dat xay dung nha o

Friday, 27/05/2016 23:11
 • Mat 3000 ty dong tu du an do thi Nam Thang Long

  10:31 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Mat 3000 ty dong tu du an do thi Nam Thang Long

  1/1/2005, cac dia phuong phai cong bo gia dat moi theo Luat Dat dai. Truoc do 16 ngay, UBND TP Ha Noi lai duyet gia thu tien su dung dat cua du an Nam Thang Long voi muc cu. Du luan dang dat cau hoi, lieu viec ra quyet dinh som co tao co hoi cho nha dau tu lach luat, huong sieu loi nhuan 3.000 ty dong. Nam Thang Long la du an khu do thi lon nhat Ha Noi dau tu lien doanh voi nuoc ngoai (tap doan Ciputra, Indonesia). Khu do thi nay duoc trien khai ven Ho Tay, noi..

 • Mien thue su dung dat xay dung nha o cho nguoi lao dong

  09:08 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Cap nhat luc 09h08" , ngay 08/03/2007

 • Mien thue su dung dat xay dung nha o cho nguoi lao dong

  06:42 | Thứ năm 08/03/2007 (GMT+7)

  Ngay 7-3, lam viec voi Doan chu tich Tong lien doan Lao dong VN, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh: tang truong kinh te cao va hieu qua gan voi cong bang xa hoi, trong do nguoi lao dong phai duoc huong thu thanh qua lao dong cua minh.

 • Ha Noi Them 37 ha dat xay dung nha o tai quan Long Bien va huyen Tu Liem

  11:05 | Thứ sáu 25/03/2005 (GMT+7)

  UBNDTP Ha Noi vua chap thuan to chuc dau gia quyen su dung 37,2 ha dat lam nha o thap tang thuoc quy dat 20% ban giao cho thanh pho tai 5 du an khu do thi moi tren dia ban quan Long Bien va huyen Tu Liem.

 • De nghi danh 50 dien tich dat xay dung nha o

  06:20 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Khu cong vien nuoc, van hoa, the thao duoi nuoc rong 4,85ha tai phuong Linh Dong, quan Thu Duc (TP.HCM) vua duoc So Qui hoach - kien truc TP de nghi UBND TP cho thay doi chuc nang qui hoach.

 • Ha Noi khuyen khich Viet kieu thue dat xay dung nha o

  07:00 | Chủ nhật 11/09/2005 (GMT+7)

  Ha Noi khuyen khich Viet kieu thue dat xay dung nha o

  Trong thang 10, UBND thanh pho Ha Noi se ban hanh quy dinh ve giao dat cho to chuc kinh te, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai thue dat de xay dung nha o de ban, cho thue, voi muc dich khuyen khich Viet kieu dau tu kinh doanh nha o.

 • Hoan thanh thu tuc giao dat du an nha o trong 15 ngay

  18:56 | Thứ hai 29/03/2004 (GMT+7)

  Hoan thanh thu tuc giao dat du an nha o trong 15 ngay

  Theo du thao moi, nha dau tu co nhu cau su dung dat nop ho so xin giao dat tai So Tai nguyen - Moi truong TP HCM de tham tra, doi chieu quy hoach, ke hoach su dung dat. Thoi gian tham tra ho so la 10 ngay, UBND TP HCM ky quyet dinh giao dat khong qua 5 ngay ke tu khi nhan to trinh.

 • Them 2 khu dat o ngoai thanh duoc TP phe duyet chi tiet

  14:27 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Them 2 khu dat o ngoai thanh duoc TP phe duyet chi tiet

  Ngay 26/7, UBND TP.HN da ky 2 quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet (ty le 1/500) cua khu do thi moi Dang Xa 2 (Gia Lam) va khu dat xay dung nha o de dau gia QSDD Nguyen Khe (Dong Anh).

 • Du an khu do thi Nam Thang Long Nha nuoc thiet hai 3000 ti dong

  15:20 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Du an khu do thi Nam Thang Long Nha nuoc thiet hai 3000 ti dong

  Thoi gian qua, du luan o Ha Noi buc xuc truoc viec chi vi mot quyet dinh cua UBND TP Ha Noi ngay 14/12/2004 - duyet gia thu tien su dung dat cua Du an khu do thi Nam Thang Long (KDTNTL) som hon 16 ngay so voi viec cong bo gia dat theo Luat Dat dai (ngay 1/1/2005) - ma ngan sach Nha nuoc da thiet hai 3.000 ti dong. Duoc huong sieu loi nhuan nay la mot nha dau tu bat dong san nuoc ngoai, tap doan CIPUTRA.

