dich vu xuat khau

Wednesday, 01/06/2016 01:01
 • SULECO an day trong dich vu xuat khau lao dong

  14:39 | Thứ năm 15/11/2001 (GMT+7)

  Thanh tra TP HCM va So LDTB-XH dang kiem tra toan dien hoat dong tai chinh o SULECO. Danh gia ban dau cho thay cac nguon thu trai quy dinh trong dich vu xuat khau lao dong da giup cho cong ty nay tro thanh don vi “noi dinh noi dam”.

 • Xuat khau lao dong Thay gi tu luat moi

  12:47 | Thứ ba 03/07/2007 (GMT+7)

  Xuat khau lao dong Thay gi tu luat moi

  Tu 1/7, Luat Nguoi lao dong Viet Nam di lam viec o nuoc ngoai theo hop dong (Luat Xuat khau lao dong) da co hieu luc. Luat duoc danh gia la thong thoang khi quy dinh Nha nuoc tao dieu kien thuan loi bao ve quyen, loi ich hop phap cua doanh nghiep va nguoi lao dong; ho tro dau tu mo thi truong lao dong moi, co chinh sach tin dung uu dai, khuyen khich dua nhieu lao dong co trinh do chuyen mon, ky thuat di lam viec o nuoc ngoai, nhat la thi truong thu nhap cao; chap..

 • Phi dich vu xuat khau lao dong chi con 10

  09:03 | Thứ tư 11/12/2002 (GMT+7)

  Theo du thao Nghi dinh ve xuat khau lao dong sap duoc trinh Chinh phu, phi dich vu xuat khau lao dong se duoc giam tu 12% tien luong theo hop dong nhu hien nay xuong con 10%.

 • Phi dich vu xuat khau lao dong khong qua 1 thang luong

  18:04 | Thứ hai 21/07/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 81 huong dan thi hanh Bo luat lao dong ve nguoi lao dong Viet Nam lam viec o nuoc ngoai. Theo do, moi nam lam viec, lao dong phai nop phi dich vu xuat khau la 1 thang luong. Doi voi sy quan va thuyen vien lam viec tren tau van tai bien, muc phi la 1,5 thang luong.

 • Ap dung muc thue 0 voi hang hoa dich vu xuat khau

  22:11 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Vua qua, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Nghi dinh so 148/2004/ND-CP ve sua doi, bo sung Nghi dinh 158/2003 quy dinh chi tiet thi hanh Luat Thue gia tri gia tang va Luat sua doi, bo sung mot so dieu cua luat nay.

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  18:45 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai da trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 va thao luan vao ngay 5/6 toi. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay.

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  21:45 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai da trinh Quoc hoi tai ky hop thu 9 va thao luan vao ngay 5/6 toi. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay. Viec dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai chu yeu thong qua cac doanh nghiep hoat dong dich vu. Vay Luat can co quy dinh gi de quan ly chat che, hieu qua hoat dong cua cac doanh nghiep? Ong Vu Dinh Toan: Hien nay va trong thoi gian toi,..

 • Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  07:48 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Xiet chat cap phep dich vu xuat khau lao dong

  Hom nay (5/6) Quoc hoi thao luan du an Luat dua nguoi di lao dong o nuoc ngoai. Ong Vu Dinh Toan, Pho Cuc truong Cuc quan ly lao dong ngoai nuoc cho biet mot so noi dung lien quan den du an Luat nay.

 • DN Thai Lan chi mat 1gio de xin giay phep xuat khau

  05:21 | Thứ ba 29/06/2004 (GMT+7)

  DN Thai Lan chi mat 1gio de xin giay phep xuat khau

  Voi Trung tam dich vu xuat khau "mot cua", Thai Lan da giup cac DN lay duoc giay phep xuat khau chi trong vong mot gio bang he thong cap phep dien tu.

 • Tuyen 300 LD nu di Romania

  04:06 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Cong ty Dich vu xuat khau lao dong (LD) va chuyen gia SULECO (thuoc So Lao dong - thuong binh - xa hoi TP.HCM) vua thong bao tuyen 300 LD nu lam viec o Prahova (Romania).

 • Xet xu vu tranh chap giua Suleco va 29 lao dong

  23:34 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Sang 15.9, TAND Q.5, TP.HCM da dua ra xet xu vu tranh chap hop dong giua nguyen don la 29 nguoi lao dong va bi don la Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia TP.HCM (goi tat la Suleco, tru so tai 635A Nguyen Trai, Q.5). Do co nhieu tinh tiet phuc tap nen Hoi dong xet xu da quyet dinh nghi an keo dai va se tuyen an vao ngay 21.9 toi.

