dien tich

Saturday, 28/05/2016 16:52
 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Da Nang mot so sua doi ve qui dinh boi thuong ho tro tai dinh cu

  06:02 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  UBND Da Nang vua quyet dinh sua doi mot so diem trong qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho Da Nang ban hanh cuoi nam 2005. TS xin gioi thieu mot so diem sua doi nay:

 • Gia den bu ho tro ve dat ra sao

  04:02 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ban hanh quyet dinh sua doi, bo sung chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai va tai dinh cu doi voi cac ho dan thuoc khu do thi moi Thu Thiem va cac khu tai dinh cu quan 2, TP.HCM.

 • Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  10:23 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Dong loat kiem ke dat cong tu 142008

  Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co chi thi yeu cau tien hanh thuc hien kiem ke quy dat cong tu 1/4/2008. Chi thi so 31/2007/CT-TTg neu ro thuc trang quan ly va su dung dat cua cac to chuc duoc Nha nuoc giao dat, cho thue dat hien chua chat che, hieu qua thap, con de xay ra nhieu tieu cuc nhu su dung khong dung dien tich, khong dung muc dich, khong su dung, de bi lan chiem, cho muon, cho thue trai phep, chuyen nhuong trai phap luat, huy hoai dat. Do do, Thu tuong..

 • Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  14:09 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  11 nam sau khi Thu tuong Chinh phu phe duyet xay dung khu do thi moi Thu Thiem, den nay vien canh ve mot do thi hien dai van con dang o phia truoc. Chu tich UBND TP.HCM vua chi dao den ngay 31-12-2007 phai hoan tat viec thu thap ho so phap ly va ap gia boi thuong ho tro 285,30 ha con lai va phai thu hoi dat truoc ngay 31-3-2008. Dieu nay co kha thi, hien thuc de co quy dat xay dung khu do thi moi? Nguoi dan cho… giai toa Thu Thiem va An Khanh la hai trong ba..

 • Cai tao chung cu cu ho tang 1 duoc gap doi dien tich tai tang tren

  09:23 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Cai tao chung cu cu ho tang 1 duoc gap doi dien tich tai tang tren

  Cac ho dan tang 1 duoc tai dinh cu tai cac tang tren voi dien tich gap doi, cac ho dan chuyen len tang tren duoc nhan he so chenh lech tu 0,1 den 0,4 va khong phai tra tien phan dien tich tang them...

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 1

  03:14 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi bi thu hoi dat tren dia ban thanh pho da duoc UBND TP Da Nang ban hanh. TS lan luot trich dang qui dinh nay, ve nhung van de lien quan den giai toa, den bu.

 • Khoi phuc dien tich lua bi hong truoc 15 8

  19:29 | Thứ hai 26/07/2004 (GMT+7)

  Khoi phuc dien tich lua bi hong truoc 15 8

  Tren 116.000ha lua bi mat trang dang duoc nganh nong nghiep khan truong khac phuc bang cach cay lai hoac chu dong chuyen sang lam vu Dong. Cuc Nong nghiep (Bo NN-PTNT) hom nay (26/7) da co cong van hoa toc yeu cau cac tinh thuc hien cac bien phap cap bach de khoi phuc san xuat.

 • Chinh phu de nghi giam dien tich trong lua nuoc

  21:29 | Thứ ba 27/04/2004 (GMT+7)

  Trong bao cao ve quy hoach su dung dat den nam 2010 truoc Uy ban thuong vu Quoc hoi chieu nay, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Mai A Truc da de nghi chi duy tri 3,8 trieu ha dat trong lua nuoc, du tru 300.000 ha dat trong cay va nuoi trong thuy san co kha nang chuyen thanh ruong lua khi co nhu cau.

 • Da Nang Dau gia nhieu lo dat dien tich lon

  09:07 | Thứ năm 17/05/2007 (GMT+7)

  UBND thanh pho Da Nang vua phe duyet gia khoi diem de dau gia quyen su dung mot so khu dat cong trinh cong cong.

 • Quy hoach nguoi dien tich thuy san tang nong

  11:03 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  Quy hoach nguoi dien tich thuy san tang nong

  Dien tich nuoi trong thuy san dang tang rat nhanh khien quy hoach tong the nganh vat va... chay theo. Tinh trang nay, nhu loi Bo truong Ta Quang Ngoc, thi vua mung vua lo: mung vi day la nghe hap dan, song noi lo lon hon la giai quyet ra sao van de moi truong.

 • Dat da on dinh se duoc cap so do

  09:10 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Dat da on dinh se duoc cap so do

  Du thao nghi dinh huong dan mot so truong hop cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat va boi thuong, ho tro tai dinh cu sap duoc cong bo. Bo truong Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc cho rang cach tot nhat la dua ra lay y kien rong rai.

 • Dat da o on dinh duoc cap so do

  15:33 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Dat da o on dinh duoc cap so do

  Du thao nghi dinh huong dan mot so truong hop cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat va boi thuong, ho tro tai dinh cu sap duoc cong bo. Bo truong Tai nguyen - Moi truong Mai Ai Truc cho rang cach tot nhat la dua ra lay y kien rong rai.

 • Ha Noi bo sung chinh sach den bu duong vanh dai III

  00:43 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi bo sung chinh sach den bu duong vanh dai III

  UBND thanh pho Ha Noi vua chap thuan de nghi cua cac co quan huu quan xin phe duyet bo sung, dieu chinh chinh sach boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi thu hoi dat de xay dung duong vanh dai III (giai doan I).

