dinh muc

Sunday, 29/05/2016 20:28
 • TP Ho Chi Minh Dinh muc nuoc ai duoc ai khong

  23:30 | Thứ hai 22/11/2004 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Dinh muc nuoc ai duoc ai khong

  Moi day, UBND TP Ho Chi Minh co Quyet dinh so 239/2004/QD-UB ve dieu chinh, bo sung Quyet dinh so 154/QD-UB ve dieu chinh gia nuoc sach tren dia ban thanh pho (hieu luc thi hanh tu 20/10/2004). Nhieu ban doc da thac mac xung quanh cac quy dinh ve gia nuoc, dinh muc nuoc... doi voi cac truong hop tam tru.

 • Gia dien cao Ru nhau tach ho khau de xin dinh muc dien

  06:36 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Gia dien cao Ru nhau tach ho khau de xin dinh muc dien

  Tach ho khau de xin them dinh muc dien dang ro len tai TP.HCM. Tinh trang nay gia tang manh sau thoi diem dien tang gia. Nghe doc noi dung toan bai:

 • Tuyen chien voi lang phi Bai 3 O to con an chan cong quy

  23:46 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Tuyen chien voi lang phi Bai 3 O to con an chan cong quy

  Mua sam xe cong khong dung tieu chuan dinh muc, tham chi bang nguon von ngan sach du phong danh cho cac khoan chi khan cap, su dung xe cong di an nhau, le chua... - nhung bieu hien cua tinh trang lang phi nguon luc cong van nam nay qua nam khac dien ra o nhieu nganh, nhieu cap. Nhieu vu viec da duoc cac co quan thanh tra, kiem tra phat hien va xu ly nhung hieu qua ran de duong nhu van con han che.

 • Gia dien cao Ru nhau tach ho khau de xin dinh muc dien

  17:12 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Gia dien cao Ru nhau tach ho khau de xin dinh muc dien

  Tach ho khau de xin them dinh muc dien dang ro len tai TP.HCM. Tinh trang nay gia tang manh sau thoi diem dien tang gia. Nhieu gia dinh tach ho khau tu mot thanh... nam.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  00:00 | Thứ sáu 10/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Du thao Luat phong chong tham nhung

  22:34 | Thứ tư 01/06/2005 (GMT+7)

  Can cu vao Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10.

 • Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  18:02 | Thứ năm 05/01/2006 (GMT+7)

  Trien khai du an ung dung CNTT Vi sao be tac

  Bat cu khi nao de cap den chuyen trien khai cac du an ung dung CNTT su dung von ngan sach, cac chuyen gia va nha quan ly trong nganh cua nuoc nha deu co chung "mot cai lac dau ngao ngan". Vi sao lai nhu vay?

 • Da den luc bo dinh muc nuoc sach

  00:28 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Cai gia 8.000d/m3 ma Cong ty Cap nuoc thu cua nguoi dan tam tru ngan han cao hon ba lan so voi gia trong dinh muc 4m3/nguoi/thang, va cao hon 2,2 lan so voi gia trung binh 3.600d/m3 cua dinh muc 6m3 (4m3 gia 2.700d va 2m3 gia 5.400d/m3).

 • Da den luc phai co danh gia tin nhiem tai chinh

  00:01 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Da den luc phai co danh gia tin nhiem tai chinh

  Phat trien thi truong von la mot yeu cau cap bach cua Viet Nam. Mot trong nhung dieu kien de phat trien thi truong von la tinh minh bach ve thong tin. Day la thoi diem de VN thanh lap to chuc dinh muc tin nhiem.

 • Chuyen an dau o Tong Cong ty Van tai Ha Noi

  09:22 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Chuyen an dau o Tong Cong ty Van tai Ha Noi

  Voi cach tinh dinh muc dau cho xe buyt cua Tong Cong ty Van tai Ha Noi, moi ngay khoang 18.000 lit dau, tuong duong 168 trieu dong cua Nha nuoc da bi Lanh dao Cong ty cat xen, bo vao tui rieng.

 • Can thanh lap to chuc dinh muc tin nhiem tai VN

  17:47 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Day la loi khang dinh cua nhieu chuyen gia kinh te tai Hoi thao "Phat trien nganh dinh muc tin nhiem khu vuc Chau A-Thai Binh Duong" do Hoi dong tu van Doanh nhan Chau A-Thai Binh Duong (ABAC) phoi hop voi Phong Thuong mai va Cong nghiep VN, Ngan hang Ngoai thuong VN to chuc ngay 12-6 tai Ha Noi.

