dat o

Monday, 30/05/2016 11:57
 • Nghi dinh cua Chinh phu ve thi hanh Luat Dat dai 2003

  22:10 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 huong dan thi hanh Luat Dat dai do Chinh phu ban hanh gom 14 chuong voi 186 dieu. Duoi day la noi dung chi tiet cua nghi dinh.

 • Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  15:21 | Chủ nhật 17/07/2005 (GMT+7)

  Nhieu diem moi cu the va chi tiet

  Hom qua (16-7), Pho Chu tich Thuong truc UBND TPHCM Nguyen Thien Nhan da ky quyet dinh ban hanh quy dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi nha nuoc thu hoi dat. Quyet dinh nay gom 56 dieu, bao gom cac noi dung: Boi thuong ve dat; boi thuong, ho tro ve tai san; chinh sach ho tro; tai dinh cu.

 • Qui dinh ve giai toa den bu va ho tro tai dinh cu o TP Can Tho tiep theo

  11:42 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Boi thuong nhu the nao doi voi dat phi nong nghiep la dat o?

 • Da Nang mot so sua doi ve qui dinh boi thuong ho tro tai dinh cu

  06:02 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  UBND Da Nang vua quyet dinh sua doi mot so diem trong qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat tren dia ban thanh pho Da Nang ban hanh cuoi nam 2005. TS xin gioi thieu mot so diem sua doi nay:

 • Nghi quyet 755 va nha toi

  18:24 | Thứ tư 22/11/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet 755 va nha toi

  Nha thuoc dien 2/4 giai quyet nhu the nao? Nha co dien tich duoi 40m2 duoc phep xay dung nhu the nao? Dieu kien nao de duoc cap giay chu quyen? Nha xay dung khong phep, nha nam trong khu qui hoach, nha chua hoan cong, vi pham phep xay dung, nha thuoc dien so huu nha nuoc... co duoc cap chu quyen?...

 • Da Nang Cam nang giai toa den bu Ky 1

  03:14 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Qui dinh ve boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi bi thu hoi dat tren dia ban thanh pho da duoc UBND TP Da Nang ban hanh. TS lan luot trich dang qui dinh nay, ve nhung van de lien quan den giai toa, den bu.

 • TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  14:54 | Thứ năm 22/04/2004 (GMT+7)

  TP HCM Mot so diem moi trong chinh sach boi thuong ho tro thiet hai khi giai phong mat bang

  Thoi gian qua, viec thuc hien cac du an xay dung theo quy hoach cua thanh pho da gap mot so vuong mac trong cong tac boi thuong ho tro thiet hai ve nha dat cho nguoi dan khi giai phong mat bang (GPMB) o mot so noi. Moi day, UBND TP.HCM da co van ban so 1318/UB-DB dieu chinh bo sung mot so noi dung trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai trong GPMB tren dia ban thanh pho. Duoi day la mot so noi dung co ban cua van ban nay.

 • Da Nang mot so sua doi ve qui dinh boi thuong ho tro tai dinh cu

  01:07 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  m. Hop dong chuyen dich bat dong san duoc co quan cong chung nha nuoc chung thuc; giay to chuyen nhuong dat o cua nguoi co giay chung nhan quyen su dung dat o duoc co quan nha nuoc co tham quyen cho phep duoc boi thuong doi voi phan dien tich chuyen dich, chuyen nhuong ghi trong giay to va khong lon hon dien tich su dung thuc te, nhung phai khau tru nghia vu tai chinh chua hoan thanh voi Nha nuoc.

 • Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  08:29 | Thứ hai 05/02/2007 (GMT+7)

  Mat 70 ti USD vi chinh sach hai gia dat

  Gan 1 trieu ti dong (tuong duong gan 70 ti USD) da bi that thoat, lang phi trong 10 nam, tu 1994 - 2004 do chinh sach “hai gia” doi voi dat o do thi. Day la con so duoc GS-TS Dang Hung Vo, Thu truong Bo Tai nguyen - Moi truong, tiet lo sau nhung nghien cuu, tinh toan. Co che “hai gia” (ton tai song song gia dat do Nha nuoc quy dinh va gia dat tren thi truong) da tao ra su chenh lech rat lon giua so tien cua nha dau tu tra cho Nha nuoc va so tien tu hoat..