 • Tuyen 200 ky su lam viec o Nhat

  03:05 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Cong ty dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia Suleco (635 A Nguyen Trai, Q.5, TP.HCM) dang tuyen dung 200 ky su lam viec tai Nhat Ban trong cac linh vuc: co khi, CNTT, dien, dien tu. Dieu kien: nam, 23-32 tuoi, cao tu 1,60m, can nang tu 55kg tro len; nu 23-30 tuoi, cao tu 1,53m, can nang tu 43kg tro len.

 • Da Nang Hop tac dao tao tu nghiep sinh sang Nhat Ban

  10:44 | Thứ năm 18/05/2006 (GMT+7)

  Da Nang Hop tac dao tao tu nghiep sinh sang Nhat Ban

  Mot du an dao tao tu nghiep sinh sang Nhat Ban duoi su ho tro cua Chinh phu Nhat Ban nham muc dich chuyen giao ky thuat cong nghe tu phia Nhat Ban se duoc thuc hien lan dau tien tai thanh pho Da Nang. Theo du an nay, tu nghiep sinh se duoc Chinh phu Nhat Ban ho tro 100% chi phi di tu nghiep, khong dong phi dich vu xuat khau lao dong, khong dong tien dat coc. Phia Nhat Ban cung se tai tro tat ca chi phi dao tao, sinh hoat phi trong thoi gian hoc tieng Nhat, ve may..

 • Phi moi gioi xuat khau lao dong Khong qua 1 thang luong

  16:20 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Phi moi gioi xuat khau lao dong Khong qua 1 thang luong

  Lien Bo Tai chinh va Lao dong vua ra thong tu quy dinh muc phi khung cho viec moi gioi xuat khau lao dong khong duoc vuot qua 1 thang luong theo hop dong nguoi lao dong cho mot nam lam viec. Cac muc phi cu the se duoc Bo Lao dong Thuong binh xa hoi quy dinh rieng cho tung thi truong. Trong truong hop neu yeu cau cua thi truong doi hoi muc phi moi gioi cao hon muc khung phi moi gioi qui dinh, thi Bo se quyet dinh cu the tren co so de xuat cua doanh nghiep va duoc..

 • Xet xu vu kien tranh chap lao dong o Sulenco

  14:46 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Qua nhieu lan hoa giai bat thanh, ngay 15/9, TAND quan 5, TPHCM da dua ra xet xu vu kien tranh chap hop dong giua nguyen don la 29 nguoi lao dong di tu nghiep, lam viec (TNS) o Nhat va bi don la Cty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (Sulenco)

 • Se quan ly lao dong VN o nuoc ngoai bang ma so

  05:24 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Se quan ly lao dong VN o nuoc ngoai bang ma so

  Rat nhieu van de lien quan den co che, chinh sach nham tao dieu kien thuan loi hon cho cac doanh nghiep dich vu xuat khau lao dong (XKLD) cung nhu nguoi lao dong duoc qui dinh tai du thao Luat dua nguoi lao dong di lam viec o nuoc ngoai.

 • Se co Luat Xuat khau lao dong

  15:33 | Thứ hai 16/01/2006 (GMT+7)

  Se co Luat Xuat khau lao dong

  Giay phep se bi thu hoi neu doanh nghiep (DN) ngung hoat dong dich vu xuat khau lao dong (XKLD), giai the hoac pha san; trong 18 thang ke tu ngay duoc cap giay phep ma chi dua duoc 100 lao dong di lam viec o nuoc ngoai; bi xu phat hanh chinh do vi pham quy dinh, gay thiet hai ve vat chat va tinh than cho lao dong. Day la mot trong nhung diem moi cua Du thao Luat XKLD duoc Bo LDTB-XH va Van phong Chinh phu gioi thieu ngay 13/1/2006.

 • Thanh Hoa Hang loat sai pham o mot doanh nghiep xuat khau lao dong

  23:43 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Thanh Hoa Hang loat sai pham o mot doanh nghiep xuat khau lao dong

  O mot tinh rat doi dao lao dong, the ma ca nam 2005, Cong ty dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (DVXKLD-CG) Thanh Hoa chi dua duoc... 14 lao dong di lam viec o nuoc ngoai. Boi nho su phu phep cua mot co quan chuc nang nen doanh nghiep nay "chay" trot lot giay phep hoat dong. Va roi tu do dan den xay ra nhieu sai pham ve kinh te...