 • Dat da on dinh se duoc cap so do

  06:05 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Dat da on dinh se duoc cap so do

  Du thao nghi dinh huong dan mot so truong hop cap giay chung nhan quyen su dung dat, thu hoi dat va trinh tu, thu tuc boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat sap duoc cong bo lay y kien nhan dan. PV TS da trao doi voi Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong MAI AI TRUC ve du thao nghi dinh nay. Bo truong Mai Ai Truc noi: Nghi dinh nay lam cho dan va chinh quyen dia phuong thuc hien, cach tot nhat la dua ra lay y kien rong rai.

 • Hon 100 dang vien bi ky luat vi rung bi thu hep

  17:12 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Hon 100 dang vien bi ky luat vi rung bi thu hep

  TP - Nam 2003, huyen Ngoc Hien (Ca Mau) chu truong tach tom ra khoi rung. Sau hon 2 nam thuc hien, dien tich rung thi bi thu hep, tom “song do chet do”, hon 100 dang vien bi ky luat…

 • Chuyen den chung cu moi se duoc them 30 dien tich nha

  20:58 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen den chung cu moi se duoc them 30 dien tich nha

  Theo du thao quy che cai tao chung cu cu dang duoc UBND thanh pho Ha Noi soan thao, khi xay moi, cac ho dan se duoc them 30% dien tich mien phi so voi noi o cu. Neu muon nha rong hon nua, nguoi dan se phai tra theo suat dau tu san can ho.>Chinh phu ra nghi quyet cai tao chung cu

 • TP HCM dien tich rau va hoa kieng tang nhanh

  07:17 | Thứ bảy 14/04/2007 (GMT+7)

  Tai hoi nghi ban ke hoach cho vu san xuat he thu 2007 tren dia ban do So NN-PTNT TP.HCM to chuc ngay 13-4, cac dia phuong cho biet dien tich danh cho san xuat lua dang co xu huong giam manh, trong khi dien tich rau qua va hoa kieng tang manh. Trong do dien tich trong lua theo ke hoach tren toan dia ban la 6.500ha, giam 624ha (8,76%) so voi vu he thu nam truoc. Dien tich trong rau tang them 704ha (12,13%), voi hon 4.000ha rau duoc trong tap trung tai cac huyen..

 • Ha Noi du kien dau gia 73 ha dat

  05:00 | Thứ năm 23/02/2006 (GMT+7)

  Ha Noi du kien dau gia 73 ha dat

  Nam nay, Ha Noi se to chuc dau gia 37 khu dat voi dien tich 73 ha, uoc thu 2.300 ty dong. Day la con so kha cao boi ca nam 2005, thanh pho chi dau gia duoc ven ven 9,7 ha, thu hon 1.300 ty dong.

 • Chuyen den chung cu moi them 30 dien tich nha

  08:33 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Theo du thao quy che cai tao chung cu cu cua TP Ha Noi, khi xay chung cu moi, cac ho dan se duoc them 30% dien tich mien phi so voi noi o cu. Neu muon nha rong hon, dan phai tra theo suat dau tu san can ho.

 • Ha Noi Xuat hien nha sieu mong

  15:29 | Thứ tư 22/12/2004 (GMT+7)

  Ha Noi Xuat hien nha sieu mong

  Ha Noi dang thay da, doi thit tung ngay, nhieu tuyen pho duoc chinh trang, nhieu con duong duoc mo rong. Nhung khi ma moi met dat bong choc tri gia ngan vang boi duoc ra mat tien, thi mac du dien tich co nho hep den dau thi nguoi dan nao cung biet tan dung het gia tri cua dat. Va the la nhung ngoi nha sieu mong, sieu nho, co hinh thu meo mo, bien dang lai xuat hien.

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 2

  03:36 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  + Nguoi duoc UBND thanh pho bo tri dat o hoac xac nhan chung chuyen cap co tham quyen giao cap dat truoc ngay 15-10-1993 duoc ho tro doi voi phan dien tich ghi trong giay to nhung khong qua 50% han muc.

 • Chuyen den chung cu moi them 30 dien tich nha

  09:42 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Chuyen den chung cu moi them 30 dien tich nha

  Theo du thao quy che cai tao chung cu cu cua TP Ha Noi, khi xay chung cu moi, cac ho dan se duoc them 30% dien tich mien phi so voi noi o cu. Neu muon nha rong hon, dan phai tra theo suat dau tu san can ho.

 • Thieu can ho dien tich nho

  16:29 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Thi truong can ho cao cap sieu loi nhuan nen da tro thanh suc hap dan cho cac chu dau tu. Vi the, nhung du an danh cho nguoi thu nhap thap va trung binh chi dem tren dau ngon tay, du nhu cau nay ngay cang lon.

 • Dien tich toi thieu 36m2 moi duoc xay nha

  01:36 | Thứ sáu 22/06/2007 (GMT+7)

  De duoc cap phep xay dung nha, dien tich lo dat khong nho hon 36m2 va chieu ngang tu 3,3m tro len. Doi voi cac du an nha o, dien tich toi thieu cua lo dat la 60m2 va chieu ngang tu 5m tro len. Truong hop lo dat co hinh tuong doi vuong thi dien tich lo dat khong nho hon 30m2.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0