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Mot so thay doi cua Bang gia cac loai dat tren dia ban thanh pho Ha Noi nam 2007

  15:25 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Tu 1/1/2007, quyet dinh ve gia cac loai dat tren dia ban Ha Noi nam 2007 cua UBND thanh pho Ha Noi bat dau co hieu luc. Theo quyet dinh nay, muc gia dat trong cung mot quan nhu tai quan Hoan Kiem cung co muc chenh lech kha cao, toi hon 47 trieu dong/m2.

 • Nha Trang Nhap nhang dat rung dat o

  14:48 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Nha Trang Nhap nhang dat rung dat o

  Chuyen nhap nhang can bo tra dat rung, nhan dat o, dan mat dat o nhan tien dat rung xay ra tai Song Lo - Nha Trang.

 • Dat nong nghiep tu chuyen thanh dat o cung duoc boi thuong

  06:00 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Cac truong hop tu chuyen muc dich su dung dat nong nghiep thanh dat o (co giay chung nhan quyen su dung dat nong nghiep) truoc ngay 15-10-1993, khong vi pham qui hoach, hanh lang bao ve cac cong trinh ha tang ky thuat deu duoc boi thuong, ho tro thiet hai ve dat o theo chinh sach boi thuong cua du an duoc duyet tai khu do thi moi Thu Thiem va cac khu phuc vu tai dinh cu tai quan 2. UBND TP.HCM vua co quyet dinh nhu vay.

 • Gia den bu ho tro ve dat ra sao

  04:02 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua ban hanh quyet dinh sua doi, bo sung chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai va tai dinh cu doi voi cac ho dan thuoc khu do thi moi Thu Thiem va cac khu tai dinh cu quan 2, TP.HCM.

 • Quy dinh moi ve han muc dat o

  00:03 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  UBND TP Can Tho vua ban hanh quy dinh han muc dat o giao cho ho gia dinh, ca nhan va han muc cong nhan dat o doi voi thua dat o co ao vuon de lam can cu phuc vu viec giao dat, boi thuong dat, mien giam tien su dung dat va ap dung cac quy dinh ve quan ly dat dai khac...

 • Khong duoc boi thuong thiet hai ve dat o

  06:45 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua co huong dan giai quyet vuong mac va dieu chinh bo sung mot so noi dung qui dinh trong chinh sach boi thuong, ho tro thiet hai, giai phong mat bang tren dia ban TP.

 • Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  17:49 | Thứ tư 05/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Du kien han muc giao dat o moi tu 40240m2

  UBND TP. Ha Noi vua co to trinh HDND TP thong qua han muc giao dat o moi duoc ap dung trong truong hop tai dinh cu cho cac ho gia dinh, cac ca nhan phai di chuyen khi Nha nuoc thu hoi dat su dung vao muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong va phat trien kinh te.

 • Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  11:19 | Thứ bảy 30/12/2006 (GMT+7)

  Cac dia phuong cong bo gia dat nam 2007

  Chi con chua day 48 gio nua la moi giao dich, chuyen nhuong lien quan den linh vuc nha dat... phai ap dung theo bang gia dat cua nam 2007. Tinh den thoi diem nay, mot so dia phuong, trong do co Ha Noi va TP HCM, da cong bo gia dat moi ap dung cho nam 2007, tuy nhien tai nhieu dia phuong thi bang gia dat van con nam tren ban cac lanh dao UBND cho ky. Nam nay, co ba xu huong ban hanh bang gia dat: Tang tu 10% den 66%, dieu chinh giam tu 8% den 20% va giu nguyen..

 • Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  21:42 | Thứ sáu 28/12/2007 (GMT+7)

  Ha Noi Tu 112008 gia dat cao nhat la 67 5 trieu dongm2

  Chieu 28/12, Pho Chu tich UBND Thanh pho Ha Noi Hoang Manh Hien da ky quyet dinh ban hanh bang gia dat moi nam 2008 tren dia ban thanh pho va chinh thuc ap dung tu ngay 1/1/2008. Theo ong Hoang Manh Hien, bang gia dat nam 2008 cua Ha Noi da ap dung toi da theo khung gia va chinh sach quy dinh cua Chinh phu doi voi gia dat o va gia dat nong nghiep. Tinh binh quan, muc gia dat moi nay co dieu chinh tang khoang 20% so voi mat bang gia nam 2007; bo sung gia dat mot..

 • Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  11:20 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Quy dinh moi ve cap so do tai Ha Noi

  UBND TP Ha Noi vua ban hanh Quyet dinh 23/2005/QD-UB thay the cho Quyet dinh so 69/1999/QD-UB va Quyet dinh so 65/2001/QD-UB quy dinh ve dieu kien, trinh tu, thu tuc cap GCN QSDD (so do) cho ho gia dinh, ca nhan dang su dung dat o on dinh tai do thi va nong thon; dong thoi xu ly cac truong hop da cap “so do” tren dia ban thanh pho.

 • Den bu cho dat o su dung truoc ngay 811988

  04:27 | Thứ sáu 30/03/2001 (GMT+7)

 • Khung gia dat o duoc dieu chinh ra sao

  06:23 | Thứ sáu 10/12/2004 (GMT+7)

  UBND cac tinh Can Tho, An Giang, Soc Trang trinh gia dat xin dieu chinh len HDND TP.

 • Nguy co dong dat o VN

  00:08 | Chủ nhật 09/01/2005 (GMT+7)

  Nguy co dong dat o VN

  Sau tran dong dat o Nghe An toi 7/1, tra loi TS, PGS. TS Nguyen Ngoc Thuy, Vien truong Vien Vat ly dia cau, canh bao: hien con nhieu doi dong dat o VN. Can co them 24 tram quan trac dong dat de theo doi toan bo chan dong trong long dat tai Viet Nam

 • Nguoi dan phai mua dat hai lan

  05:07 | Thứ sáu 13/01/2006 (GMT+7)

  Nguoi dan phai mua dat hai lan

  Thoi gian qua, nguoi dan khi xin cap giay chung nhan quyen su dung dat, chuyen muc dich su dung sang dat o deu phai nop tien su dung dat (TSDD) rat cao, co khi gan bang voi tien mua dat.

 • Ha Noi bo sung chinh sach den bu duong vanh dai III

  00:43 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Ha Noi bo sung chinh sach den bu duong vanh dai III

  UBND thanh pho Ha Noi vua chap thuan de nghi cua cac co quan huu quan xin phe duyet bo sung, dieu chinh chinh sach boi thuong, ho tro va tai dinh cu khi thu hoi dat de xay dung duong vanh dai III (giai doan I).

 • Trien khai Luat Nha o Cac loai giay cu van co the giao dich

  08:44 | Thứ hai 03/07/2006 (GMT+7)

  Trien khai Luat Nha o Cac loai giay cu van co the giao dich

  Theo quy dinh cua Luat Nha o, giay chung nhan quyen so huu doi voi nha o co 2 loai: chu so huu nha o dong thoi cung la chu su dung dat o, chu so huu can ho trong nha chung cu thi cap 1 giay chung nhan la Giay chung nhan quyen so huu nha o va quyen su dung dat o (QSHNO va QSDÐO); truong hop chu so huu nha o khong dong thoi la chu su dung dat o thi duoc cap Giay chung nhan QSHNO (con giay chung nhan QSDÐO van cap theo so do cua cac quy dinh cu cho nguoi con lai).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0