dinh tieu chuan

Monday, 30/05/2016 15:45
 • Phi tham dinh hanh nghe y duoc tu 60.000 den 25 trieu

  00:57 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Phi tham dinh hanh nghe y duoc tu 60.000 den 25 trieu

  Bo Tai chinh vua ban hanh cac muc le phi tham dinh tieu chuan va dieu kien hanh nghe, le phi cap giay phep xuat, nhap khau, cap chung chi hanh nghe y duoc...

 • 25 trieu dong cho phi tham dinh hanh nghe y duoc

  09:00 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky quyet dinh ban hanh cac muc le phi tham dinh tieu chuan va dieu kien hanh nghe, le phi cap giay phep xuat, nhap khau, cap chung chi hanh nghe y duoc... Theo do, muc phi tham dinh thap nhat la 60.000 dong va cao nhat la 25 trieu dong.

 • Vinh Long Qui dinh tieu chuan bo tri vao khu tai dinh cu

  15:07 | Thứ bảy 03/11/2007 (GMT+7)

  Chu tich UBND tinh Vinh Long Pham Van Dau vua ky quyet dinh ban hanh qui dinh tieu chuan bo tri vao khu tai dinh cu doi voi cac truong hop khi Nha nuoc thu hoi dat de su dung vao loi ich quoc gia, cong cong.

 • Nen quy dinh tieu chuan nuoc sach truoc khi tang gia

  19:42 | Thứ năm 03/03/2005 (GMT+7)

  Thuc te thoi gian qua nuoc cua Cong ty nuoc sach khong sach. Khi su dung loc qua thiet bi loc thong thuong duoc ban tren thi truong thi cac qua loc sau vai ngay da vang uom muon su dung phai rua lai lien tuc.

 • Xe cong mua vuot gia quy dinh se bi thu hoi

  23:26 | Thứ tư 09/05/2007 (GMT+7)

  TS- Thu tuong Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 59/2007/QD-TTg ve viec ban hanh Quy dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly, su dung phuong tien di lai trong co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc. Theo do, o to mua khong dung tieu chuan, vuot qua quy dinh, vuot dinh muc se bi thu hoi de dieu chuyen hoac ban dau gia nop ngan sach nha nuoc.Xe cong cho thi sinh di thi DH ngay 5/7/2006 tai TP Ho Chi Minh (Tien phong).Quyet dinh nay quy..

 • Tren 95 HS cho rang nen uu tien khu vuc theo noi hoc THPT

  09:44 | Thứ năm 01/01/2004 (GMT+7)

  De gop phan xac dinh phuong thuc tuyen sinh hop ly cho ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2004, Vu DH va sau DH (Bo GD-DT) vua tien hanh mot cuoc tham do y kien doi voi 350 HS lop 12 thuoc hai tinh Ha Tay va Hoa Binh ve hai van de: nen co bao nhieu nguyen vong, cach dang ky nguyen vong nhu the nao va nen xac dinh tieu chuan uu tien theo ho khau thuong tru hay noi thi sinh hoc THPT.

 • Thu tuong yeu cau soan de an thi tuyen lanh dao

  18:45 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Nguon tin tu Chinh phu cho hay Thu tuong vua giao Bo Noi vu chu tri, phoi hop voi cac bo, nganh lien quan, to chuc soan thao, trinh Chinh phu ban hanh 14 van ban quy pham phap luat ve can bo, cong chuc va 1 de an.

 • Thu tuong yeu cau soan thao De an thi tuyen lanh dao

  14:13 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  TP - Nguon tin tu Chinh phu cho hay Thu tuong Nguyen Tan Dung vua giao Bo Noi vu chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh co lien quan, to chuc soan thao, trinh Chinh phu, Thu tuong Chinh phu ban hanh 14 van ban quy pham phap luat ve can bo, cong chuc va 1 de an.

 • Soan thao 15 van ban phap luat ve can bo cong chuc

  11:48 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co Cong van so 2100/VPCP-TCCB thong bao y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve ke hoach soan thao cac van ban quy pham phap luat quy dinh tai khoan 13 Dieu 1 Nghi dinh 09/2007/ND-CP (ngay 15-1-2007) sua doi bo sung mot so dieu cua Nghi dinh 117/2003/ND-CP (ngay 10-10-2003) cua Chinh phu ve tuyen dung, su dung va quan ly can bo, cong chuc trong cac co quan nha nuoc.

