dieu chinh tien luong

Monday, 30/05/2016 11:57
 • Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  21:11 | Thứ tư 31/10/2007 (GMT+7)

  Ngan sach van boi chi nhung khong qua 5 GDP

  (VM)- Trong chieu qua va sang nay, 31/10, Quoc hoi da thao luan o Hoi truong ve tinh hinh thuc hien ngan sach Nha nuoc nam 2007, du toan ngan sach va phuong an phan bo ngan sach nam 2008 cua Chinh phu. Nhin chung cac dai bieu deu thong nhat voi bao cao cua Chinh phu; tuy nhien cung thoi cung bay to ban khoan ve mot so khoan thu, chi ngan sach chua hop ly. Uoc thu nam 2007 qua thap ? Danh gia ve tinh hinh thuc hien ngan sach nam 2007, cac dai bieu deu thong nhat..

 • Huong dan dieu chinh tien luong

  08:50 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Huong dan dieu chinh tien luong

  Chieu 4/10, Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi da co Thong tu huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep cung nhu huong dan tang luong huu va tro cap bao hiem xa hoi theo Nghi dinh 118 cua Chinh phu.

 • Vi sao cham thuc hien dieu chinh tien luong

  00:08 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Vi sao cham thuc hien dieu chinh tien luong

  Cho den tan bay gio, 7 thang sau thoi diem an dinh thuc hien dieu chinh tien luong buoc 1 theo De an cai cach chinh sach tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap nguoi co cong cua Chinh phu (1/10/2004), rat nhieu trong so 9 doi tuong duoc dieu chinh luong van chua duoc huong luong theo quan he tien luong moi. Uy ban Thuong vu Quoc hoi da yeu cau Chinh phu phai co bao cao giai trinh ve su cham tre nay.

 • Tang luong toi thieu Suc ep lon doi voi DN

  08:38 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Tang luong toi thieu Suc ep lon doi voi DN

  Theo Nghi dinh 94/2006/ND-CP, ke tu 1/10/2006 muc luong toi thieu se duoc dieu chinh tu 350.000 dong/thang len 450.000 dong/thang. Tuy nhien, doi voi phan dong cac DN trong nuoc, tang luong toi thieu se duoc hach toan vao gia thanh hoac chi phi kinh doanh, kinh phi tang them do phai chi tra bao hiem xa hoi, bao hiem y te... Trong dieu kien DN dang phai tim moi cach tiet giam chi phi de nang cao nang luc canh tranh, thi viec phai chi them luong dang la mot kho..

 • Som dieu chinh luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  21:10 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Som dieu chinh luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua yeu cau Bo LD-TBXH khan truong nghien cuu dieu chinh tien luong toi thieu trong doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI). Lo trinh thuc hien muc luong toi thieu thong nhat duoc cho thoi han trinh Chinh phu trong quy IV nam 2006.

 • Som dieu chinh luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  16:23 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Som dieu chinh luong toi thieu trong doanh nghiep FDI

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung vua yeu cau Bo LD-TBXH khan truong nghien cuu dieu chinh tien luong toi thieu trong doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) va xac dinh lo trinh thuc hien muc luong toi thieu thong nhat, trinh Chinh phu trong quy IV/2006.

 • Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  10:58 | Thứ tư 07/06/2006 (GMT+7)

  Nganh nao duoc tra luong cao nhat

  Ket qua dieu tra ve tien luong va quan he lao dong duoc Bo Lao Dong- Thuong Binh va Xa hoi thuc hien trong thang 6/2005, dieu gay ngac nhien nhat la nguoi lao dong trong nganh xay dung co muc luong cao nhat, chu khong phai nganh thuong mai, dich vu... Cu the, trong 6 thang dau nam 2005, nguoi LD trong nganh xay dung duoc tra muc luong 1,84 trieu dong/thang, con nganh thuong mai, dich vu la 1,76 trieu dong/thang. Cuoc dieu tra duoc tien hanh bang hinh thuc phat..

