dao tao nghe

Sunday, 29/05/2016 07:02
 • Trung tam dao tao nghe Dien Ban Bao gio moi hoat dong

  06:29 | Thứ ba 28/10/2003 (GMT+7)

  Trung tam dao tao nghe Dien Ban Bao gio moi hoat dong

  TT (Quang Nam) - Trung tam Dao tao nghe Dien Ban, khu vuc bac Quang Nam, la mot trong nhung don vi duoc uu tien dau tu xay dung de dao tao nhan luc cho Khu cong nghiep (KCN) Dien Nam - Dien Ngoc va cac cum, KCN nho o khu vuc phia bac cua tinh. Theo ke hoach, thang 6-2003 trung tam nay di vao hoat dong, nhung cho den nay moi thu van con ngon ngang. Vi sao?

 • Quang Nam dao tao nghe mien phi hon 7.000 TN dan toc

  03:05 | Thứ tư 10/05/2006 (GMT+7)

  Sang 8-5, bi thu Tinh doan Quang Nam Nguyen Huu Sang cho biet: hon mot nam qua, tinh doan da phoi hop voi cac trung tam dao tao nghe cua tinh mo hang tram lop dao tao nghe mien phi cho hon 7.000 thanh nien vung dong bao dan toc tai cac huyen vung nui cua tinh.

 • Can dao tao nghe theo nhieu cap trinh do

  15:25 | Thứ bảy 28/02/2004 (GMT+7)

  Tai hoi thao ve to chuc, quan ly day nghe do Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi to chuc hom nay, hau het dai bieu cho rang nen da dang hoa cac cap do dao tao nghe, thay vi chi day ngan va dai han nhu hien nay. Nhieu chuyen gia de xuat 3 cap do dao tao la ban lanh nghe, lanh nghe va trinh do cao.

 • Hon 1 trieu hoc sinh duoc dao tao nghe

  09:35 | Thứ sáu 26/12/2003 (GMT+7)

  Hon 1 trieu hoc sinh duoc dao tao nghe

  Theo Tong cuc Day nghe, nam nay cac bo nganh, dia phuong da tuyen sinh duoc 1.074.000 nguoi, vuot 100,4% ke hoach. Rieng dao tao nghe dai han thuc hien duoc 176.300 nguoi. Tinh trang trang truong day nghe den nay da duoc xoa bo, moi tinh thanh deu co mot truong.

 • Nam 2004 se dao tao nghe cho gan 1 2 trieu nguoi

  09:20 | Thứ bảy 27/12/2003 (GMT+7)

  “Nam 2004, kinh phi cho dao tao nghe se tang them 70 ti dong so voi 2003 (nang tong kinh phi dao tao nghe len 200 ti dong), trong do co 30 ti de day nghe cho thanh nien dan toc va thanh nien nong thon” - tin tu Tong cuc day nghe ngay 26-12 cho biet nhu tren.

 • Don bay thuc day dao tao nghe cho nguoi tan tat

  17:42 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Don bay thuc day dao tao nghe cho nguoi tan tat

  Ong Nguyen Xuan Tue. Anh: Nhu Trang.Thong tu so 19 do lien bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi, Tai chinh, Ke hoach va Dau tu ban hanh duoc danh gia la chiec don bay day manh dao tao nghe, tao viec lam cho nguoi tan tat. VnE da co cuoc trao doi voi ong Nguyen Xuan Tue, Giam doc Van phong dieu phoi hoat dong cua nguoi tan tat, ve van de nay.

 • TP HCM them mot DN dau tu dao tao nghe sau cai nghien

  22:32 | Thứ sáu 12/03/2004 (GMT+7)

  Cong ty co phan Det may Sai Gon (Tegamex) se dau tu 15 ti dong trang thiet bi, gom 12 may det kim tu dong hoa va 50 may may cong nghiep de dao tao nghe det, may cho hoc vien tai Trung tam cai nghien Bo La (Binh Duong). Theo hop dong lien ket dao tao giua cong ty va trung tam ky ngay 8-3, hoc vien sau cai nghien se duoc dao tao nghe ba thang, sau do se tham gia san xuat gia cong tai trung tam.

 • Ve cac bien phap thuc hien xa hoi hoa dao tao nghe

  09:50 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  TTCN - Ton tai mot nghich ly la mac du thi truong luon co nhu cau lon ve lao dong ky thuat, nhung theo uoc tinh hang nam lai co khoang 28% cong nhan ky thuat ra truong khong the tim duoc viec lam phu hop voi chuyen mon da hoc.

