den bu

Wednesday, 25/05/2016 18:02
 • TP HCM Nhung thay doi lon ve gia den bu giai toa

  22:58 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  TP HCM Nhung thay doi lon ve gia den bu giai toa

  Dau thang 8 vua qua, mot co quan tham dinh gia thuoc Bo Tai chinh da dong dau len ban chung thu tham dinh chinh thuc dinh gia mat tien duong Le Loi o khu trung tam TP.HCM voi gia 180 trieu dong/m2. It ngay sau, mot co quan tham dinh gia thong bao cho So Tai chinh TP.HCM ket qua dinh gia mat tien mot tuyen duong khac cung o khu trung tam TP.HCM voi gia ky luc 212 trieu dong/m2. Day la nhung con so gay bat ngo boi neu chieu theo Quyet dinh (QD) 179 cua UBND TP.HCM..

 • Den bu dat theo nguon goc se triet tieu khieu nai

  09:10 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Den bu dat theo nguon goc se triet tieu khieu nai

  8 nam voi hon 7 van dan duoc den bu, va chua co doan khieu kien lon nao keo ra Ha Noi. Chi noi chi tiet tren da du "bao lanh" cho giai phap cham dut khieu kien ve thu hoi dat cua Bi thu Thanh uy Da Nang Nguyen Ba Thanh dua ra. Cu the, quan chuc nay de nghi can xac dinh nguon goc dat de tinh gia den bu theo cac muc khac nhau.

 • Ha Noi bat luc truoc chinh sach den bu phi ly

  11:31 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Ha Noi bat luc truoc chinh sach den bu phi ly

  Cung mot thua dat, mot du an, nhung gia den bu chenh lech toi 50 trieu dong; bat hop ly, nhung HN khong the dieu chinh vi pham luat. Nhung y kien nay vua duoc neu ra trong buoi lam viec cua HN voi Bo Tai nguyen moi truong. Bo truong Mai Ai Truc cho rang, HN can den bu dat sat gia thi truong.

 • Mot cong ty xin kinh doanh den bu giai toa

  12:07 | Thứ ba 11/03/2008 (GMT+7)

  Mot cong ty xin kinh doanh den bu giai toa

  Viec mot cong ty tu nhan dung ra xin thanh lap cong ty lam dich vu den bu, giai phong mat bang thay cho nha dau tu hoac Nha nuoc dang gay to mo voi du luan. Boi lau nay, day la van de nhay cam, kho khan khien cac co quan chuc nang phai dau dau.

 • Khu do thi moi Thu Thiem Cham dau tu vi cho den bu giai toa

  15:02 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem Cham dau tu vi cho den bu giai toa

  Hang tram nha dau tu da de nghi dau tu vao khu do thi moi Thu Thiem, TP.HCM. Roi ho nan long vi chinh can bo quan ly du an khong the noi chinh xac khi nao hoan thanh viec den bu giai toa.

 • Den bu dat o Phu My Ba Ria Vung Tau chi co 900 dong m2

  19:16 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Thi tran Phu My huyen Tan Thanh tinh Ba Ria-Vung Tau may nam gan day da tro thanh dia danh kha noi tieng nho toc do phat trien kinh te nhanh, dat dai o duong nhien tro nen co gia. Chuyen chinh quyen dia phuong ap gia den bu, giai toa trang khu vuc 15 ha "dat tai dinh cu" o ngay trung tam thi tran Phu My voi don gia den bu 900 dong/m2 dat trong cay lau nam cho nguoi dan dang tro thanh chuyen cuoi... ra nuoc mat!

