dat yeu cau

Saturday, 28/05/2016 05:05
 • Them mot sai pham nghiem trong cua PMU 18 tai du an QL 2

  13:54 | Thứ năm 02/03/2006 (GMT+7)

  Them mot sai pham nghiem trong cua PMU 18 tai du an QL 2

  Thang 3/2005, cong trinh cai tao nang cap, mo rong quoc lo 2, doan Doan Hung - Thanh Thuy duoc khanh thanh trang trong. The nhung cho den thang 6/2005, Thu truong Bo GTVT - Ngo Thinh Duc van chi dao cac don vi lien quan: Som hoan cong, hoan thien nhung hang muc cong viec con lai de ban giao! Tai cong trinh nay con phat hien qua nhieu sai pham. Dau thau han che, chat luong cung han che Du an cai tao nang cap, mo rong quoc lo 2 (QL2) doan Doan Hung - Thanh Thuy..

 • Dat yeu cau

  05:17 | Chủ nhật 07/05/2006 (GMT+7)

  Sao duoc nghi nhung bon ngay ma nom ong pho phac nhu vua chay giac? - Tai mu vo toi thich cho lu nho di bien. Noi chung la cai gi cung “dat yeu cau”, di duoc den noi la mung, chen nhau tho chan duoc xuong bien la duoc rua chan nuoc muoi mien phi, ve duoc den nha la may.

 • 2007 Nam chan chinh dao tao tien si

  20:03 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  2007 Nam chan chinh dao tao tien si

  Bo GD-DT se ban hanh nhung quy dinh cu the ve yeu cau toi thieu cua luan an, trong do bat buoc phai lam ro nhung gi la dong gop moi, ket qua moi cua nghien cuu sinh. Theo lo trinh ma Bo GD-DT dua ra, den nam 2010, 25% giang vien cua cac truong Dai hoc Viet Nam se co hoc vi tien si. Cung yeu cau ve so luong, Bo GD-DT cung dua ra nhung quy dinh ngat ngheo ve dao tao nham nang cao chat luong tien si, von bi danh gia la rat yeu hien nay... Thap tu dau vao Theo thong..

 • Ket thuc hoc ky 2 HS tieu hoc khong dat yeu cau duoc kiem tra lai vao thang 8

  11:36 | Thứ sáu 20/04/2007 (GMT+7)

  Kiem tra, danh gia nghiem tuc, khach quan, trung thuc, thuc chat ket qua hoc tap cua tat ca cac doi tuong HS. Giao vien can cu vao ket qua kiem tra cua nhung HS chua dat yeu cau de co bien phap tich cuc giup HS hoan thanh chuong trinh dung chat luong, tuyet doi khong de HS len lop trong tinh trang khong biet doc, biet viet. Do la yeu cau cua Bo GD-DT doi voi viec kiem tra hoc ky hai cua cac khoi lop bac tieu hoc.

 • Nghe An loc 800 giao vien khong dat yeu cau

  15:21 | Thứ năm 25/01/2007 (GMT+7)

  Qua dot kiem tra chat luong giao duc tu bac mam non den THPT trong ky 1 nam hoc 2006-2007, Nghe An da “loc” ra 800 giao vien khong dat yeu cau de co the tiep tuc cong tac day hoc.

 • Cai cach hanh chinh chua dat yeu cau

  11:14 | Thứ hai 17/09/2007 (GMT+7)

  Cai cach hanh chinh chua dat yeu cau

  "Cai cach hanh chinh (CCHC) chua dat yeu cau nhu mong muon cua nguoi dan cung nhu doanh nghiep". Chu nhiem Uy ban Phap luat cua QH, Nguyen Van Thuan noi tai cuoc toa dam "CCHC trong moi truong canh tranh toan cau" to chuc sang nay (17/9) tai HN.

 • Ti le bac si giuong benh chua dat yeu cau nam 1975

  08:38 | Thứ sáu 06/02/2004 (GMT+7)

  Phat bieu tai dien dan ve tai chinh cho benh vien (duoc Bo Y te, Ban Khoa giao T.U, WHO to chuc tai Ha Noi ngay 5-2), vu truong Vu Dieu tri, Bo Y te Ly Ngoc Kinh cho biet: ti le bac si/giuong benh chung o VN moi dat 0,2; so y ta/giuong benh dat 0,3; ti le y ta/bac si la 1,50 chua dat yeu cau do Uy ban Ke hoach nha nuoc dat ra nam... 1975.