 • The dao tao nghe cho nguoi mat dat

  02:58 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  The dao tao nghe cho nguoi mat dat

  Cu 1.000ha dat bi thu hoi co khoang 20.000 lao dong mat viec lam, trong do lao dong tre chiem khoang 60%. Do do Ha Noi chu truong cap the uu dai hoc nghe cho lao dong bi thu hoi dat nong nghiep. Pho giam doc So LD-TB-XH Ha Noi Do Thi Xuan Phuong (anh) cho biet:

 • Ha Noi 70 hoc sinh dao tao nghe ra truong co viec lam ngay

  10:08 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  70% so hoc sinh dao tao nghe ra truong co viec lam ngay. Day la danh gia cua So Lao dong - Thuong binh - Xa hoi Ha Noi sau khi khao sat tong so 62.500 luot hoc sinh duoc dao tao nghe tai cac co so day nghe tren dia ban thanh pho, trong do co 20.500 nguoi duoc dao tao dai han (chiem 30%).

 • Hoc nghe Nen chon hoc nhung nghe dai han

  16:54 | Thứ ba 22/11/2005 (GMT+7)

  Hoc nghe Nen chon hoc nhung nghe dai han

  Mac du sau khi tot nghiep tu cac truong nghe, phan lon hoc sinh deu de dang tim duoc viec, the nhung hoc nghe van luon bi hoc sinh tu choi?

 • Ho tro kinh phi cho doanh nghiep tiep nhan dao tao nghe va giai quyet viec lam

  10:55 | Thứ năm 29/06/2006 (GMT+7)

  Ho tro kinh phi cho doanh nghiep tiep nhan dao tao nghe va giai quyet viec lam

  Nham muc dich thuc hien tot de an giai quyet viec lam cho luc luong lao dong tren dia ban, UBND thanh pho Da Nang vua co Quyet dinh so 63/2006/QD-UBND ngay 27/6/2006 ve viec Quy dinh Chinh sach ho tro doi voi cac doanh nghiep tren dia ban thanh pho trong viec tiep nhan lao dong vao dao tao nghe va giai quyet viec lam.

 • Dem nghe ve buon

  17:52 | Thứ tư 11/01/2006 (GMT+7)

  Dem nghe ve buon

  TP - Thay Pham Ngoc Chau la nguoi co sang kien mo khoa Dao tao nghe cho thanh nien dan toc tai truong Dao tao nghe thanh nien dan toc Dak Lak.

 • Nhieu dia phuong dao tao nghe va giai quyet viec lam

  12:26 | Thứ sáu 13/02/2004 (GMT+7)

  Cac tinh Yen Bai, Binh Phuoc va Da Nang dang trien khai cac chuong trinh dao tao nghe va giai quyet viec lam cho thanh nien.

 • Da Nang Tren 3 55 ty dong danh cho dao tao nghe mien phi

  10:22 | Thứ hai 11/10/2004 (GMT+7)

  Da Nang Tren 3 55 ty dong danh cho dao tao nghe mien phi

  Sang 10-10-2004, Trung tam huong nghiep tu thien quan Ngu Hanh Son, TP Da Nang da to chuc khai giang cac lop dao tao nghe mien phi khoa I tai co so so 251 duong Le Van Hien.

 • Dao tao nghe cho lao dong mat dat

  03:45 | Thứ năm 22/12/2005 (GMT+7)

  Theo UBND TP Ha Noi, 750 lao dong thuoc cac vung ngoai thanh co dat chuyen doi muc dich su dung se duoc dao tao nghe ngan han. Nhung doi tuong nay thuoc dien co dat canh tac bi thu hoi nham thuc hien cac du an cua Nha nuoc. Ho phai la nhung nguoi chua qua dao tao nghe, co nhu cau chuyen doi nghe nghiep. Nhung nghe duoc dao tao la may mac, nau an, sua chua dong co...

 • 80 lao dong chua duoc dao tao nghe

  18:28 | Thứ sáu 19/10/2007 (GMT+7)

  80 lao dong chua duoc dao tao nghe

  Hom nay (19/10), mot du thao ve doi moi, phat trien day nghe da duoc Bo Lao dong- Thuong binh va Xa hoi dua ra. Mot trong nhung muc tieu cu the la den nam 2010, dua ti le lao dong da qua dao tao nghe tu 20% (hien nay) len 32%.

 • Khanh Hoa ho tro 50 100 chi phi dao tao nghe cho lao dong xuat khau

  08:14 | Thứ ba 16/09/2003 (GMT+7)

  Khanh Hoa ho tro 50 100 chi phi dao tao nghe cho lao dong xuat khau

  TT (Khanh Hoa - Trong ke hoach day manh hoat dong xuat khau lao dong (XKLD), tinh Khanh Hoa da thi diem thuc hien ho tro chi phi dao tao nghe cho nguoi tham gia XKLD.