 • Van tang luong toi thieu tu 110

  08:04 | Thứ năm 31/08/2006 (GMT+7)

  Van tang luong toi thieu tu 110

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi (LD-TB-XH) vua hoan thanh cuoc dieu tra ve tien luong, tien cong trong cac loai hinh DN de phuc vu cho lo trinh tang luong du kien tu thang 10 toi. Theo Thu truong Bo Noi vu Nguyen Trong Dieu, cac doi tuong nam trong du an dieu chinh tien luong van duoc huong luong moi tu ngay 1/10 dung nhu lo trinh da dinh. Ai duoc tang luong?

 • Se dieu chinh lai gia xang dau

  09:56 | Thứ sáu 01/09/2006 (GMT+7)

  Se dieu chinh lai gia xang dau

  Tai phien hop bao do Van phong Chinh phu to chuc toi qua 31/8, Pho Chu nhiem Thuong truc Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc cho biet se dieu chinh lai gia xang dau. Theo ong Phuc, hien nay, gia xang dau tren thi truong the gioi dang co chieu huong giam, cho nen Chinh phu chi dao cac bo, nganh lien quan theo doi sat dien bien tinh hinh gia xang dau tren thi truong the gioi de dieu chinh. Quan diem cua Chinh phu la se tiep tuc tro gia, bu lo doi voi dau con gia..

 • Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  15:47 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  Doanh nghiep phai “dieu chinh muc luong ghi trong hop dong lao dong; don gia tra luong; tinh dong va huong cac che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te; tien luong ngung viec; nghi ngay le; nghi hang nam va cac che do khac…” - Thong tu Huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep quy dinh. Theo Thong tu so 12 /2006/TT-BLDTBXH cua Bo LD-TB-XH ban hanh ngay 14/9, viec dieu chinh muc luong, phu cap luong duoc tinh nhu sau: Lay he..

 • Gia thue nha so huu nha nuoc tang 4 5 lan

  08:48 | Thứ tư 13/02/2008 (GMT+7)

  Gia thue nha so huu nha nuoc tang 4 5 lan

  Trong tong so 54.000 can nha thuoc so huu nha nuoc, voi 1,8 trieu met vuong su dung chua ban theo ND 61/CP, co 21.600 ho la nha dat rieng le, voi 18.000 can nha cap 4 da khong con co quan quan ly, nguoi su dung da pha di xay dung lai. Ngoai ra, con khoang 32.400 can ho chung cu cu. Day chinh la cac doi tuong se ap dung muc gia thue nha moi. Tuy nhien, theo co quan quan ly, gia thue nha se duoc dieu chinh tuong ung voi tung truong hop duoc dieu chinh tien luong co..

 • Luong toi thieu se den 1 trieu dongthang

  00:26 | Thứ ba 13/11/2007 (GMT+7)

  Ke tu 1/1/2008 toi, luong toi thieu chung se tang theo vung va theo doi tuong, tu 540.000 den 1 trieu dong/thang. Do la noi dung du thao Nghi dinh dieu chinh luong toi thieu du kien sap duoc ban hanh. Duoc biet, Van phong Chinh phu vua co cong van de nghi cac thanh vien Chinh phu cho y kien lan cuoi truoc khi Thu tuong ky ban hanh cac Nghi dinh dieu chinh muc luong toi thieu ke tu 1/1/2008. Truoc do, Bo LD-TB va XH da trinh Thu tuong ky ban hanh 3 Nghi dinh huong..

 • Doanh nghiep tang luong dinh cong lang diu

  07:01 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  * Chieu 7/1/2006, Thu truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi Le Duy Dong va ong Dang Ngoc Tung, pho chu tich Tong lien doan Lao dong VN, da co cuoc hop bao tai TP.HCM gioi thieu nghi dinh 03 cua Chinh phu ve dieu chinh tien luong toi thieu tai cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI).

 • Duoc nhan luong moi ngay tu dau thang 10

  23:54 | Thứ sáu 30/09/2005 (GMT+7)

  Khong lap lai nhung cham tre trong dot dieu chinh tien luong thang 10 nam ngoai, "luong moi se duoc nhan ngay tu nhung ngay dau thang 10", Bo truong Noi vu Do Quang Trung da khang dinh trong cuoc hop bao cong bo cac van ban moi ve che do tien luong, bao hiem xa hoi va tro cap uu dai nguoi co cong chieu qua 30/9.

