dieu kien san xuat

Thursday, 26/05/2016 05:42
 • Ha Noi co gan 2.700 ha du dieu kien san xuat rau an toan

  17:16 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Ha Noi co gan 2.700 ha du dieu kien san xuat rau an toan

  Theo Ba Nguyen Thi Hoa, Chi cuc truong Chi cuc Bao ve thuc vat Ha Noi, thanh pho co 370/478 vung voi tong dien tich 2.642,5 ha du dieu kien de san xuat rau an toan.

 • Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  09:16 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  Ha Noi se day nhanh cong tac di chuyen nhung co so san xuat, bo phan doanh nghiep co muc do o nhiem cao, dieu kien san xuat khong thich hop nhu det nhuom, hoa chat, thuoc la... ra xa noi do.

 • My pham lam dep An toan toi dau

  23:28 | Thứ bảy 24/04/2004 (GMT+7)

  My pham lam dep An toan toi dau

  Hien nay tren dia ban TP Ho Chi Minh co rat nhieu co so san xuat my pham (CSSXMP) dang "a - ma - to" hau nhu khong dam bao tu chuyen mon cho den dieu kien san xuat. Them vao do la nan my pham khong ro nguon goc duoc pha che, bay ban, su dung tai cac cho, trong cac tham my vien, dich vu lam dep...

 • Kiem tra 3 doanh nghiep san xuat lap rap xe may

  09:10 | Thứ bảy 14/01/2006 (GMT+7)

  Kiem tra 3 doanh nghiep san xuat lap rap xe may

  Van phong Chinh phu da co cong van thong bao y kien cua Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung ve viec kiem tra cac noi dung du dieu kien san xuat, lap rap xe may doi voi 3 doanh nghiep hoat dong trong linh vuc nay.

 • Da giay VN de nghi chon Indonesia lam nuoc doi sanh

  11:40 | Thứ ba 19/07/2005 (GMT+7)

  Theo cac doanh nghiep da giay VN, viec chon Indonesia la phu hop hon Brazil. Indonesia la nuoc trong khu vuc Dong Nam A, co cac dieu kien san xuat gan giong voi VN nen chi phi dau vao va gia ban xuat khau dung de tinh toan khi tinh muc do pha gia cung co loi hon cho VN

 • Nen cong bo danh sach doanh nghiep oto du chuan

  13:24 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Chung ta hoan toan co the cong bo cong khai danh sach cac doanh nghiep co du cac tieu chuan va dieu kien san xuat oto len cac trang web chinh thuc cua Chinh phu va khuyen nguoi dan tham khao truoc khi mua xe.

 • 20 lao dong giay da may mac thuy san bi roi loan tam than

  11:18 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  Nguyen nhan gay cang thang doi voi nhung doi tuong nay duoc xac dinh la dieu kien san xuat va lao dong khong thuan loi nhu moi truong lam viec doc hai, bi thuc ep thoi gian, cong viec don dieu...

 • Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  07:45 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  Ha Noi se day nhanh cong tac di chuyen nhung co so san xuat, bo phan DN co muc do o nhiem cao, dieu kien san xuat khong thich hop nhu det nhuom, hoa chat, thuoc la... ra xa noi do.

 • Nen bo chinh sach bao ho san xuat o to trong nuoc

  20:33 | Thứ hai 26/06/2006 (GMT+7)

  Nen bo chinh sach bao ho san xuat o to trong nuoc

  Khi tra loi chat van tai ky hop thu 9 Quoc hoi khoa XI, Bo truong Bo Thuong mai Truong Dinh Tuyen da de nghi nen xoa bo chinh sach bao ho doi voi o to san xuat trong nuoc. Vi sao Bo truong Bo Thuong mai lai co loi de xuat mang tinh dot pha neu tren? Theo Bo truong Truong Dinh Tuyen: Khi chung ta cho nhap khau o to cu, nhung tin hieu cua phia co quan nha nuoc dua ra cho nguoi dan khong ro rang, khien du luan lam tuong nha nuoc mo cua cho xe cu vao nham ha gia o to..

