuoc da duoc sap xep lai

  Sang 22/9 tai Ha Noi, hoi nghi so ket thi diem, ap dung mo hinh cong ty me-con da duoc to chuc. Tu nam 2001 den nay, ca nuoc da sap xep lai 3.051 tren tong so 5.655 doanh nghiep Nha nuoc (gan 54%).

 • Noi dung chu yeu ve nhiem vu phat trien KT XH nam 2005

  09:43 | Thứ năm 21/10/2004 (GMT+7)

  Theo du kien, ngay 25-10 nay, tai Hoi truong Ba Ðinh, Ha Noi se khai mac Ky hop thu 6, Quoc hoi khoa XI. Xin gioi thieu cung ban doc Bao cao cua Chinh phu trinh Quoc hoi.

 • Ban dau gia doanh nghiep nha nuoc dau tien

  08:48 | Thứ sáu 24/08/2001 (GMT+7)

  Theo Ban doi moi va phat trien doanh nghiep Hai Phong, viec thi diem ban dau gia Cong ty Co khi nong nghiep, mot doanh nghiep nha nuoc co von duoi 1 ty dong va dang lam an thua lo, se duoc thuc hien trong thang 9. Day la mot trong ba doanh nghiep nha nuoc cua Hai Phong sap duoc dua ra ban.

 • Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

  15:25 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh -..

 • Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  11:41 | Thứ năm 02/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Co xoa duoc bao cap voi doanh nghiep nha nuoc

  14:59 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Co xoa duoc bao cap voi doanh nghiep nha nuoc

  Chuyen doi doanh nghiep nha nuoc, mot chu de khong moi nhung duong nhu van chua co giai phap nhat quan. Trong bai viet duoi day, Pho Giao su Dao Xuan Sam phan tich nhung huong xu ly co ban.

 • Phu Yen 11 doanh nghiep nha nuoc gay ton that 411 6 ti dong

  02:01 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28-7, Ban kinh te - ngan sach HDND tinh Phu Yen cho biet ket qua giam sat viec thuc hien sap xep, doi moi, co phan hoa doanh nghiep nha nuoc cho thay 11 doanh nghiep nha nuoc tai tinh nay bi giai the va pha san da gay ton that hon 411,6 ti dong.

 • Khong cai cach doanh nghiep nha nuoc se do vo

  09:54 | Thứ tư 17/03/2004 (GMT+7)

  Phat bieu ket thuc Hoi nghi toan quoc doi moi doanh nghiep hom qua tai Ha Noi Thu tuong Phan Van Khai khang dinh, khoi doanh nghiep nha nuoc khong the tiep tuc lam an nhu hien nay, doi moi khu vuc kinh te nay la yeu cau buc bach doi voi VN.

 • Toi se duoc huong tro cap thoi viec the nao

  06:01 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Toi da lam viec theo che do bien che cho mot doanh nghiep nha nuoc tren 27 nam truoc khi duoc chuyen sang lam viec theo hop dong cho cong ty co phan, do doanh nghiep nha nuoc nay co phan hoa.

 • NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN

  11:00 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van Du thao Bao cao Chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang vao dip ky niem 76 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam de lay y kien nhan dan.

 • Tiep tuc sua Luat Doanh nghiep nha nuoc

  13:09 | Thứ hai 12/03/2001 (GMT+7)

  Ban Soan thao Luat Doanh nghiep nha nuoc (sua doi) cho biet, se bo sung them nhung quy dinh lien quan den thanh lap doanh nghiep, quyen va nghia vu cua doanh nghiep... va dac biet la cac hinh thuc chuyen doi so huu doanh nghiep nha nuoc de dam bao tinh phap ly va su binh dang giua cac thanh phan kinh te.

 • Sua doi ban hanh moi 16 van ban lien quan den DNNN

  09:23 | Thứ sáu 12/10/2001 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky cong van yeu cau cac bo, co quan ngang bo, co quan thuoc Chinh phu, hoan thanh dung tien do cac van ban phap quy de tiep tuc sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc. Theo do, 16 van ban phap luat se duoc sua doi, bo sung hoac xay dung moi.

 • Cai cach doanh nghiep nha nuoc con nhieu bat cap

  09:59 | Thứ sáu 21/12/2001 (GMT+7)

  "Chung toi chi thay noi toan chuyen lua chon mo hinh. Con van de thuc su quan trong - quyen pha san cua doanh nghiep va co che quan ly san xuat kinh doanh danh cho giam doc thi khong may ai ban den", lanh dao mot doanh nghiep nha nuoc o TP HCM phan nan.

 • Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  09:37 | Thứ sáu 03/02/2006 (GMT+7)

  Cong bo Du thao bao cao chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  NANG CAO NANG LUC LANH DAO VA SUC CHIEN DAU CUA DANG, PHAT HUY SUC MANH TOAN DAN TOC, DAY MANH TOAN DIEN CONG CUOC DOI MOI, SOM DUA NUOC TA RA KHOI TINH TRANG KEM PHAT TRIEN (Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang)

 • Du thao Bao cao Chinh tri tai Dai hoi X cua Dang

  13:23 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi lan thu 13, Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX da quyet dinh cong bo toan van du thao Bao cao chinh tri cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa IX trinh Dai hoi X cua Dang de lay y kien nhan dan. Dan tri dang lai toan van Du thao.

 • Ha Noi trien khai giai phap day manh co phan hoa

  14:48 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  Cung voi viec doi moi co che quan ly doanh nghiep nha nuoc, Ha Noi dang trien khai mot loat giai phap dong bo ve day manh co phan hoa doanh nghiep nha nuoc, nham khai thac tiem nang, nang cao hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep.

 • Thong tin tuyen dung ngay 29 6

  06:28 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

 • Go kho cho cac doanh nghiep co phan hoa

  14:59 | Thứ năm 08/07/2004 (GMT+7)

  Bo Cong nghiep da co quyet dinh dua 92 doanh nghiep Nha nuoc hoac bo phan doanh nghiep Nha nuoc vao dien co phan hoa (CPH) nam 2004. Nhung de hoan thanh duoc ke hoach nay la het suc kho khan, can co nhung giai phap thich hop.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0