danh muc hang hoa

Monday, 30/05/2016 02:12
 • Nhung cam ket WTO co hieu luc ngay

  09:49 | Thứ ba 16/01/2007 (GMT+7)

  De giup ban doc co cai nhin toan dien ve nhung cam ket ma Viet Nam bat dau thuc hien ke tu thoi diem 11-1-2007, chung toi xin gioi thieu bang tong hop sau cung voi thong tin so sanh cac quy dinh co hieu luc truoc do. Theo NGUYEN HAI YEN - Thoi bao kinh te Sai Gon

 • Quy dinh ve hoat dong nhuong quyen thuong mai

  00:27 | Thứ ba 04/04/2006 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh ngay 31/3 quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong nhuong quyen thuong mai tren lanh tho Viet Nam, ap dung doi voi thuong nhan Viet Nam va thuong nhan nuoc ngoai tham gia vao hoat dong nhuong quyen thuong mai. Doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai chuyen hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa, ngoai nhung quy dinh tai Dieu 7 Nghi dinh nay, chi duoc thuc hien hoat dong nhuong..

 • Ban hanh danh muc hang hoa trong diem quoc gia

  11:48 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Bo truong Thuong mai Truong Dinh Tuyen vua ky quyet dinh ban hanh danh muc hang hoa va thi truong trong diem quoc gia nam 2004. Theo do, cac chuong trinh xuc tien thuong mai do cac don vi de xuat se duoc Bo uu tien tham dinh va trinh Thu tuong Chinh phu phe duyet.

 • Sap co nghi dinh ve danh muc hang hoa va thue suat AFTA

  19:28 | Thứ bảy 28/06/2003 (GMT+7)

  Bo Tai chinh cho biet, sap toi Chinh phu se ban hanh Nghi dinh ve Danh muc hang hoa va thue suat CEPT/AFTA nam 2003-2006 cua Viet Nam. Theo do, du kien se dua vao cat giam 10.144 trong so 10.689 mat hang, dong thue trong bieu thue xuat nhap khau (chiem 94,9%).

 • Cong bo danh muc hang hoa va thue suat CEPTAFTA

  09:22 | Thứ bảy 14/06/2003 (GMT+7)

  Cong bo danh muc hang hoa va thue suat CEPTAFTA

  Bo Tai chinh hom qua chinh thuc cong bo danh muc hang hoa va thue suat CEPT/AFTA 2003-2006 cua VN, duoc xay dung tren danh muc bieu thue quan hai hoa ASEAN (AHTN). Theo cam ket, VN phai hoan thanh viec cat giam thue suat xuong 0-5% vao 1/1/2005, thay vi dau nam 2006 nhu truoc day.

 • Huong dan thue GTGT doi voi hang nhap khau

  11:21 | Thứ năm 04/09/2003 (GMT+7)

  Thu truong Bo Tai chinh Truong Chi Trung vua ky thong tu 84 huong dan thue gia tri gia tang (GTGT) theo danh muc hang hoa nhap khau uu dai. Thong tu nay he thong lai toan bo cac thue suat cua tung mat hang thuoc danh muc hang hoa nhap khau uu dai, nham tao dieu kien thuan loi cho doanh nghiep khi ke khai, tinh va nop thue GTGT.

 • Khong duoc nhan tien qua de du do nguoi khac tham gia ban hang da cap

  00:19 | Chủ nhật 28/08/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh ve quan ly hoat dong ban hang da cap. Theo do, doanh nghiep chi duoc to chuc ban hang da cap sau khi duoc cap giay dang ky to chuc ban hang da cap. Tat ca hang hoa deu duoc kinh doanh theo phuong thuc ban hang da cap, tru nhung truong hop la hang hoa thuoc Danh muc hang hoa cam luu thong, Danh muc hang hoa han che kinh doanh, hang gia, hang nhap lau theo quy dinh cua phap luat.

 • Sua doi bo sung danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam

  21:10 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ra Quyet dinh so 25/2007/QD-BTC sua doi, bo sung cho Quyet dinh so 09/2006/QD-BTC ngay 28-2-2006 ve Danh muc hang hoa va muc thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh ve chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc Asean giai doan 2006 - 2013.

 • Hang hoa xuat nhap khau thuc hien theo quy uoc quoc te

  14:36 | Thứ hai 28/07/2003 (GMT+7)

  Sang nay, tai buoi gioi thieu ve danh muc hang hoa xuat nhap khau VN vua duoc ban hanh, ong Nguyen Trong Hung, Vu pho Vu giam sat quan ly cua Tong cuc Hai quan, nhan manh: "Nhung truong hop quy dinh khac voi quy uoc quoc te, thi se duoc thuc hien theo quy uoc quoc te".

