de an xay dung

Tuesday, 31/05/2016 09:03
 • Toi ung ho de an xay dung Bao tang lich su quan su

  15:36 | Thứ sáu 09/04/2004 (GMT+7)

  Nhung cong trinh co nen ket hop voi nhung gi co gia tri hien dai va song song ton tai. Khong nen vi cai nay ma bo cai kia. Toi thay can ung ho de an xay dung bao tang quan su voi mo hinh hai hoa bao dam tinh thong nhat voi canh quan khu vuc nay.

 • Chuan bi de an xay dung nha Quoc hoi

  04:23 | Thứ bảy 21/10/2006 (GMT+7)

  Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung vua co y kien ve viec chuan bi de an xay dung nha Quoc hoi o so 18 Hoang Dieu (Ha Noi) de bao cao Quoc hoi tai ky hop thu 10. Pho thu tuong giao bo truong Bo Xay dung phoi hop voi bo truong Bo Van hoa - thong tin chuan bi, bao cao xin y kien Thu tuong Chinh phu truoc khi gui de an den Quoc hoi. Sau khi Thu tuong Chinh phu co y kien, bo truong Bo Xay dung thay mat Chinh phu ky thua uy quyen Thu tuong Chinh phu, gui Van phong Quoc hoi..

 • Phe duyet de an xay dung Bao tang Lich su quoc gia

  17:01 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 19-12, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky phe duyet De an xay dung Bao tang Lich su quoc gia tai khu cong vien Huu Nghi, thuoc khu do thi moi Tay Ho Tay (Ha Noi) va du kien bao tang se duoc khanh thanh vao nam 2012.

 • Vinatex hoan thanh de an xay dung tap doan

  16:32 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Chieu 22/8, Tong cong ty det may VN (Vinatex) da bao cao Bo Cong nghiep de an xay dung tap doan theo mo hinh cong ty me - con voi muc tieu mo rong quy mo san xuat, co suc canh tranh cao tai Dong Nam A.

 • Phe duyet de an xay dung Bao tang Lich su quoc gia

  23:19 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 19/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 281/2006/QD-TTg phe duyet De an xay dung Bao tang Lich su quoc gia nham tao lap mot cong trinh van hoa co tam quan trong, co y nghia to lon, lau dai ve chinh tri, tu tuong, van hoa - xa hoi trong luu giu va phat huy gia tri di san lich su - van hoa Viet Nam...

 • Thao luan De an xay dung Ban Thuong vu Ban Bi thu T U Doan khoa IX

  10:55 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Hoi nghi Ban Thuong vu T.U Doan lan thu 21 khoa VIII khai mac sang nay, 4/11, tai Ha Noi. Hoi nghi se thao luan Bao cao kiem diem cong tac nhiem ky cua Ban Chap hanh, Ban Thuong vu, Ban Bi thu T.U Doan khoa VIII; De an xay dung Ban Thuong vu, Ban Bi thu T.U Doan khoa IX.

 • Chinh phu phe duyet de an xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia

  09:24 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Ngay 25/11, Pho thu tuong Vu Khoan da phe duyet de an Xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia den nam 2010 nham xay dung, quang ba nhan hieu san pham (hang hoa va dich vu), ten thuong mai, chi dan dia ly va ten goi xuat xu hang hoa, duoc mang bieu trung cua thuong hieu quoc gia tren thi truong trong va ngoai nuoc.

 • Phe duyet de an xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia

  11:30 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  De an xay dung va phat trien thuong hieu quoc gia den nam 2010 da ra doi hom 25-11 bang quyet dinh so 253 cua Thu tuong Chinh phu. Day la chuong trinh xuc tien thuong mai dai han nham xay dung, quang ba nhan hieu san pham (hang hoa va dich vu), ten thuong mai, chi dan dia ly va ten goi xuat xu hang hoa, duoc mang bieu trung cua thuong hieu quoc gia tren thi truong trong va ngoai nuoc.

 • Trien lam cac de an xay dung thuong hieu

  02:48 | Thứ hai 10/01/2005 (GMT+7)

  Trien lam cac de an xay dung thuong hieu

  Ngay 9-1, Cong ty Vietnam Marcom da to chuc buoi gioi thieu va trien lam cac de an xay dung thuong hieu duoc danh gia la co gia tri ve mat chien luoc va mang tinh thuc tien cao nhu de tai phat trien thuong hieu chom chom Long Khanh - Sau Tam, nhan xuong Ben Tre, giay Pasteur, dao muong nia Injoy, Nha xuat ban Tre...

