dau tu gian tiep

Wednesday, 01/06/2016 02:56
 • Dau tu gian tiep vao Viet Nam phai su dung tien VND

  15:20 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Dau tu gian tiep vao Viet Nam phai su dung tien VND

  Cac nha dau tu khi thuc hien dau tu gian tiep vao Viet Nam se phai su dung tien Viet Nam dong. Day la noi dung quan trong duoc quy dinh tai Nghi dinh moi cua chinh phu huong dan chi tiet thi hanh Phap lenh ngoai hoi vua duoc Chinh phu ban hanh. Theo Nghi dinh nay, nguoi khong cu tru bao gom ca ca nhan va to chuc duoc xac dinh la nha dau tu nuoc ngoai, phai mo tai khoan von dau tu gian tiep bang dong Viet Nam tai to chuc tin dung duoc phep de thuc hien dau tu gian..

 • Lan song dau tu gian tiep thu 3 Khong phai cho lau

  11:26 | Thứ sáu 27/04/2007 (GMT+7)

  Lan song dau tu gian tiep thu 3 Khong phai cho lau

  Lan song dau tu gian tiep thu nhat cua cac quy dau tu nuoc ngoai vao Viet Nam xuat hien va ket thuc nhanh chong cuoi nhung nam 1990. Lan song thu hai hinh thanh tu nam 2002 dang gat hai thanh cong. Sau khi Viet Nam gia nhap WTO, rat nhieu hy vong ve lan song thu ba se bat dau. Duong nhu khong con phai cho doi lau, mot lan song moi da khoi dong.

 • Dau tu gian tiep tu My ham nong chung khoan Viet

  09:04 | Thứ hai 30/07/2007 (GMT+7)

  Dau tu gian tiep tu My ham nong chung khoan Viet

  Bao cao cua to hop dau tu tai chinh Merrill Lynch vua qua nhu doi them “gao nuoc lanh” vao thi truong chung khoan Viet Nam von da dang lien tiep sut giam. The nhung nhung nhan dinh bi quan ve thi truong chung khoan Viet Nam cua tap doan tai chinh lon cua My nay duong nhu khong anh huong toi ky vong cua cac nha dau tu My. Von dau tu gian tiep cua My vao Viet Nam van tiep tuc gia tang voi nhieu ten tuoi quy dau tu lon dang muon den va mo rong quy mo tai Viet..

 • Dau tu gian tiep chi duoc thuc hien bang VND

  09:28 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Dau tu gian tiep chi duoc thuc hien bang VND

  Nghi dinh 160/2006/ND-CP ve chi tiet thi hanh Phap lenh ngoai hoi moi duoc ban hanh quy dinh cac nha dau tu khi thuc hien dau tu gian tiep vao Viet Nam phai su dung tien Viet Nam dong (VND).

 • Viet Nam se don mot lan song dau tu gian tiep

  11:22 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Viet Nam se don mot lan song dau tu gian tiep

  Lan song dau tu gian tiep thu 3 do vao Viet Nam. Day la nhan dinh cua nhieu chuyen gia tai chinh khi co hang chuc quy dau tu duoc thanh lap, voi so von tren 2 ty USD, tim kiem co hoi tai Viet Nam. Tuy nhien, van con khong it y kien to ra e ngai voi hinh thuc dau tu gian tiep.

 • Von dau tu gian tiep dat gan 2 ty USD

  15:23 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Von dau tu gian tiep dat gan 2 ty USD

  Day la thong tin duoc Thu truong Bo Tai chinh Tran Van Ta thong bao ngay hom nay tai Ha Noi. Theo do, tinh den thang 6/2006 da co 19 quy dau tu nuoc ngoai voi tong so von gan 2 ty USD hoat dong tai Viet Nam.

