doan vien

Thursday, 26/05/2016 09:46
 • Danh sach giai thuong tap the cuoc thi Am vang Dien Bien

  16:32 | Thứ ba 10/08/2004 (GMT+7)

  BAN TO CHUC CUOC THI cap trung uong CUOC THI tim hieu "Am vang Dien Bien"****Ha Noi, ngay 05 thang 8 nam 2004

 • NANG CAO CHAT LUONG TO CHUC DOAN TANG CUONG BOI DUONG LY TUONG CACH MANG DONG HANH VOI THANH NIEN LAP THAN LAP NGHIEP XUNG KICH PHAT TRIEN KINH TE XA HOI VA BAO VE TO QUOC

  09:10 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX da duoc Ban Chap hanh, Ban Thuong vu Trung uong Doan, cac doi tuong thanh nien, cac nha khoa hoc, cac nha hoat dong xa hoi, cac cuu can bo Doan tham gia dong gop y kien. Ban Bi thu Trung uong Doan da chi dao nghien cuu, tiep thu cac y kien, gop y. Nham tiep tuc phat huy tri tue va sang kien cua can bo, doan vien, thanh nien ca nuoc va cac tang lop nhan dan, gop phan..

 • Bao cao cua BCH TU Doan K VIII tai DH Doan toan quoc lan IX

  12:09 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX dien ra trong thoi diem toan Dang, toan dan, toan quan ra suc thi dua thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi Dang toan quoc lan thu X

 • Du thao Bao cao cua Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa VIII tai Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX

  21:29 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  DOAN TNCS HO CHI MINH BAN CHAP HANH TRUNG UONG Ha Noi, ngay 15 thang 10 nam 2007 Nang cao chat luong to chuc Doan, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, xung kich phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc

 • Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  22:15 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  Giao luu truc tuyen voi cac guong mat nhan giai thuong 26 3 cua T U Doan

  (TPO) Anh Doan Van Thai - Bi thu T.U Doan : Toi xin hoan nghenh sang kien cua TP trong viec to chuc, tao nguon kinh phi cho Giai thuong 26/3 va thuc hien cuoc giao luu truc tuyen thu vi nay.

 • Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  12:24 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Doan va ban tre se cung 4 dong hanh

  Buoi giao luu truc tuyen chu de "Doan va ban tre: Cung hoi nhap - phat trien" (do bao TT to chuc sang ngay 10-10-2007) voi anh Tat Thanh Cang - Bi thu Thanh doan TP.HCM - nhan duoc hang tram cau hoi bay to suy nghi, ban khoan, va ca nhung ky vong cua cac ban tre voi cong tac Doan - nhat la trong boi canh hoi nhap va phat trien cua dat nuoc.

 • Hanh trang cua thanh nien ngay nay ly tuong tri thuc va dao duc

  20:10 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Hanh trang cua thanh nien ngay nay ly tuong tri thuc va dao duc

  Nhu da "hen" trong buoi giao luu truc tuyen ngay 23-3, anh Tat Thanh Cang, Bi thu Thanh doan TP.HCM tiep tuc hoi dap nhung buc xuc cua ban doc mot cach thang than va chan tinh:

 • Bi thu thu nhat BCH Trung uong Doan Vo Van Thuong Nang cao chat luong to chuc Doan

  11:46 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Nang cao chat luong to chuc, tang cuong boi duong ly tuong cach mang, xung kich trong phat trien kinh te - xa hoi va bao ve To quoc, dong hanh voi thanh nien lap than, lap nghiep, vung vang trong hoi nhap quoc te, phan dau cung toan Dang, toan quan, toan dan som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, thuc hien thanh cong cong nghiep hoa, hien dai hoa, tien den muc tieu dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh.

 • Co van de gi kho buc xuc cac ban cu tim den voi Doan

  13:59 | Thứ tư 23/03/2005 (GMT+7)

  Co van de gi kho buc xuc cac ban cu tim den voi Doan

  Hon 200 cau hoi xoay quanh nhung van de thiet than cua nguoi tre; nhung doi hoi cua thanh nien voi Doan - Hoi; nhung van de thoi su, thoi cuoc, loi song... da duoc gui ve toa soan va Bi thu Thanh doan da thang than trao doi voi tren tinh than cau thi, lang nghe qua buoi giao luu truc tuyen Doan - nguoi ban cua thanh nien...

 • Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN 3 2 1930 3 2 2005 Gan 19.000 doan vien uu tu tai thu do duoc ket nap Dang

  23:57 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  Ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang CSVN 3 2 1930 3 2 2005 Gan 19.000 doan vien uu tu tai thu do duoc ket nap Dang

  Ngay 20/1, danh gia ket qua 5 nam thuc hien cuoc van dong "Doan vien thanh nien phan dau tro thanh dang vien Dang Cong san Viet Nam", Ban Thuong vu Thanh Doan da de ra chi tieu: tu nay den nam 2010 se gioi thieu 5,5 van doan vien uu tu de Dang xem xet ket nap. Day la nhiem vu trong tam cua cong tac Doan va phong trao thanh nien Ha Noi nhung nam toi.

 • Cuoc thi tim hieu 75 nam lich su ve vang cua Doan TNCS Ho Chi Minh

  16:52 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Phan I: Nhung doan vien thanh nien cong san Viet Nam thuoc lop dau tien1- Tim ve nguon coiMua he nam 1923, Nguyen Ai Quoc tu Phap sang Nga du Dai hoi Quoc te cong san lan thu V. Nhung nguoi lanh dao Quoc te thanh nien cong san (to chuc nay do V.I.Lenin truc tiep sang lap tu nam 1919) tha thiet moi Nguyen Ai Quoc tham gia ban tru bi Dai hoi Quoc te Thanh nien cong san lan thu IV.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh gap go cac cuu doan vien thanh nien Trung uong Cuc mien Nam

  17:56 | Chủ nhật 15/04/2007 (GMT+7)

  Tong bi thu Nong Duc Manh gap go cac cuu doan vien thanh nien Trung uong Cuc mien Nam

  Sang 15/4, tai tru so Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da co cuoc gap go than mat voi doan dai bieu cuu doan vien thanh nien cac co quan dan, chinh, dang Trung uong (T.U) Cuc mien Nam thoi ky khang chien chong My cuu nuoc, dang o tham thu do Ha Noi.

 • Ca nuoc tung bung chao mung 74 nam Ngay thanh lap Doan

  22:34 | Thứ bảy 26/03/2005 (GMT+7)

  Ca nuoc tung bung chao mung 74 nam Ngay thanh lap Doan

  Ngay 26/3, Thanh Doan TP.HCM da to chuc trong the le ky niem 74 nam Ngay thanh lap Doan TNCS Ho Chi Minh (26/3/1931 - 26/3/2005), voi su tham gia dong dao doan vien thanh nien. Tai buoi le, Ban Thuong vu Thanh Doan TP.HCM da ton vinh va trao 15 giai thuong Ho Hao Hon cho 4 tap the, 11 ca nhan can bo Doan da co nhung hien ke, sang kien van dung huu ich, hieu qua vao phong trao thanh thieu nhi thanh pho.

 • TP HCM 1.562 doan vien ung cu HDND cac cap

  08:33 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Chieu 31-3, Thanh doan TP.HCM da co buoi gap go cac ung cu vien dai bieu hoi dong nhan dan cac cap TP.HCM la doan vien Doan TNCS Ho Chi Minh. Theo Bi thu Thanh doan Vo Van Thuong, dot nay toan thanh pho co 1.562 doan vien ra ung cu.

 • Khong hieu Dieu le hay benh thanh tich

  08:21 | Thứ hai 25/09/2006 (GMT+7)

  Khong hieu Dieu le hay benh thanh tich

  TP - Chi trong 10 ngay kiem tra tai 11 truong THCS va THPT tren dia ban thanh pho, Doan cong tac cua Thanh Doan Ha Noi da phat hien nhieu yeu kem, vi pham trong thuc hien Dieu le Doan, su xuong cap trong chat luong doan vien.

 • Nhung doan vien cong san dau tien Ky 5

  17:10 | Thứ tư 07/12/2005 (GMT+7)

  Nhung doan vien cong san dau tien Ky 5

  Truoc bon quan toa thuc dan, Ly Tu Trong ngang cao dau dong dac tuyen bo: “Con duong cua thanh nien chi la con duong cach mang, khong co con duong nao khac”...

 • Thanh nien Truong Sa huong ve Dai hoi Doan

  01:20 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Thanh nien Truong Sa huong ve Dai hoi Doan

  Chieu hom qua 18.12, qua dien thoai, thuong ta Ta Trung Duc, Chinh tri vien dao Truong Sa cho chung toi biet, tru cac can bo, chien si lam nhiem vu truc ban san sang chien dau, toan the doan vien, thanh nien tren dao da tap trung tai hoi truong de xem chuong trinh truyen hinh truc tiep le khai mac Dai hoi Doan toan quoc lan thu IX.