 • Ban hanh danh muc hang hoa xuat nhap khau moi

  10:42 | Thứ bảy 26/07/2003 (GMT+7)

  Hom qua, Tong cuc Hai quan da phat hanh bang danh muc hang hoa xuat nhap khau Viet Nam voi tren 11.000 mat hang. Tai lieu nay se thay the bang danh muc ban hanh nam 1995 va duoc ap dung thong nhat de xay dung bieu thue, thong ke, phan loai… doi voi hang hoa.

 • Chinh thuc cho phep nhap oto cu

  05:38 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Chinh thuc cho phep nhap oto cu

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 12 ve co che quan ly va dieu hanh hoat dong xuat nhap khau cho giai doan sau 2005, trong do loai oto da qua su dung ra khoi danh muc hang hoa cam nhap khau. Nghi dinh nay co hieu luc tu 1/5 toi va duoc du bao se gop phan ham nong thi truong xe hoi trong nuoc.

 • Chinh thuc cho phep nhap oto cu

  20:21 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Chinh thuc cho phep nhap oto cu

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh 12 ve co che quan ly va dieu hanh hoat dong xuat nhap khau cho giai doan sau 2005, trong do loai oto da qua su dung ra khoi danh muc hang hoa cam nhap khau. Nghi dinh nay co hieu luc tu 1/5 toi va duoc du bao se gop phan ham nong thi truong xe hoi trong nuoc.

 • Bo thue nhap khau sua bong ngo

  18:30 | Thứ hai 28/03/2005 (GMT+7)

  Bo Tai chinh vua ban hanh quyet dinh dieu chinh danh muc hang hoa va thue suat nhap khau de ap dung han ngach thue quan voi mot so mat hang. Theo do, bai bo thue suat thue nhap khau de ap dung han ngach thue quan voi cac mat hang: sua va kem chua co dac, chua hoac da pha them duong va chat ngot khac; ngo (ma so hang 1005, 0401, 0402 tai Danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau de ap dung han ngach thue quan Bo Tai chinh da ban hanh 15/4/2004).

 • Giam thue suat nhap khau xuong duoi 20

  10:25 | Thứ sáu 16/03/2001 (GMT+7)

  Ngay 15/3, Thu tuong Chinh phu da yeu cau Bo Tai chinh xac dinh lai danh muc hang hoa va thue suat cua Viet Nam de thuc hien CEPT nam 2001. Nhung mat hang nao trong nhom co thue suat cao hon 20% phai dua vao cat giam thue quan trong nam nay thi giam ngay xuong duoi 20%.

 • Van chua the giam thue theo CEPTAFTA

  13:48 | Thứ sáu 04/07/2003 (GMT+7)

  Van chua the giam thue theo CEPTAFTA

  Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 64, huong dan thi hanh Nghi dinh 78 ve ban hanh danh muc hang hoa va thue suat theo Hiep dinh Uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT). Van ban co hieu luc sau 15 ngay dang Cong bao va ap dung cho cac to khai hang nhap khau da nop cho hai quan tu 1/7.

 • Se giam thue nhap khau them 19 mat hang oto xe may

  14:57 | Thứ ba 02/11/2004 (GMT+7)

  Se giam thue nhap khau them 19 mat hang oto xe may

  Bo Tai chinh vua trinh Chinh phu Du thao Nghi dinh ban hanh bo sung 19 mat hang vao Danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau cua Viet Nam de thuc hien Hiep dinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho cac nam 2004-2006.

 • Them 19 mat hang vao danh muc cat giam thue nhap khau

  15:28 | Thứ ba 28/12/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky Nghi dinh bo sung 19 mat hang vao danh muc hang hoa cat giam thue nhap khau de thuc hien Hiep dinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN cho cac nam 2004-2006.

 • Thue nhap khau oto thiet ke dac biet xe dua chi con 50

  16:13 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Theo danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac bietcho nam 2006 de thuc hien Hiep dinh Thuong mai Hang hoa ASEAN-Trung Quoc (ACFTA), do Bo Tai chinh ban hanh, thue nhap khau cac loai o to con co thiet ke dac biet de choi gon hoac xe dua loai nho duoc giam xuong con 50%.

 • Kien nghi co che dac thu cho trai phieu do thi TP HCM

  04:58 | Thứ ba 01/11/2005 (GMT+7)

  UBND TP.HCM vua kien nghi voi Ngan hang (NH) Nha nuoc dua trai phieu (TP) do thi TP.HCM vao danh muc hang hoa giao dich tren thi truong mo, nham tao dieu kien cho TP.HCM mo rong kenh huy dong von cho co so ha tang thong qua phat hanh TP. De xuat nay dua tren cac co che dac thu ma Chinh phu da danh cho TP.HCM.