 • 50 von dau tu gian tiep vao VN thuoc cac nha dau tu My

  17:37 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  50 von dau tu gian tiep vao VN thuoc cac nha dau tu My

  TP- Day la thong tin duoc ong James Riedel, chuyen gia cao cap Du an Ho tro thuc hien Hiep dinh Thuong mai Viet - My (BTA), dua ra tai Hoi thao danh gia tac dong cua BTA voi thuong mai va co cau kinh te cua VN sang nay, 17/7.

 • Von gian tiep vao TTCK Con so nao la thuc chat

  08:31 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  Von gian tiep vao TTCK Con so nao la thuc chat

  Von dau tu gian tiep tang theo su phat trien cua thi truong chung khoan (TTCK) la mot thuc te da duoc thua nhan. Nhung phan tich tac dong cua nguon von nay doi voi su phat trien TTCK cung nhu canh bao ve nguy co co the xay ra khi von gian tiep rut o at ra khoi Viet Nam da lien tuc duoc dua ra. Tuy nhien, mot van de don gian va co ban nhat la tong so von gian tiep vao Viet Nam hien nay la bao nhieu thi van chua co con so chinh xac.

 • Von dau tu gian tiep nuoc ngoai Kenh thu hut von dau tu quan trong dang tac

  21:50 | Thứ năm 12/08/2004 (GMT+7)

  Von dau tu gian tiep nuoc ngoai Kenh thu hut von dau tu quan trong dang tac

  Tai hoi thao ban ve ty le so huu cua nha dau tu nuoc ngoai trong doanh nghiep Viet Nam do Bo Ke hoach va Dau tu phoi hop voi Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh to chuc ngay 12/8, mot so chuyen gia kinh te va cac nha dau tu cho rang, Viet Nam dang tu lam mat co hoi thu hut von dau tu nuoc ngoai qua mot kenh rat quan trong - dau tu gian tiep (con goi la von FII).

 • Coi troi cho von dau tu gian tiep

  15:31 | Thứ hai 06/09/2004 (GMT+7)

  Theo ong Ly Tai Luan, Chu tich Hiep hoi cac nha dau tu tai chinh (VAFI), viec quy dinh chi co 35 nganh nghe duoc phep ban co phan cho nha dau tu nuoc ngoai da lam han che kha nang cua doanh nghiep Viet Nam trong viec thu hut von, cong nghe san xuat.

 • Viet Nam dang hut von dau tu gian tiep tu My

  23:51 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Viet Nam dang hut von dau tu gian tiep tu My

  Bat chap viec Merrill Lynch - tap doan tai chinh lon cua My dua ra nhung nhan dinh bi quan ve thi truong chung khoan (TTCK) VN, von dau tu gian tiep tu My vao VN van dang tang voi su mo rong quy mo cua cac ten tuoi lon. Dai dien cua nhieu quy dau tu cua My cho rang, day dang la thoi diem vang de dau tu vao VN.

 • Von cang nhieu quan ly cang kho

  16:02 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  Von cang nhieu quan ly cang kho

  Uy ban Chung khoan dang dinh huong mot so bien phap nham tang cuong quan ly dong von dau tu gian tiep tren thi truong theo quan diem vua khuyen khich vua dam bao an toan, minh bach va khong can thiep truc tiep bang bien phap hanh chinh.

 • Dong Nam A ngan ngua khung hoang tai chinh

  14:52 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Dong Nam A ngan ngua khung hoang tai chinh

  Cuoc khung hoang tai chinh chau A muoi nam truoc van am anh nghi trinh cua cuoc hop cac bo truong tai chinh va thong doc ngan hang trung uong cac nuoc ASEAN dien ra tai Chiang Mai, mien Bac Thai Lan vao thu Nam tuan truoc. “Chung ta da trai qua khung hoang tai chinh, qua thoi ky cai cach va hoi phuc. Song bay gio chung ta dang doi mat voi nhung thach thuc moi tu tinh trang bat dinh lien tuc cua thi truong tai chinh, tuong tu voi tinh trang that thuong trong ky..

