dat thuoc

Tuesday, 31/05/2016 01:22
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Quan ly nha dat thuoc so huu nha nuoc tai TP HCM Khong the xu ly nua voi

  22:38 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  Quan ly nha dat thuoc so huu nha nuoc tai TP HCM Khong the xu ly nua voi

  Chu tich UBND TP.HCM Le Hoang Quan tuyen bo tai hoi nghi sang 5.12: "Den 31.3.2007, neu don vi nao truc thuoc TP ma khong hoan thanh bao cao phuong an xu ly, sap xep nha dat thuoc so huu nha nuoc (SHNN) se bi ky luat".

 • Ha Noi Tu 1 1 2006 ke khai xu ly nha dat thuoc so huu Nha nuoc

  22:06 | Thứ tư 30/11/2005 (GMT+7)

  UBND thanh pho Ha Noi vua ky Quyet dinh so 196/2005/QD - UB (23/11/2005): Tu 1/1/2006 se tien hanh ke khai, xu ly tai san cong la nha, dat thuoc so huu Nha nuoc(SHNN).

 • Can Tho va Hau Giang Huong dan sap xep nha dat thuoc so huu nha nuoc

  10:55 | Thứ ba 30/03/2004 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 20/2004/TT-BTC ngay 19/3/2004 huong dan thuc hien viec xu ly, sap xep lai nha, dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban thanh pho Can Tho va tinh Hau Giang.

 • Chuyen dai nha dat cong

  03:43 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Lien tiep trong ba tuan qua, lanh dao TP.HCM da bo tri moi tuan mot buoi nghe bao cao ket qua thuc hien quyet dinh 80 cua Thu tuong Chinh phu ve viec xu ly, sap xep lai nha, dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban TP.HCM (goi tat la QD80). QD 80 la co so phap ly quan trong de viec su dung nha, dat thuoc so huu nha nuoc dam bao muc dich, co hieu qua va theo qui hoach thong nhat.

 • Nha dat thuoc so huu Nha nuoc Khong ke khai se bi thu hoi

  16:10 | Thứ năm 04/11/2004 (GMT+7)

  Cac don vi co nha dat dong tren dia ban TP.HCM phai khan truong lap bao cao, ke khai va de xuat phuong an xu ly tong the ve nha dat thuoc so huu nha nuoc cham nhat la 31-12-2004.

 • TP HCM Kien nghi Chu tich UBND thanh pho duoc phe duyet ban chi dinh nha dat thuoc so huu Nha nuoc

  14:18 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  TP - Do la kien nghi moi day cua UBND thanh pho gui Thu tuong Chinh phu, de nghi uy quyen cho Chu tich UBND TP phe duyet ban chi dinh doi voi mot so truong hop nha dat thuoc so huu Nha nuoc sau khi da xu li, sap xep lai.

 • Ha Noi dau gia dat thuoc lang nghe Bat Trang

  00:01 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Trong thang 12-2004, 17ha dat thuoc lang nghe Bat Trang (Gia Lam, Ha Noi) se duoc dua ra dau gia cho cac doanh nghiep su dung de san xuat, kinh doanh. Hien nay huyen Gia Lam da co ban hoan thanh phuong an giai phong mat bang. Theo phuong an nay, von den bu giai toa de thuc hien du an cum san xuat lang nghe Bat Trang se khoang 15 ti dong.

 • Qui 1 2007 phai co phuong an xu ly nha dat thuoc cac co quan nha nuoc quan ly

  03:36 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Theo ke hoach cua UBND TP.HCM, cham nhat het qui 1-2007, tat ca co quan, doanh nghiep... quan ly su dung nha dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban TP phai nop phuong an sap xep, xu ly nha dat cho Ban chi dao 80 (BCD 80).

 • Qui 1 2007 han cuoi ke khai nha dat thuoc so huu nha nuoc

  02:32 | Thứ năm 28/12/2006 (GMT+7)

  Sang 27-12, Ban chi dao 80 cua TP.HCM ve sap xep va xu ly nha, dat thuoc so huu nha nuoc tren dia ban TP.HCM da to chuc trien khai cong viec nam toi.