 • 2 trong tai khong dat yeu cau

  23:51 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Hom qua tai Da Nang da dien ra cuoc kiem tra tap huan trong tai. Co 59 trong tai va tro ly trong tai hang nhat da tham gia kiem tra the luc, suc ben toc do va tap huan ve phuong phap dieu hanh. Ket qua: 57 trong tai dat yeu cau va se tiep tuc duoc BTC su dung, phan cong lam nhiem vu o giai doan 2.

 • Chay thu may bay nho Thiet ke VAM 1 dat yeu cau

  22:17 | Chủ nhật 28/03/2004 (GMT+7)

  Chay thu may bay nho Thiet ke VAM 1 dat yeu cau

  Sang nay 28/3, may bay nho VAM-1 da duoc chay thu nghiem o san bay Phuoc Long (Binh Phuoc), cach TP.HCM 170km. Toc do cao nhat khi chay thu nghiem co luc len den 80km/g. Cac yeu to nhu do rung, nhiet do dong co, he thong dieu khien may bay... deu dat yeu cau nhu thiet ke.

 • Giam sat chua dat yeu cau

  04:43 | Thứ tư 20/12/2006 (GMT+7)

  Giam sat chua dat yeu cau

  Cong tac giam sat, nhat la hoat dong chat van cua dai bieu HDND cac cap tai cac ky hop duoc danh gia la “chua dat yeu cau” do so luong chat van it va chua phan anh het nhung van de buc xuc, noi com o dia phuong.

 • 70 MBH duoc khao sat khong dat chat luong

  09:06 | Thứ sáu 14/12/2007 (GMT+7)

  70 MBH duoc khao sat khong dat chat luong

  Ngay 13/12, Hoi Tieu chuan va bao ve nguoi tieu dung VN cho biet trong so 50 mau MBH mua tren thi truong duoc gui den phong thu nghiem cua Trung tam Ky thuat tieu chuan do luong chat luong 3 (thuoc Tong cuc Tieu chuan do luong chat luong), ket qua thu nghiem chi tieu "do ben va dap va hap thu xung dong o 50 do C tren de cau theo 6.1 TCVN 5757: 2001" cho thay chi co 15/50 mau (30%) dat yeu cau, ty le khong dat la 70%. O 35 mau khong dat, khi thu co mau bi nut, vo;..

 • Ha Noi 78 bep an truong mau giao dat tieu chuan ve sinh

  08:23 | Thứ hai 27/06/2005 (GMT+7)

  Trong 490 bep an tap the duoc kiem tra, co 78% bep an truong mau giao dat yeu cau ve sinh, ti le dat yeu cau ve sinh o cac bep an truong tieu hoc ban tru la 92,5% va khoi co quan, xi nghiep la 70,9% - So Y te Ha Noi vua co bao cao nhu tren ve ket qua thanh - kiem tra Thang an toan ve sinh thuc pham nam 2005 tai Ha Noi.

 • TP HCM 80 cong chuc phuong ung xu chua dat yeu cau

  14:46 | Thứ sáu 08/12/2006 (GMT+7)

  TP HCM 80 cong chuc phuong ung xu chua dat yeu cau

  "Giam doc cong an TP.HCM tung thu gia lam nguoi dan goi dien xuong mot so phuong de kiem tra cach tra loi va xu ly tinh huong cua cong chuc. Ong danh gia, co 80% chua dat yeu cau. Co truong hop nghi ngo bi kiem tra, lien cup may" - ong Nguyen Thanh Tai, Pho chu tich UBND TP.HCM, ke trong luc bao cao ve viec thuc hien nam cai cach hanh chinh 2006 tai ky hop thu 9 HDND TP khoa VII.