 • Quang Binh Khong duoc den bu van phai do nha va xuong

  01:07 | Thứ tư 18/07/2007 (GMT+7)

  Quang Binh Khong duoc den bu van phai do nha va xuong

  UBND tinh Quang Binh co quyet dinh phe duyet de an dau tu xay dung cong trinh ke cua song Gianh (co he thong duong giao thong nong thon lien ke) o xa Quang Phuc, huyen Quang Trach, giao trach nhiem den bu giai phong mat bang cho UBND huyen chi dao xa thuc hien. UBND xa Quang Phuc lai co cach lam trai nguoc la ra han phai giai toa nhung khong da dong chuyen den bu, chi noi "se co ho tro sau" gay dao lon cuoc song nguoi dan, khieu kien keo dai, lang phi thoi gian..

 • Du an duong Son Tra Dien Ngoc Den bu theo gia cu

  04:09 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Du an duong Son Tra Dien Ngoc Den bu theo gia cu

  Mot so ho dan o to 51, khoi Tan Tra, phuong Hoa Hai, quan Ngu Hanh Son, Da Nang thac mac viec den bu giai toa thuoc du an duong Son Tra - Dien Ngoc.

 • Phan hoi cua UBND huyen Phu Loc Thua Thien Hue Xung quanh viec ke khai den bu du an nang cap Quoc lo 1A

  21:53 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  Phan hoi cua UBND huyen Phu Loc Thua Thien Hue Xung quanh viec ke khai den bu du an nang cap Quoc lo 1A

  Bai "Loan" ke khai den bu phan anh nhung mac muu tu phia nguoi dan trong ke khai den bu de thuc hien du an nang cap Quoc lo 1A qua huyen Phu Loc, Thua Thien - Hue. Duoi day, de rong duong du luan, chung toi xin trich nhung noi dung lien quan den bai bao trong cong van so 396/CV-UB ngay 24/9/2004 cua UBND huyen Phu Loc de lam ro nhung vu viec duoc neu.

 • Nha dan lun nut nha thau den bu tuy tien

  16:11 | Thứ tư 13/09/2006 (GMT+7)

  Nha dan lun nut nha thau den bu tuy tien

  TP - Tu nam 2004 den nay, khi thi cong cac tru cau va dam di qua thon Thuong (xa Dong Du, Gia Lam, Ha Noi), nhieu nha dan da bi lun nut nghiem trong. Tuy nhien, cho den nay cac ho dan van chua nhan duoc den bu thoa dang.

 • 100 USD an ui khach hang mua ho iPhone

  11:28 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  100 USD an ui khach hang mua ho iPhone

  Truoc phan ung du doi ve quyet dinh giam gia iPhone dot ngot vua qua, Apple thong bao se “den bu” cho khach hang … 100 USD. Ngay 5/9 vua qua Apple bat ngo thong bao giam 200 USD gia ban chiec dien thoai thong minh iPhone moi ra mat thi truong duoc co dung 10 tuan. Nha san xuat tuyen bo quyet dinh giam gia ban la muon thu hut them khach hang trong mua mua sam cuoi nam nay do thoi dua muc gia ban dong san pham ket hop giua may nghe nhac cam tay va DTDD xuong..

 • Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  14:09 | Thứ ba 09/10/2007 (GMT+7)

  Khu do thi moi Thu Thiem tro minh cham chap

  11 nam sau khi Thu tuong Chinh phu phe duyet xay dung khu do thi moi Thu Thiem, den nay vien canh ve mot do thi hien dai van con dang o phia truoc. Chu tich UBND TP.HCM vua chi dao den ngay 31-12-2007 phai hoan tat viec thu thap ho so phap ly va ap gia boi thuong ho tro 285,30 ha con lai va phai thu hoi dat truoc ngay 31-3-2008. Dieu nay co kha thi, hien thuc de co quy dat xay dung khu do thi moi? Nguoi dan cho… giai toa Thu Thiem va An Khanh la hai trong ba..

 • Thiet hai lon khong ai chiu trach nhiem

  05:00 | Thứ sáu 23/07/2004 (GMT+7)

  Thiet hai lon khong ai chiu trach nhiem

  Truoc day, trong thap nien 1990, khi trien khai cac du an dau tu xay dung co den bu giai toa, nguoi dan bi anh huong luon cam thay minh bi o ep voi gia den bu thap.