 • Xe cong duoc thay the sau khi di it nhat 200.000 km

  02:10 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Theo tin tu Van phong Chinh phu ngay 3.12, Thu tuong vua ky Quyet dinh so 184/2007/QD-TTg ve viec sua doi, bo sung mot so dieu cua Quy dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly su dung phuong tien di lai trong cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc, ban hanh kem theo Quyet dinh so 59/2007/QD-TTg ngay 7.5.2007 cua Thu tuong Chinh phu.

 • Quy dinh moi ve tieu chuan su dung xe oto cua can bo co quan nha nuoc

  11:35 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua ky ban hanh Quyet dinh so 59/2007/QD-TTg quy dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly, su dung phuong tien di lai trong co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc.

 • Bo truong duoc thay xe sau khi su dung 200000km

  07:40 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua qui dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly su dung phuong tien di lai trong cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc.

 • Quy dinh moi ve cong suat san xuat lap rap o to

  15:03 | Thứ năm 28/10/2004 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve cong suat san xuat lap rap o to

  Thu truong Bo Cong nghiep Do Huu Hao vua ky ban hanh quy dinh tieu chuan doanh nghiep san xuat, lap rap o to.

 • Tin van kinh te ngay 206

  09:25 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 206

  *30 ti USD xay dung 4 tuyen duong sat cao toc. Tong Cong ty Duong sat Viet Nam dang chuan bi xay dung du an va bao cao dau tu 4 tuyen duong sat cao toc trong giai doan 2010 - 2015 voi kinh phi du kien hon 30 ti USD. Trong do, tuyen Ha Noi-Vinh dai 280km co von dau tu 10,36 ti USD; tuyen Nha Trang-TPHCM dai 400km co von 14,8 ti USD; tuyen TPHCM-Vung Tau dai 100km, von 3,7 ti USD; tuyen Ha Noi-Hai Phong dai 100km, von 2 ti USD. Duoc biet, cac tuyen duong sat nay se..

 • Bo truong Phuong tien lam viec khong qua 75 trieu dong

  14:07 | Thứ năm 20/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/7, Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh Quyet dinh quy dinh tieu chuan, dinh muc trang thiet bi va phuong tien lam viec cua co quan va can bo, cong chuc, vien chuc nha nuoc.

 • Bo truong duoc thay xe sau khi su dung 200.000km

  15:38 | Thứ ba 04/12/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua qui dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly su dung phuong tien di lai trong cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc.

 • Ha Noi Kho khan trong xu ly nha sieu mong sieu meo

  06:13 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Kho khan trong xu ly nha sieu mong sieu meo

  Lam viec voi UBND quan Dong Da (Ha Noi), Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan cho rang, Ban quan ly du an lam duong phai thu hoi dien tich dat nho hep con lai khi cat xen, roi ban lai cho ho dan lan can de hop khoi. Phan anh voi Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan trong cuoc kiem tra thuc dia ngay 8/8 cua bo truong, lanh dao cac quan, huyen tren dia ban Ha Noi deu nhan dinh, neu chi cho phep tuyen thanh tra xay dung (TTXD) co trinh do cao dang tro len nhu..

 • Bo truong chi duoc di xe oto co gia mua toi da 800 trieu dong

  07:05 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 7/5, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 59/2007/QD-TTg ve viec ban hanh Quy dinh tieu chuan, dinh muc va che do quan ly, su dung phuong tien di lai trong co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cong ty nha nuoc.

 • Hang loat nha thuoc phai dong cua

  08:24 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Hang loat nha thuoc phai dong cua

  DS Nguyen Xuan Cam, Pho Giam doc So Y te TPHCM da tuyen bo chac nich nhu vay khi de cap den viec ap dung cac quy dinh tieu chuan Thuc hanh tot nha thuoc (GPP) va Thuc hanh tot phan phoi thuoc (GDP) – mot bien phap manh de chan chinh hoat dong mua ban – phan phoi thuoc du kien se chinh thuc trien khai vao cuoi nam nay. Thi truong duoc pham: qua lon xon! Theo DS Nguyen Xuan Lap, Chu tich Hoi Duoc hoc TPHCM, tinh hinh to chuc phan phoi ban le cua nganh duoc Viet..