 • Hang hoa co thue suat nhap khau chung la 0 5

  04:16 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Hang hoa co thue suat nhap khau chung la 0 5

  Bo Tai chinh vua ban hanh danh muc hang hoa va thue suat nhap khau uu dai dac biet cua VN giai doan 2006-2013 theo chuong trinh uu dai thue quan co hieu luc chung (CEPT) cua cac nuoc ASEAN, trong do gan 10.000 dong thue nhap khau se co muc thue suat nhap khau 0-5% vao nam 2013.

 • Tu 1 5 tinh CPI theo phuong phap moi

  04:07 | Thứ năm 27/04/2006 (GMT+7)

  Theo Tong cuc Thong ke, tu 1-5 chi so gia tieu dung (CPI) se duoc tinh theo phuong phap moi. Theo do, danh muc hang hoa dich vu tieu dung dai dien chung cho hang hoa tieu dung cua ca nuoc duoc nang tu 397 mat hang len 494 mat hang.

 • Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  09:15 | Thứ ba 08/02/2005 (GMT+7)

  Tu 2005 2013 Giam manh thue suat thue nhap khau cua nhieu mat hang

  Chinh phu vua ra nghi dinh ban hanh danh muc sua doi, bo sung danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau Viet Nam de thuc hien Hiep dinh CEPT/AFTA cho cac nam 2005-2013.

 • Tu 1 1 2007 Giam thue nhap khau nhieu mat hang tu Trung Quoc Han Quoc

  07:12 | Thứ sáu 22/12/2006 (GMT+7)

  Theo Vu Quan he quoc te (Bo Tai chinh), dau nam 2007 Bo Tai chinh se ban hanh danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac biet de thuc hien cam ket trong khuon kho khu vuc mau dich tu do ASEAN - Trung Quoc va ASEAN - Han Quoc ma VN la mot thanh vien.

 • Thue nhap khau oto thiet ke dac biet xe dua chi con 50

  14:13 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Thue nhap khau oto thiet ke dac biet xe dua chi con 50

  Theo danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac biet cho nam 2006 de thuc hien Hiep dinh Thuong mai Hang hoa ASEAN-Trung Quoc (ACFTA)...

 • Doanh nghiep FDI khong duoc phan phoi hang nhap khau

  15:24 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Doanh nghiep FDI khong duoc phan phoi hang nhap khau

  Bo Thuong mai vua ban hanh Thong tu 09/2007/TT-BTM huong dan thi hanh Nghi dinh so 23/2007/ND-CP quy dinh chi tiet Luat Thuong mai ve hoat dong mua ban hang hoa va cac hoat dong lien quan truc tiep den mua ban hang hoa cua doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai (FDI) tai Viet Nam. Theo do, doanh nghiep FDI duoc thuc hien quyen nhap khau, tuy nhien, khong duoc lap co so de phan phoi hang nhap khau. Theo huong dan, doanh nghiep FDI da duoc cap phep thuc hien quyen..

 • Day nhanh tien do thi diem hai quan dien tu giai doan II

  14:45 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Day nhanh tien do thi diem hai quan dien tu giai doan II

  Theo Tong cuc Hai quan, chuong trinh thi diem mo hinh hai quan dien tu tai TP Ho Chi Minh va Hai Phong da buoc dau thu duoc ket qua tot, hau het cac doanh nghiep (DN) va doi tuong tham gia xuat nhap khau deu danh gia cao mo hinh nay. Trong thoi gian toi, Tong cuc se trien khai manh thi diem hai quan dien tu giai doan II, sau do se mo rong toi cac Cuc Hai quan trong diem trong nam 2008. Theo nhan xet cua Tong cuc Hai quan, viec thi diem thu tuc hai quan dien tu..

 • Rac thai o at vao Viet Nam

  14:09 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Rac thai o at vao Viet Nam

  Cuc Canh sat moi truong (C36), Bo Cong an vua cho biet, thong ke tu dau nam den nay cho thay, hang chuc nghin tan phe lieu khong phu hop tieu chuan da duoc nhap khau vao Viet Nam. Mac du Luat Bao ve moi truong da co hieu luc va di vao cuoc song, Viet Nam da co he thong phap luat ve moi truong tuong doi hoan thien nhung tinh trang vi pham moi truong o nuoc ta van dang dien bien rat phuc tap, nong bong voi thu doan ngay cang tinh vi. Gan 1 nam sau thanh lap, C36 da..

 • Thue nhap khau oto thiet ke dac biet xe dua chi con 50

  11:03 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Theo danh muc hang hoa va thue suat thue nhap khau uu dai dac bietcho nam 2006 de thuc hien Hiep dinh Thuong mai Hang hoa ASEAN-Trung Quoc (ACFTA), do Bo Tai chinh ban hanh, thue nhap khau cac loai o to con co thiet ke dac biet de choi gon hoac xe dua loai nho duoc giam xuong con 50%.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0