 • Kien nghi cap chu quyen cho nha dat thuoc du an

  06:06 | Thứ ba 21/12/2004 (GMT+7)

  Lien quan den cong tac cap giay chung nhan (GCN) quyen so huu nha va quyen su dung dat tai quan Binh Thanh, UBND Q.Binh Thanh vua kien nghi UBND TP.HCM: doi voi dien nha dat thuoc du an, neu da co duong giao thong, dien, nuoc se giai quyet cap GCN.

 • Thu hoi dat thuoc khuon vien Nha van hoa Thanh nien

  21:50 | Chủ nhật 15/02/2004 (GMT+7)

  De chuan bi cho du an xay dung Nha van hoa (NVH) Thanh nien, Thanh doan TP.HCM vua lam viec voi Quan uy Q.1 xoay quanh viec thu hoi phan dat thuoc khuon vien cua NVH (goc Nguyen Van Chiem - Hai Ba Trung).

 • Dau gia 8 ha dat thuoc du an cua tap doan Daewoo

  07:54 | Thứ ba 06/08/2002 (GMT+7)

  Lap hai phuong an ban dau gia 8 ha dat thuoc phuong 22, quan Binh Thanh, TP HCM lien quan den du an cua tap doan Daewoo la chi dao cua Chu tich UBND TP HCM Le Thanh Hai sang qua. Viec ban dau gia dang duoc xuc tien nhanh do tap doan Daewoo da chinh thuc xin rut von ung truoc de thue so dat nay.

 • TP HCM kiem ke bat buoc nha dat thuoc dien giai toa

  10:11 | Chủ nhật 28/05/2006 (GMT+7)

  TP HCM kiem ke bat buoc nha dat thuoc dien giai toa

  Viec kiem ke duoc ap dung doi voi truong hop bi thu hoi dat, da co quyet dinh thu hoi cua co quan Nha nuoc co tham quyen. Hien trang khuon vien nha, dat va tai san gan lien tren dat thuoc dien bat buoc phai kiem ke. Quyet dinh vua duoc UBND TP HCM ban hanh.

 • TP HCM 14 trieu m2 dat cong su dung sai muc dich

  23:10 | Thứ ba 05/12/2006 (GMT+7)

  TP HCM 14 trieu m2 dat cong su dung sai muc dich

  Trong buoi lam viec voi UBND TP.HCM ve thuc hien quyet dinh so 80/2001/QD-TTg cua Thu tuong chinh phu ve xu ly, sap xep nha, dat thuoc so huu nha nuoc tai TP.HCM, ong Do Hoang Anh Tuan, Thu truong Bo tai chinh, khang dinh: Viec cham tre trong thuc hien quyet dinh tren so voi ke hoach, dac biet doi voi nhung don vi chiem dung dat, la do da co quy dinh nhung chi mang tinh khuyen khich, dong vien, chua co che tai xu phat nhung don vi khong chap hanh.

 • Da ra soat duoc 80 dat nha nuoc tai TPHCM

  12:21 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Qua trinh sap xep nha dat thuoc so huu Nha nuoc theo Quyet dinh 09 ngay 19-1-2007 cua Thu tuong Chinh phu gom bon buoc co ban: ke khai lap phuong an tong the, Ban chi dao 09 de xuat bien phap xu ly, co quan chuc nang ra quyet dinh thi hanh, va cuoi cung thuc thi. >> Lang phi va that thoat nha dat cong >> Mo hinh nao cho cac van phong 2?

 • Kien quyet thu hoi nha dat thuoc so huu nha nuoc su dung khong hieu qua

  23:57 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Trong hai ngay 31/3 va 1/4, Chinh phu hop phien thuong ky thang 3/2004 duoi su chu tri cua Thu tuong Phan Van Khai. Trong ngay 31/3, Chinh phu thao luan De an phat trien thi truong bat dong san, Bao cao quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat den nam 2005; Bao cao tong quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2002.

 • Ha Noi Hoan thanh ke khai nha dat thuoc so huu nha nuoc vao thang 6 2006

  16:30 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  Do la y kien chi dao cua Pho Chu tich thuong truc UBNDTP Ha Noi Vu Van Ninh trong cuoc hop voi cac So, nganh chieu hom qua (13/12).