 • Tong bi thu Nong Duc Manh gap go cuu doan vien thanh nien Trung uong Cuc mien Nam

  00:42 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Sang 15.4, tai tru so Trung uong Dang, Tong bi thu Nong Duc Manh da co cuoc gap go than mat voi doan dai bieu cuu doan vien thanh nien cac co quan dan, chinh, dang Trung uong Cuc mien Nam thoi ky khang chien chong My cuu nuoc, dang o tham thu do Ha Noi. Tham du cuoc gap co Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Pho thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong; anh Vo Van Thuong, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Bi thu thu nhat Trung uong Doan Thanh nien Cong..

 • Dien dan Doan vien hom nay Dang vien mai sau

  23:54 | Chủ nhật 23/01/2005 (GMT+7)

  Chao mung 75 nam Ngay thanh lap Dang, ngay 22/1 tai Nha Van hoa Thanh thieu nhi Q.Dong Da (Ha Noi) dien dan "Doan vien hom nay - Dang vien mai sau" duoc to chuc voi su tham gia cua dong dao doan vien thanh nien thu do.

 • 4 giai phap giup doan vien lao dong xa nha

  00:04 | Thứ bảy 05/06/2004 (GMT+7)

  "Cong tac quan ly doan vien thuong xuyen di lao dong o xa" la chu de cuoc hoi thao do T.U Doan to chuc tai thi xa Thai Binh (tinh Thai Binh) sang 4/6. Anh Dao Ngoc Dung - Bi thu thuong truc T.U Doan chu tri hoi thao.

 • Dang vien tre tu van minh truoc Dang

  23:47 | Thứ ba 01/02/2005 (GMT+7)

  Dang vien tre tu van minh truoc Dang

  Dai dien cho hon 1 van dang vien tre, 350 ngan doan vien va 2,2 trieu thanh nien thanh pho, 120 dang vien tre va doan vien uu tu TP.HCM da dem nhung tam tu, nguyen vong cua minh bay to trong cuoc gap go voi lanh dao thanh pho, dien ra tai Hoi truong Thanh uy hom qua 1/2.

 • Moi doan vien hay la mot tuyen truyen vien ve ATGT

  12:28 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Moi doan vien hay la mot tuyen truyen vien ve ATGT

  “Bang tinh than trach nhiem, voi trai tim cua tuoi tre, moi doan vien hay tro thanh mot tuyen truyen vien, mot thanh nien tinh nguyen trong viec van dong moi nguoi giu gin trat tu ATGT” - Anh Le Manh Hung - Bi thu Thuong thuc Doan TNCS Ho Chi Minh noi.

 • Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong doi thoai voi Thanh nien

  07:15 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong doi thoai voi Thanh nien

  Chieu ngay 14/11, Bo truong Bo Thong tin va Truyen thong Le Doan Hop da co cuoc doi thoai voi doan vien, thanh nien trong Bo. Day la dip cac doan vien, thanh nien bay to tam tu nguyen vong voi nguoi lanh dao cao nhat cua Bo trong cac linh vuc quan ly, cong viec dac thu cua mot Bo moi thanh lap.

 • Thang Thanh nien khap noi

  06:36 | Thứ năm 01/04/2004 (GMT+7)

  Thang Thanh nien khap noi

  Tai Ha Noi, thanh nien lam loi cho Nha nuoc hang chuc ti dong. Rieng tai Quang Nam va Quang Ngai, do dau 63 tre mo coi va ho tro hang thang cho 100 tre em kho khan...

 • Hon 107.000 doan vien duoc ket nap Dang

  22:39 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Nam 2005, toan Doan da gioi thieu cho Dang hon 227.000 doan vien uu tu, trong do co 107.124 doan vien da duoc ket nap vao Dang, tang 12,66% so voi nam 2004. Trong so nhung dang vien moi duoc ket nap co 105.438 dang vien co do tuoi tu 18-30. So doan vien la hoc sinh, sinh vien duoc ket nap Dang la 4.447 nguoi. Tuoi binh quan cua dang vien moi duoc ket nap trong toan Dang la 29,53 tuoi; giam 0,4 tuoi so voi nam 2004. (Tran Thu Thuy)

 • Co nen khong che doan vien uu tu vao Dang

  10:13 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Co nen khong che doan vien uu tu vao Dang

  TP - Viec nhieu doan vien uu tu duoc co so Doan cu di hoc cam tinh Dang toi 3-4 lan, sau do nhieu lan gioi thieu van chua duoc ket nap dang la mot thuc te.

 • Gioi thieu cho Dang hon 1 14 trieu doan vien uu tu

  09:26 | Thứ hai 17/12/2007 (GMT+7)

  Cong tac Doan tham gia xay dung Dang duoc xac dinh la nhiem vu chinh tri quan trong cua toan Doan va duoc tap trung chi dao.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0