 • Phai ghi muc luong moi trong hop dong lao dong

  12:09 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Doanh nghiep phai “dieu chinh muc luong ghi trong hop dong lao dong; don gia tra luong; tinh dong va huong cac che do bao hiem xa hoi, bao hiem y te; tien luong ngung viec; nghi ngay le; nghi hang nam va cac che do khac…” - Thong tu Huong dan thuc hien dieu chinh tien luong va phu cap luong trong doanh nghiep quy dinh.

 • Chua co Nghi dinh ve thang bang luong moi

  10:20 | Thứ sáu 01/10/2004 (GMT+7)

  Chua co Nghi dinh ve thang bang luong moi

  Hom nay, 9 nhom doi tuong huong luong tu ngan sach nha nuoc se duoc dieu chinh tien luong. Muc luong trung binh se tang tu 516.200 dong len 678.600 dong/nguoi/thang. Tuy nhien, thoi diem tra luong se lui lai khoang 1-2 thang so voi du kien do viec xay dung Nghi dinh thang bang luong moi bi cham.

 • Nang muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi

  09:00 | Thứ bảy 22/02/2003 (GMT+7)

  Bo LDTB-XH vua ban hanh 3 thong tu huong dan thuc hien dieu chinh muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi; muc tro cap, phu cap hang thang doi voi nguoi co cong voi cach mang va dieu chinh tien luong, phu cap trong cac doanh nghiep.

 • Doanh nghiep tang luong dinh cong lang diu

  06:25 | Thứ hai 09/01/2006 (GMT+7)

  Chieu 7-1-2006, Thu truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi Le Duy Dong va ong Dang Ngoc Tung, pho chu tich Tong lien doan Lao dong VN, da co cuoc hop bao tai TP.HCM gioi thieu nghi dinh 03 cua Chinh phu ve dieu chinh tien luong toi thieu tai cac doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI).

 • Cong ty Hue Phong Chap nhan yeu cau cua nguoi lao dong

  04:07 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Toi chieu toi 16-2, cuoc dinh cong tai Cong ty Hue Phong da co phan lang diu sau khi cong ty cam ket khac phuc hang loat cac sai pham va dieu chinh tien luong. Cong ty cung cam ket tang ca dung qui dinh cua Bo luat lao dong; dong BHXH, BH y te day du va giai quyet thoa dang cac che do BHXH; bai bo viec tru luong; ky lai hop dong cho LD truoc 20-3; nhung ngay LD dinh cong, cong ty tra 100% luong co ban... Cac LD to ra hai long voi dieu chinh nay, mot so cho biet..

 • Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

  23:21 | Thứ năm 08/02/2007 (GMT+7)

  Tu duy doi moi cua dong chi Truong Chinh xuat phat tu dau va bat dau nhu the nao

  Dau nam 1982, toi ve giup viec cho dong chi Truong Chinh dung vao luc dat nuoc ta lam vao mot cuoc khung hoang kinh te - xa hoi tram trong. Sau dot dieu chinh gia cuoi nam 1981, nang gia hang loat mat hang ma khong dieu chinh tien luong mot cach tuong ung, nen lam cho gia ca tang vot, lam phat den muc chong mat, khien cho muc song cua can bo, cong nhan, vien chuc va luc luong vu trang giam sut nghiem trong, anh huong den san xuat, nen kinh te tro nen tieu dieu,..

 • Bo sung 20000 truong hop huong tro cap xa hoi bi bo sot

  13:12 | Thứ hai 25/12/2000 (GMT+7)

  Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi vua co van ban de nghi Ban Chi dao tien luong nha nuoc cho bo sung them khoang 20.000 truong hop la doi tuong duoc huong tro cap da bi... bo sot trong qua trinh soan thao van ban dieu chinh tien luong va tro cap nam 2001.

 • Tra luong theo hieu qua cong viec thuc su la viec kho

  17:29 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Tra luong theo hieu qua cong viec thuc su la viec kho

  1.1.2008 toi day se co mot dot dieu chinh tien luong. Xung quanh van de nay, trong gio nghi giai lao cua Quoc hoi (QH) ngay 7.11, Bo truong Bo Noi vu Tran Van Tuan da co cuoc trao doi voi bao chi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0