 • TP HCM Chinh sach den bu ho tro tai dinh cu bat cap

  07:35 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  TP HCM Chinh sach den bu ho tro tai dinh cu bat cap

  Doan giam sat cua Quoc hoi do ong Nguyen Duc Kien, Pho Chu tich Quoc hoi, lam truong doan da lam viec voi UBND TP.HCM ve viec cap giay chung nhan quyen su dung dat, den bu, giai phong mat bang, giai quyet viec lam cho nguoi dan co dat bi thu hoi, vao ngay 30/8, sau khi khao sat thuc te tai cac huyen Binh Chanh va Cu Chi.

 • De dan va nha dau tu khong doi dau

  07:01 | Thứ sáu 08/09/2006 (GMT+7)

  De dan va nha dau tu khong doi dau

  Trong chuong trinh nha o giai doan 2006-2010, UBND TP.HCM se tap trung thao go vuong mac, tiep tuc thuc hien tren 500 du an kinh doanh dia oc voi dien tich hon 5.000ha gop phan khai thong thi truong bat dong san. Giai phap nao cho van de nay?

 • Den bu sat gia thi truong

  06:12 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Den bu sat gia thi truong

  Viec den bu giai toa cac du an tren dia ban TP.HCM se tinh sat gia thi truong trong dieu kien binh thuong. Co nguoi giai thich day la “gia tuong duong voi gia thi truong”, nguoi thi noi la “gia tiep can voi gia thi truong”.

 • Dat nhieu tien it

  05:06 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Dat nhieu tien it

  Hang tram ho dan o hai xa Hung Phu va Long Hung cua huyen My Tu (Soc Trang) da an khong ngon, ngu khong yen tu khi du an xay dung tuyen duong Quan Lo - Phung Hiep duoc trien khai.

 • De tien do den bu giai toa duoc nhanh

  11:13 | Thứ bảy 18/06/2005 (GMT+7)

  Trong van de den bu giai toa dat dai, co the noi phuong thuc den bu giai toa bang hoan doi dat da giai quyet duoc phan lon kho khan cung nhu tam ly cua ca hai ben lien quan - chu dau tu va nguoi dan trong khu vuc giai toa. Tuy nhien, o nhieu khu vuc, co quan co trach nhiem van chua dua ra cach giai quyet thoa dang hop long dan hoac su giai thich thau tinh dat ly de nguoi dan co the "tam phuc khau phuc" chap hanh chinh sach.

 • Bao gio gia den bu dat sat voi thi truong

  13:29 | Thứ hai 13/11/2006 (GMT+7)

  Bao gio gia den bu dat sat voi thi truong

  Theo Thu truong Bo TN-MT Dang Hung Vo, viec cac dia phuong khong chiu dieu chinh cach tinh gia dat moi da khien gia den bu so voi thi truong van thap. De khac phuc tinh trang nay, sap toi se co mot Nghi dinh rieng ve viec tham dinh lai cac truong hop tinh gia dat khong hop ly.Luat Dat dai chua vao duoc cuoc song - Ong cam thay the nao khi da phan cac buoi lam viec cua Bo Tai Nguyen va Moi Truong (TN-MT) voi cac dia phuong, nguoi dan deu phan anh buc xuc ve chinh..

 • Gia den bu bang gia thi truong

  06:01 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Gia den bu bang gia thi truong

  So Tai chinh TP.HCM vua trinh mot so noi dung sua doi, bo sung quyet dinh 106 cua UBND TP ve chinh sach boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP. Pho giam doc So Tai chinh TP Tran Thi Anh Nguyet cho biet:

 • TP Ho Chi Minh Khuat tat trong den bu giai toa tai Du an KCN Tan Phu Trung

  15:08 | Thứ năm 04/10/2007 (GMT+7)

  TP Ho Chi Minh Khuat tat trong den bu giai toa tai Du an KCN Tan Phu Trung

  Nhung buc xuc cua hon 70 doanh nghiep ve viec dau tu nha xuong vao khu cong nghiep (KCN) Tan Phu Trung, TP Ho Chi Minh do bi xu ep chua duoc giai quyet thoa dang, thi nay PV Thanh Nien lai phat hien nhung khuat tat va tuy tien trong viec den bu giai toa cho nguoi dan co dat trong pham vi du an nay.