 • Thanh lap cong ty dinh muc tin nhiem tai Viet Nam

  10:33 | Thứ năm 27/05/2004 (GMT+7)

  Tiep sau de xuat ve viec ho tro giup do du an thanh lap cong ty dinh muc tin nhiem, Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) da to chuc mot hoi thao voi chu de “Thanh lap cong ty dinh muc tin nhiem o Viet Nam" vao trung tuan thang 5/2004 voi su tham gia cua cac chuyen gia Vien nghien cuu Normura (thuoc Tap doan chung khoan Normura - Nhat Ban).

 • Chien thuat tach ho khau de doi pho voi gia dien cao

  16:24 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Chien thuat tach ho khau de doi pho voi gia dien cao

  Theo thong tu huong dan thuc hien gia ban dien cua Bo Cong nghiep co hieu luc tu 1/1/2007, gia ban le dien ap dung voi moi ho gia dinh su dung dien cho nhu cau sinh hoat duoc tinh: 100kWh dau tien gia 550 dong, 50kWh tiep theo gia 1.110 dong, 50kWh tiep theo gia 1.470 dong... Co so de “khoan” dinh muc nay dua tren so ho khau hoac KT3 cua moi ho. Vi vay, du ho co hai hoac muoi nhan khau deu duoc tinh dinh muc nhu nhau.

 • Giam dinh muc tieu thu dien vi sao

  06:58 | Thứ tư 07/03/2007 (GMT+7)

  Giam dinh muc tieu thu dien vi sao

  Nhieu khach hang su dung dien tren dia ban TP.HCM phan anh hoa don tien dien ky 3 (thang 2-2007) thay vi duoc huong dinh muc 100kWh cho bac thang dau tien gia 550 dong/kWh nhu qui dinh thi bi cat giam con 94kWh.

 • Thieu khung phap ly cho nghe dinh gia tin nhiem

  07:04 | Thứ hai 12/06/2006 (GMT+7)

  Thieu khung phap ly cho nghe dinh gia tin nhiem

  Chua day mot nam di vao hoat dong, Trung tam danh gia tin nhiem Vietnamnet (CRV) da voi "chet yeu". Trong dieu kien con thieu khuon kho phap ly va thi truong von con non tre, cac chuyen gia cho rang, con lau VN moi co duoc mot cong ty dinh muc tin nhiem chuyen nghiep.

 • Thi truong von thieu mot cong ty dinh muc tin nhiem

  13:55 | Thứ sáu 21/05/2004 (GMT+7)

  Thi truong von thieu mot cong ty dinh muc tin nhiem

  Cong ty dinh muc tin nhiem (CRA) rat quan trong doi voi su phat trien thi truong von cua moi nen kinh te. Nhung den gio nay, du an thanh lap CRA cua Viet Nam van nam tren giay.

 • Co duoc khau tru tien nuoc khi dinh muc chua dung voi thuc te

  21:20 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Co duoc khau tru tien nuoc khi dinh muc chua dung voi thuc te

  Thoi gian qua, Bao Thanh Nien lien tuc nhan duoc phan anh cua nguoi dan TP Ho Chi Minh phan anh buc xuc ve viec giay bao tien nuoc thang 8/2004 cua cac chi nhanh cap nuoc... qua cao. Do viec cham ky hop dong lai theo quy dinh nen dinh muc khong duoc cap nhat dung thuc te, nhieu ho phai chiu "oan" 8.000 dong/m3. Xung quanh van de nay, PV Bao Thanh Nien da co cuoc tiep xuc voi ong Lai Van Dang - Giam doc Chi nhanh Cap nuoc Gia Dinh (Cong ty Cap nuoc TP Ho Chi..

 • Luat phong chong tham nhung du thao lay y kien nhan dan

  10:06 | Thứ tư 20/07/2005 (GMT+7)

  QUOC HOI

 • Cach tinh gia nuoc moi ap dung cho cac khu dan cu chung cu khu luu tru cong nhan

  23:04 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Theo phuong an gia nuoc moi dang duoc Sawaco trinh UBND TP.HCM xem xet, doi voi cac khu dan cu, chung cu, khu luu tru cho cong nhan co Ban quan ly va mua nuoc qua dong ho tong de phan phoi lai cho cac doi tuong su dung nuoc truc tiep o ben trong cac khu dan cu, chung cu, khu luu tru, thi gia nuoc se ap dung nhu doi tuong sinh hoat trong dinh muc va vuot dinh muc (3.600 dong/m3 nuoc su dung trong dinh muc la 16m3/ho/thang va 8.000 dong/m3 nuoc su dung vuot dinh..