 • Toa an bac bo yeu cau cua 29 nguyen don

  22:35 | Thứ tư 21/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 21/9, TAND Q.5 da tuyen bac don kien cua 29 nguoi lao dong (nguyen don) trong vu kien tranh chap hop dong voi bi don la Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia TP.HCM (goi tat la Suleco).

 • TP HCM lap Trung tam Ho tro nong dan

  06:15 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM da ra quyet dinh thanh lap Trung tam Ho tro nong dan thuoc Hoi Nong dan TP. Trung tam nay se huong dan nong dan tiep can, ung dung cac tien bo khoa hoc ky thuat, cong nghe moi trong san xuat nong nghiep; dao tao, day nghe, huong nghiep, to chuc dich vu xuat khau lao dong cho nong dan, con em nong dan.

 • 30 tu nghiep sinh kien Cong ty Suleco sai dia chi

  18:40 | Thứ sáu 21/01/2005 (GMT+7)

  TAND TP HCM vua tra lai don khoi kien cua gan 30 tu nghiep sinh kien Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (Cong ty Suleco) vi cho rang vu viec nay thuoc tham quyen cua TAND quan 5 (noi Suleco co tru so).

 • 8 10 lao dong xuat khau cua TP HCM pha hop dong

  11:43 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  8 10 lao dong xuat khau cua TP HCM pha hop dong

  Tu y pha hop dong, nhieu lao dong khong muon sang nhung nuoc co nhu cau cao, nguon xuat khau chua on dinh, chat luong kem... la nhung buc xuc duoc phan anh toi Doan dai bieu Quoc hoi TP HCM, hom qua.

 • Suleco tra tien coc cho cac tu nghiep sinh

  10:40 | Thứ tư 19/01/2005 (GMT+7)

  Hom qua, Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia TP HCM (Suleco) da dong y tra lai giay to nha dat, tien coc chong tron va lam thu tuc cho hon 10 tu nghiep sinh nhap lai ho khau. 13 ngay truoc hon 30 tu nghiep sinh VN tai Nhat Ban da gui don den TAND TP HCM kien Cong ty nay.

 • Gan 30 tu nghiep sinh kien Cong ty Suleco

  19:31 | Thứ ba 04/01/2005 (GMT+7)

  Hom nay, gan 30 tu nghiep sinh VN tai Nhat Ban da gui don den TAND TP HCM kien Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia TP HCM (Suleco), yeu cau cong ty nay phai lam thu tuc cho ho nhap khau tro lai va tra giay to nha dat cung khoan tien the chan, dat coc ma ho da dua truoc do.

 • Suleco va lay sau vu xo xat giua lao dong VN va Malaysia

  08:00 | Thứ ba 18/02/2003 (GMT+7)

  Sang qua, ong Tran Van Thanh, Pho giam doc Cong ty dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (Suleco), da co buoi lam viec voi 68 lao dong Viet Nam vua bi truc xuat khoi Malaysia. Nhieu cong nhan to ra an han vi gay au da. Con Suleco phai den bu ve may bay va thue cho doi tac Malaysia 34.000 USD, boi so nguoi bi truc xuat deu thuoc dien ngheo.

 • Truong dao tao lao dong quoc te dau tien tai TP HCM Ong Tran Minh Quang Thu truong Bo LDTB XH cat bang khanh thanh

  16:57 | Thứ sáu 16/05/2003 (GMT+7)

  Sang nay, Truong Ky thuat nghiep vu lao dong quoc te da duoc Cong ty dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia (Suleco – truc thuoc So LDTB-XH TP HCM) dua vao hoat dong sau hon mot nam xay dung. Truong co dien tich 12.000 m2, 14 phong hoc, 4 xuong thuc hanh, 13 phong lam viec va nhieu hang muc khac voi tong kinh phi dau tu 11,4 ty dong.

 • Xu vu 29 tu nghiep sinh kien Cong ty Suleco

  18:53 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Ngay 15/9, TAND quan 5 TP HCM dua vu kien cua gan 29 tu nghiep sinh VN tai Nhat Ban kien Cong ty Dich vu xuat khau lao dong va chuyen gia TP HCM (Suleco) ra xet xu. Do co nhieu tinh tiet phuc tap nen HDXX quyet dinh phai den ngay 21/9 moi tuyen an.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0