day nghe

Monday, 30/05/2016 08:06
 • Du thao Luat Day nghe tiem tang nhieu bat on

  19:32 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Du thao Luat Day nghe tiem tang nhieu bat on

  Hien, he thong day nghe dang no luc tach ra khoi he thong giao duc de khang dinh vi tri cua minh. No luc nay duoc khang dinh bang viec day nghe se co mot bo luat rieng song song ben canh Luat giao duc.

 • Day nghe doanh nghiep dang y vao Nha nuoc

  15:02 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Day nghe doanh nghiep dang y vao Nha nuoc

  21 y kien dong gop cho du thao Luat Day nghe sang nay (19/10) tai ky hop thu 10 QH khoa XI. Co dai bieu nhan xet, cac DN dang y vao Nha nuoc trong khi lao dong dao tao ra chu yeu la phuc vu cho cac DN.

 • Nhung bat on tu du thao Luat Day nghe

  05:56 | Thứ tư 15/02/2006 (GMT+7)

  Nhung bat on tu du thao Luat Day nghe

  Sang nay, Uy ban Van hoa, Thanh nien, Thieu nien va Nhi dong cua Quoc hoi se nghe bao cao ve du an luat Day nghe. Trong du thao nay, noi len mot so van de, neu khong duoc giai quyet, co the dan den nhung anh huong tieu cuc cho he thong giao duc noi chung va giao duc nghe nghiep noi rieng.

 • Tao san choi binh dang cho day nghe

  06:37 | Thứ tư 08/02/2006 (GMT+7)

  Tao san choi binh dang cho day nghe

  De tao ra san choi binh dang, co hoi moi doi voi cac ca nhan co tam huyet voi su nghiep giao duc - day nghe, De an xa hoi hoa day nghe da khuyen khich ca nhung doi tuong nguoi nuoc ngoai, Viet kieu duoc tham gia dau tu mo truong nghe.

 • Khong nen ban hanh Luat Day nghe

  14:06 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Khong nen ban hanh Luat Day nghe

  “Chinh chien” 40 nam trong linh vuc day nghe, PGS.TS Nguyen Viet Su, Nghien cuu vien cao cap Vien chien luoc va Chuong trinh (Bo GD-DT) da to ra lo lang ve du thao Luat day nghe. Va theo ong, khi da co nhieu bat on trong du thao thi khong nen ban hanh Luat day nghe.

 • Day nghe Manh thang yeu thua

  19:32 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Day nghe Manh thang yeu thua

  Nguoi nuoc ngoai, Viet kieu duoc tham gia dau tu mo truong nghe . Hoat dong day nghe se theo huong cung ung dich vu. Bo LD-TB-XH vua phe duyet va trinh Chinh phu de an phat trien xa hoi hoa day nghe den nam 2010.

 • Hai bo cung quan mot cong tac day nghe

  18:24 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Hai bo cung quan mot cong tac day nghe

  Cung la day nghe nhung co toi hai bo tham gia quan ly va sap toi la hai luat dieu chinh (Luat giao duc va Luat day nghe). Su chong cheo nay lam phinh to bo may, kho khan cho dia phuong trong trien khai. Do la y kien cua da so dai bieu khi ban ve du luat day nghe tai phien thao luan ngay 6/6.

 • Luat Day nghe se khong co suc song

  08:08 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Luat Day nghe se khong co suc song

  Ki hop lan nay, Quoc hoi se hop ban va xem xet bieu quyet thong qua Luat Day nghe. PGS.TS Nguyen Viet Su cho rang, neu thong qua du luat "dang con nhieu diem chua ro rang" nay, tinh he thong cua he thong giao duc quoc dan se bi pha vo. Duoi day la y kien cua PGS.TS Nguyen Viet Su.

 • Huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Giao duc va Bo luat Lao dong ve day nghe

  23:14 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh Quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Giao duc va Bo Luat Lao dong ve day nghe. Nghi dinh quy dinh ve muc tieu, chuong trinh day nghe; to chuc, hoat dong day nghe; doanh nghiep voi hoat dong day nghe; tuyen sinh va hop dong hoc nghe; thi, kiem tra va tham quyen cap bang, chung chi nghe; chinh sach doi voi day nghe; trach nhiem cua co quan quan ly nha nuoc ve day nghe.