 • Ca Mau ho tro von cho nguoi ngheo

  23:49 | Thứ hai 03/01/2005 (GMT+7)

  De giup nhung ho ngheo co dieu kien san xuat, phat trien kinh te gia dinh, tinh da quyet dinh nang muc von vay thap nhat la 1 trieu dong/ho; rieng doi voi ho co de an san xuat hoac kinh doanh thi duoc vay voi muc cao hon tuy theo quy mo san xuat.

 • Co phan hoa lam truong kinh doanh rung trong

  07:01 | Thứ tư 08/12/2004 (GMT+7)

  “Thuc hien thi diem co phan hoa cac lam truong so huu kinh doanh rung trong, co dieu kien san xuat tuong doi thuan loi, gan cac trung tam kinh te, lam truong co it lao dong dong bao dan toc thieu so.

 • Giai phap mo cua thi truong xuat khau gao

  23:51 | Chủ nhật 19/02/2006 (GMT+7)

  Giai phap mo cua thi truong xuat khau gao

  Nam 2005 khep lai, Viet Nam xuat khau gao dat nguong 5 trieu tan, gia tri tren 1,3 ti USD la mot thang loi lon danh dau su truong thanh cua cac doanh nghiep xuat khau gao Viet Nam. Song, phia truoc van con nhieu thach thuc tu vung nguyen lieu den khau che bien gao xuat khau… Thanh cong trong xuat khau gao nam 2005 co phan dong gop rat lon cua vua lua DBSCL: tieu bieu la An Giang, tinh co san luong lua gao cao nhat ca nuoc: tren 3 trieu tan/nam; noi bat la Nong..

 • Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  08:52 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Ha Noi Di doi cac co so gay o nhiem ra khoi noi do

  Ha Noi se day nhanh cong tac di chuyen nhung co so san xuat, bo phan DN co muc do o nhiem cao, dieu kien san xuat khong thich hop nhu det nhuom, hoa chat, thuoc la... ra xa noi do. Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung vua ky Quyet dinh so 113 ve phe duyet Quy hoach phat trien cong nghiep TP Ha Noi den nam 2010.

 • Co khi Nong nghiep chua duoi kip yeu cau

  19:46 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Co khi Nong nghiep chua duoi kip yeu cau

  Bo Nong nghiep va Phat trien nong thon vua phoi hop voi Tap doan cac Doanh nghiep nho Han Quoc to chuc hoi thao Phat trien may Nong nghiep Viet Nam. Hoi thao nay la dip de cac nha dau tu Han Quoc tim hieu thi truong may nong nghiep phu hop voi suc mua va dieu kien san xuat cua Viet Nam

 • TP HCM cap giay chung nhan trong rau an toan

  07:24 | Thứ bảy 22/06/2002 (GMT+7)

  Ngay 20/6, So NN-PTNT TP HCM da hop voi cac co quan chuc nang va mot so sieu thi de tim bien phap lam the nao de tieu thu rau an toan, hieu qua trong he thong sieu thi. So se cap giay chung nhan du dieu kien san xuat rau an toan cho cac ho trong va vung trong rau, cung nhu giay chung nhan rau dat tieu chuan an toan da qua kiem nghiem.

 • Nhung nha khoa hoc khong danh vi cua nghe nong

  09:43 | Thứ ba 18/06/2002 (GMT+7)

  Nhung nha khoa hoc khong danh vi cua nghe nong

  Bo NN-PTNT vua lam le ton vinh 29 “nong dan sang tao”, la dai dien cho khoang 220.000 nong dan san xuat gioi cua 12 tinh DBSCL. Tu dieu kien san xuat, kinh doanh thuc te, ho da tim ra nhung cong nghe, ky thuat, va thiet bi moi giup nang cao nang suat cay trong, chat luong san pham va hieu qua che bien… Duoi day la mot so khuon mat tieu bieu.

 • Nguoi trong rau an toan phai duoc tap huan

  10:18 | Thứ ba 14/05/2002 (GMT+7)

  So Nong nghiep va Phat trien nong thon TPHCM vua ban hanh cac tieu chuan moi cong nhan vung rau an toan tren dia ban thanh pho. Theo do, toi thieu 90% ho trong rau trong vung phai duoc Chi cuc Bao ve Thuc vat tap huan va cap giay chung nhan ve dieu kien san xuat theo quy trinh ky thuat an toan.