 • Xay dung dinh muc phan bo ngan sach moi

  00:18 | Thứ năm 19/06/2003 (GMT+7)

  Chieu 18/6, Uy ban Thuong vu Quoc hoi thao luan ve dinh muc phan bo ngan sach nha nuoc nam 2004. He thong tieu chi moi se khac phuc tinh trang ngan sach cao bang, chua gan voi nguon thu su nghiep, co tinh on dinh.

 • Xay dung khung phap ly cho Cong ty Dinh muc tin nhiem

  19:40 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Xay dung khung phap ly cho Cong ty Dinh muc tin nhiem

  Lan thu hai Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh Viet Nam (VAFI) de nghi voi Thu tuong Chinh phu va Bo Tai chinh, Bo Ke hoach - Dau tu ve viec soan thao dieu kien kinh doanh va khuon kho phap ly de tao lap moi truong hoat dong cho Cong ty Dinh muc tin nhiem.

 • Khong co ho khau phai tra cao hon tai sao

  05:10 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Khong co ho khau phai tra cao hon tai sao

  Theo quyet dinh cua UBND TP.HCM, ke tu thang bay nay ap dung gia nuoc moi. Nhung xung quanh viec ap dung gia nuoc moi nguoi dan van con nhieu ban khoan: cach tinh gia ra sao? Nguoi tam tru phai tra bao nhieu mot met khoi? Vi sao tang gia nuoc nhung khong duoc tang dinh muc?... Pho giam doc Cong ty Cap nuoc TP.HCM Bui Si Hoang cho biet:

 • TP HCM Phi nuoc thai sinh hoat se tang 80 160

  00:11 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  "Nam 2007 - 2008, ap dung muc thu 450d/m⊃3; nuoc su dung doi voi doi tuong ho gia dinh su dung nuoc sinh hoat trong dinh muc 4m³/nguoi/thang; thu 700d/m³ nuoc su dung doi voi nuoc sinh hoat su dung vuot dinh muc va doi tuong khac. Tu nam 2009 - 2010, ap dung muc thu 650d/m³ nuoc su dung doi voi doi tuong ho gia dinh su dung nuoc sinh hoat trong dinh muc; thu 950d/m³ nuoc su dung doi voi nuoc sinh hoat su dung vuot dinh muc va doi tuong khac".

 • Co the tang dinh muc mien thue hang hoa qua bien gioi

  16:21 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  Bo Thuong mai dang soan thao quyet dinh moi ve dinh muc mien thue hang hoa qua bien gioi. Dinh muc du kien danh cho cong dan khi mang hang qua bien gioi tang len den 2 trieu dong/nguoi moi ngay, thay cho muc 500.000 dong dang duoc ap dung.

 • Ho tai dinh cu tam cu duoc huong gia nuoc theo dinh muc

  05:22 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  Tu nay, cac ho tam cu tap trung thuoc cac du an giai toa (khong phan biet ho khau thuong tru hay tam tru tai TP.HCM) deu duoc tra gia nuoc trong dinh muc 4m3/nguoi/thang la 2.700 dong/m3, tren 4m3 - 6m3 la 5.400 dong/m3, tren 6m3 gia 8.000 dong; thay vi phai tra 8.000 dong/m3 nhu truoc day.

 • Nganh cap nuoc Khong phan biet doi xu nhung khong cao bang

  08:47 | Thứ bảy 27/11/2004 (GMT+7)

  Nganh cap nuoc Khong phan biet doi xu nhung khong cao bang

  Tra loi TS ve viec tinh gia nuoc khac nhau giua nguoi co ho khau thuong tru va nguoi tam tru (khong thuoc dien KT3), ong Bui Si Hoang - pho giam doc Cong ty Cap nuoc TP.HCM - cho rang:

 • VN sap co cong ty dinh muc tin nhiem

  13:29 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Khung kho phap ly cho cong ty dinh muc tin nhiem - cung cap quan diem ve do tin thac cua mot doanh nghiep trong nghia vu thanh toan tai chinh dang duoc Bo Tai chinh xay dung va hoan thien. Du kien, cong ty nay se bat dau hoat dong tu dau nam 2007.

 • Dau tu sai Ca thu truong va tham muu deu bi xu ly

  10:36 | Thứ năm 10/03/2005 (GMT+7)

  Dau tu sai Ca thu truong va tham muu deu bi xu ly

  Uy ban Kinh te Ngan sach cua Quoc hoi da tham tra so bo du thao Luat tiet kiem va chong lang phi. Phong vien Tien Phong da co cuoc trao doi voi ong Ngo Huu Loi- Vu phap che (Bo Tai chinh), To pho To soan thao du luat noi tren.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0