 • Nguoi nuoc ngoai duoc lap co so day nghe

  21:48 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai duoc lap co so day nghe

  Thuc hien xa hoi hoa hoat dong day nghe, khuyen khich to chuc, ca nhan Viet Nam, to chuc, ca nhan nuoc ngoai, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai thanh lap co so day nghe va tham gia hoat dong day nghe...

 • Day nghe o dong bang song Cuu Long Vua thieu vua lac hau

  22:54 | Thứ năm 03/05/2007 (GMT+7)

  Day nghe o dong bang song Cuu Long Vua thieu vua lac hau

  Vua qua tai Can Tho da dien ra hoi nghi "Day nghe, viec lam va giam ngheo vung DBSCL" do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi phoi hop voi Ban chi dao Tay Nam Bo to chuc.

 • Tang thoi gian dao tao se kho thu hut hoc nghe

  19:33 | Thứ ba 29/08/2006 (GMT+7)

  Tang thoi gian dao tao se kho thu hut hoc nghe

  Nang cao chat luong day nghe, gan ket giua dao tao va su dung lao dong, giai quyet dau ra cho nguoi hoc, huy dong doi ngu tho gioi, cong nhan lanh nghe cho DN... can hon tranh cai xem ai quan ly truong nghe...

 • Cap phep hoat dong day nghe toi da 10 ngay

  22:03 | Thứ hai 18/12/2006 (GMT+7)

  Cap phep hoat dong day nghe toi da 10 ngay

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 139/2006 huong dan mot so dieu cua Luat Giao duc va Bo luat Lao dong ve day nghe, theo do, thoi han cap giay chung nhan dang ky hoat dong day nghe toi da la 10 ngay.

 • Qua bong day nghe se lan ve dau

  06:43 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Qua bong day nghe se lan ve dau

  Ngay Luat giao duc sua doi bat dau co hieu luc (1-1-2006) cung chinh la khoi diem cho nhung thay doi lon trong linh vuc giao duc nghe nghiep.

 • Qua bong day nghe se lan ve dau

  08:27 | Chủ nhật 15/01/2006 (GMT+7)

  Qua bong day nghe se lan ve dau

  Ngay Luat giao duc sua doi bat dau co hieu luc (1/1/2006) cung chinh la khoi diem cho nhung thay doi lon trong linh vuc giao duc nghe nghiep.

 • Se thue giao vien nuoc ngoai ve VN day nghe

  19:04 | Thứ sáu 07/10/2005 (GMT+7)

  Se thue giao vien nuoc ngoai ve VN day nghe

  Tang ngan sach nha nuoc cho day nghe tu 6 len 10-12% tong ngan sach chi cho giao duc - dao tao; thue giao vien nuoc ngoai ve day nghe; sap xep lai doanh nghiep xuat khau lao dong; Do la nhung van de duoc dua ra thao luan trong buoi lam viec sang 7/10 cua Uy ban thuong vu Quoc hoi.

 • Mo xe nhung cau hoi kho ve day nghe

  10:00 | Thứ sáu 20/10/2006 (GMT+7)

  Mo xe nhung cau hoi kho ve day nghe

  Bo nao se quan ly linh vuc day nghe? Phai xay dung qui che lien thong ra sao de dam bao quyen loi va thu hut lao dong hoc nghe? Lam the nao de den nam 2010, Viet Nam co 40% lao dong da qua dao tao nghe? Nhung cau hoi “kho” nay duoc cac dai bieu “mo xe” trong phien thao luan tai Quoc hoi ve Du an Luat Day nghe.

 • Uu tien day nghe cho HS tot nghiep truong dan toc

  13:50 | Thứ hai 07/11/2005 (GMT+7)

  Uu tien day nghe cho HS tot nghiep truong dan toc

  Quyet dinh ve chinh sach day nghe doi voi hoc sinh (HS) dan toc thieu so vua duoc Chinh phu ban hanh. Doi tuong thu huong la HS tot nghiep truong THCS va THPT dan toc noi tru, ke ca noi tru dan nuoi duoc cu tuyen hoc nghe noi tru, trong do uu tien con em cac dan toc thieu so o khu vuc dac biet kho khan.