 • Phe duyet de an xay dung Bao tang Lich su quoc gia

  09:14 | Thứ năm 21/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 19/12, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh so 281/2006/QD-TTg phe duyet De an xay dung Bao tang Lich su quoc gia nham tao lap mot cong trinh van hoa co tam quan trong, co y nghia to lon, lau dai ve chinh tri, tu tuong, van hoa - xa hoi trong luu giu va phat huy gia tri di san lich su - van hoa Viet Nam... Dia diem xay dung bao tang tai phia Dong Nam, khu cong vien Huu Nghi, thuoc khu do thi moi Tay Ho Tay, xa Xuan Dinh, huyen Tu Liem, thanh..

 • Thao luan de an xay dung Ban Thuong vu Ban Bi thu T U Doan khoa IX

  23:53 | Chủ nhật 04/11/2007 (GMT+7)

  Tap huan bao cao vien cuoc van dong “Tuoi tre Viet Nam hoc tap va lam theo loi Bac” Ngay 4.11, tai Ha Noi da khai mac Hoi nghi lan thu 21 Ban Thuong vu T.U Doan khoa VIII do Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong chu tri. Tham du co Pho truong ban Dan van T.U Dinh Huu Cuong, dai dien Ban To chuc T.U, Uy ban Kiem tra T.U.

 • VAIP se khoi xuong De an Xa hoi hoa Phan mem nguon mo

  18:56 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  VAIP se khoi xuong De an Xa hoi hoa Phan mem nguon mo

  Tren day mot trong nhung cong viec ma Hoi tin hoc Viet Nam (VAIP) se tien hanh trong nam 2007 duoc dua ra tai Le cong bo Chuong trinh hanh dong va Lich su kien hoat dong nam 2007 to chuc chieu 5/1. Cung theo do, VAIP se khoi suong va tham gia vao De an Xay dung Dai hoc chuyen nganh ICT,...

 • Lap de an xay dung Trung tam giao dich vang

  08:00 | Chủ nhật 31/10/2004 (GMT+7)

  Ong Dinh Nho Bang, Pho chu tich Hiep hoi Kinh doanh Vang Viet Nam (VGTA) cho biet, de an thanh lap Trung tam giao dich vang dang duoc VGTA hoan thien, du kien se duoc trinh Ngan hang Nha nuoc trong quy IV nay.

 • Phe duyet de an xay dung thi truong trai phieu chuyen biet

  03:00 | Thứ tư 23/01/2008 (GMT+7)

  Theo de an vua duoc Thu truong Bo Tai chinh Tran Xuan Ha ky, toan bo hoat dong giao dich trai phieu Chinh phu, bao gom ca cac trai phieu dang niem yet tai HOSE, se duoc tap trung giao dich tai HASTC.

 • Lap de an xay dung nha may xu ly rac va nuoc thai

  06:46 | Thứ bảy 24/11/2001 (GMT+7)

  Voi tong tri gia 5 trieu USD, nha may se duoc dat tai Da Nang, co kha nang xu ly moi ngay 15.000 m3 nuoc thai cua cac xi nghiep san xuat giay, hoa chat, do uong, may mac... trong khu cong nghiep Hoa Khanh.

 • 1000 ty dong cho de an xay dung chinh phu dien tu

  09:39 | Thứ sáu 27/07/2001 (GMT+7)

  1000 ty dong cho de an xay dung chinh phu dien tu

  Ngay 25/7, Thu tuong Chinh phu da phe duyet De an tin hoc hoa quan ly hanh chinh Nha nuoc giai doan 2001-2005. Muc tieu la xay dung mot he thong thong tin phuc vu cong tac quan ly cua cac co quan hanh chinh Nha nuoc. Du kien cuoi nam 2005, he thong nay se di vao hoat dong.

 • Moi trong cach nghi

  03:00 | Chủ nhật 14/10/2007 (GMT+7)

  Moi trong cach nghi

  Da co nhung cach nghi moi: Doan co the lap de an xay dung nhung khu luu tru cho cong nhan, cung "uom" nhung doanh nghiep tre...

 • Quang Tri Thong qua de an Xay dung nha cong vu giao vien

  15:52 | Thứ bảy 27/01/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 26/1, So GD-DT Quang Tri da thong qua de an “Xay dung nha cong vu cho giao vien den nam 2011”.