 • Nha nuoc thiet hai 3.000 ti dong do quyet dinh duyet gia dat cua UBND TP Ha Noi

  11:19 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Nha nuoc thiet hai 3.000 ti dong do quyet dinh duyet gia dat cua UBND TP Ha Noi

  Thoi gian qua, du luan o Ha Noi buc xuc truoc viec chi vi mot quyet dinh cua UBND TP Ha Noi ngay 14-12-2004 - duyet gia thu tien su dung dat cua Du an khu do thi Nam Thang Long (KDTNTL) som hon 16 ngay so voi viec cong bo gia dat theo Luat Dat dai (ngay 1-1-2005) - ma ngan sach Nha nuoc da thiet hai 3.000 ti dong. Duoc huong sieu loi nhuan nay la mot nha dau tu bat dong san nuoc ngoai, tap doan CIPUTRA.

 • Nha nuoc thiet 3.000 ti dong vi mot quyet dinh cua TP Ha Noi

  15:23 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Nha nuoc thiet 3.000 ti dong vi mot quyet dinh cua TP Ha Noi

  Chi vi mot quyet dinh som 16 ngay cua UBND TP Ha Noi truoc khi Chinh phu cong bo gia dat theo Luat dat dai ma ngan sach Nha nuoc da thiet hai 3.000 ti dong. Doi tuong duoc huong sieu loi nhuan nay la mot nha dau tu bat dong san nuoc ngoai, tap doan Ciputra.

 • Nha nuoc thiet hai 3.000 ti dong do quyet dinh duyet gia dat cua UBND TP Ha Noi

  00:26 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Nha nuoc thiet hai 3.000 ti dong do quyet dinh duyet gia dat cua UBND TP Ha Noi

  Thoi gian qua, du luan o Ha Noi buc xuc truoc viec chi vi mot quyet dinh cua UBND TP Ha Noi ngay 14.12.2004 - duyet gia thu tien su dung dat cua Du an khu do thi Nam Thang Long (KDTNTL) som hon 16 ngay so voi viec cong bo gia dat theo Luat Dat dai (ngay 1.1.2005) - ma ngan sach Nha nuoc da thiet hai 3.000 ti dong. Duoc huong sieu loi nhuan nay la mot nha dau tu bat dong san nuoc ngoai, tap doan CIPUTRA.

 • Ha Noi Them 26 ha dat de dau gia

  10:28 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  TP - UBND TP Ha Noi vua ky quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet (ty le 1/500) khu dat xay dung nha o de dau gia quyen su dung dat, tai xa Nguyen Khe, huyen Dong Anh.

 • Vu chia chac dat cong tai Quan Nam HP Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  10:46 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Vu chia chac dat cong tai Quan Nam HP Hai pho chu tich thanh pho de nghi cap dat cho cac quan

  Mac du dien tich dat xay dung nha o, tong so lo dat, kieu nha tai khu Quan Nam da duoc neu ro tai Quyet dinh 2892 cua UBND TP Hai Phong, tuy nhien, trong qua trinh thuc hien, 2 Pho Chu tich TP Hai Phong co van ban de nghi cap duoi "xem xet giai quyet" cap dat cho mot so quan chuc.

 • Dau gia nha dat quan Hai Ba Trung

  08:40 | Thứ hai 15/01/2007 (GMT+7)

  So Tai chinh Ha Noi cho biet da hoan tat cac khau de thuc hien dau gia quyen so huu nha va quyen su dung dat xay dung nha o tai E16 va mot phan nha E17 Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Ha Noi. Du kien ngay 13/2 phien dau gia se duoc mo.

 • Dau gia nha dat o quan Hai Ba Trung

  03:16 | Thứ sáu 12/01/2007 (GMT+7)

  So Tai chinh Ha Noi cho biet da hoan tat cac khau de thuc hien dau gia quyen so huu nha va quyen su dung dat xay dung nha o tai E16 va mot phan nha E17 Quynh Mai, quan Hai Ba Trung, Ha Noi.

