dien hinh

Sunday, 29/05/2016 08:58
 • Nghe An Gap mat dien hinh thanh nien ton giao

  21:47 | Thứ tư 24/12/2003 (GMT+7)

  Hoi LHTN tinh Nghe An vua to chuc gap mat thanh nien Cong giao dien hinh trong toan tinh. Nam qua, cac co so Doan trong tinh da van dong, thu hut duoc 34% so thanh nien ton giao tham gia sinh hoat Doan. Co 220 thanh nien ton giao la dien hinh lam kinh te gioi cua tinh. Tai buoi gap mat, cac dien hinh tien tien da trao doi ve cac bien phap van dong, tap hop va phat dong phong trao thanh nien mot cach sinh dong, phong phu o co so...

 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • Day manh tuyen truyen nhan rong nhung nhan to moi dien hinh tien tien

  23:33 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Hom qua 29/10 tai Ha Noi, Ban Tu tuong - Van hoa T.U da to chuc hoi thao ve "Nang cao chat luong, hieu qua tuyen truyen nhan to moi, dien hinh tien tien trong giai doan moi" voi su tham du cua Pho chu tich nuoc, Pho chu tich thu nhat Hoi dong Thi dua khen thuong T.U Truong My Hoa; Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem.

 • Luc luong Canh sat nhan dan Tuyen duong 137 dien hinh tien tien

  00:32 | Thứ bảy 25/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 24/6, Tong cuc Canh sat (Bo Cong an) da to chuc "Hoi nghi dien hinh tien tien trong phong chong toi pham cua luc luong Canh sat nhan dan (CSND) giai doan 2000-2005" voi 137 don vi, ca nhan dien hinh duoc tuyen duong. Du hoi nghi co Dai tuong Le Hong Anh - Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an; Thuong tuong Le The Tiem - Uy vien T.U Dang, Thu truong Bo Cong an.

 • Bieu duong nhieu tam guong dien hinh trong phong chong toi pham

  23:29 | Thứ bảy 13/08/2005 (GMT+7)

  Nhan 60 nam ngay thanh lap luc luong Cong an nhan dan, ngay 12/8, Tong cuc Canh sat, Bo Cong an da to chuc Hoi nghi dien hinh tien tien cua luc luong CS 113, CS khu vuc (CSKV) va cong an phuong, thi xa voi 138 dai bieu dai dien cho cac tap the, ca nhan dien hinh tien tien tren ca nuoc. Den du co Thuong tuong Le The Tiem, uy vien T.U Dang.

 • Mot so vu an dien hinh trong nam 2004 Ong Mai Van Dau

  17:04 | Thứ bảy 01/01/2005 (GMT+7)

  Diem lai mot so vu an dien hinh trong nam 2004 ve tham nhung, mai dam, ma tuy, can bo phap luat vi pham luat phap, gay roi an ninh – trat tu sau luy tre lang...

 • Nang cao hieu qua cac dien hinh tien tien cua cuu chien binh

  08:17 | Thứ tư 17/12/2003 (GMT+7)

  Sang 16/12, tai Ha Noi, Ban Chap hanh T.U Hoi Cuu chien binh Viet Nam to chuc Hoi nghi dien hinh Cuu chien binh xoa doi, giam ngheo, lam kinh te gioi toan quoc de trao doi kinh nghiem san xuat, kinh doanh.

 • TP Ho Chi Minh Tuyen duong 500 dien hinh chau ngoan Bac Ho

  23:47 | Chủ nhật 15/05/2005 (GMT+7)

  Hoi dong Doi TP.HCM vua cong bo danh sach guong dien hinh chau ngoan Bac Ho va ke hoach to chuc Dai hoi Chau ngoan Bac Ho nhan dip ky niem 115 nam ngay sinh Chu tich Ho Chi Minh (19/5) va 64 nam ngay thanh lap Doi.

 • Tuyen duong 47 dien hinh Tuoi tre sang tao

  00:56 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Tuyen duong 47 dien hinh Tuoi tre sang tao

  Toi 7/3, tai Nha van hoa Thanh nien da dien ra buoi le tuyen duong cac dien hinh Tuoi tre sang tao va giao luu voi thanh nien co cong trinh nghien cuu tieu bieu do Thanh doan TP.HCM to chuc. Co 47 guong dien hinh trong phong trao nghien cuu sang tao khoa hoc ky thuat duoc tuyen duong lan nay.

 • Khai mac Dai hoi nong dan dien hinh tien tien toan quoc lan thu II

  00:18 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Sang 22.6, Dai hoi nong dan dien hinh tien tien toan quoc lan thu II da khai mac tai Ha Noi. Den du co nguyen Tong bi thu Do Muoi; Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban To chuc T.U Tran Dinh Hoan; Bi thu T.U Dang, Truong ban Dan van T.U Tong Thi Phong; Chu tich Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet... va 395 dai bieu la chien si thi dua, nong dan dien hinh tien tien, can bo Hoi Nong dan co thanh tich xuat sac dai dien cho 9 trieu can..