 • TP Ho Chi Minh Cac cau vuot tren duong Xuyen A chua dat yeu cau my quan

  18:55 | Thứ tư 04/02/2004 (GMT+7)

  UBND thanh pho nhan dinh cac cau vuot da xay dung tren tuyen duong Xuyen A chua dat yeu cau ve tinh tham my kien truc do thi. UBND thanh pho de nghi Bo Giao thong van tai chi dao cac don vi thiet ke, giam sat, thi cong chu trong nhieu den chat luong va my quan cong trinh xay dung cau vuot tren duong Xuyen A (loai hinh mo, tru cau, tru do nhip, kieu dang lan can, trong cay xanh, hoa day leo, kieu dang tru den...).

 • Hon 50 xe dang kiem khong dat yeu cau ve phanh

  09:57 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Hon 50 xe dang kiem khong dat yeu cau ve phanh

  Trong buoi giao ban bao chi chieu qua 17/9, lanh dao ba Trung tam Dang kiem xe co gioi 50-01S, 50-02S, 50-03S tai TPHCM cho biet loi chu yeu khien cac xe khong dat yeu cau dang kiem la do phanh.

 • Gan 80 truong THCS dat yeu cau ve kiem dinh cac dieu kien va chat luong GD

  08:10 | Thứ tư 16/05/2007 (GMT+7)

  TP - Ngay 15/5, So GD-DT Ha Noi da to chuc tong ket cong tac kiem dinh cac dieu kien va chat luong giao duc nam hoc 2006 – 2007. Theo do, nam hoc 2006 – 2007 So GD-DT da hoan thanh viec kiem dinh dieu kien va chat luong giao duc 229 truong THCS (100%) tren dia ban thanh pho.

 • Truong DH FPT 1.636 TS dat yeu cau so tuyen

  21:27 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Truong DH FPT 1.636 TS dat yeu cau so tuyen

  Ngay 15-5, Truong DH FPT da chinh thuc thong bao ket qua dot thi so tuyen cua ky thi tuyen sinh 2007. Dot so tuyen da duoc nha truong to chuc vao cuoi thang 4 vua qua.

 • Du hoc Singapore Cac khoa hoc moi tai RV Centre Ha Noi

  10:24 | Thứ năm 30/06/2005 (GMT+7)

  Du hoc Singapore Cac khoa hoc moi tai RV Centre Ha Noi

  RV Centre Ha Noi thong bao lich khai giang cac khoa hoc du bi du hoc va luyen thi du hoc Singapore trong thang 7: Ngay 05/07/2005, khai giang khoa Ky nang - Thuat ngu (Study Skill)Mon: Tieng Anh, Toan, Ly, HoaYeu cau: Hoc sinh lop 11, 12, dat yeu cau dau vao tieng Anh

 • Tin giao duc khoa hoc

  22:04 | Thứ hai 18/07/2005 (GMT+7)

  Ban Quan ly khu cong nghe cao Hoa Lac vua thong bao ve dot thi sat hach CNTT tai 4 dia phuong Ha Noi, Da Nang, TP.HCM, Can Tho vao ngay 2.10.2005. Dot thi nay ngoai loai hinh sat hach thuong le ve CNTT co ban (FE) theo chuan ky nang da duoc cong nhan tuong duong giua Viet Nam va Nhat Ban con sat hach thu nghiem ve mang (NW) va ve co so du lieu (DB) tren co so ap dung thu cac chuan ky nang ve mang va co so du lieu cua Nhat Ban. Bo Khoa hoc va Cong nghe se cap..

 • Tuyen dung nhan su trong nganh CNTT Con duong gap ghenh

  15:55 | Thứ tư 17/10/2007 (GMT+7)

  Tuyen dung nhan su trong nganh CNTT Con duong gap ghenh

  Tuyen dung nhan su trong nganh CNTT, dac biet la nganh phan mem, thuong roi vao tinh trang nhieu ung vien nhung it nguoi tro thanh nhan vien cua cac Cty. Nguyen nhan chinh van la van de chat luong lao dong, xuat phat tu chat luong dao tao. Chi 8% dat yeu cau Theo ong Phi Anh Tuan-GD chi nhanh phia Nam Tap doan co phan cong nghe CMC khi de cap den chat luong cua nguon nhan luc CNTT Viet Nam hien nay thi gia re khong phai la yeu to canh tranh chinh. Theo ong, tuyen..