 • Don dau hay bam duoi

  09:34 | Thứ hai 22/11/2004 (GMT+7)

  Khu dat thuoc quyen su dung cua kho 706 Cuc Quan y (Q.10, TP.HCM) duoc xac dinh la dat quoc phong; khu dat thuoc Nha may sua Truong Tho (Thu Duc, TP.HCM) dang duoc tien hanh nhung thu tuc phap ly de cap so do; Benh vien dieu duong (Q.8, TP.HCM) da duoc dua vao qui hoach tong the xay dung benh vien da khoa hien dai voi cac du an hop tac quoc te phuc vu nguoi khuyet tat…

 • Giay chung nhan quyen so huu nha o co can thiet

  14:19 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Giay chung nhan quyen so huu nha o co can thiet

  Nhieu nam nay, chung ta ban khoan ve viec cap giay chung nhan tai san tren dat o, cu the la giay chung nhan quyen so huu nha o cho dan. Se khong co gi dang ban neu viec lam nay duoc chinh quyen va co quan huu quan cac cap nhanh chong thong nhat duoc voi nhau ve phuong an cap phat va quan trong hon ca la phuong an cap phat duoc thong nhat ay it gay phien ha, ton kem tien cua cong suc cua dan, cua xa hoi. Ngat mot noi cai dich nay kho ma chung ta co the voi toi..

 • Bang gia dat thuoc dia ban Quan Hai Ba Trung Don vi tinh dm2

  14:50 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  1. Pho Ba Trieu: (Doan duong tu Nguyen Du den Thai Phien): Gia dat o: VT1: 38.000.000, VT2: 19.000.000, VT3: 15.700.000, VT4: 12.900.000; Gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep: VT1: 16.530.000, VT2: 8.265.000, VT3: 6.830.000, VT4: 5.612.000; (Doan duong tu Thai Phien den Dai Co Viet): Gia dat o: VT1: 30.000.000, VT2: 16.500.000, VT3: 13.500.000, VT4: 11.850.000; Gia dat san xuat kinh doanh phi nong nghiep: VT1:13.050.000, VT2: 7.178.000, VT3: 5.873.000,..

 • Ha Tinh thu hoi dat thuoc 12 du an treo

  04:05 | Thứ năm 05/07/2007 (GMT+7)

  UBND tinh Ha Tinh vua quyet dinh thu hoi 12 du an “treo” tren dia ban tinh, voi tong dien tich dat la gan 61.000 m2.

 • Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  08:22 | Thứ sáu 26/01/2007 (GMT+7)

  Thu hoi nha dat thuoc so huu Nha nuoc bi bo trong su dung sai muc dich

  Day la noi dung Quyet dinh 09 ve viec sap xep lai, xu ly tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep, co so san xuat kinh doanh thuoc so huu Nha nuoc vua duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung ky ban hanh.

 • Dat thuoc so huu chung cua gia dinh co chia duoc khong

  16:25 | Thứ năm 25/08/2005 (GMT+7)

  Ba toi mat de lai 2 ha dat vuon va ruong. Truoc khi mat Ba co di chuc de lai cho 5 nguoi con, nhung khong chia tung phan cho moi nguoi (va khong cho chuyen nhuong), ba muon de chung va cho mot nguoi canh tac, lay tien thu hoach lo chuyen tho phung va de anh em tu hop ve choi.

 • Bao dong them mot Rusalka thu hai

  08:57 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Bao dong them mot Rusalka thu hai

  Tu nam 1998 da duoc quy hoach la khu tai dinh cu danh rieng cho hang ngan ho ngu dan bi giai toa khi tien hanh cac du an chinh trang do thi, nhung vi nhung ly do rieng rat "te nhi"..., ong Pham Van Chi (nguyen Pho Bi thu Tinh uy, kiem Chu tich UBND tinh Khanh Hoa) da but phe "thu hoi 24,63ha dat thuoc du an khu dan cu Hon Ro II tu Ban quan ly cac cong trinh trong diem Khanh Hoa giao cho Cong ty CP tu van dau tu du an quoc te ICC xay dung ha tang khu dan cu" ma..

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Quang Nam 172 ha dat thuoc cac du an du lich ven bien dong bang

  13:12 | Thứ bảy 20/05/2006 (GMT+7)

  Tuy da cam ket khoi cong xay dung vao thang 12-2005 va thang 1-2006 nhung den nay, 9 du an - nhom II (da co giay phep dau tu, quy hoach mat bang) thuoc cac du an du lich ven bien Hoi An - Dien Ban, Quang Nam, van chua dong tinh gi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0