 • Viet Nam la dien hinh ve hoi nhap kinh te

  09:05 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Viet Nam la dien hinh ve hoi nhap kinh te

  Ong Klaus Rohland, Giam doc WB tai Viet Nam, khang dinh Viet Nam la vi du dien hinh ve hoi nhap vao nen kinh te the gioi. Duoi day la bai tra loi phong van cua ong Rohland voi phong vien TTXVN Ong binh luan gi ve cac tac dong cua viec gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO) doi voi Viet Nam? Hoi nhap kinh te quoc te la mot trong nhung dong luc quan trong de Viet Nam chuyen sang nen kinh te thi truong. No dan toi viec tang kha nang canh tranh va dem lai nguon..

 • Bieu duong 422 dien hinh xuat sac cong tac dan so gia dinh va tre em

  20:33 | Thứ hai 25/12/2006 (GMT+7)

  Bieu duong 422 dien hinh xuat sac cong tac dan so gia dinh va tre em

  Sang 25/12, tai le tuyen duong "Nhung tam long yeu tre va can bo dan so, gia dinh va tre em xuat sac", Pho Chu tich nuoc Truong My Hoa da thay mat Dang, Nha nuoc bieu duong va khen ngoi nhung thanh tich xuat sac cua toan nganh, nhat la 225 tam guong tieu bieu yeu tre va 197 can bo dan so gia dien hinh xuat sac ve cong tac dan so gia dinh va tre em. Pho Chu tich nuoc khang dinh: dan so, gia dinh va tre em la cong tac rat quan trong, co pham vi rong lon, anh huong..

 • Nhan rong nhung dien hinh trong thanh thieu nien

  09:47 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Nhan rong nhung dien hinh trong thanh thieu nien

  TP - Sang qua, 25/10 tai Ha Noi, T.U Doan phoi hop voi Uy ban ATGT Quoc gia to chuc Hoi nghi tong ket Nghi quyet lien tich giai doan 2001 - 2007 va tuyen duong dien hinh thanh nien tien tien trong Cuoc van dong “Tuoi tre xung kich, tinh nguyen giu gin trat tu ATGT”.

 • Dau roi nhung tien ve cong dien hinh

  15:48 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Dau roi nhung tien ve cong dien hinh

  Hong Son giai nghe, Huu Dang, Minh Hieu, Van Sy thuoc hang lao tuong va cung it xuat hien tai giai nam nay, bong da Viet Nam tro nen can kiet tien ve cong…

 • Khai mac Dai hoi nong dan dien hinh tien tien toan quoc

  07:03 | Thứ tư 22/06/2005 (GMT+7)

  Sang nay (22-6), tai hoi truong Ba Dinh (Ha Noi), Dai hoi dai bieu nong dan dien hinh tien tien toan quoc lan 2 khai mac (VTV truyen hinh truc tiep).

 • Ton vinh nhung dien hinh tien tien xuat sac

  06:37 | Thứ bảy 11/06/2005 (GMT+7)

  Hom nay, 11-6-2005, Dai hoi thi dua yeu nuoc TP.HCM giai doan 2000- 2004 do Thanh uy, HDND, UBND va MTTQ TP.HCM to chuc duoc khai mac tai nha hat Hoa Binh, TP.HCM nham tong ket phong trao thi dua yeu nuoc cua TP nam nam qua, bieu duong ton vinh nhung ca nhan, tap the tieu bieu da co nhieu dong gop tri tue, tai nang, cong suc, cua cai tren tat ca cac linh vuc cua TP.

 • Thi thiet ke chung cu dien hinh khong co giai nhat

  16:09 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Thi thiet ke chung cu dien hinh khong co giai nhat

  11/46 de an du thi Thiet ke chung cu dien hinh lan 2 da duoc UBND TP HCM cham doat giai nhi, ba, khuyen khich, song khong co giai nhat nhu co cau ban dau. Nhung y tuong thiet ke chung cu chua thuc su xuat sac va chua dua ra nhieu giai phap thiet ke sang tao la nhan xet cua Ban to chuc cuoc thi.

 • Da Nang Tuyen duong thanh thieu nhi dien hinh tien tien

  21:22 | Thứ năm 09/06/2005 (GMT+7)

  Ngay 7/6, Thanh Doan Da Nang to chuc hoi nghi "Thanh thieu nhi dien hinh tien tien TP Da Nang" lan thu II-2005. Tu nam 2000-2004, doan vien thanh nien thanh pho da dong gop 176 de tai nghien cuu khoa hoc, 272 sang kien, 367 cong trinh; dam nhan nhieu cong trinh lam loi cho Nha nuoc gan 37 ti dong.

 • Tuyen duong dien hinh xuat sac cua luc luong TNXP

  14:49 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Hoi nghi dien hinh tien tien TNXP trong 5 nam (2000 –2005) do luc luong TNXP TPHCM to chuc da tuyen duong 19 ca nhan xuat sac (duoc UBND thanh pho tang huy hieu TPHCM), 3 tap the va 238 ca nhan dat danh hieu Chien si thi dua.