 • TPHCM de xuat den bu dat bang gia thi truong

  08:43 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  TPHCM de xuat den bu dat bang gia thi truong

  So Tai chinh TPHCM vua trinh mot so noi dung sua doi, bo sung quyet dinh 106 cua UBND TP ve chinh sach boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP, Pho giam doc So Tai chinh TP Tran Thi Anh Nguyet cho biet:

 • Den bu khong theo luat Dan kien UBND tinh

  15:07 | Thứ bảy 22/07/2006 (GMT+7)

  Den bu khong theo luat Dan kien UBND tinh

  Co quyet dinh thu hoi dat tu 10 nam truoc, nay cuong che di doi nhung chua bo tri tai dinh cu, den bu khong thoa dang… Qua buc xuc, dan gui don den toa an kien UBND tinh.

 • Gia den bu bang gia thi truong

  08:16 | Chủ nhật 13/08/2006 (GMT+7)

  Gia den bu bang gia thi truong

  So Tai chinh TPHCM vua trinh mot so noi dung sua doi, bo sung quyet dinh 106 cua UBND TP ve chinh sach boi thuong, ho tro tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban TP, Pho giam doc So Tai chinh TP Tran Thi Anh Nguyet cho biet:

 • Duong Cong Hoa 3km gan 4 nam chua hoan thanh

  09:52 | Thứ năm 11/09/2003 (GMT+7)

  Duong Cong Hoa 3km gan 4 nam chua hoan thanh

  TT(TP.HCM) - Cong trinh nang cap, mo rong duong Cong Hoa chi dai hon 3km duong nhung da keo le the gan bon nam qua ke tu ngay du an duoc phe duyet. Su cham tre cua cong trinh nay khong chi gay lang phi ma con lam kho nguoi dan...

 • Yeu cau kiem diem them can bo co lien quan den bu giai toa cau Binh Trieu 2

  15:29 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  TT(TP.HCM) - Hom qua, trong cuoc hop voi quan uy quan Thu Duc viec den bu giai toa cau Binh Trieu 2, Uy ban kiem tra Thanh uy TP.HCM dong y voi y kien cua UBND TP truoc do ve viec phai den bu giai toa phan dat a2. Rieng 14 ho so den bu giai toa cua ba Nguyen Thi Huong, Uy ban kiem tra cong nhan can phai boi thuong. Uy ban cung yeu cau quan Thu Duc phai kiem diem them nhung ca nhan co lien quan .

 • Hon 260 ho dan phai di doi khi chua duoc den bu

  09:52 | Thứ năm 08/06/2006 (GMT+7)

  Hon 260 ho dan phai di doi khi chua duoc den bu

  264 ho dan o phuong Thanh Xuan Trung (quan Thanh Xuan - Ha Noi) dang hoang mang khi nhan duoc yeu cau phai di doi den noi o moi truoc ngay 30/6 de giai phong mat bang cho vanh dai 3. Trong khi do, hien ho van chua nhan duoc phuong an den bu, quyet dinh thu hoi dat.

 • Sai pham va sai pham

  10:19 | Thứ bảy 10/07/2004 (GMT+7)

  Sai pham va sai pham

  TTCN - Viec thuc hien thu phi qua cau da duoc hon nua thang qua, nhung mot so sai pham lien quan den den bu giai toa cua cong trinh nay cho den nay van chua duoc xu ly den noi den chon. UBND TP.HCM phai chi dao lap doan thanh tra tu thang 8-2002.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0