 • Von vao nhieu quan ly cang kho

  07:59 | Thứ hai 18/06/2007 (GMT+7)

  Von vao nhieu quan ly cang kho

  Uy ban Chung khoan dang dinh huong mot so bien phap nham tang cuong quan ly dong von dau tu gian tiep tren thi truong theo quan diem vua khuyen khich vua dam bao an toan, minh bach va khong can thiep truc tiep bang bien phap hanh chinh.

 • Dien dan dau tu Viet Nam 2007 se thu hut nha dau tu

  16:12 | Thứ tư 14/03/2007 (GMT+7)

  Dien dan dau tu Viet Nam 2007 se thu hut nha dau tu

  Trong 2 ngay 19 - 20/3/2007 tai Ha Noi se dien ra Dien dan dau tu Viet Nam 2007 (Vietnam Investment Forum 2007) voi chu de “Tang truong tai chinh - con ho moi cua Chau A". Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung se den tham du va co bai phat bieu khai mac. Su kien nam nay dien ra khi Viet Nam da tro thanh thanh vien chinh thuc WTO va Dien dan se huong toi cac muc tieu nhu: Khai quat cac co hoi dau tu va thanh tuu kinh te cua Viet Nam voi cac to chuc dau tu, nganh..

 • Sap ban hanh Quy che quan ly nha dau tu nuoc ngoai

  14:53 | Thứ sáu 15/06/2007 (GMT+7)

  Sap ban hanh Quy che quan ly nha dau tu nuoc ngoai

  Uy ban Chung khoan dang soan thao noi dung Quy che quan ly nha dau tu nuoc ngoai, du kien se ban hanh cuoi thang nay. Theo ba Nguyen Thi Lien Hoa, Pho chu tich Uy ban Chung khoan, viec ban hanh quy che nay nham muc dich vua khuyen khich cac dong von dau tu gian tiep vua tang cuong quan ly cac giao dich cua nha dau tu nuoc ngoai. “Trong thoi gian qua, thi truong chung khoan phat trien manh, nguon von dau tu gian tiep vao kha nhieu khien viec quan ly kha kho..

 • Qua it nganh nghe mo voi nha dau tu nuoc ngoai

  05:17 | Thứ ba 07/09/2004 (GMT+7)

  Qua it nganh nghe mo voi nha dau tu nuoc ngoai

  Viec quy dinh chi cho phep dau tu nuoc ngoai trong gioi han 35 nganh nghe nhu hien nay la qua han hep.

 • Sap co Quy dau tu mua ban doanh nghiep dau tien tai Viet Nam

  09:38 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Sap co Quy dau tu mua ban doanh nghiep dau tien tai Viet Nam

  Sap nhap va mua lai Sap nhap va mua lai duoc biet den la mot loai hinh dau tu. Vay day la dau tu truc tiep hay gian tiep, va tai sao? Sap nhap va mua lai (M-A) la mot hien tuong da co tu lau trong nen kinh te thi truong. Gan day, voi su lien quan cua nhieu cong ty, tap doan lon, cac phuong tien thong tin dai chung bat dau dua tin nhieu ve nhung su kien nay. M-A duoc coi la loai hinh dau tu truc tiep, mac du thoat nhin chung co ve giong voi dau tu gian tiep hon. o..

 • Dau tu nuoc ngoai do vao du lich dich vu

  13:27 | Thứ hai 23/10/2006 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai do vao du lich dich vu

  Theo Bo Ke hoach va Dau tu, trong so 5,15 ty USD von dau tu vao nuoc ngoai cam ket vao Viet Nam trong 9 thang qua, co toi 2,2 ty USD (gan 43%) von dau tu do vao linh vuc du lich-dich vu. Cac chuyen gia cho rang linh vuc du lich-dich vu dang la "diem nong" thu hut dau tu nuoc ngoai, bao gom ca dau tu truc tiep va dau tu gian tiep. Cac nha dau tu nuoc ngoai duong nhu khong muon cham chan truoc nhung co hoi kinh doanh lon trong linh vuc nay khi ma Viet Nam da dung..