 • Chieu nay bau Ban Chap hanh TU Doan khoa IX

  12:53 | Thứ tư 19/12/2007 (GMT+7)

  Chieu nay bau Ban Chap hanh TU Doan khoa IX

  Chieu nay, 19/12, Dai hoi Doan TNCS HCM se tien hanh bieu quyet, thong qua Dieu le Doan sua doi, De an xay dung Ban chap hanh TU Doan va bau cu Ban Chap hanh Trung uong Doan khoa IX.

 • Hon 700 ho dan lang chai se het canh lenh denh

  10:54 | Thứ năm 15/11/2007 (GMT+7)

  Hon 700 ho dan lang chai se het canh lenh denh

  Cuoc song nguoi dan lang chai tren song Lam (Nghe An) tu hang chuc nam nay luon doi dien voi ngheo doi, that hoc va tu than. Nay tinh Nghe An thuc hien De an Xay dung khu dinh cu, cuoc song cua 726 ho dan lang chai se bot chong chenh…

 • Xay moi Bao tang lich su Con nhieu moi lo

  10:05 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Xay moi Bao tang lich su Con nhieu moi lo

  De an xay dung Bao tang Lich su quoc gia Viet Nam cuoi cung cung duoc hoan tat de trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet. Vay la, toi day lan dau tien VN se co mot Bao tang Lich su quoc gia voi tieu chuan quoc te...

 • Da Nang se co tramway

  23:18 | Thứ ba 31/05/2005 (GMT+7)

  Da Nang se co tramway

  De an xay dung tuyen duong danh rieng cho o to dien (tramway) tu Da Nang len Nam O duoc de trinh len UBND TP Da Nang. Neu trien khai trong nam 2007, Da Nang se la dia phuong dau tien trong ca nuoc dua loai hinh van tai cong cong gia re, khong gay o nhiem nay vao hoat dong.

 • Kinh phi nao cho TT dao tao tre

  07:03 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Kinh phi nao cho TT dao tao tre

  De an xay dung TT dao tao bong da tre QG co tong kinh phi du tru len toi 60 ty dong, nhung LDBD VN khong co mot dong von nao trong tay, ma phai phu thuoc hoan toan vao Bo Tai chinh va FIFA.

 • DH dang cap Quoc te Can xay dung Van hoa truong

  14:19 | Thứ ba 21/02/2006 (GMT+7)

  DH dang cap Quoc te Can xay dung Van hoa truong

  TP - Mot nguon tin chinh thuc tu Van phong Chinh phu cho hay trong tuan nay se co quyet dinh cua Thu tuong ve viec thanh lap To cong tac soan thao de an xay dung truong dai hoc dang cap quoc te.

 • Khong co cho cho nguoi khong co dong co hoc tap

  05:06 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Khong co cho cho nguoi khong co dong co hoc tap

  De an xay dung bai giang dien tu theo hinh thuc hoc lieu dien tu vua duoc khoa su pham (DH Quoc gia Ha Noi) thi diem. Du kien giua nam hoc toi (2005) de an nay se duoc dua vao hoat dong.

 • DH Quoc gia Ha Noi Nam nay tuyen sinh va dao tao nhung nganh dat chuan quoc te

  21:50 | Thứ tư 28/02/2007 (GMT+7)

  DH Quoc gia Ha Noi Nam nay tuyen sinh va dao tao nhung nganh dat chuan quoc te

  Nam 2007, DH Quoc gia Ha Noi (DHQGHN) bat dau trien khai de an xay dung mot so nganh dao tao dat chuan quoc te. Sinh vien (SV) hoc cac nganh nay duoc huong cac quyen loi uu tien va dam bao chat luong dao tao theo trinh do quoc te. Phong vien Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi PGS-TS Nguyen Van Nha, Truong ban Dao tao DHQGHN xung quanh van de nay.

 • Trung tam bong da tre chi con cho hoan tat cac thu tuc

  10:00 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Thuong truc LDBDVN, Vu ke hoach tai chinh Uy ban TDTT va dai dien lanh dao Khu Lien hop TTQG My Dinh, cung lanh dao mot so phong chuc nang cua Lien doan da co cuoc hop ve De an xay dung Trung tam dao tao bong da tre quoc gia, hom qua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0