 • Hoc va day nghe o Duc

  17:22 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Hoc va day nghe o Duc

  Hang nam, so tien ma chinh phu Duc ket hop voi cac tap doan dau tu vao day va dao tao nghe len den 21,8 ty euro. Khong chi o cac nganh ky thuat co khi truyen thong, dao tao nghe con duoc chu trong o cac nganh moi nhu dich vu, quan ly hay kinh te thuong mai.

 • Ha Noi Dao tao nghe ngan han cho LD mat dat

  03:04 | Thứ năm 10/05/2007 (GMT+7)

  So LD-TB-XH Ha Noi vua cho biet tu 2007, chuong trinh dao tao nghe ngan han cho lao dong (LD) o nhung vung co dat nong nghiep bi thu hoi (nam trong du an tang cuong Trung tam day nghe do Thuy Si tai tro) se duoc trien khai rong rai o nam quan huyen ngoai thanh la Dong Anh, Tu Liem, Thanh Tri, Soc Son va Hoang Mai.

 • Dau tu 200 ty dong cho dao tao nghe

  14:45 | Chủ nhật 28/12/2003 (GMT+7)

  Tong cuc Day nghe vua cho biet, chi tieu dao tao nghe trong nam 2003 (1,07 trieu nguoi) da duoc hoan thanh. Ngoai ra nhieu doanh nghiep va khu che xuat trong ca nuoc da tu to chuc dao tao de bo sung nhu cau lao dong ky thuat. Nam 2003, 4 tinh cuoi cung la Tra Vinh, Ben Tre, Cao Bang, Tuyen Quang cung da thanh lap duoc truong nghe. Nhu vay, chi tieu cua Chinh phu la moi tinh co it nhat 1 truong day nghe da duoc hoan thanh truoc 2 nam. Tong so truong nghe cua ca..

 • Nhieu noi dao tao nghe mien phi cho thanh nien dan toc vung sau

  01:05 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Nham giai quyet viec lam cho con em cac dan toc dia phuong, Xi nghiep che bien go Ea Ran (thuoc Tap doan lam san Truong Thanh tai tinh Binh Duong) chuan bi tuyen dung 300 ban dan toc thieu so huyen Ea H’Leo dua di dao tao nghe moc tai Truong Day nghe thanh nien dan toc Dac Lac; neu dat kha, gioi se duoc dua di lao dong san xuat tai mot xi nghiep che bien go cua Truong Thanh vua di vao hoat dong ben nuoc ban Lao.

 • Dau tu 7.000 ty de phat trien mang luoi dao tao nghe

  20:00 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Dau tu 7.000 ty dong tu von du kien danh cho chuong trinh muc tieu quoc gia vao hoat dong dao tao nghe giai doan tu nay den nam 2010, day la nhung ke hoach cua Bo Lao dong Thuong binh va Xa hoi trong viec phat trien mang luoi dao tao nghe.

 • Quang Ngai 2 ti dong dao tao nghe TN nong thon nguoi khuyet tat

  02:14 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Ngay 14-4, UBND tinh Quang Ngai da quyet dinh ho tro 2 ti dong de dao tao nghe ngan han (che bien go, dien nong thon, ky thuat dan tinh vien, san xuat nam rom...) cho thanh nien nong thon va nguoi khuyet tat.

 • Dao tao nghe mien phi cho nguoi khuyet tat

  07:09 | Thứ năm 09/10/2003 (GMT+7)

  Trung tam Dich vu viec lam thanh pho (153A Xo Viet Nghe Tinh, Q.Binh Thanh, TP.HCM) dang tuyen 150 hoc vien la nguoi khuyet tat co ho khau thanh pho hoac KT3 de dao tao nghe mien phi.

 • Ha Noi dao tao nghe ngan han cho lao dong mat dat

  07:32 | Thứ hai 19/12/2005 (GMT+7)

  Thanh pho Ha Noi vua quyet dinh danh gan 1,5 ty dong de trien khai thi diem dao tao nghe ngan han cho 750 lao dong nong thon bi thu hoi dat canh tac de thuc hien cac du an theo quy hoach chung cua Nha nuoc.

 • Khai giang khoa dao tao nghe du lich tieu chuan quoc te

  08:06 | Chủ nhật 23/11/2003 (GMT+7)

  Khai giang khoa dao tao nghe du lich tieu chuan quoc te

  Khoa dao tao nghe du lich tieu chuan quoc te dau tien vua duoc khai giang ngay 21-11 tai Trung tam Viet-Duc thuoc Truong Dai hoc Bach khoa Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0