 • Them 25 doanh nghiep duoc xuat thuy san vao EU

  10:05 | Thứ ba 22/01/2008 (GMT+7)

  Hiep hoi Che bien va Xuat khau Thuy san Viet Nam (Vasep) cho biet Lien minh chau Au vua cong nhan them 25 doanh nghiep Viet Nam du dieu kien san xuat an toan ve sinh thuc pham de xuat khau san pham thuy san vao thi truong nay.

 • 31 doanh nghiep thuy san dat tieu chuan vao EU

  08:32 | Thứ hai 23/09/2002 (GMT+7)

  Vua qua, Trung tam Kiem dinh chat luong thuy san Viet Nam da tien hanh kiem tra dieu kien san xuat (dot 2) 60 doanh nghiep thuy san. Ket qua co 31/36 don vi dang ky xuat khau vao EU dat tieu chuan cua Uy ban chau Au va cua Bo Thuy san.

 • Hau kiem oto loi duoi doanh nghiep an xoi

  03:18 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Hau kiem oto loi duoi doanh nghiep an xoi

  Chi duy nhat mot doanh nghiep du dieu kien san xuat, lap rap cac loai oto, 2 don vi khac duoc lam mot so chung loai xe nhat dinh trong tong so 12 cong ty moi duoc Bo Cong nghiep hau kiem. Ket qua so bo nay cho thay con lau VN moi co nganh cong nghiep oto theo duoc cac chuan muc quoc te.

 • Trong rau trong nha thu nhap 750000 dongngay

  10:27 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Hoi Nong dan TPHCM cho biet mo hinh trong rau mam trong nha la mot nganh nghe moi thu nhap cao (co the len den tu 300.000-750.000 dong/ngay), khong can nhieu dien tich dat phu hop voi dieu kien san xuat nong nghiep do thi, nen hien nay hoi dang khuyen cao cho nong dan 13 quan, huyen trien khai thuc hien.

 • Phi tham dinh hanh nghe y duoc tu 60.000 den 25 trieu

  00:57 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Phi tham dinh hanh nghe y duoc tu 60.000 den 25 trieu

  Bo Tai chinh vua ban hanh cac muc le phi tham dinh tieu chuan va dieu kien hanh nghe, le phi cap giay phep xuat, nhap khau, cap chung chi hanh nghe y duoc...

 • Ha Noi lap doan kiem tra rau ban

  08:39 | Thứ bảy 08/04/2006 (GMT+7)

  Ha Noi lap doan kiem tra rau ban

  Truoc thong tin rau Thanh Tri co chua nhieu hoa chat doc, chieu 7/4, Chi cuc truong Chi cuc Bao ve thuc vat Ha Noi Nguyen Thi Hoa cho biet, da thanh lap doan kiem tra lien nganh, lay 36 mau rau o cac xa Vinh Quynh, Hoang Liet de xet nghiem. Hien chua co ket qua phan tich.

 • TP HCM dinh chi 2 nha may san xuat nuoc ngot

  17:02 | Thứ bảy 04/02/2006 (GMT+7)

  TP HCM dinh chi 2 nha may san xuat nuoc ngot

  So Y te TP HCM vua ra quyet dinh dinh chi hoat dong ngay lap tuc co so san xuat nuoc ngot Thien Huong (Hoc Mon) va Cong ty nuoc giai khat Nam Binh, quan Tan Phu, vi quy trinh va dieu kien san xuat o ca 2 noi deu khong dam bao ve sinh, chat luong san pham khong an toan.

 • Thuy dien Son La Con nhung bat on can thao go

  06:00 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Thuy dien Son La Con nhung bat on can thao go

  "Nguyen tac di dan, tai dinh cu thuy dien Son La cua ta la bao dam cho nguoi dan di chuyen co cuoc song tot hon noi o cu ve cac mat nha o, co so ha tang, phuc loi cong cong va dac biet la dieu kien san xuat phai dam bao su phat trien ben vung trong tuong lai" - ong Do Van Hoa - cuc pho Cuc Hop tac xa va phat trien nong thon - noi voi TS.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0