 • Tuong dai cam tu quan chua dat yeu cau nghe thuat

  10:50 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Tuong dai cam tu quan chua dat yeu cau nghe thuat

  Ha Noi dang trung bay va lay y kien nhan dan ve 3 mau phac thao tuong dai "Quyet tu cho to quoc quyet sinh" de co the lua chon, khoi cong ngay trong nam nay. Nhung gop y tu cac chuyen gia cho thay, ca 3 mau nay deu chua dat ca ve tinh lich su va chat luong nghe thuat.

 • Lap xuong Dong Khanh khong dat yeu cau chat luong

  05:10 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 13-9, Chi cuc Quan ly thi truong TP.HCM cho biet theo ket qua kiem dinh vua duoc Trung tam Ky thuat tieu chuan do luong chat luong 3 cong bo, mau lap xuong do doi quan ly thi truong 3A thu giu tai xuong san xuat banh trung thu Dong Khanh (350 Nguyen Dinh Chi, Q.6, TP.HCM) co mot so chi tieu hoa ly khong phu hop voi muc chat luong qui dinh.

 • Truong quan ly kinh doanh khach san BHMSThuy Sy

  13:53 | Thứ bảy 02/02/2008 (GMT+7)

  Truong quan ly kinh doanh khach san BHMSThuy Sy

  La noi hoi tu nhieu nen van hoa nen nguoi dan Thuy Sy rat lich thiep, than thien, hieu khach, ho con su dung duoc nhieu ngoai ngu khac nhau nhu: Phap, Duc, Y va Romansh. Dieu nay co nghia la ban hoan toan co the de dang hoa nhap vao cuoc song va con nguoi noi day.

 • Qua danh gia hieu truong khong dat yeu cau se luan chuyen

  16:33 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Qua danh gia hieu truong khong dat yeu cau se luan chuyen

  "Danh gia hieu truong thong qua giang vien va danh gia giang vien thong qua sinh vien" la mot trong nhung trong tam ma Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau phai thuc hien ngay trong nam hoc 2007 - 2008 tai buoi so ket (ngay 25/9) mot nam thuc hien Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve "Chong tieu cuc va khac phuc benh thanh tich trong giao duc" va phuong huong trien khai thuc hien Chi thi tren trong nam hoc moi.

 • OneCare lai that bai truoc virus

  08:38 | Thứ ba 06/03/2007 (GMT+7)

  OneCare lai that bai truoc virus

  Ung dung bao mat Live oneCare cua Microsoft lai mot lan nua that bai trong cuoc thu nghiem kha nang phat hien va ngan chan cac chuong trinh doc hai chuyen tan cong Windows. Khong nhung the Live oneCare con la phan mem duy nhat trong so 17 phan mem bao mat that bai trong cuoc thu nghiem do AV Comparatives moi tien hanh gan day. San pham cua Microsoft chi co the phat hien duoc khoang 82,4% trong so 500.000 virus duoc su dung trong qua trinh thu nghiem. Day la lan..

 • San Hang Day chua dat yeu cau phuc vu SEA Games

  18:42 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  San Hang Day chua dat yeu cau phuc vu SEA Games

  Ong Nguyen Trong Thao, thanh vien Ban thi dau cua Lien doan bong da Viet Nam, da nhan manh nhu vay chieu nay, sau khi Ban to chuc mon bong da SEA Games tien hanh kiem tra tien do sua chua san Hang Day (Ha Noi).

 • Qua danh gia hieu truong khong dat yeu cau se luan chuyen

  12:31 | Thứ tư 26/09/2007 (GMT+7)

  Qua danh gia hieu truong khong dat yeu cau se luan chuyen

  "Danh gia hieu truong thong qua giang vien va danh gia giang vien thong qua sinh vien" la mot trong nhung trong tam ma Pho Thu tuong Nguyen Thien Nhan yeu cau phai thuc hien ngay trong nam hoc 2007 - 2008 tai buoi so ket (ngay 25/9) mot nam thuc hien Chi thi cua Thu tuong Chinh phu ve "Chong tieu cuc va khac phuc benh thanh tich trong giao duc" va phuong huong trien khai thuc hien Chi thi tren trong nam hoc moi.

 • Chi la san pham giong sua

  05:32 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Mot khao sat gan day cua Vien Ve sinh y te cong cong cho thay phan lon mau sua bot ban le tren dia ban TP.HCM khong dat yeu cau chat luong.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0