 • Toshiba gioi thieu the nho SD sieu toc

  10:36 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Toshiba gioi thieu the nho SD sieu toc

  Ngay hom qua, Toshiba tiet lo hang se tung ra thi truong hai dong san pham the nho SD co toc do doc-ghi va chuyen du lieu “sieu toc” vao cuoi nam nay. Loai the nho SD “sieu toc” cua Toshiba se dat duoc toc do chuyen du lieu len toi 20MB/1 giay trong khi do dong san pham “toc do cao” cung thuong hieu cung chi dat toi da la 5MB/1 giay. Day la toc chuyen du lieu nhanh nhat trong so nhung san pham the nho SD mang thuong hieu cua Toshiba. Ca hai dong san..

 • Chan chinh hoat dong mua ban phan phoi thuoc

  09:47 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Chan chinh hoat dong mua ban phan phoi thuoc

  DS Nguyen Xuan Cam, Pho Giam doc So Y te TPHCM da tuyen bo chac nich nhu vay khi de cap den viec ap dung cac quy dinh tieu chuan Thuc hanh tot nha thuoc (GPP) va Thuc hanh tot phan phoi thuoc (GDP) – mot bien phap manh de chan chinh hoat dong mua ban – phan phoi thuoc du kien se chinh thuc trien khai vao cuoi nam nay.

 • Cham diem 64 So Giao duc Dao tao

  13:32 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Hom nay 10/1, Bo truong Nguyen Thien Nhan chinh thuc ban hanh quy dinh tieu chuan danh gia va cho diem ve cac linh vuc cong tac doi voi cac So GD-DT nam hoc 2006-2007. Trong “thang diem” de danh gia, diem cho trien khai cuoc van dong “Hai khong” duoc nhan he so 2.

 • De nghi ngung su dung hoan toan xang A83 o VN

  16:10 | Thứ hai 26/04/2004 (GMT+7)

  De nghi ngung su dung hoan toan xang A83 o VN

  Cuc Quan ly thi truong (Bo Thuong mai) cho hay se de nghi Bo Khoa hoc Cong nghe bai bo quy dinh tieu chuan xang A83. Du kien, dau quy III se dinh chi san xuat va tu 1/1/2005 se dinh chi luu thong hoan toan loai xang nay.

 • Chinh thuc de nghi ngung luu thong xang A83

  11:13 | Thứ sáu 14/05/2004 (GMT+7)

  Bo Thuong mai vua co cong van gui Bo Khoa hoc - cong nghe de nghi bai bo qui dinh tieu chuan xang A.83, dinh chi san xuat loai xang nay tu quy III va dinh chi luu thong tu 1/1/2005.

 • Luat quy dinh qua chat voi ke toan truong

  15:02 | Thứ năm 08/05/2003 (GMT+7)

  Luat quy dinh qua chat voi ke toan truong

  Trong buoi thao luan sang nay ve du thao Luat Ke toan tai hoi truong Ba Dinh, phan lon cac dai bieu Quoc hoi deu cho rang, quy dinh tieu chuan ke toan truong (Dieu 57) can toi thieu 3 nam kinh nghiem la khat khe, nen giam xuong.

 • Chua ban hanh tieu chuan cho doanh nghiep xe may

  07:26 | Thứ tư 22/05/2002 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua de nghi Bo Cong nghiep khan truong ban hanh van ban quy dinh tieu chuan doi voi doanh nghiep san xuat xe may nham tao dieu kien cho cac don vi nay duoc huong chinh sach uu dai thue.

 • Can som ban hanh luat giam sat

  15:23 | Thứ hai 18/03/2002 (GMT+7)

  Can som ban hanh luat giam sat

  Nhieu dai bieu da kien nghi nhu vay trong phien thao luan o to sang nay ve bao cao nhiem ky khoa X cua Quoc hoi va cac uy ban, hoi dong. Theo cac dai bieu, hieu qua giam sat cua Quoc hoi con yeu vi chua co mot van ban cu the nao quy dinh tieu chuan cho cong tac nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0