 • Nam nay thi truong chung khoan se tiep tuc cat canh

  09:26 | Thứ ba 02/01/2007 (GMT+7)

  Nam nay thi truong chung khoan se tiep tuc cat canh

  Do la nhan dinh cua ong Tran Dac Sinh, Giam doc Trung tam Giao dich Chung khoan Tp.HCM trong cuoc tra loi phong van dau nam. Ong danh gia nhu the nao ve hoat dong cua thi truong chung khoan trong nam qua? Nam 2006 la nam day bat ngo cua thi truong chung khoan Viet Nam voi su tang truong dot bien ngoai du tinh cua cac nha quan ly cung nhu cac nha dau tu. Nhin chung thi truong phat trien nhanh ca ve luong va chat. Ve luong, chi rieng nam qua da co tren 120 cong ty..

 • Lan song thu 3 chua vao VN thi truong tiep tuc giam

  19:29 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Lan song thu 3 chua vao VN thi truong tiep tuc giam

  Sau khi giam 6,57% trong tuan truoc, ngay trong phien giao dich dau tien cua tuan nay TTCK lai giam manh do lo ngai lan song dau tu gian tiep thu 3 chua the vao VN trong nam nay nhu mot so chuyen gia du bao truoc do.

 • Thoi diem thich hop de dau tu vao chung khoan

  16:03 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Thoi diem thich hop de dau tu vao chung khoan

  “Kha nang mot dong von dau tu gian tiep lon do vao Viet Nam trong thoi gian toi la hoan toan co the xay ra” - ong Don Lam, Tong giam doc Cong ty Quan ly quy VinaCapital nhan dinh.

 • Don lan song dau tu gian tiep thu ba

  06:03 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Don lan song dau tu gian tiep thu ba

  Cac chuyen gia tai chinh du bao dang co lan song thu ba cua cac qui dau tu nuoc ngoai do vao VN. Day la nhung qui dau tu co ten tuoi lon, co lich su hoat dong lau doi.

 • Lac quan dong von gian tiep

  09:01 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Lac quan dong von gian tiep

  Trong cuoc hop duoc to chuc tai Hong Kong voi su tham gia cua nhieu dinh che tai chinh trong khu vuc, ba Nguyen Thu Ha, Pho Tong Giam doc Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) co mot bai phat bieu tai cuoc hop do voi chu de ve thi truong von Viet Nam (VN).

 • Be da chan chan minh

  14:06 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  Be da chan chan minh

  Trong luc ca nuoc keu goi dau tu, cac tinh chi nhieu ti dong de mo hoi nghi xuc tien dau tu thi chung ta lai dang co nhung van ban han che dau tu! Su han che ngam ngam nay nam o qui dinh tran ti le co phan cua cac cong ty trong nuoc ma cac nha dau tu nuoc ngoai duoc so huu chi o muc 30-49%. Tai sao chung ta cu “be da chan chan minh”? Ong Dinh Le Chien, pho chu tich Hiep hoi Cac nha dau tu tai chinh, khang dinh:

 • Dong nhat chinh sach thue thu nhap ca nhan

  16:53 | Thứ hai 20/02/2006 (GMT+7)

  Dong nhat chinh sach thue thu nhap ca nhan

  TP - Theo du kien, noi dung can ban cua Du Luat Thue TNCN la thu nhap tu tien cong, tien luong, tu dau tu gian tiep, hay kinh doanh deu se ap chung mot bieu thue.

 • Dau tu gian tiep co the dem lai loi nhuan on dinh

  11:25 | Thứ bảy 30/09/2006 (GMT+7)

  TP - “Tai chinh hoa du an bat dong san” thong qua viec dung nguon tai chinh truc tiep (cho vay mua nha, vay the chap) va nguon gian tiep (Cty dau tu BDS, chung khoan hoa BDS...).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0