 • Thiet ke chung cu gan voi moi truong song

  17:13 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Thiet ke chung cu gan voi moi truong song

  Sang 19/5, cuoc thi thiet ke chung cu dien hinh nham tim kiem mau chung cu moi cho chuong trinh 30.000 can ho phuc vu tai dinh cu cua TP HCM chinh thuc duoc UBND thanh pho "bat den xanh". Theo So Xay dung, co nhieu doanh nghiep, sinh vien tai thanh pho va cac tinh to ra rat quan tam den cuoc thi nay.

 • Hoi nghi bao chi khu vuc Nam bo Phat hien co vu cac guong dien hinh

  10:55 | Thứ bảy 13/09/2003 (GMT+7)

  TT (Can Tho) - Hom qua 12-9, Ban Tu tuong - van hoa trung uong da to chuc hoi nghi giao ban bao chi khu vuc Nam bo tai Can Tho. Ban da danh gia cao viec cac bao Dang va bao doan the lam tot cong tac tuyen truyen xay dung he thong Dang, xay dung chinh quyen, phat huy truyen thong dai doan ket dan toc; dong thoi neu noi bat nhieu guong dien hinh ca nhan, tap the va dia phuong trong viec phat trien kinh te, xoa doi giam ngheo, nang cao dan tri... Ben canh nhung viec..

 • Nhung dieu trong thay Nhat tri cao

  19:05 | Thứ bảy 29/04/2006 (GMT+7)

  Phai noi lam an kinh te la linh vuc dien hinh ve “nhat tri cao”, con hop to dan pho la dien hinh ve “tranh luan dan chu”. Nhu vu anh chang Nguyen Lam Thai mang may cai camera, bang dien tu... den chao hang la gan nhu ca nuoc cac giam doc buu dien “nhat tri cao” mua ngay. Dien hinh nhu Buu dien An Giang, lo hang tri gia 1,8 ti, “nhat tri cao” dua len 13,3 ti, xoi gon 11,5 ti.

 • CPU da loi Huong toi tuong lai

  15:36 | Thứ ba 30/10/2007 (GMT+7)

  CPU da loi Huong toi tuong lai

  Trong nganh cong nghiep may tinh thi day la mot buoc tien quan trong. Trong vong vai nam toi ban se duoc tiep xuc mot tuong lai mang voi cac may tinh da loi. Dieu nay se anh huong toi mang cua ban, tu viec dang ky va gia ca phat trien phan mem toi toan bo trung tam cau truc mang. Bai viet nay se giai thich ro tai sao nganh cong nghiep lai chuyen bien theo huong nay va se dua ra mot vai anh huong cua no doi voi ban cung nhu mang cua ban. Thuat ngu Thuat ngu trong..

 • Ky Anh Dien hinh ve TTHTCD

  19:10 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Huyen Ky Anh la mot trong nhung dien hinh ve phong trao khuyen hoc cua tinh Ha Tinh. Noi bat la Ky Anh da xay dung duoc trung tam hoc tap cong dong (TTHTCD) o tat ca 33 xa trong huyen.

 • TP Ho Chi Minh Thi chon mau thiet ke chung cu dien hinh

  00:02 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Sang 19/5, So Xay dung chinh thuc cong bo cuoc thi chon mau thiet ke chung cu dien hinh lan 2. Day la cuoc thi nham chon mau chung cu phuc vu cho chuong trinh xay dung 30.000 can ho phuc vu tai dinh cu cua UBND thanh pho.

 • Gap mat guong dien hinh 7 nam phong chong toi pham Bo Cong an tang bang khen cho 172 ca nhan xuat sac

  00:02 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 17.7, tai Ha Noi, Pho thu tuong Chinh phu Truong Vinh Trong va thuong tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an da toi du buoi gap mat ton vinh 120 dien hinh tien tien cua ca nuoc trong 7 nam phong chong toi pham (2000-2007).

 • Gap mat dien hinh xuat sac phong chong ma tuy

  10:17 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Gap mat dien hinh xuat sac phong chong ma tuy

  TP - 37 tap the va 111 ca nhan dien hinh xuat sac tren mat tran phong chong ma tuy da duoc ton vinh tai buoi gap mat do bao Nhan dan to chuc sang qua (12/6).

 • Tuyen duong 20 guong dien hinh thanh nien tinh nguyen

  15:05 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 15/10, Doan chu tich T.U Hoi LHTNVN da trao giai thuong 15/10 cho 2 hoi vien dien hinh co nhieu cong hien xuat sac cho to chuc Hoi la Nguyen Thi Kim Luyen (Chi hoi truong Chi hoi Toan K30 truong Cao dang Su pham Da Lat) va Hang Dong K’ Chien (Pho Chu tich Hoi LHTNVN huyen Di Linh).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0