 • Co luat nhung chua yen tam

  01:18 | Thứ sáu 24/11/2006 (GMT+7)

  Voi 382 phieu thuan (chiem 77,64% tong so dai bieu), Luat day nghe da duoc Quoc hoi thong qua chieu 21-11-2006. Su kien nay danh dau mot buoc chuyen sau 43 nam hinh thanh va phat trien he thong day nghe o nuoc ta.

 • Day nghe van con thoi ky qua do

  06:12 | Thứ sáu 17/03/2006 (GMT+7)

  Day nghe van con thoi ky qua do

  De lang nghe y kien cua cac chuyen gia gop y du thao Luat day nghe, Uy ban Van hoa - giao duc thanh nien - thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi da to chuc mot hoi thao tu 16 den 18-3 tai TP.HCM. Da lau lam, thuc trang yeu kem va bat cap cua he thong giao duc nghe nghiep moi duoc mo xe, phan tich thang than...

 • Day nghe van chua gan voi giai quyet viec lam

  09:21 | Thứ năm 11/03/2004 (GMT+7)

  Cong tac day nghe cua TP HCM thoi gian qua da duoc trien khai nhung theo ong Nguyen Thanh Tai, Pho chu tich Uy ban nhan dan thanh pho, thi hieu suat dao tao day nghe chua dat yeu cau, ke ca nhung truong nghe dao tao co ban.

 • Chat luong thap chua sat nhu cau su dung lao dong

  10:10 | Thứ hai 10/12/2007 (GMT+7)

  Chat luong thap chua sat nhu cau su dung lao dong

  O Hai Duong, cong tac dao tao nghe dang gap phai nhieu bat cap boi co so day nghe yeu kem, chat luong dao tao thap, khong sat voi nhu cau su dung lao dong.

 • Se co tin dung uu dai cho xuat khau lao dong

  06:30 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Se co tin dung uu dai cho xuat khau lao dong

  Chinh phu se danh mot nguon kinh phi can thiet de thuc hien tin dung uu dai cho hoc nghe, tao viec lam va xuat khau lao dong, dac biet la cho thanh nien, thong qua Ngan hang Chinh sach xa hoi hoac Ngan hang phat trien. Day la y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung sau khi du Hoi nghi toan quoc ve day nghe, viec lam va xuat khau lao dong do Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi to chuc ngay 10 va 11/5.

 • Co so day nghe khong duoc tu choi nguoi cai nghien

  17:56 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Co so day nghe khong duoc tu choi nguoi cai nghien

  ""Cham nhat la 45 ngay truoc khi ket thuc thoi gian cai nghien tap trung, Giam doc trung tam chua benh-giao duc- LDXH phai to chuc cho nguoi cai nghien dang ky tu nguyen vao co so day nghe va giai quyet viec lam""- Mot noi dung quan trong trong Nghi dinh 146 cua Chinh phu ban hanh ngay 19/7 ve ""Quy dinh thu tuc, tham quyen quyet dinh dua vao co so quan ly, day nghe va giai quyet viec lam doi voi nguoi sau cai nghien ma tuy"".

 • Giao duc nghe nghiep Mot co hai trong

  06:12 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Giao duc nghe nghiep Mot co hai trong

  Mot he thong giao duc ma co den hai he trung cap, hai he cao dang! Do la chuyen chua tung co o bat cu he thong giao duc nao tren the gioi!

 • Day nghe va viec lam cho thanh nien la van de dai su

  19:30 | Chủ nhật 27/02/2005 (GMT+7)

  Day nghe va viec lam cho thanh nien la van de dai su

  Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung cho rang, day nghe va viec lam cho thanh nien la van de dai su, can duoc su quan tam cua toan Dang, toan dan.

 • Dao tao nghe Bao gio moi quy ve mot moi

  13:40 | Thứ tư 14/09/2005 (GMT+7)

  Xu the tang nhanh cac co so day nghe (1.700 co so), chat luong dao tao cung duoc nang cao hon truoc... The nhung, theo mot so chuyen gia ve giao duc - day nghe, hoat dong day nghe hien nay con phat trien theo phong trao chu chua di vao he thong bai ban.

 • Doanh nghiep FDI Qua nua lao dong chua qua dao tao

  11:17 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI Qua nua lao dong chua qua dao tao

  Trong so lao dong dang lam viec tai cac doanh nghiep co von FDI, chi co 40% qua dao tao nghe, con lai la lao dong pho thong. Trong khi do, co cau nganh nghe dao tao cung chua dap ung duoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0