 • Ha Noi Dau gia quyen su dung dat 3 du an

  16:51 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Trong thang 8, TP Ha Noi se co 3 du an duoc dua ra dau gia quyen su dung dat. Do la du an dat xay dung nha o tai Dong Anh, du an dat kinh doanh tai lang nghe gom su Bat Trang va du an dat xay dung biet thu nha vuon tai Cau Giay.

 • Mat 3.000 ty dong tu du an do thi Nam Thang Long

  09:19 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Mat 3.000 ty dong tu du an do thi Nam Thang Long

  1/1/2005, cac dia phuong phai cong bo gia dat moi theo Luat Dat dai. Truoc do 16 ngay, UBND TP Ha Noi lai duyet gia thu tien su dung dat cua du an Nam Thang Long voi muc cu. Du luan dang dat cau hoi, lieu viec ra quyet dinh som co tao co hoi cho nha dau tu lach luat, huong sieu loi nhuan 3.000 ty dong.

 • Ha Noi danh them 26 ha dat de dau gia

  10:24 | Thứ tư 02/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP Ha Noi vua ky quyet dinh phe duyet quy hoach chi tiet (ty le 1/500) khu dat xay dung nha o de dau gia quyen su dung dat tai xa Nguyen Khe, huyen Dong Anh.

 • Khong cap giay to nha dat tai cac du an tu phan lo sau ngay 22 4 2002

  00:01 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  Theo y kien cua Pho chu tich UBND TP.HCM Nguyen Van Dua, UBND TP khong chap thuan cap giay chung nhan quyen su dung dat, quyen so huu nha cho cac ho mua nha, dat tai cac du an phan lo ho le tren dia ban TP, sau ngay UBND TP ban hanh chi thi 08 (ngay 22-4-2002) ve cham dut thi diem su dung dat xay dung nha o theo dang tu phan lo ho le.

 • Them khu dat dau gia lon tai Dong Anh

  01:27 | Thứ sáu 13/10/2006 (GMT+7)

  So Qui hoach - kien truc Ha Noi va UBND huyen Dong Anh vua cong bo qui hoach chi tiet (ti le 1/500) khu dat xay dung nha o de dau gia quyen su dung dat tai xa Nguyen Khe, huyen Dong Anh.

 • Nha dat du an nguoi mua hay chu dau tu lam thu tuc

  07:07 | Thứ sáu 04/05/2007 (GMT+7)

  + Chung toi da ky hop dong mua dat xay dung nha o du an khu dan cu Cau Kinh, Q.Binh Thanh voi Cong ty Phat trien nha Binh Thanh tu nam 2000-2001 nhung den nay van chua co chu quyen nha. UBND TP.HCM vua ban hanh qui trinh cap giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o, giay chung nhan quyen so huu nha o (giay hong moi), chung toi co duoc cap chu quyen theo qui dinh nay khong?

 • Dau gia som dien tich dat lam nha o quan Cau Giay

  15:15 | Thứ tư 23/04/2003 (GMT+7)

  Lanh dao thanh pho Ha Noi vua yeu cau cac co quan chuc nang de trinh quy hoach chi tiet khu dat xay dung nha o quan Cau Giay. Thoi gian to chuc dau gia toan bo phan dien tich dat o nay du kien vao thang 9 toi.

 • Ha Noi dieu chinh qui hoach khu nha o cho cong nhan

  03:01 | Thứ sáu 10/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 9-11, So Qui hoach kien truc cong bo qui hoach dieu chinh cuc bo qui hoach tong mat bang su dung dat cac o dat o NO-01 va NO-02 trong “Qui hoach chi tiet ti le 1/500 khu dat xay dung nha o thi diem phuc vu cong nhan tai xa Kim Chung, huyen Dong Anh”.

 • Tien thue dat cao nhat 2 thap nhat 0,25

  10:27 | Thứ tư 25/01/2006 (GMT+7)

  Tien thue dat cao nhat 2 thap nhat 0,25

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 120/2005/TT-BTC (ngay 30/12/2005) huong dan thuc hien Nghi dinh so 142/2005/ND-CP ve thu tien thue dat, thue mat nuoc. Theo do, don gia thue dat mot nam duoc tinh bang 0,5% gia dat theo muc dich su dung dat thue do UBND cap tinh ban hanh theo quy dinh cua Chinh phu, trong truong hop cho thue dat xay dung nha o de ban hoac cho thue lai thi gia dat xac dinh don gia thue dat la gia dat o...


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0